GURU  

Skaitykite apie Guru-šišijos tradiciją

Guru yra kaip Brahma, nes Jis pažadina atsidavusiuose dvasingumą. Jis yra kaip Višnu, nes saugo ir puoselėja gerąsias savybes. Jis yra kaip Mahešvara, nes sunaikina blogus polinkius, blogus įpročiusir savybes.

Sanskrito žodį GURU galima paaiškinti dvejopai. Jis kilęs iš šaknies "Gur", kuri reiškia "kelti, pakelti". Kita prasmė - "Gu" - reiškia tamsą arba neišmanymą, ir "Ru" - reiškia "pašalintojas"; taigi, Guru - "Tas, kuris pašalina neišmanymą". Abu aiškinimai atskleidžia GURU - dvasinio tėvo arba mokytojo - vaidmenį. Šventumą ir pagarbą, kuriuos mokinys (šišja) jaučia savo dvasiniam vadovui, išreiškia kreipinys GURUDEVA.

Kodėl žmogui reikalingas Guru? Jūs galite turėti žibintą, aliejaus ir dagtį, bet kad žibintas imtų šviesti, kažkas jį turi uždegti. "Tavo dėka išminties šviesa šiandieną šviečia manyje ryškiau. Tu įpūtei pirminės šviesos pažinimą". "Savyje aš turiu visą TIESĄ, kuri yra, buvo ir bus". Šviesa, apie kurią čia kalbama, yra Tikrojo Aš SUVOKIMO Šviesa.

Kokios yra Tikrojo Guru savybės?
Tai didžiadvasiškumas, visiškas nesavanaudiškumas, tyras gyvenimas, godumo ir pavydo nebuvimas bei vienodas elgesys su visais. Žinoma, Guru turėtų būti pats pasiekęs savęs suvokimo tikslą.

1985 metais Guru Pūrnimos dieną, kreipdamasis į susirinkusius, Bhagavanas ŠriSatja Sai Baba išvardino svarbiausius SADGURU požymius:
Brahmaanandam: Guru yra Brahman'o Palaimos įsikūnijimas, nes Jis pasinėręs į Palaimą (Anandą), kuri yra Brahman'as.
Parama-sukhadam: Jis gali dovanoti AUKŠČIAUSIĄ DŽIAUGSMĄ. Rišiai (senovės išminčiai) sako, kad žodžiai negali išreikšti tos būsenos.
Kevalam: Jis yra virš bet kokių laiko ir vietos apribojimų.
Gniana-Murthim: Jis yra išminties įsikūnijimas, t.y. Jis suvokia VIENĄ (kai nebelieka nieko antro).
Dvandvaathitham: Jo nepaveikia gyvenimo dvilypumas (priešybės - liūdesys ir džiaugsmas, peikimas ir pagyrimas ir kt.).
Gaganasadrsam: Jo nepaliečia įvykiai, nes Jis yra amžinoji esmė.
Tat-tvam-asjaadi Lakšjam: Jis yra gyvas keturių Vedų teiginių pavyzdys:

Ekam: Jis yra tapatybėje su VIENA esme.
Nitjam: Jis yra Amžinas.
Vimalam: Jis neturi trūkumų.
Ačialam: Jo pirminis tobulumas nesikeičia.
Sarvadhi: Jis yra visa-persmelkiantis Aukštasis Protas.
Saakši Bhūtham: Jis yra Tai, kas tapo viso ko Liudininku visur.
Bhaavaathytham: Jis yra virš visų potraukių, jausmų, pojūčių ir minčių.
Thrigunarahitham: Jo neriboja trys gunos (savybės).

SADGURU, kuris turi šias savybes, yra ne kas kitas, kaip pats DIEVAS.

Kaip Mokytojas (Guru) padeda mokiniui pasikeisti?
Šį tapsmą Bhagavanas paaiškina labai gražiu pavyzdžiu. Kai tau labai reikia pinigų, į tavo kambarį užeina draugas ir tu paprašai jo paskolinti. Tuomet visiškai atsitiktinai iš tavo lentynos draugas ištraukia knygą ir tarp jos puslapių suranda keletą banknotų. Tai tavo paties pinigai, kuriuos kažkada ten įdėjai ir apie juos užmiršai. Draugas atkreipė tavo dėmesį į tuos pinigus ir tuo pačiu išgelbėjo tave nuo skolinimosi gėdos. Tai yra Praptha-Prapthi; Guru padeda tau atrasti tai, kas tavyje jau yra.

Ar būtinas fizinis Guru artumas?
Kai kurie pasekėjai turi galimybę dažnai ir pastoviai keliauti pas Guru, o kiti to daryti negali. Galimybė sėdėti prie Guru kojų ir gauti atsakymus į savo klausimus iš tiesų yra reta likimo dovana. Tačiau, daugumai žmonių GURU pamokymai prieinami tik užrašyti knygose arba magnetofono juostose.

Guru asmenybės poveikio nesumenkina geografinis atstumas. Iš tiesų mokinys pradeda jausti tą poveikį tuomet, kai jame išsivysto tvirtas tikėjimas (Šraddha). Šri Satja Sai Baba sako, kad tas, kuris ieško Guru, gali Jį rasti kiekviename išgirstame žodyje, visame, kas aplink jį vyksta, ir Motinoje Gamtoje. Mumyse esantis Guru (Vidinis Patarėjas) visada trokšta mus vesti, jeigu tik mes norime Jo klausyti. "Triukšmas", kurį sukelia nuolat į mus plūstančių minčių bangos, neleidžia mums išgirsti Guru balso. Maldos ir meditacijos TYLOJE išgirstame GURU balsą.

Guru Pūrnima
Liepos mėnesio mėnulio pilnaties dieną mes pagerbiame Adi Guru (Pirmąjį Mokytoją), išminčių Vjasą, nes tą dieną jis baigė užrašyti Brahma Sūtrą. Ši diena dar vadinama Vjasa Pūrnima.

Guru Bhadžianose šventos Viešpaties pėdos vadinamos "Čiarana" ir lyginamos su lotoso žiedu (Kamala). Kada pasekėjas sako ar gieda "Šiaranam", jis deda savo egoizmą prie Viešpaties kojų, atsiduoda Jam ir meldžia, kad Jis gintų ir saugotų pasekėją ("Pahi" reiškia "ginti, saugoti", "Pahimam" reiškia "apgink mane"). Bhadžianų metu mes visu savo protu garbiname Guru ar Sadguru (Manasa bhadžiarė).

Papildomai skaitykite:
Bhadža govindam
Patandžali joga
Vaišešikos gamtos filosofija
Vedos ir Avesta: Arijai ir kitos tautos
Senieji sankskrito raštai
O. Schrader. Arijų religija
Arijai: Mirusiųjų garbinimas
Naktinis Vedų dangus
Dasanami sampradaja – vienuolynų tradicija
Vedos ir Avesta: Arijai ir kitos tautos
Virš-sąmonė ir mistinio proto kritika
Blavatskaja. Mirties ir Šėtono klausimu
Kibernetikos istorijos etiudai
Kaip suprantu indų filosofiją?
Budizmas ir nemirtingumas
Trys budistinės ontologijos
Džainizmo filosofinės prielaidos
Patandžali. Joga sutra
Harapos civilizacija
Kagju budizmas
Indijos mitai
Vartiklis