DIEVO VARDAI

(Skaitykite taip pat Vartiklyje: "Dievo vardai")

“Vardas – 1. asmens pavadinimas; 2. pavardė; 3. tikrinis žodis; 4. bet kurio daikto ar reiškinio pavadinimas; 5. tam tikros kvalifikacijos pavadinimas; 6. garbė, reputacija; 7. ženklas” – tokias žodžio “vardas” reikšmes pateikia dabartinės lietuvių kalbos žodynas.

Asmuo gali turėti keletą vardų, pvz.: Vincas Mykolaitis-Putinas,  George Bernard Shaw, Vladimiras Iljyčius Leninas ir pan. Kaip matome, keletas vardų nebūtinai reiškia keletą skirtingų asmenų.

Senovėje hebrajai savo vaikams vardus duodavo ne iškart po gimimo, bet palaukdavo, kol šie paaugs ir atsiskleis tam tikri jų charakterio bruožai. Dažną kartą (bet nebūtinai) vardas būdavo duodamas pagal ryškiausią charakterio savybę. Kai kurių hebrajiškų vardų reikšmės: Jokūbas reiškia “apsukrus, gudrus”, Rūta - “draugė”, Abraomas – “daugelio tautų tėvas” ir t.t.

Juokas – reikalas šventas…
“… kas turi linksmą širdį, tam visuomet šventė”, Patarlių 15:15

Neisiu į bažnyčią!

Ankstų sekmadienio rytą motina ragina savo sūnų kuo greičiau ristis iš lovos ir ruoštis eiti į bažnyčią.
Sūnus sako: “Aš niekur neisiu.”
Motina: “Aišku, kad eisi…Kuo greičiausiai kelkis.”
Jis atkerta: “Pasakyk man bent VIENĄ priežastį, kodėl aš ten turėčiau eiti.”
Ji: “Aš tau tuoj pasakysiu net TRIS

  1. Aš esu tavo motina ir prisakau eiti.
  2. Tau jau per 40 ir tu pakankamai suaugęs, kad pats tai suprastum.
  3. Tu esi tos bažnyčios pastorius ir esi tenai reikalingas.

Skaitydami Senąjį Testamentą, originale susiduriame su keletu skirtingų Dievo vardų. Ar tai reiškia, jog yra keletas Dievų? Nieko panašaus, antraip Biblija nesakytų: “Yra vienas Dievas…”. Dievas yra asmuo. Jis yra beribis, begalinis. Taip pat ir Jo vardas turi begalę skirtingų lygmenų ir atspalvių, tam tikrais momentais išryškinančių atskiras Jo charakterio savybes bei Jo atributus. Pavyzdžiui, žydams išeinant iš Egipto, Jis apsireiškė kaip Jehova Rafa – “Aš esu Dievas, jūsų gydytojas” – ir išgydė visas jų ligas bei negalias. El Šadaj reiškia “Aš esu Dievas, jūsų aprūpintojas” ir t.t. ir pan.

Kokia yra Dievo šventojo vardo reikšmė? Tai labai svarbus klausimas, kadangi pažinti Jo vardą širdimi ir protu – tai pažinti Jį patį, Jo charakterį.

“Pradžioje Dievas (hebr. “Elohim”) sutvėrė dangus (hebr. dgs.) ir žemę” (Pradžios knyga 1:1). Pati pirmoji Biblijos eilutė sako, jog tikrasis Kūrėjas yra Elohim. (skaitykite taip pat ir "Pastabos "Apie dievo vardą ir kitką") Žodis “Elohim” reiškia “tikrasis Dievas” arba “tikrieji Dievai” ir turi didybės ir galybės prasmę. Šis žodis nėra nei vyriškos, nei moteriškos giminės, taip pat Jis nepriskiriamas nei vienaskaitai, nei daugiskaitai. Populiariausiuose Biblijos vertimuose Elohim verčiamas kaip “Dievas”, “Viešpats”; senesniuose – kaip “Ponas Dievas”.

Pradžios knygoje (skaitykite APIE Biblijos Pasaulio sukūrimą) atsiskleidžia geras ir didingas Dievo-Elohim charakteris. Toji galinga kosminė jėga aprašoma kaip nuostabių ir gerų dalykų kūrėja. Vėliau, po kelių tūkstantmečių, Dievo gerumas vėl apreiškiamas per Jėzų Kristų ir pakartotinai užtvirtinamas apaštalų raštuose.

Hebrajiško žodžio “Elohim” dalelė yra daugelyje ST ir NT vardų: Izraelis (Dievo vaikai), Danielius (Dievo vyras), lietuviškasis Mykolas - Michaelis (esantis kaip Dievas), Gabrielius (Dievo pasiuntinys), Emanuelis (Dievas su mumis) ir t. t.

Tam tikri hebrajiški žodžiai arba žodžio dalys Senajame Testamente paprastai verčiamos kaip “Viešpats”. Žinomiausios yra keturios hebrajiškos raidės YHVH – dalis žodžio, kurį Mozė užrašė kaip Dievo vardą.

Mozė klausė Dievo: “Kai aš ateisiu pas izraelitus ir jiems sakysiu: ‘Jūsų tėvų Dievas mane siuntė pas jus’, jie manęs klaus: ‘Koks yra Jo vardas?’ Ką turiu jiems atsakyti?”

Dievas tarė Mozei: “AŠ ESU, KURIS ESU. Sakyk Izraelitams: ‘AŠ ESU – JAHVĖ arba JEHOVA (hebrajiškai YHVH) mane siuntė pas jus’” (Išėjimo knyga 3:13-14).

Dievo vardas Jahvė arba Jehova – žodis, išvestas iš veiksmažodžio “būti” (skaitykite taip pat ir "Pastabos "Apie dievo vardą ir kitką"). Minėta eilutė sakoma pirmu asmeniu, todėl verčiama kaip “Aš esu”. Taigi, pagrindinis vardo skiemuo “būti” kalba apie galingą jėgą, kuriančią būtį. Tai būdinga vienam Dievui – “AŠ ESU” – Kūrėjui.

YHVH – “AŠ ESU, KURIS ESU” – apie Dievą apreiškia dar šį tą. Vardas rodo, jog Dievas nėra suvaržytas laiko, istorijos. Jis nėra kontroliuojamas kūrinijos. Jis pats yra visatos Kūrėjas ir Valdovas. Niekas kitas negali turėti tokio vardo – tik YHVH.

“Aš esu, kuris esu” reiškia, jog Dievas visuomet bus savimi, liks toks, koks yra ir nesikeis pirmam vėjui papūtus. Jo charakteris yra vientisas ir absoliutus. Tai reiškia, jog Juo galima pasitikėti 100 proc. visuomet.

Parengė Rūta Vekerotaitė

Religijos skiltis
Baltų Dievas ir šviesa
Mirjamos darbai ir nuobauda
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Neteisėti kaltinimai neištikimybe
Kultūros suklestėjimas Rusijoje 14-15 a. Isichazmas
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Abraomas nebuvo žydas?
Kas tie jehovistai?
Kodėl kovo 8-oji?
Mitologijos puslapis
Vartiklis