Kabala ir Tantra

Kabala (pažodžiui, "gavimas, Dievo teikimas") skatina tiesioginį kiekvienos sielos ryšį su dieviškąja būtybe. Tuo ji artima indų Jogai (pažodžiui, "vienybė ar susiliejimas su dieviškąja būtybe"). Kabalos šaknys yra žydų, krikščionių ir islamo tikėjimų ištakose, nors nedaug rabinų, kunigų ir imamų žino daug apie ją. Jai labai pakenkė apsišaukėliai mesijai. mistikai ir okultistai. Rašytinė Kabala nukentėjo nuo klaidingų vertimų, netinkamų komentarų ir mokytojų be patirties. Galite paskaityti jos atsiradimo istoriją.

Tikėjimas kabala atsekamas iki pat Adomo ir Ievos. Kabalos mokymai (siekiant kuriamosios ir/arba griaunamosios jėgos) skirstomi pagal kelius, kuriais pereinama per Gyvenimo medį. Pvz., okultinės burtininkų ir "juodųjų magų" šaknys randamos 13-oje Kaino sūnaus Enocho (kurio nereikia painioti su Yared'o sūnumi Enochu, kuris buvo pakrikštytas į Metattron'ą) pagrindų (jie išdėstyti AbraMelin La Mage "Šv. Magijos knygoje", Grimoire Armadel'iečio "Didesniuose ir mažesniuose Saliamono raktuose" ir kituose veikaluose.

Kabalos daugialypis pasaulis perteikiamas Tenak'e (Toros, Pranašų ir Raštų anagrama) ir kituose pirmapradžiuose tekstuose. Mistinės Kabalos knygos: Sefer Yetzirah (Sudarymų knyga), Sifra Detzniyutha (To, kas slepiamas, knyga), Idra Rabba (Didesnysis šv. rinkinys), Idra Zuta (Mažesnysis šv. rinkinys), Š ir Qoma (Dieviškojo kūno matas), Sefer Ha Šmot (Vardų knyga), Rabli Yitzah Lurijos Etz Ha Hayim (Gyvenimo medis), Sefer Ha Zohar (Spindesio knyga, Pašvaistė), Seferim Ha Hanok Ben Yared (Yeredo sūnaus Enocho knygos), Pešitta (Yešuho giesmės), semitų pranašų knygos, Jono Apreiškimas ir Mohamedo Koranas.

Yra manančių, kad semitų mistiniai tikėjimai neužsidaro Tigro ir Eufrato upių baseine. Archeologiniai tyrimai įrodė, kad prieš 10 tūkst. metų buvo prekybinių ryšių su Indo slėnio civilizacija. Skaitant Lech Lecha Tora Berašyt skyrių (Pradžios knygą, taip pavadintą pagal pirmąjį žodį tysarb, kuris dažniausiai verčiamas "Pradžioje...") galima pastebėti, kad Abraomas, sulaukęs palikuonių iš skirtingų "sugulovių", "davė jiems dovanų" ir siuntė "į rytus už rytų šalies".

Buvo laikoma, kad tai Sirijos ar Jordano sritis. Bet kai kas mano, kad jie pasiekė Indo slėnį, kur įkūrė monoteistinę Šyvos/Šakti religiją pavadintą Tantra. Tai iki šiol mažai suprasta mistinė srovė.

Kai arijai įsiveržė į Šiaurės Indiją, jie ten Sandya kalvose surado tamsiaodžius gyventojus jau kelis amžius tikinčius į Šyvą/Šakti. Rašytinės Tantros knygos Šastros, pvz., Mahanirvana Tantra ir Satčakracidrupini išskiriamos iš Sanatana Dharma Vedų ir Upanišadų literatūros.

Nemažai Tantrose sutiktų dievų vardų (Šyva ir Kali) randami ir žydų Toroje. Gyvenimo medis ir Čakra sistema turi daug bendra. Tantrose minimas Kundalinis (gyvatė, mieganti susirangiusi prie Čakra medžio pagrindo) ir Kabalos Šakina turi tą pačią funkciją. Džonas Vudrofas rašo:

"Kundalini reiškia 'susivijęs'. Tad Kundalinis vaizduojamas kaip susirangiusi gyvatė ir reiškia 'tas, kuris susirangęs'. Tai nepaprasta gyvybės energija (Dživašakti), kuri garbinama kaip Prana. Ji snaudžia Muladhana čakroje (sefirų Malkuth žydų Gyvenimo medyje) susirietusi į tris su puse žiedo, kurie atitinka 3,5 Bindus (mazgus). Kai, uždengus ausis, jos šnypštimo nesigirdi, reiškia, - atėjo mirtis. "

Kaip Čitšakti (sąmonės energija), Kundalini pažadina ir augina Čakros medį išskleisdama čakrų lotusus savo kelyje link vienybės su savo vyru Šyva Adžna čakroje, esančioje medžio viršūnėje. Kundalini pakilimas vadinamas Satčakrabhida (šešių centrų persmelkimu). Čintamanistavoje, priskiriamoje išminčiui Šankaračarya, sakoma:

"Ši šeimos moteris (Kundalini), eidama karališkuoju keliu (Šušumna, medžio kamienu), sustodama poilsio slaptosiose vietose (čakrose, sefirose) apvaisinama Aukšiausiojo vyro (Adžna čakroje) ir priverčia nektarą tekėti (Sahasrara čakroje, sefirų Keter). "

Šakina kilimas Gyvenimo medžiu vadinamas Šabatu. Sakoma, kad Šakina yra ištremta į apatinius pasaulius. Šabato metu ji pakyla Gyvenimo medžiu ir susilieja su jos vyru YHVH viršutiniuose pasauliuose. Tai atkartojama Rabbi Yitzah Lurijos giesmėje "Ateik mano mylimasis, kad sutiktum savo sužadėtinę, Šabato veidą gautum".

Mistinių kabalistų ir tantriškųsų jogų meditacijos turi daug bendrumų - derinant mantra ir yantra. Mantros yra dieviškųjų vardų sekos, suteikiančios neįtikėtiną vidinę jėgą paverčiamą sąmone, o yantros yra tų mantrų vizualizacijos. Išplitę antropomorfiniai YHVH aiškinimai yra aliuzijos į sąmonės paslaptis ir būsenas

Tam, kuris prabyla apie seksualius tantrų aspektus, užtektų "užmesti akį" į Idra Zuta ir kitus Kabalos rašinius, kad pastebėtų, kiek panašumų yra jose su Virabhava Tantrikas ir kinų taoizmo alchemikais. Deja, seksualinės pakraipos mokymai (sudarantys tik mažą tantrų dalį) blogai suprantami ir pavojingi. jie nukentėjo nuo sugadinimo ir išeikvojimo.


Tantriškoji alchemija
Kabalistinė alegorija
Sefer Yetzirah - Sukūrimo knyga
Viduramžių žydų filosofija. Kabala
Seksualumas kabalos požiūriu
Mošė Maimonidas - kas jis?
"Didysis sprogimas" ir Kabala
Blavatskaja. Mirties ir Šėtono klausimu
Sefiros ir jų pasauliai kabaloje
Kelias link Vedantos
Reinkarnacija ir Atmanas
Chan budizmas: reinkarnacija
Reinkarnacijos idėja tarp ankstyvųjų krikščionių
Kodėl kovo 8-oji?
F. Kafka ir kabala
Biblijos puslapis
Filosofijos puslapis
Vartiklis