Vartiklio žinios

...žanžuanai, kadaise užgrobę sarozekus, nepaprastai žiauriai elgėsi su nelaisvėn paimtaisiais kariais. Pasitaikius progai, jie parduodavo juos vergijon į kaimyninius kraštus, ir belaisviui tai buvo LAIMĖ, nes parduotasis vergas anksčiau ar vėliau galėjo PABĖGTI į savo tėvynę. Siaubinga dalis laukė tų, kuriuos žanžuanai palikdavo vergauti pas save. Baisiai kankindami - uždėję aukai širį - sunaikindavo jie vergo ATMINTĮ. <...> Tai ir būdavo vergas mankurtas, kuriam prievarta atimta atmintis ir kuris todėl LABAI BRANGUS, vertas dešimties sveikų belaisvių. <...>

Mankurtas nežinodavo, kas jis, kur gimęs ir augęs, kuo vardu, neprisimindavo vaikystės, tėvo nei motinos - taigi, nesuvokdavo savęs kaip žmogiškosios būtybės.

Čingizas Aitmatovas. Ilga kaip šimtmečiai diena.
Pilną vienos legendos tekstą apie tragišką mankurto ir jo motinos Naimanės lemtį skaitykite:
http://www.lithuanian.net/memory/ana.htm

O šią akimirką išklausykite Naimanės Anos raudą:

"Kai atmintį iš tavęs plėšė, kai galvą tavo, sūneli, lyg riešutą žnyplėmis gniuždė, veržė iš lėto kiaušą džiūstančios kuprio odos spaustuvu, kai lanką nematomą ant galvos tau užmovė taip,kad akys tavo iš akiduobių lipo, pūlingais siaubo kraujais apsipylusios, kai ant bedūmio sarozekų laužo priešmirtinis troškulys tave kamavo ir nebuvo nė lašelio, kad iš dangaus ant lūpų nukristų, - ar neatrodė tau saulė, visiems dovanojanti gyvastį, kaip neapkenčiamas, aklas šviesulys, pats juodžiausias iš visų pasaulio šviesulių.?"

Ar nesutinkame mes aplink save MANKURTŲ, pamiršusių savo apie savo protėvius ir jų praeities darbus ir besipuikuojančių savo mankurtiška kosmopolito sąmone? Todėl ir kuriamas "Globalusis lietuviškasis tinklas" ir į šią veiklą kviečiame įsitraukti visus, kurie nenori, kad artimi jų taptų tarsi tie sarozekų stepių mankurtai. Paprasčiausias pagalba - paskleisti visiems žinią (kad ir šias "Vartiklio žinias") apie jį - savo pažįstamiems, bendradarbiams, visiems kitiems, su kuriais bendraujate.

O artėjant Kalėdoms, "Globalusis lietuviškasis tinklas" suteikia galimybę visiems gauti (ar juo nustebinti draugą ar draugę) kalėdinį atviruką iš Lietuvos (ir ne kokį ten elektroninį - o tikrų tikriausią popierinį, kurį įteiks, jei ir ne Kalėdų Senis, tai bent paštininkas). Tad lankykite:
http://www.lithuanian.net/

Platinimas, naudojimo teisės ir registracija

Šias žinias galite laisvai bet kam platinti ir bet kaip kitaip naudoti...

Norėdami užsisakyti "Vartiklio žinias" turite:
Užpildyti anketą, esančią adresu http://www.spauda.lt/logs/seeknews.htm arba pasiųsti e-mail adresu: serv@osf.lt
jo viduje (Subject palikę tuščią):

subscribe spauda_vartiklis
end

Norėdami atsisakyti "Vartiklio žinių" parašykite man laišką arba (tik OSF konferencijos dalyviai) adresu serv@osf.lt
nurodę

unsubscribe spauda_vartiklis
end

Siūlome visus savo WWW svetainėse patalpinti nuorodas į Vartiklį. Vartiklio logo Patalpinimo kodas yra (neužmirškite apie patalpinimo faktą pranešti redaktoriui):
<A HREF=http://www.spauda.lt> <IMG SRC="http://www.spauda.lt/logovart.gif" BORDER=0 Alt="Vartiklis"></A>;

Visos nuorodos į Vartiklį išvardijamos puslapyje: http://www.spauda.lt/vlinks.htm

Vartiklio WWW svetainės naujienos

Dėl įvairių priežasčių "Vartiklio žinios", o ir pats Vartiklis, buvo priblėsę. Prieš Naujus metus, kaip jau įprasta, Jis vėl tiesia sparnus naujam skrydžiui - tegu kelios plunksnelės nukris ir jums.

Nuorodas į pačius naujausius Vartiklio WWW puslapius (ir tuos, kurie dėl kai kurių priežasčių neskelbiami viešai "Žiniose") rasite adresu:
http://www.spauda.lt/box

 

Lithuanian Online E-zine Vartiklis
Lithuanian Bible pages
Moteris is the magazine for women