Pradžios knyga
Pirmoji dalis

Pastabos: 1. Kiti komentarai Pradžios knygos pradžiai pateikti atskirame puslapyje.
Taip pat papildomi paaiškinimai apie pasaulio sutvėrimą pateikiami ir šiame puslapyje.
2. pirmoje dalyje Dievas vadinamas Elohim. Apie šį ir kitus Dievo vardus skaitykite šiame puslapyje.

Pirmoji diena

1. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.         ( >>>> detalūs teologų komentarai šiai eilutei)
2. Ir žemė buvo beformė ir tuščia, o tamsa dengė gelmę, -
ir tik dieviškoji Dvasia sklandė virš vandenų.

Senuosius tekstus yra sunku versti. Taip ir pirmąjį sakinį galima versti dvejopai - ir abudu variantai būtų lingvistiškai teisingi:

 • Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę;
 • Dievui pradėjus kurti dangų ir žemę,...

  Prieš kuriant žemę ir dangų kažkokia pirmapradė medžiaga, pavadinta "gelmių vandenys". Tad Dievas Elohimas nepradėjo "tuščioje vietoje". Žydų termino "gilūs vandenys" sąvoka yra tapati akadų "tiamat", - šiuo žodžiu Babilono pasaulio sutvėrimo mite "Enuma Eliš" buvo vadinama pirmapradė jūros vandenų būtybė. Šumerų dievo Enki karalystė buvo gėlūs požeminiai vandenys - ir ten jis kartu su savo seserimi kūrė žmones.

  Enki buvo šumerų požeminių vandenų dievas, išminčius, magas ir civilizacijos menų įkūrėjas. Jis dažnai vaizduojamas su žuvimis ir vandeniu, besiliejančiais nuo jo pečių [pvz. 2500 m. pr.m.e. cilindrinis antspaudas britų muziejuje]. Šumerų Enki ir Ninhursagė buvo pirmapradžiai dievai vyras ir žmona, kurie tol džiaugėsi gerove, kol buvo netoli gyvybės medžio. Jie gyveno vietovėje vadinamoje Dilmunu (dar apie Enki rasite ir šiame puslapyje).

  Daugelyje senųjų mitų aprašomi kosminiai mūšiai. Juose jūrų baisūnai vadinami Jūra (Yamm), Upe (Nahar), Slibinu (Lotanas ar Leviatanas), drakonu (Tannin), Arogancija (Rahab). Po mūšio vyriausiasis dievas sutramdo ir pavergia pirmapradžio chaoso "niekšus" ir laimi kovą. Biblijos Pradžios knygoje perėjimas nuo chaoso prie sutvarkyto pasaulio nėra aprašomas kaip kosminis mūšis, tačiau kai kurie tyrinėtojai ir čia įžvelgia tokio aprašymo likučius.

 • 3. Ir Dievas tarė: "Tebūnie šviesa!". Ir atsirado šviesa.
  4. Dievas matė, kad tai yra gerai ir atskyrė šviesą nuo tamsos.

  5. Dievas pavadino šviesą Diena, o tamsą - Naktis.
  Ir buvo vakaras; ir buvo rytas: pirmoji diena.

  Antroji diena

  6. Ir Dievas tarė: "Tebūnie tvirtas skliautas tarpu vandenų, ir tegu jis atskiria vandenis nuo vandenų".
  7. Taip Dievas sutvėrė kietą skliautą ir perskyrė vandenis, - tuos, kurie apačioje, ir tuos, kurie viršuje - ir buvo taip.

  8. Ir Dievas pavadino skliautą Dangumi.
  Ir buvo vakaras; ir buvo rytas: antroji diena.

  Antrąją dieną Elohimas atskyrė vandenis [tvirtuma; kupolas]. Senovės regiono žmonės tikėjo, kad žemė yra sala, kurią iš visų pusių skalauja vandenynas. Yra du vandenų šaltiniai - vienas anapus dangaus iš kurio lyja ar sninga, o kitas žemiau dangaus iš kurio radosi šaltiniai, ežerai, upės, jūros... Juk kai žvelgi į Viduržemio ar Persijos įlankos tolį atrodo, kad vanduo ir dangaus mėlis susijungia - taigi ir jų prigimtis gali būti ta pati... Be to tokia samprata paaiškina, iš kur lyja ir sninga.
  Apie vandenų atskyrimą Biblijoje dar kalbama: Ps 33, Patarlių 8:22-31, Jobo 38-41, Izaijo 40:12-31.

  Trečioji diena

  9. Ir Dievas tarė: "Tegu vandenys žemiau dangaus susirenka kartu ir atsiranda sausuma", - ir taip įvyko.
  10. Dievas pavadino sausumą - Žemė, o vandenų sankaupas - Jūros, - ir Dievas matė, kad tai yra gerai.
  11. Tada Dievas tarė: "Tegu Žemė išaugina žolę, žolynai brandina sėklas, kiekvienas savo rūšies, o vaismedžiai - vaisius, kiekvienas savo rūšies, kuriuose kiekvieno jų sėkla", - ir buvo taip.

  12. Ir Žemėje išaugo žolė, o žolynai brandino sėklas, - kiekvienas savo rūšies; vaismedžiai nokino vaisius, kuriuose buvo sėklos tos rūšies, iš kurios jie patys buvo išaugę, - ir Dievas matė, kad tai yra gerai.

  13. Ir buvo vakaras; ir buvo rytas: trečioji diena.

  Ketvirtoji diena

  14. Ir Dievas tarė: "Tebūnie šviesuliai dangaus skliaute, kad atskirtume dieną nuo nakties ir tegu jie būna metų laikų, dienų ir metų ženklai.

  15. Ir tegu šviesuliai dangaus skliaute skleidžia šviesą virš žemės", - ir buvo taip.

  16. Taip Dievas sukūrė du stambesnius šviesulius, - didėlesnį dienos metui, o mažesnį - nakties, o taip pat žvaigždes.

  17. Dievas juos patalpino dangaus skliaute, kad šviestų žemei.

  18. Kad tvarkytų dienos ir nakties kaitą ir atskirtų šviesą nuo tamsos, - ir Dievas matė, kad tai yra gerai.

  19. Ir buvo vakaras; ir buvo rytas: ketvirtoji diena.

  Penktoji diena

  20. Ir Dievas tarė: "Tegu vandenys gimdo gausybę judančių būtybių, turinčių gyvybę, ir paukščius, kurie galėtų skraidyti virš žemės atvirame dangaus skliaute".

  21. Taip Dievas sukūrė dideles žuvis ir kitokius gyvius, kuriuos gausiai gimdė vandenys, - kiekvieną savo rūšiai; ir sparnuočius, - kiekvieną savo rūšiai; - ir Dievas matė, kad tai yra gerai.

  22. Tada palaimino juos Dievas tardamas: "Būkite vaisingi ir dauginkitės - užpildykite jūrų vandenis; ir tegu paukščiai dauginasi žemėje".

  23. Ir buvo vakaras; ir buvo rytas: penktoji diena.

  Šeštoji diena

  24. Ir Dievas tarė: "Tegu žemė gimdo gyvius, kiekvieną savo rūšiai; galvijus ir roplius bei plėšrūnus - kiekvieną savo rūšiai", - ir buvo taip.
  25. Taip Dievas sukūrė plėšrūnus, kiekvieną savo rūšiai; ir galvijus, kiekvieną savo rūšiai; ir visus padarus, kurie šliaužioja žeme, - ir Dievas matė, kad tai yra gerai.
  26. Tada Dievas tarė: "Sukurkime žmogų pagal atvaizdą savo, - panašų į mus; ir tegu turi jis pranašumą prieš žuvį jūroje ir paukštį ore, ir prieš galviją bei bet ką žemėje, ir kiekvieną gyvį, šliaužiojantį žeme".
  27. Taip Dievas sukūrė žmogų pagal atvaizdą savo, pagal Dievo atvaizdą sukūrė jį - vyrą-moterį sukūrė jis juos.

  Dievas nesako: Tebūnie žmonija. Jis sako: Sukurkime žmoniją. Panašiai nuoroda į mes panaudojama ir Pr 3:22 ir Pr 11:7. Apie ką čia kalba Dievas?
  1) Karališkoji daugiskaita? Dievas tiesiog mąsto balsu kalbėdamasis su savimi. Be to Dievas įvardijamas žodžių Elohim, kuris pagal gramatinę formą yra daugiskaitos formos (apie tai skaitykite šiame puslapyje)
  2) Šv.Trejybė. ją čia irgi regi krikščionių teologai. Tačiau tai vėlyva koncepcija ir kažin ar ją žinojo Pradžios knygos autorius (apie Trejybę skaitykite šiame puslapyje)
  3) Dievų taryba. Tai tikėtina lyginant su kitomis panašiomis užuominomis, pvz., Jobo 1-2, kur "Dievo sūnūs" susitinka su jahve ir kaltinamuoju (Šėtonu) siekdami patikrinti Jobo pamaldumo tvirtumą. Dievas sako: sutverkime žmogų pagal mūsų atvaizdą. Žmogaus sutvėrimas toks svarbus, kad reikia Dievų tarybos pritarimo.

  Bet koks yra tas Dievo atvaizdas? Kai kas teigia, kad kalbama apie bendras dvasines savybes (išmintį ir teisingumą). Kiti tebetiki fizinės formos panašumu. Dar kiti (kaip ir Kart Bart) nurodo, kaip buvo kuriama pagal "dievų" atvaizdą: "vyrą-moterį jis sukūrė". Taigi, Dievuje yra žmonių bendrybė. Dar kiti mano, kad Dievas yra ir vyriškasis, ir moteriškasis žmogaus pradai.

  Mesopotamijos ir Egipto valdovai buvo vaizduojami kaip dievai. Užkariautose žemėse jie statė savo statulas - kaip savo valdžios įkūnijimą (savo atvaizdą). Tad ir tie žodžiai gali reikšti, kad žmonija yra tarsi "Dievo statula". Adado statula Tell-Fekkeriyeh turi asirų kalbios įrašą išverstą į aramėjų kalbą. Aramėjiškame tekste panaudoti žodžiai "statula" ir "atvaizdas" lingvistiškai tapatūs šiai Pradžios knygos daliai

  28. Tada palaimino juos Dievas, tardamas: "Būkite vaisingi ir dauginkitės - užpildykite žemę ir tapkite jos valdovais; turėkite pirmenybę prieš žuvį jūroje, paukštį ore ir kiekvieną gyvį, kurs juda žeme". 29. Dievas kalbėjo: "Žiūrėkite, aš jums atiduodu kiekvieną žolyną, brandinantį sėklas, kurs yra žemėje ar vandenyje, bei kiekvieną vaismedį, nokinantį vaisius, - jie skirti jums maistui.

  30. Ir kiekvieną žvėrį žemėje, ir kiekvieną paukštį ore, ir kiekvieną gyvį , kurs šliaužioja žeme ir kuriame yra gyvybė; - aš daviau kiekvieną žalią augalą maistui", - ir buvo taip.

  31. Ir Dievas išvydo, kad viskas, ką jis sukūrė, yra puiku.
  Ir buvo vakaras; ir buvo rytas: šeštoji diena.


  Antroji dalis

  Septintoji diena

  1. Taigi dangus ir žemė buvo sukurti ir apgyvendinti.

  2. O septintąją dieną baigėsi Dievo darbai ir jis ilsėjosi šią dieną nuo atliktų darbų.

  3. Tada Dievas palaimino ir pašventino septintąją dieną, nes tądien jis ilsėjosi nuo visų pasaulio kūrimo darbų.

  4. Tokie buvo dangaus ir žemės kūriniai tądien, kai Viešpats sukūrė žemę ir dangų.

  Šiuo sakiniu nusakomas perėjimas prie jahvistinio pasaulio kūrimo pasakojimo. Jame panaudotas žodis "teledot", kuris dažnai verčiamas kaip "kartos". "Teledot" išvedamas iš "duoti gyvybę" ir turi reikšmes "kartos, pasakojimas, istorija, vystymas". Tai vienas iš būdų, kuriuo Pradžios knygos redaktorius sutvarkė tekstą.

  5. Ir kiekvieną laukų augalą, prieš jam esant žemėje; ir kiekvieną pievų žolyną, prieš jam užaugant; nes Viešpats iki tol nedavė lietaus virš žemės, ir [buvo ten] be žmogaus dar žemės paviršiuje.
  6. Bet pakilo migla iš žemės ir uždengė visą žemės paviršių.
  7. Ir Viešpats sutvėrė žmogų [iš] žemės dulkių ir jo noskyles įkvėpė gyvybės kvapą, - ir žmogus tapo gyvąja siela.

  Dievas pavaizduotas kaip puodžius, žiedžiantis žmogų (hebrajiškai adam). Šis žodis pradžios knygoje naudojamas įvairiai. Jis gali nusakyti visą žmoniją [Pr 1:24, 27], pirmąjį žmogų (naudojant su artikeliu, Pr 2-3), vardą Adomas (naudojant be artikelio, Pr 5:3). Jo porininkė nusakoma bendraisiais žodžiais "moteris" arba "jo moteris". Ir tik Pr 3:20 ji įvardinta čavvah, Ieva, reiškiančia "gyvybė".

  Gyvybė žmoguje atsirado tik "įpūtus" dievo kvapą - tai nurodo, kad žmogus sudarytas iš dviejų dalių: fizinio kūno ir dieviškojo gyvybės kvėpsnio.

  Ypatingai dažnas žodžio "žemė" (dirva) naudojimas perša mintį apie žemdirbystės įtaką. Tai sustiprina lingvistiniai sąryšiai: žemė (kaip dirvožemis) yra adamah, o žmogus - adam. Žodžių žaismas hebrajiškoje Biblijoje labai dažnas - tuo pabrėžiant ypatingas prasmes. (net ir lietuviškai "žemė" ir Žmogus" turi tas pačias priebalses ir jei pirmapradė "žmogus" forma buvo "žmuo", tai nuo jo "žemė" dar arčiau).

  Pastaba: Kitokią žmogaus tvėrimo interpretaciją skaitykite šiame puslapyje.

  8. Ir Viešpats pasodino sodą į rytus nuo Edeno, ir jame apgyvendino žmogų, kurį sukūrė.
  9. Ir iš dirvos Viešpats išaugino kiekvieną medį, malonų pažiūrėti bei tinkamą maistui; gyvybės medis taipogi augo sodo viduryje; ir gėrio ir blogio pažinimo medis.
  10. Upė tekėjo iš Edeno sodui drėkinti; nuo ten ji šakojosi į keturias upes.
  11. Pirmosios vardas Pisonas. Ji teka aplink visą Havilos šalį, kur randamas auksas.
  12. Tos šalies auksas yra geras. Ten randa bdeliją ir onikso akmenį.
  13. Antrosios upės vardas Gihonas. Ji teka aplink visą Kušo šalį.
  14. Trečiosios upės vardas Hidekelis. Ji teka į rytus nuo Asirijos. O ketvirtoji upė yra Eufratas.
  15. Ir paėmė Viešpats Dievas žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad žmogus jį įdirbtų ir prižiūrėtų.

  Nusakomas Edenas, visų gerųjų būtybių buveinė, kur jos dar išlaikė artimą ryšį su dievu. Edeno pavadinimas giminiuojasi su šumerų edin apibrėžiančiu derlingas Mesopotamijos lygumas. Babiloniečių edinu reiškia "lygumą, dykumą". Tačiau šias prasmes perdengia dvikalbė Adado statula iš Tell-Fekkeriyeh, kurioje žodis 'dn panaudotas prasme "praturtinti" apibrėžiant dievą, kuris buvo atsakingas už viską, kas susiję su maisto ruošimu. Tad Edenas galėtų reikšti ir gausos vietą, o ne vien "stepę" [pagal Millard ir Bordreuil]. Septinknygėje jis išverstas į graikų kalbą kaip "paradeisos", vėliau iš ten kildinant "rojų". Edeno tiksli vieta nėra nustatyta. Spėliojama, kad pišonas galėtų būti Kuveito upė [Sauer].

  Pastaba:
  Paskaitykite apie spėjimą, kad Edenas buvo Afrikoje...
  Taip pat Edeno paieškas prie Kaukazo

  16. Viešpats Dievas įsakė žmogui: "Nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti,
  17. bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi".

  18. Ir Viešpats tarė: Negerai, kad žmogus gyventų vienišas, aš sudarysiu jam galimybę sutikti kitus.
  19. Ir iš dirvos Viešpats tvėrė kiekvieną laukų gyvulį ir kiekvieną paukštį ore, - ir vedė [juos] pas Adomą, kad išvystų, kaip jis juos pavadins - ir kaip Adomas pavadino kiekvieną gyvą sutvėrimą, toks ir buvo šio vardas.
  20. Ir Adomas davė vardus visiems raguočiams ir paukščiams ore, ir kiekvienam žvėriui laukuos, - bet Adomas vis vien jautėsi vienišas.

  Senovės pasaulyje sugebėjimas duoti vardus išreiškia valdžią (skaitykite apie Egipto Vardų knygos praradimą). Kai kas čia įžvelgia ankstyvąjį mokslo klasifikacijos bandymą.

  21. Ir Viešpats privertė Adomą giliai įmigti, ir šis užmigo: ir išėmė vieną jo šonkaulį ir pridėjo mėsos vietoj jo;
  22. Ir iš šonkaulio, kurį Viešpats išėmė iš žmogaus, sutvėrė moterį ir atvedė ją pas Adomą.
  23. Ir Adomas tarė: "Tai kaulas iš mano kaulų, ir mėsa iš mano mėsos - ją pavadinsiu Moterimi, nes ji išimta iš Žmogaus".

  Ieva apibūdinama kaip žmogaus pagalbininkė (ezer). Išėjimo 18:4 Viešpats Mozę irgi pavadina "pagalbininku" panaudodamas tą patį žodį. Pirmapradžiame tekste "moteris" (išah) išvedama iš "vyro" (). Tai dar kartą pabrėžia vyro ir moters gilų ryšį.

  Visai kitoks (pirmaujantis) moters vaidmuo pas gnostikus - apie tai šiame puslapyje

  24. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu.
  25. Jie abu - žmogus ir jo žmona - buvo nuogi, tačiau nesigėdijo.

  Pabrėžia vyro ir moters susiliejimą (dvasinį, emocinį ir fizinį) per vedybas. Būdami be drabužių ir naivūs bei nekalti kaip vaikai jie nesigėdi svetimų žvilgsnių. Čia yra ir slaptas ryšis su 3-iu skyriumi: jie buvo nuogi (arom, o žaltys buvo gudrus (arum). Tai parodo, kad abu skyriai buvo vieno pasakojimo dalys. Kitas požymis - dievas Elohimas (skaitykite apie dievo vardus).


  Monoteizmas
  Filipinų tvėrimo mitai
  Gyvybės neišvengiamumas
  Filonas. Pasaulio sutvėrimas
  Mirjamos darbai ir nuobauda
  Neteisėti kaltinimai neištikimybe
  Pradžios knygos detalūs komentarai
  Filonas Aleksandrietis. Apie milžinus
  Uždrausta žmogaus kilmės istorija
  Zep Tepi - pirmasis laikas
  Išnykęs dinozaurų pasaulis
  Stebėtojai: Dievo sūnūs
  Mitologijos skiltis
  Religijos skyrius
  Vartiklis