Logosas ir dao: nuo metafizikos iki antropologijos  

Tad, jei logosas ir dao yra imanentiniai pasauliui, tai privalo atlikti kažkokią funkciją. Tarkim – logosas – būties tikslas, jos realizacija – būtis Tiesoje“ ideali tvarka, kosmosas, kai visiems yra gerai. O dao - kelias į tą tikslą: eidamas dao, ciklas po ciklo, „pasaulis artėja prie gėrio“. Tačiau tikslas ir priemonė – neatskiriami, t.y. neprieštaringi, papildantys vienas kitą. Logosas – gyvenimas, o dao – „moralinis kodeksas“.

Metafizika yra įsisąmonintas ir filosofiškai atspindėtas santykio su transcendentaliu būties pradu suvokimas. Kinų tradicijoje mūsų logoso transcendentaliją reiktų vardinti kaip Uczi (sunkiai verčiamas terminas,: tai ir „ribinis niekas“, ir toks „niekas“, kuriame glūdi bet kokios būties potencija). Uczi kaip tai-czi (didžiosios Ribos) pradas ir yra dao.

Tačiau prasminė uczi reikšmė netapati logoso kaip principo prasminiam turiniui. Uczi, ne aiškios metafizinės prasmės, turi ir antropologinį apibrėžimą – topologinėje projekcijoje į žmogaus kūną uczi turi tikslią orientaciją, kuri kinų tradicija žymi kaip dan-tian (uczi antropologine prasme). Ir nenuostabu – kinų kalboje žmogus visiškai ontologiškas ir net metafizinis: jis yra viena iš lygiaverčių galių (Dangus, Žemė, Žmogus). Grafiškai tai išreikšta „Permainų knygoje“ arba trigrama (viršutinė linija žymi dangų, apatinė – žemę, o vidurinė - žmogų), arba trimis skrituliais, kurių vienas baltas (viršutinis Jao) ir reiškia dangų, kitas – juodas (žemutinis Jao) – žemė, o trečias (vidurinis) ir yra žmogus, jungiantis juoda ir balta.

Aišku, krikščioniškoji tradicija irgi labai antropologinė. Žmogaus statusas („pagal Dievo atvaizdą“) nenusileidžia žmogaus statusui daosizme ir net kažkuria prasme jį viršija: būti Dievo atvaizdu yra daugiau nei prilygti dangaus ir žemės stichijoms.

Rusiškoje tradicijoje žmogaus interpretacija irgi labai antropologinė, pvz., V. Solovjovui žmogus yra tampantis Absoliutas. N. Berdiajevas rašė apie „aštuntą tvėrimo dugną“, apie trečiąją religinę epochą, kai laisvas žmogus savanoriškai kreipiasi į Dievą, kad kartų tvertų „naują dangų ir žemę“. Beje, „protingu darbu“ izichazme yra net ne sielos išgelbėjimas, o energetinis žmogaus sudievinimas. Ir sudievinama ne tik siela, bet žmogaus visuma, apimanti ir kūniškąją dalį.

Uczi ir taiči santykis

Senovės kinų filosofai terminu uczi, arba ribiniu nieku, įvardijo begalinę tuštumą, iš kurios susiformavo Visata, egzistavusią iki pasaulio sutvėrimo. Sakoma, kad iki pasaulio sutvėrimo nėra nieko, nors tuo pačiu metu kažkas, neabejotinai yra. Tik mes nežinome, nei kas tai, nei iš kur tasai „kažkas“ atsirado, tačiau tai tikrai yra, tačiau jo negalima paaiškinti racionaliai, jo egzistavimas tik numanomas – tarsi kažin kokio neaiškaus objekto tankiame rūke. Senovės kinai tai apibūdino kaip „nebuvimo buvimą“ arba „nedaiktišką daiktą“ (uu čži u) Galima tarti, kad tai turi formą, tačiau yra beformis, turi tankį, tačiau neapčiuopiamas. Tai netvarkingas neapibrėžtumas. Esate prieš jį, tačiau jisai neturi ribos. Einate paskui jį, tačiau jis neturi galinio krašto. Tai nedaiktiškumo reiškinys – judėjimo ir nejudrumo šaltinis, Laikoma, kad viskas visatoje, įskaitant in ir jan, be paliovos vystosi šio nesuvokiamo šaltinio dėka. Lao-czi jį vadino Dao, „I-czin“ – „taiči“, o Vanas Czunjue*), gyvenęs Mino dinastijos (1368-1644) laikais, savojoje „Taiči-ciuanio teorijoje“ aiškino:
Taiči kilo iš Uczi arba ribinio nieko. Tai dinaminių ir statinių būsenų šaltinis, In ir Jan motina. Jei jie juda – jie atsiskiria. Jei jie nejudrūs – jie susijungia.

Kalbant bendrai, uczi ir taiči koncepcijos aprašo ne tik pasaulio tvėrimo aspektus, bet ir žmonių ir objektų tarpusavio santykius. Pvz., kambarys, kol jame nėra žmonių, randasi uczi būsenoje. Įėją į ją žmonėms įneša judėjimą ir prasideda taiči. Taigi, taiči yra in ir jan šaltinis. Kitas pavyzdys: kol žmogus nepradėjo groti pianinu – tai uczi. O kai pradėjo arba net tik ketina pradėti groti – kyla taiči. Taigi, uczi egzistuoja iki tol, kol kas nors nutiko, ar net kilo ketinimas.

Toliau išryškėja du aspektai: uczi tuštuma – tai In, o kažkas, kilęs iš uczi - tai Jan. Šiedu – dvi priešybės, kurių vienybė sudaro visumą. Juk nėra dienos be nakties: diena - Jan, naktis - In. Tarp žmonių: vyras - Jan, moteris - In.
Tik nereikia painioti taiči ir in-jan; taiči - tai in ir jan pradžia.


*) Vanas Czunjue (anglizuota forma Wang Zongyue) – legendinė Tai Či Čuan kovų menų figūra; spėjama gyvenęs 15 a. Buvo laikoma, kad jis yra „Tai či meno“ autorius, kas gana abejotina.

Dao laikas
Daosizmas
Isichazmas
Mikės Pūkuotuko dao
Čuan-czi (ištraukos)
Laozi ir Dao De Čing
Kinų filosofija: Konfucijus
Kinų filosofijos priešistorė
Hun ir po, siela ir gyvybės syvai
Guilin: jungtis iš amžių glūdumos
Logoso koncepcija Filono raštuose
Apie logoso reikšmes būties veidrodyje
P. Florenskio teoantropokosmizmas
Vardas ir skaičius rusų ir kinų filosofijoje
T. Mertonas. Dzenas ir alkani paukščiai
Filosofijos atsiradimo problematika
Iki Konfucijaus: kinų priešistorė
Trumpa graikų filosofijos istorija
Kritiniai etiudai (Berdiajevas)
Rytų ir Vakarų priešprieša
Konfucizmas: Siun Czi
Senoji Indijos istorija
Budizmas Kinijoje
Buda ir budizmas
Kinijos piramidės
Vartiklis