Buda ir budizmas  

Seniausia žinoma data Indijos istorijoje yra 483 m. pr.m.e., kai mirė Buddha, nors ir ši data prieštaringai vertinama. Žodis Buddha reiškia „pajautęs, pažadintasis, nušvitęs“. Jis vadinamas ir Tathagata („taip atėjęs“) bei Šakyamuni („išminčius iš Šakya genties“). Sakoma jį gyvenus 80 m., tad gimti turėjo 563 m. pr.m.e.

Siddartha Gautama

Jo tėvas buvo Šakya genties karalius Suddhodana, kilęs iš Gautama klano. Gentį sudarė apie 500 šeimų į pietus nuo Himalajų Kosala esančių monarchijos įtakoje. Jo sūnus gimė Lumbini sode ir buvo pavadintas Siddartha (pasiekęs tikslą). Gaug legendų skirta jo gimimui, bet, atrodo, daugelis jų sukurta po šimtmečių. Didysis išminčius Asita išpranašavo, kad jis bus arba didis valdovas arba, palikęs namus, didi mokytojas. Motina Maya mirė praėjus 7 d. po gimdymo ir jį prižiūrėjo jos jaunesnioji sesuo Mahapadžapati, tapusi Suddhodana žmona.

Siddharta augo prabangoje. Jis sakėsi, kad jam buvo pastatyti trys rūmai - vieni karštam metų laikui, kiti šaltam, o treti - lietų sezonui. Jo drabužiai buvo iš geriausio šilko. Jam vaikštant nuolat virš galvos laikė baltą skėtį. Net tarnai buvo gerai maitinami, o muziką grojo tik nuostabios merginos.

16 m. amžiaus jis į žmonas pasirinko Yasodhara. 13 m. jis gyveno prabangoje su ja ir meilužėmis. Prieš gimstant sūnui Rahula, apsireiškė 4 pranašiški ženklai.

Pagal legendą, jo tėvas bandė jį nušalinti nuo bet kokių kančių ar skausmo bei ryšių su religija, kad netaptų mokytoju. Tačiau vienądien, išėjęs pro rūmų vartus, jis pirmąkart gyvenime sutiko seną žmogų. Jis gąsdino savo raukšlėmis ir iškaršimu. Kitą kartą jis susidūrė su ligoniu. Trečias ženklas buvo laidotuvės. Šios trys patirtys privertė jį susimąstyti apie gyvenimo laikinumą. Ir pagaliau jis sutiko asketą, siekiantį nušvitimo.

Gimus sūnui jis nusprendė, kad atliko giminės pratęsimo pareigą ir, apsivilkęs asketo drabužiais, patraukė pietų kryptimi į Magadhą ieškodamas nušvitimo. Prašantį maisto Magadha sostinėje Radžagriha jį pastebėjo karalius Bimbisara (Šrenika), kuris išsiaiškino, kas jis yra ir ką daro. Siddartha pasakė švarinantis save, kad pasiektų nirvaną, ir pažadėjo, kad gavęs nušvitimą mokys karalių.

Kaip ir Upanišadų išminčiai Siddartha praktikavo jogą ir meditaciją. Vaišali mieste jis koncentruoti mintį mokėsi su Alara Kalama, apie kurį sakoma turėjus šimtus mokinių. Siddartha greitai išmoko, kaip pasiekti pasaulį, kuriame nėra formų, bet nusprendė netapti Alara mokiniu, kaip ir kito savo mokytojo, Uddaka Ramaputra, mokiniu (kai pasiekė aukštesnį sąmonės lygį esantį anapus minties ir ne-minties).

Nusprendęs siekti kraštutinio asketizmo, Siddartha prisijungė prie išminčiaus Kaundinya ir dar kitų 4-ių elgetų. Jis prispausdavo liežuvį prie gomurio ir bandė sustabdyti mąstymą tol, kol iš pažastų pasipildavo prakaitas. Sulaikydavo kvėpavimą ir išgirsdavo vėjo garsus ausyse ir galvoje. Patekdavo į tranzo būseną ir kai kurie manė jį mirus. Pasninkavo ilgą laiko tarpą ir nusprendė maitintis tik pupos ir žirnio sultimis. Audiniams susitraukus, kaulai beveik lindo pro odą.

6 m. jis praktikavo tokį asketizmą, bet vietoje antžmogiškų žinių juto tik silpstąs. Jis suprato, kad atgailos ir skausmo gyvenimas ne geresnis nei prabangos ir malonumų. Jei atgaila žemėje yra tikėjimas, tai apdovanojimas už atgailą danguje turėtų būti netikėjimas. Jei nuopelnai kyla iš maisto tyrumo, tada didžiausių nuopelnų nusipelno elnias. Bet kai pradėjo normaliai maitintis, tie penki asketai jį palikę tarę, kad jis gyvena pertekliuje.

Jis prisiminė, kaip jo tėvas prisėsdavo po obelimis ne jutiminių troškimų. Atgavęs jėgas, Siddartha vėl meditavo. Jis greitai pasiekė pirmąją malonumo stadiją, tada pateko į tranzą koncentravęs mąstymą į vieną tašką be priežasties. Trečioji stadija buvo džiaugsmo ir blogio pusiausvyra, laimė. Ketvirtoje stadijoje malonumas ir skausmas liko anapus grynojo mąstymo. Šią mintį jis nukreipė link ankstesniųjų gyvenimų prisiminimo ir Visatos evoliucijos ir žlugimo ciklų.

Tada nukreipė mintį į būtybių išėjimą ir atgimimą, pažinęs kaip blogų darbų, žodžių ir minčių karma įtakoja atgimimą netikusiomis sąlygomis ir kančias. Tuo tarpu geri dalykai veda į laimingą pasaulį. Pagaliau maksimaliai koncentravęs mintį, Siddartha pažino, kad yra skausmas, skausmo priežastis, skausmo pašalinimas ir kelias į tą pašalinimą. Mąstymas išsivadavo iš juslinių troškimų, būties ir nežinojimo.

Gavęs supratimą, Buddha susimąstė, kaip sunku bus jį suprasti žmonijai dėl šios prisirišimų ir aistrų. Jis negali to mokyti. Tačiau to prašė Brahma. Tada Buddha ėmė žvalgytis tų, kurie mažai "susitepę" ir kuriuos galėtų mokyti. Iš pradžių jis pagalvojo apie savo ankstesnius mokytojus Alara Kalama ir Uddaka, bet sužinojo, kad jie prieš kelias dienas mirė. Tada jis nusprendė eiti pas tuos penkis elgetas, su kuriais kartu badavo. Jis išsiaiškino, kad jie yra Benares elnių parke.

Pakeliui Buddha sutiko asketą Upaka, kuris išklausęs apie Buddha nušvitimą, tik tarstelėjo, kad tikisi, kad tai buvo, ir nuėjo savo keliu. Išvydę Buddha elgetos pasveikino jį kaip draugą. Jie vis dar prikaišiojo jį gyvenant pertekliuje, bet Buddha paaiškino, kad pertekliuje jis negyvena. Jis kalbėjo kaip nušvitusysis ir jie sutiko, kad jis prieš tai niekada taip su jais nekalbėjo. Kol jis įtikinėjo du iš jų, trys kiti ėjo išmaldos, kai įtikinėjo tuos tris, anie du ėjo išmaldos. Taip visi penki pasiekė įžvalgą.

Jade Buddha
Buddha at Bhaisajyaguri

Pasak legendos, tai vyko naktį, kai jis nusprendė sėdėti po medžiu tol, kol pasieks nušvitimą arba mirs. Sakoma, kad jį gundė Mara, tačiau šiam nepavyko įkalbėti atsisakyti savo tikslo. Tamsa ir nežinojimas buvo išsklaidyti šviesos ir Siddartha Gautama tapo nušvitusiuoju, Buddha.

Tapsmas Buddha

Tame Benares elnių parke Buddha pasakė savo pirmąjį pamokslą, kad du kraštutinumai nepriimtini nušvitusiajam - nei atsiduoti aistroms ir prabangai, kas žema, nepadoru, visuotinai įprasta ir nenaudinga, nei save kankinti, kas skausminga ir taip pat nenaudinga. Vidurio kelias duoda įžvalgą ir veda į ramybę, išmintį, nušvitimą ir nirvaną. Buddha atskleidė tris kilnias (aryan) savo doktrinos tiesas.

Tad ši, o vienuoliai, yra kilni tiesa apie skausmą:
Gimimas yra skausmingas; senatvė yra skausminga;
Liga yra skausminga; mirtis yra skausminga;
Liūdesys, rauda, nusiminimas ir nusivylimas yra skausmingi.
Prisilietimas prie nemalonių dalykų yra skausmingas,
Negauti, ko trokštama, yra skausminga.
Trumpai, penkios godumo rūšys yra skausmingos.

Tad ši, o vienuoliai, yra kilni tiesa apie skausmo priežastis:
Geiduliai, kurie veda į atgimimą,
Derinyje su malonumu ir troškimai,
Malonumų ieškojimas visur,
Būtent geidulių dėl aistros,
Geiduliai dėl gyvenimo,
Ir geiduliai dėl negyvenimo.

Tad ši, o vienuoliai, yra kilni tiesa apie skausmo nutraukimą:
Nutraukimas neprisimenant geidulių;
Užmetimas, užmiršimas, aplengvėjimas ir neprisirišimas.

Tad ši, o vienuoliai, yra kilni tiesa apie kelią, vedantį prie skausmo nutraukimo:
Tai kilnus aštuongubas kelias, būtent,
Teisingas supratimas, teisingas ketinimas, teisinga kalba,
teisingas veiksmas, teisingas gyvenimo būdas, teisingas dėmesys,
teisingas susikaupimas ir teisinga meditacija.

Buddha paskelbė, kad kaundinya suprato mokymo esmę ir pasveikino jį kaip pirmą budistų bendruomenės (sangha) narį. Po to į ją buvo priimti ir minėti keturi elgetos. Buddha aiškino šiam penketui, kad kūnas, jutimai, suvokimas, mąstymas ir netgi sąmonė nėra Aš arba siela. Išsilaisvinti ir tapti laisvu galima tik pasitraukus nuo jų.

Prabangoje gyvenęs Yasa, kaip ir pats Gautama, nusivylė gyvenimu rūmuose ir tapo pirmuoju mokiniu "iš šalies", o pirmosiomis moterimis bendruomenėje tapo Yasa motina ir buvusi žmona Tada prisijungė dar 4 Yasa draugų ir dar 50 asmenų. Tada Buddha pasiūlė, kad 60 šių mokinių keliautų po šalį, aiškindami doktriną, o pats nuvyko į Uruvelą Magadhoje. Ten, pasitelkęs mistines galias, patraukė į savo pusę gerbiamus asketus, tris Kašyapa šeimos brolius ir 1000 jų pasekėjų.

Kartą Šakyamuni sėdėjo po banyano medžiu, kai priėjo brahminas Drona ir paklausė ar jis dievas. Tathagata atsakė, kad ne. Tada brahminas klausė, gal jis yra gamtos dvasia (gandharva arba yakša), bet vėl Buddha paneigė. Paklausęs, ar jis žmogus, brahminas vėl gavo neigiamą atsakymą. Ir į klausima: "kas gi tada tu?", atsakymas buvo "Buddha". Mokinys Šubha paklausė Buddha, kodėl žmonės tokie skirtingi kilme, protu, sveikata ir pan. Šakyamuni paaiškino, kad tai karmos palikimas, ankstesniųjų darbų rezultatas.

Pakeliui į Radžagriha, su 1000 mokinių, pamatė veikiantį Gayaširsa ugnikalnį. Čia Buddha pasakė kalbą apie ugnį – kaip jutimai, suvokimas ir darbai sudega su geidulių, pykčio ir nežinojimo nuodais. Sostinėje karalius Bimbisara pripažino Buddha mokymą ir leido įkurti bambukų giraitėje vienuolyną.

Radžagrihe gyveno agnostas Sandžaya, turėjęs daug mokinių, kurių du, Šariputra ir Maudgalyayana, siekė nušvitimo ir geresnio mokytojo. Šariputra stebėjo, kaip Assadži (vienas iš elgetų) prašo išmaldos, ir išgirdo apie Buddha mokymą. Jiedu ir dar 250 Sandžaya mokinių prisijungė prie Buddha bendruomenės. Po dviejų dienų tiedu gavo nušvitimą.

Išgirdęs, kad sūnus tapo Buddha, karalius Suddhodana pas jį pasiuntė Udayin, kuris priėmė naują religiją, o Šakyamuni grįžo į gimtąjį miestą. Jo tėvas peikė jį, kad prašo išmaldos, kai turi turtus, leidžiančius išmaitinti tūkstančius pasekėjų. Sūnus atsakė, kad elgetavimas yra teisingas jų [t.y. Buddha] paprotys.

Kadangi sunku buvo įtikinti miestelėnus, pažinojusius jį, jis pasinaudodavo mistinėmis galiomis. Pavyzdžiui, jo pusbrolis Nanda buvo betampąs karūnuotu princu ir beapsivedantis su Sundari, žaviausia karalystės mergina. Tačiau, nusprendęs prisijungti prie bendruomenės, nepaliovė mąstyti apie Sundari. Tada Buddha jam pasiuntė tūkstančio dangiškųjų gražuolių viziją. Supratęs, Nanda pasiekė nušvitimą ir tapo archatu („vertu“ arba „gerbiamu“). Į bendruomenę perėjo ir 10 m. amžiaus Siddhartha sūnus bei daug Šakya kilmingųjų.

Panašiai buvo pritraukiami nauji pasekėjai ir įkuriami vienuolynai įvairiose Indijos vietovėse.

Apie 491 m. pr.m.e., kai Šayamuni sulaukus 72 m., bendruomenėje įvyko skilimas. Pusbrolis Devadatta panoro vadovauti bendruomenei, tačiau Buddha neleido, pasakęs, kad neduotų net Šariputrai ar Maudgalyanai. Drvadatta įsižeidė, ir panaudojo magiją, kad laimėtų princo Adžatašatru, Bimbisaros sūnaus, palankumą. Jie parengė sąmokslą, kad užimtų Magadhos karalystę ir budistų bendruomenę, o Bimbisarą ir Buddhą nužudytų. Bimbisara išvengė mirties atidavęs karalystę sūnui (ir greitai miręs kalėjime), o Buddha "atvertė" į tikėjimą žudikus. Tada Devadatta pabandė ant Buddha nuo Vulture kalno viršūnės nuridenti didelį akmenį, tačiau sužeidė tik Buddha pėdą. Įsitikinęs blogais Devadatta ketinimais, Buddha paskelbė, kad jo žodžiai ir darbai nesuderinami su bendruomene. Paliktas vienas, Devadatta netrukus susirgo ir mirė.

Budai sulaukus 79 m. mirė svarbiausi jo mokiniai Šariputra ir Maudgalyayana. Sulaukus 80 m., Tathagata kūno gyvybingumas sumažėjo ir jis paskelbė, kad jam liko gyventi 3 mėnesiai. Ananda nebuvo su juo iki pabaigos, - ir todėl vėliau bendruomenė jį už tai kaltino. Galų gale Šakyamuni suvalgė paskutinį maistą, paprašė kalvį Kunda duoti jam kažkiek grybų (pažodžiui, kiaulių maisto), o kitą maistą atidavė vienuoliams ir po to paslėpė likusius grybus. Prasidėjo aštri liga su kraujo tekėjimu ir skausmais, bet Buddha mintimis valdė tai ir pranešė, kad mirs naktį, 3 valandą.

Paskutiniai Budos pokalbiai

Paskutinis Budos mokymo vystymo etapas pokalbiuose su mokiniais atspindimas knygose, priklausančioms „Gerojo įstatymo lotosui1) “ ir „Nirvanai2) “. Jo asmeninis gyvenimas pateikiamas kaip mokytojo, o indėlis – brandžiausiu ir turtingiausiu. Jose skatinama mokinius siekti didesnių pasiekimų. Tai yra jo pasakymo „Aš nesuirsiu, o nuolat rasiuos ‚pamokymų kalne‘ [ling-šan - veiksniame kalne3) ]“ prasmė. Tai yra ko siekė Buda pereidamas į nirvaną, kuri nėra nei gyvenimas, nei mirtis. Jis nemiręs, nes gyvas savo mokymu.

Tai suprantamas šiaurinių budistų tvirtinimas apie jų išminčiaus nemirtingumą. Ta budistinis non omnis moriar. Reikia prisimini, kad tuos veikalus rašę budistai gyveno paprastų žmonių sąlygomis. Ten nėra metafizikos. Jiems mirtis buvo tiesiog mirtis; o siela gyvuoja veiksmuose. Didieji asmenys (kaip Buda) gyvena tik savo gyvenimo darbuose. (palyg. „Mirsiu ne visas aš“ (non omnis moriar), Horace, Ode 3.30).

Taip pat ir nirvana yra doktrinos sistema, kuri skirta ištaisyti nerūpestingų ir klystančių vienuolių klaidingus supratimus. Po pirmųjų pamokymų pateikimo vis dar buvo nesuprantančių Budos mokymo esmės. Juos reikėjo išmokyti to, kas yra „tikrai permanentinis“ (čen-c‘hang) ir taip pereiti į nirvaną. Kaip ūkininkas turi sėją ir pjūtį, taip ir Buda pasėjo pirmuosius pamokymus, ir jiems subrendus, juos nuėmęs, vėl sėjo. Atėjo daugybė mokinių, įvairaus pasirengimo, pamatyti tikrąją Tathagata mokymo4) esmę ir nuskinti jo subrendusius vaisius. Nuėmus derlių jiems nebuvo ką daugiau veikti. Tarp jų buvo patobulėjusių nuo „Pradžna paramita“ link „Fahwa“ (kinų k. Lotoso sutra), o taip pat bukų, kuriems „Fahwa“ liko neįveikiama, o prieinamas tik „Nirvanos“ mentalinis ir moralinis pateikimas.

Tačiau vėlyvaisiais metais buvo vienuolių, skaičiusių kitas knygas nei paties Budos, ir užmetusių Budos knygas. Jie drąsino žalingas ir destruktyvias mintis. Jie sutrumpino išminties gyvenimą ir leido pasišalinti „įstatymo įkūnijimui“ (fa-šen). Per juos buvo įvesta permanentiškumo doktriną. Jos pilnumas ir tikrumas leido jiems užsitikrinti tvirtą paramą. Būtent todėl gyvenimo pabaigoje Šakyamuni specialiai aptarė nirvaną prieš jam pačiam pereinant į to palaimingo išnykimo būseną. Taip jis sustiprino vienuolių taisyklių autoritetą, o taip trejopą budistinės bibliotekos suskirstymą.

Mokymą apie nirvaną Buda pristatė senatvėje, po budistų bendruomenės poreikių stebėjimo. Jis doktriną pritaikė nepajudinamoms ir ankstesnėms ir paprastesnėms mokymo formoms.

Ananda paklausė Buddha, kaip jam elgtis su moterimis. Buddha patarė jam jų nematyti; jei matys, nekalbėti; jei kalbės, tai negalvoti. Tada paliepė, kad jį palaidotų vietos kšatrijai. Ananda surinko vietinius kilminguosius atsisveikinimui, o Buddha atsakė į asketo Subhadda klausimus. Paskutiniai Buddha žodžiai buvo: „Irimas neišvengiamas visiems sudėtiniams daiktams. Rūpinkitės savo išgelbėjimu“.

Budos mirtis

947 m. pr.m.e., pagal šiaurinės mokyklos chronologiją, Buda atvyko į Tau-li dangų5) ir ten išbuvo 3 mėn. Jis pasiuntė Mandžusirį6) pas savo motiną, kad paklaustų jos apie laiką nusilenkti Trims Brangiausiems dalykams7). Ji atėjo kartu su Mandžusiriu. Iškart iš jos ėmė tekėti pienas ir pasiekė Budos burną. Ji gavo sudavano8) vaisių. Trečią mėnesį Buda buvo pasirengęs pereiti į nirvaną, Indra pastatė tris nusileidimo laiptus. Atsisveikinęs su motina, Buda, lydimas gausybės mokinių, viduriniaisiais nusileido į mūsų pasaulį ir nuvyko į Džetavanos9) sodą Šravasti10) mieste. Jam nusileidus, visi treji laiptai pranyko grunte, išskyrus 7 laiptelius.

Karalius Udajana11) iš Kaušambio12) pajuto Budai pagarbią meilę ir pagamino auksinį atvaizdą. Išgirdęs, kad Buda ruošiasi nusileisti, jis atėjo su jo atvaizdu ir nusilenkė Budai. Atvaizdas buvo 5 pėdų aukščio iš „sandalo medžio13) “ (čan-tan). Kai apie tai išgirdo karalius Prasenadžita14), jis taip pat liepė pagaminti 5 pėdų aukščio atvaizdą iš purpurinio aukso. Tai pirmieji žinomi du Budos atvaizdai, pagaminti Džambudvipoje15). Tie atvaizdai skleidė šviesą, o dangus lijo gėlėmis.
Buda išskėtė rankas ir pasakė atvaizdui: „Perėjus į išnykimo ir išsigelbėjimo būseną, tau perleisiu savo mokinius“.

Budos teta Mahapradžapati16) negalėjo pakelti minties apie Budos perėjimą į išnykimo ir išsigelbėjimo būseną, kurioje jis amžiams dingtų iš mirusiųjų akių. Ji su savimi paėmė 500 moterų ir merginų, prisiekusių pasninkauti ir pagerbti Budą. Tada jos grįžo į namus, kur gyveno pagal taisykles ir kiekviena atliko po 18 judesių, pozų ir puikių pasirodymų. Kai kurios ėjo vandeniu tarsi tai būtų sausuma, kitos pakilusios nuo paviršiaus ėjo ore. Iš kai kurių dešinės pusės tekėjo ugnis ir vanduo, o kitoms - iš kairės pusės. Dar kai kurioms tai ėjo iš burnos. Tada visos kartu perėjo į nirvaną. Tada Buda nurodė Anandai17) vykti į miestą ir visiems budistams pranešti, kad dera pagaminti 500 karstų. Kai karstai su kūnais buvo paruošti, buvo surinktos relikvijos ir pastatytos šventyklos, kuriose jos galėjo būti nuolat garbinamos.

Po Buddha mirties pirmąjį budistų susirinkimą sušaukė Mahakassapa, kurio metu Ananda pasisakė doktrinos klausimais, o Upali – disciplinos ir įstatų. Tai sudarė pirmus du Pitaka krepšius: Sutta ir Vinaya. 4 pagrindinės susilaikymo taisyklės (nuo prievartos, vagystės, melo ir ištvirkavimo) buvo papildytos susilaikymu nuo svaigalų.

Budistų susirinkimuose būdavo cituojama Pratimokšasutra, o vienuoliai, kurie jausdavo nusižengę jai, padarydavo išpažintį. Po šimtmečio, rytinio Vaišali vienuoliai sušvelnino 10 antraeilių taisyklių. Jie vadinti Mahasanghikais (netrukus suskilę į 7 sektas), o vakariniai budistai – Theravada (suskilę į 12).

3 a. pr.m.e. imperatorius Ašoka pabandė suvienyti budistus, bet liovėsi dėl sąžinės graužimo, kai jo vietininkas nukirsdavo galvas vienuoliams, atsisakiusiems paklusti. Moggaliputta Tissa pasiūlymu, visi vienuoliai, nesilaikantys Therevada, buvo pašalinti iš bendruomenės, o jų eretiški požiūriai paneigti Abhidamma krepšio Kathavatthu veikale. Sektų skaičius sumažėjo, o Ašokos parama leido budizmui plačiau plisti.

Atsisakiusiųjų Therevados Buddhos dievinimas skatino tapti Bodhisattva (paaukojusiųjų nirvaną ir padedančių visoms jaučiančioms būtybėms), arba ateities Buddha, idealu, o ne archatu. Tai kartu su gryno mąstymo (vijnana) koncepcija nuvedė prie Mahajana (Didžiojo vežimo) budizmo šakos. „Pradžnaparamita sutra“ ankstyvosios dalys (iš 1 a. pr.m.e.) aiškina, kad tiesą pažinęs Bodhisattva nepasišalina į pašlovintą palaimą, o lieka padėti kitiems. Jis žino, kad visos tiesos yra tuščios (bevertės). Visą priimdamas kaip iliuziją, Bodhisattva prie nieko neprisirišęs. Vėliau ši budizmo forma išplito į Kiniją ir Aziją.

Doktrina (dharma)

Buddha mokymas (kaip Buddha dialogai su mokiniais) buvo užrašytas Pali kalba tik po kelių šimtmečių. Juose būdavo pabrėžiama, kad mokiniams svarbiau dharma nei pats Buddha. Buddha patarė mokiniams nepykti, kai kiti pasisakydavo prieš juos, nes tai gali trukdyti nuspręsti, ar kritika teisinga ar ne. Lygiai taip pat ir nedžiūgauti, kai ji giriama.

Buddha kančių psichologinį priežastingumą perteikė Pratitya samutpada (priklausomos kilties) teorija. Širdgėlą, virkavimą, nelaimes, vargus, nusivylimą, senatvę ir mirtį sukelia gimimas, kuris priklauso nuo gyvenimo, priklausančio nuo prisirišimo, kuris priklauso nuo troškimų, priklausančių nuo jausmų, priklausančių nuo kontakto, priklausančio nuo 6 jutimų, priklausančių nuo vardo ir formos, priklausančių nuo sąmonės, priklausančios nuo karmos, priklausančios nuo nežinojimo. Pašalinus nežinojimą, atgimimai gali baigtis.

Tas procesas vėliau perteiktas parabole apie senovės karalystę, kurioje dingo dangaus ratas simbolizavęs dharmą. Karalius nekreipė dėmesio į išminčių patarimus pasidalinti dalimi turtų. Išplito skurdas ir vagystės. Iš pradžių karalius davė kažkiek turtų vagiams, bet vėliau išleido potvarkį, nukirsdinti vagiams galvas. Tai sukėlė vargšų ginklavimąsi ir dar daugiau žiaurumų, melavimo, ištvirkavimų ir pan. Gerovė grįžo, kai žmonės pradėjo gyventi dorai.

Kitame dialoge Buddha paaiškina aštuoneriopą kelią, susidedantį iš 4 tiesų apie kančią, jos priežastį ir nutraukimą supratimo ir kelio, kuris ten veda, suvokimą: teisingas siekis, teisinga kalba, teisingi darbai, teisingas gyvenimo būdas, teisingos pastangos ir teisingos mintys..

4 motyvai vedantys į blogį yra šališkumas, nesantaika, kvailumas ir baimė. 6 sveikatos praradimo būdai yra svaigieji gėrimai, buvimas gatvėse netinkamu laiku, dažnai buvoti prekyvietėse, azartiniai žaidimai, blogi draugai ir dykinėjimas.

Tie etiniai mokymai ir pasisakymai įvairiomis temomis yra iš Buddha pasisakymų (nikaya) pirmajame iš Trijų krepšių (Pripitaka), sudariusių Pali kanoną. Antrame krepšyje yra vienuolių įstatai (Vinaya). Vėlesni komentarai sudarė trečiąjį "aukštesniųjų doktrinų" krepšį (Abhidharma).

„Dhamma-sangani“ (Psichologinės etikos vadovas), pirmoji trečiojo krepšio knyga, išvardija gerąsias ir blogąsias sąmonės būsenas. Pateikiama nuomonė, kad nenaudingi metafiziniai klausimai apie tai, ar pasaulis yra amžinas, ar siela yra beribė, ar skiriasi kūnas ir siela, ar ji egzistuoja po mirties… „Puggala-pannatti“ žmonių tipus analizuoja pagal daugelį charakteristikų – 6 jutimų organus (mąstymas vienas jų), 18 pažinimo elementų, 22 funkcijas ir t.t.

Dhammapada

Vienas svarbiausių budizmo veikalų yra „Dhammapada“ (3 a. pr.m.e.), pabrėžiantis Buddha etinį mokymą ir sudarytas iš 423 stanzų 26 skyriuose. Jis prasideda idėja, kad mes esame savo minčių (švarių ar nešvarių) paseka. Kurie laiko pagiežą kitiems, kentės nuo neapykantos. Ją įveikti galima tik meile. Pagundos patenka į protą kaip lietus į blogai uždengtą namą. Tik išsivalę, dori ir pasiekę savikontrolę bei tiesą verti dėvėti geltoną rūbą.

Nėra meditacijos be išminties ir išminties be meditacijos – tik medituodamas tampi išmintingas, be jis – išmintis prarandama. Antra dalis prasideda:

Pažinimas yra nemirtingumo kelias,
Nemąstymas yra mirties kelias.
Žinantys nemirs.
Nemąstantys jau kaip mirę.

Vienas pats darai blogus dalykus ir kenti; ir vienas pats save apvalai. Pažinusieji neturi kaltinti kitų, o tik gyventi nuošaliai susilaikyme, saikingai maitindamiesi ir praktikuodami aukščiausiąją tiesą.

Kitų klaidas lengva išvysti,
O savąsias sunku.
Kitų klaidas sijojam su juokais,
Bet slepiame savąsias,
Kaip sukčius slepia padirbtą kauliuką.

Kenčia visos gyvos būtybės. Kuo greičiau noras sukelti skausmą dings, tuo greičiau liausis visos kančios. Ir niekas neturi įskaudinti šventojo, bet ir šventasis negali "duoti grąžos". Jie pakantūs tarp nepakančių, romūs tarp žiaurių, laisvi nuo godumo tarp godžių – sakantys tiesos žodžius, kurie naudingi ir neįžeidžia. Šventasis nieko nelaiko savu, prie nieko neprisiriša. Pagaliau šventasis sužino savo ankstesnius gyvenimus, suvokia dangaus ir pragaro paslaptis, pasiekia persikūnijimų pabaigą ir pasiekia nirvaną.

Karaliaus Milinda klausimai

Theravada (vyresniųjų kelio) budizmo mokyklos kitas svarbus veikalas yra "Karaliaus Milinda klausimai". Po Aleksandro Didžiojo užkariavimų, vienas iš Baktrijos valdovų buvo Menanderis, nežinomo indų autoriaus pavadintas Milinda.

Veikalas prasideda pranašyste iš dviejų asmenų ankstesnių gyvenimų, kuriems Buddha išpranašavo, apie jų pokalbį po 500 m. Gyvenęs kaip dievas dangaus pasaulyje, Mahasena atgimė kaip Nagasena, kad galėtų apšviesti tą karalių. Melinda užduodavo sunkius klausimus ir nuolat stebėjosi, kokie protingi yra Nagasena atsakymai. Budizmo doktrina buvo gerai patikrinta.

Net į pirmą klausimą apie jo vardą, Nagasena atsakė, kad nėra nuolatinės individualybės. Kaip vežimas nėra nė viena jo detalė atskirai, o jos visos sudaro tai, kas vadinama vežimu, taip jis yra tai, kas vadinama Nagasena.

Kitą dieną karalius paklausė, koks jo išsižadėjimo tikslas. Aukščiausias tikslas yra pašalinti liūdesį ir išeiti [iš pasaulio]. Nuodėmingos būtybės persikūnija po mirties, nenuodėmingos – ne. Tikroji išmintis yra nutraukti persikūnijimų ratą, kas pasiekiama geru elgesiu, tikėjimu, ištverme, rūpestingumu ir meditacija. Geras elgesys užtikrinamas dora ir išmintimi. Tikėjimas išlaisvina širdį iš geidulių, piktų ketinimų, mąstymo tingulio, išdidumo ir abejonių. Bet svarbiausia yra meditacija.

Bet jei nėra sielos arba individualumo, taip kaip vyksta reinkarnacija ir kas persikūnija? Tada Nagasena paaiškino karmos doktriną – kaip darbų pasekmės pereina iš vieno gyvenimo į kitus. Užkūręs ugnį atsakingas už sudegintus dalykus ugniai išplitus. Paruošęs nuodus atsakingas už sukeltą skausmą. Karma sukelia skirtumus tarp žmonių.

Karalius paklausė, kodėl atsiskyrėliai taip susirūpinę savo kūnu, jei jie jo nemyli. Kūnas yra tarsi žaizda, kuria reikia rūpintis.

Po 7 dienų pertraukos, karalius toliau klausinėjo Nagasenos apie įvairias dviprasmybes budizmo mokyme, - ir tas jas išaiškino pateikdamas pavyzdžių. Galų gale, karalius liepė Nagasenai ir vienuoliams pastatyti namą, atidavė karalystės valdymą sūnui ir galų gale tapo archatu.

beneath Maya Devi Temple in Lumbini, Nepal

Po šventykla Lumbini (Nepale), kuri, kaip manoma, žymi Budos gimimo vietą, gali būti, kad archeologai (R. Coningham‘o komanda) atrado religijos ištakas: senovinę medinę šventyklėlę, apie 300 m. senesnę už visus žinomus budistinius artefaktus. Ankstesni su budizmu susiję radiniai siekia Ašokos laikus (3 a. pr.m.e.).

Dabar buvo rastas akmens struktūra iš laikotarpio iki Ašokos, o po ja medinio darinio liekanos, datuojamos maždaug 800-550 m. pr.m.e. Medinė struktūra buvo aplink vidurinę atvirą erdvę, panašią į vėlesnės Ašokos laikų šventyklos struktūrą. Grunte archeologai rado senovinio medžio šaknis, tačiau nebuvo šiukšlių, būdingų žmonių lankomai vietai. Tai leidžia spėti, kad medis augo struktūros viduje, o aplinka buvo nuolat valoma, kaip mūsų laikais tebedaroma apie medžių šventoves Šri Lankoje.

Anot budistinės tradicijos, motina pagimdė Budą įsikabinusi į medžio šaką. Vis tik neaišku, kad Coningham‘o komandos rastas medis yra būtent tas pats medis. Ir nors nėra tiesioginio įrodymo, kad tai tikrai budistinė struktūra, toks aiškinimas yra tikėtiniausias.

Paaiškinimai

1) Lotuso sutra (Tikrosios dharmos baltojo lotoso sutra ) - viena populiariausių ir įtakingiausių Mahajana budizmo sutrų. Kai kurių mokyklų laikoma galutiniu Budos mokymu, kuriame sutelkta visa budizmo esmė. Ją sudaro mokymai, kuriuos Sidharta Gautama gyvenimo pabaigoje pasakė ant Gridhrakūtos kalno netoli Radžagrihos; 27 skyrių, parašytų eilėmis ir proza. Joje tvirtinama, kad visos gyvos būtybės gali (ir turėtų) tapti budomis ir kad įmanoma suvokti tiesą apie budos prigimtį. Tiesa suvokiama klausantis „Lotoso sutros“ ir ją skelbiant. Tekste gausu parabolių, dialogų, pranašysčių, nupasakojami garsiausių bodhisatvų istorija. Išlikę keli šimtai šios sutros komentarų.

2) Mahayana Mahaparinirvana sutra arba Nirvana sutra - Mahajana budizmo Tathagatagarbha sutra (arba Budos prigimties, buddhadhatu) datuojama maždaug 2 a. Išliko vertimai į kinų ir tibetiečių kalbas. Atrodo, kad į kinų kalbą versta iš dviejų skirtingų šaltinių; tos dvi versijos skiriasi ir mokymu apie Budos prigimtį: Dharmaksema versija laiko, kad visos juslinės būtybės gali pasiekti buddhatva (Budos pabudimo; dukkha arba kančių pasibaigimo), o Faksiano versija – kad kai kurios jų niekada jos nepasieks.

3) Ling-šan (Dieviškas kalnas - mitinis Kunlunio kalnas. Taip (Ling-šan) vadinamas ir 2,303 m aukščio kalnas Vakarų kalvose, pratęsančiose Taihangšano kalnagūbrį; maždaug 120 km į vakarus nuo Pekino. Dar viena Ling-šan kalva yra prie Usio miesto – ant jos pastatyta Didžiojo Budos statula (88 m aukščio).

4) Tathagata („taip išėjęs“; „išėjęs už ribų“) - žodis pali ir sanskrito kalbose, kuriuo Gautama Buda nurodo save Pali kanone. Tačiau terminas gali būti taikomas visiems archatams numatant jų materialų įsikūnijimą bet kuriame iš pasaulių. Būtent tai turima omenyje, kai sakoma, kad jų kūnai beribiai, t.y. nesuskaičiuojami. Pats Buda nutylėdavo atsakymus į klausimą, ar tathagata išlieka po mirties.

5) Tau-li arba Trajastrinša (pali Tavatimsa - 33 dievų susirinkimai) – viena iš devų (dievų) buvimo vietų, po kuriuo randasi Keturių dangaus valdovų pasaulis, o viršuje - Jamos dangūs. Tai plati plokščia aikštelė ant Sumeru kalno. Šio pasaulio valdovas – Šakra (pali kalboje Saka), dievų valdytojas (viena iš 12-os saulių). Be 33 dievų, valdančių atitinkamus dangaus sektorius, jame gydena ir daug kitų dievų bei fantastinių esybių, tame tarpe jų padėjėjai ir nimfos (apsaros). Trajastrinša yra aukščiausias Žemėje esantis pasaulis, todėl jo gyvetojai negali ignoruoti Žemės reikalų. Dėl to dažnai įtraukiami į konfliktus su asūrais, siekiančiais grįžti į ankstesnes turėtas pozicijas. Į čia pakildavo Buda arba iš čia dievai nusileisdavo susitikti su Buda. Budos motina Maja deva atgimė Tušita danguje, iš kur nusileido į Trajastrinša, paklausyti, kaip jos sūnus moko abhidharmos.

6) Mandžusris - Mahajanos budizme bodhisatva, siejama su pradžna, o Tibeto budizme – taip pat ir idamas. Jo įvaizdis greičiausiai atsirado paskutiniais amžiais prieš mūsų erą. Buvo Budos Gautamos bendražygiu. Jo garbinimas ypač paplito Tibete ir Kinijoje, pateko į įvairius pasakojimus. Su jo kultu siejama tibetiečių praktika burti ant kubelių išraižyta mantra.

7) Trys Brangenybės (triratna) – trys budizmo doktrinos brangenybės: Buda, dharma, sangha (vienuolių bendruomenė). Simboliškai vaizduojamos trišakiu, papuoštu deimantine šaka (vadžra). Kitą šio simbolio variantą (tris įvairiasoalves skaidrias sferas) N. Rerichas panaudojo Pasaulio vėliavos dizaine.

8) Sudavano vaisius („Budos ranka“, Citrus médica var. sarcodactylis) – neįprastos formos, primenančios žmogaus ranką, citrusinis vaisius. Jame visai nėra minkštimo, tačiau jie mėgstami kinų ir japonų, nes ilgai laikosi skleisdami malonų kvapą. Laikoma, kad jie atneša laimę. Indijoje gali būti panaudoti apeigosi aukoms. Maistui gali būti panaudoti džiovinti. Kinijoje naudojami liaudies medicinoje kaip padedantys atsikosėjimui ir tonizavimui.

9) Džetavana („Džetos mediena“) – vienas garsiausių budistų vienuolynų Indijoje, esantis dabartiniame Utar Pradeše. Jis buvo antruoju padovanotu Budai; jį padovanojo jo mokinys Anathapindika. Jame Buda išdėstė didelę dalį savo mokymų ir turėjo daugybę pokalbių su mokiniais.

10) Šravastis - miestas senovės Indijoje; vienas iš 6-ių didžiausių Indijoje Budos laikais. Jis įsikūręs Gango lygumoje prie Himalajų. Buvo vienu Budos mokymo centrų. Apleistas 5 a. Dabar jo vietoje Sachet-Machetas Utar Pradešo valstijoje.

11) Udajana - Vatsos karalystės Indijoje karalius. Minima jo meilė muzikai, menams ir moterų švelnumui. „Kathasaritsagara“ pateikia ilgą jo užkariavimų sąrašą; jis paminimas ir daugelyje kitų senųjų šaltinių.

12) Kaušambis - sritis Utar Pradešo valstijoje; centras – Mandžhanpuras. Kaušambis buvo Vatsa karalystės sostine, kurios įkūrimą „Ramayana“ ir „Mahabharata“ priskiria Četijos princui Kuša ar Kušamba. Miestą kelis kartus aplankė Buda ir jis buvo budizmo upasaka (pasekėju). Atseit čia, karaliaus Udajanos nurodymu buvo pagamintas pirmasis Budos atvaizdas. Vėliau, laikydamas Kaušambį svarbiu, Ašoka čia pastatė koloną su užrašu pali kalba, o taip pat čia buvo pastatyta džainų šventykla, išlikę iki dabar.

13) Čan-tan medis, kaip sakoma, priklausė Konfucijui. Paskutinis skiemuo tan dabar taikomas sandalo medienai.

14) Prasenadžita (pali Pasenadi) - Indijos pietryčių Kosalos (su sostine Šravasti; Audas dabartinėje Utar Pradešo valstijoje) karalius iš Ikšvakų dinastijos. Buvo upasaka, pastačiusiu daugelį budistų vienuolynų.

15) Džambudvipa („džambu medžių kraštas“) - žemiškojo pasaulio dvipa (sala ar planeta), kurioje gyvena paprastos žmogiškos būtybės. Džambu yra džambolano (indiškų gervuogių) vaisių medis (slyvinis gvazdikmedis, Syzygium cumini). Pagal puranų kosmologiją, pasaulis suskirstytas į 7 koncentrines dvipas, kurias skiria 7 jas supantys vandenynai. Džambudvipa (dar vadinama Sudarshanadvipa) yra pačiame centre.

16) Mahapradžapati Gotami - Budos teta ir įsūnijusi motina (jo motina mirė 7-1 po gimdymo). Iš jos jis perėmė švelnumą, draugiškumą. Vėliau ne kartą prašėsi, kad Buda priimtų ją į sanghą (bhikšuni, vienuoles) – galiausiai Buda įsteigė ir sanghą moterims, tačiau joms įvedė daugiau apribojimų.

17) Ananda (5-4 a. pr.m.e.; „džiaugsmas“) - Šakjamunio pusbrolis ir mylimiausias mokinys. Pasak legendų, Ananda gimė tą pačią dieną, kai į žemę atėjo Šakjamunis. Po mokytojo mirties jis ėmė perrašinėti budistų kanoną. Ananda laikomas „Tipitakos“ didesnės tekstų dalies kodifikuotoju; laikomas „Supitakos“ autoriumi.

Kitos nuorodos:
Kas yra budizmas?
Šin budizmas
Vidurio kelias
Slaptoji doktrina
Graikų mitai
Bodhičita - kario kelias
Budizmas Šri Lankoje
Trys budistinės ontologijos
Budizmo samprata ir srovės
Elliott Weinberger. Karmos pėdsakai
Kaip suprantu indų filosofiją?
Laužai Himalajų papėdėje
Budizmas ir nemirtingumas
Tibeto Mirusiųjų knyga
Šinto ir japonų tikėjimai
Kas yra reinkarnacija?
Katmandu Jurgos akimis
Senoji Indijos istorija
Š. Amerikos indėnų mitai
Tibeto budizmas
Pasaulio širdis
Kagju budizmas
Atlantidos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis