Karolio Europa ir jos slinktys

Tik kodėl galingasis Karolio žygis per Europą ar greičiau žygių virtinė neinkorporavo aisčių ir rytų slavų žemių, nors pasiekė vakarų ir šiaurės slavus, Panoviją etc.? Kaip ir Romos imperijos atveju, aisčiai liko už imperijos ribų… jeigu prisikasė iki saksų ir Lenkijos, tai turėjo būti bent girdėjęs apie prūsus. Ten jis nelindo. "Prisidėjo ir kitos priežastys, bet kada galėjusios sudrumsti taiką: juk mūsų ir jų sienos, išskyrus nedaugelį vietų, kur arba esantys didesni miškai, arba kalnagūbriai aiškia riba skiria vienų žemes nuo kitų, beveik visur susisiekia lygumoje".

… kodėl stojama prieš saksus – pasirodo, dėl ilgos atviros lygumų sienos,… o tai, kas už kalnagūbrių ir girių, ne mūsų reikalas. Tik vėliau, apie 1000-uosius, Šventosios Romos imperatoriams parūpo krikšto reikalai ir šiauriau bei ryčiau Lenkijos… Bet tai dar tik bus, o kol kas frankai per girias nesiveržė. Bent jau be reikalo. Panašiai ir antikinės Romos imperatoriai, kurie į Germaniją pernelyg giliai nelindo būtent dėl girių veiksnio ir savo germaniškąsias provincijas lipdė apie Reiną ir Maasą, Mozelį, t.y. palei didžiąsias upes, lengvinančias susisiekimą. O baltus iš pietų ir rytų saugančias girias jie laikė nepereinamomis… Taigi baltus nuo Europos teigiamos ar neigiamos įtakos patikimai saugojo girios…

Na, o pats Karolis… kariauja Bavarijoje, vėliau su slavais, save vadinančiais velatabais, - jie gyvena pietiniame Baltijos jūros krante, "kur įsikūrę slavai bei aisčiai bei įvairios kitos tautos"…. Su Baltiją supančiomis gentimis į konfliktus nesivelia. Kas jam trukdo? Girios? Per daug reikalų ir taip?… Ar tiesiog jo, kaip kad Aleksandro Makedoniečio, nevedė šventasis paklaikimas įsiveržti iki pačių oikumenos pakraščių ir juos užvaldyti? Šiaip ar taip, pakariavęs su slavais, aisčių jis neliečia. Nepasiekia ar laiko tokį siekinį netikslingu? Negali užtikrinti patikimo užnugario ir komunikacijų? Greičiausiai čia ir slypėtų esmė, tikriausiai aisčiai jam nepasirodė silpni. Jis jau buvo prie pat, bet ūpo pamėginti neparodė. O gal parodė? "Kitas, kurių yra daug daugiau, privertė pasiduoti".

… nuo Baltijos iki Dunojaus, - aisčiai čia galėjo pakliūti, galėjo ir nepakliūti. Su jais jis nekariavo tiesiogiai, bet duoklės galėjo pareikalauti… Arba jie tiesiog atsipirko simboline pagarbos dovana, vienkartine duokle…

Vien lietuvių kalbos žodis "karalius", kilęs iš Karolio vardo, mažų mažiausiai gali liudyti, kad lietuvių protėviai buvo nemažai apie jį girdėję… kas tie velatabai, nors ir sutriuškinti, bet, matyt, pristabdę Karolio judėjimą į slavų žemes, taip pat link aisčių, irgi sunku pzasakyti. Šiaip ar taip, Karoliui neužgriebus aisčių tiesiogiai, vėlesniems Karolingams, daug mažiau pajėgiems, jie juolab liko neprieinami dar kelis šimtus metų. "Atitolę nuo Europos" už savo girių. Jų laimei ir vėlesniųjų kartų kartėliui.

Einhard. Karolio Didžiojo gyvenimas, 2005   
Pagal G.Beresnevičiaus recenciją   

Krėvos sutartis
Aukštadvario piliakalnis
Baltai ir Europa
Palemono sūnūs
Ordinas prie Lietuvą
Ką pasakoja senas laiškas?
Universiteto spaustuvininkas
16 a. kultūros paminklas
Kuršiai vikingų epochoje
iš kur kilo baltų Dievas
Ūlos kraštas senovėje
Kryžius lietuvių poezijoje
Tolminkiemis ir jo restauracija
Krikščionybės įvedimas Lietuvoje
Požalgirinė Lietuva Europos akimis
Kai Thomas Mannas prisiminė Nidą
Kazimieras: Ir šventieji puodus žiedžia
Kai dar elniai iš dangaus krisdavo
Kuria tarme parašyta pirmoji lietuviška knyga?
Kvietimas Vytautui kovai prieš husitus
Sebastiano Miunsterio „Kosmografija“ apie Lietuvą
Nuo kada Lietuvoje geriama arbata ir kava?
Sekminės - piemenėlių, rugių lankymo šventė
Vytauto Didžiojo įvaizdžio genezė
Laiškas apie įvykius Žemaitijoje
Ar seniai kalbama lietuviškai?
Mortos Mindaugienės paveikslas
Pirmoji knyga Šiaulių tema
Knygų spausdinimas Lietuvoje
Totoriai Karpatuose
Sekminės (samboriai)
Žemaičių epas
TRIAD radijas