Partizanų karo kronika

Pirmąkart Lietuvos istorijoje pradėta skelbti Algio Rupainio parengtas "Partizanų karo kronikas", kuriose diena po dienos išvardijami visi mūsų tautos pasipriešinimo okupantams žygiai. Mūsų tautos istorijai tai neįkainojamas dokumentas. (Vartiklio redaktorius: -js-)

Tai "Kronikos" tęsinys, 2 dalis. Kviečiame skaityti kronikos pradžią ir jos tęsinį - 3 dalį
Tekste naudojamų santrumpų reikšmės

 • 1945 01 Suimtas LLA Tigro rinkt. vadas L. Vilutis-Arūnas; l. p. ėjo štabo virš. B. Kaletka-Kęstutis; rinktinėje - apie 300 kovotojų, štabavietė - Švenčionių a. Adutiškio valsčiuje. L-295, LKA 16-9, 10. VL-143. VA.

 • 1945 01 Partizanai užėmė Marijampolės a. Šilavoto miestelį; antrą Šilavoto puolimą suorganizavo Prienų būrio vadas Kuzmickas-Briedis 1945 vasario pabaigoje. DP-78, 80, 81, L-161, 478. TA.

 • 1945 01 31 Partizanai užpuolė Marijampolės a. Gudelių miestelį, išlaisvino suimtuosius, sunaikino valsčiaus dokumentus. KDK, L-481. TA.

 • 1945 pr. VČA vadu tapo vyr. ltn. D. Vaitelis-Briedis, pavaduotojais paskirti J. Survila-Šarūnas ir ltn. P. Blieka. L-491. VČA.

 • 1945 pr. VČA vadas D. Vaitelis paskelbė amnestiją Ukmergės a. Pagirių miestelio stribams; 32 stribai su ginklais pabėgo iš Pagirių, kai kurie perėjo į J. Dambrausko partizanų būrį. L-321, 491, LKA 10-8. VČA.

 • 1945 pr. Suorganizuota Vytauto rinktinė; vadas - V. Gavėnas-Vampyras, veikimo plotas - Marijampolės a. Marijampolės, Kalvarijos, Liubavo valsčiai ir Vilkaviškio a. Alvito, Keturvalakių, Bartininkų, Kybartų, Pajavonio, Gražiškių, Vištyčio ir Vilkaviškio valsčiai. LBD-185. TA.

 • 1945 pr. Lazdijų a. Leipalingio vls. veikė ltn. Boleslovo Šimkonio-Šarūno 60 partizanų junginys. L-188. DA.

 • 1945 pr. Žemaitijoje pradėjo veikti NKGB vyr. ltn. Šichovo vadovaujamas 117 provokatorių, apsimetusių partizanais, būrys, žudęs gyventojus ir kompromitavęs partizanus. RŽ-11. OK.

 • 1945 02 01 Lenkų partizanų būrys, vadovaujamas Komaro, Vilniaus a. Turgelių vls. Meškynės k. nuginklavo 6 stribus ir sušaudė kartu su Turgelių milicininku. AKL-61

 • 1945 02 05 Ltn. B. Šimkonio-Šarūno būrį užpuolė NKVD karinis dalinys prie Mačiūnų k., Kapčiamiesčio vls., Lazdijų a.; žuvo vadas ir 6 kovotojai. LKA 17-16. DA.

 • 1945 02 07 Migučionių kautynėse Trakų a. Onuškio vls. dalyvavo V. Voverio-Žaibo, A. Kušlio-Vilko, J. Jakubavičiaus-Rugio ir kiti būriai; žuvo 7 (9) partizanai, nukauta 20 (17) sovietų kareivių; po kautynių enkavedistai ir stribai sudegino 15 sodybų, nužudė 11 gyventojų. L-217, 481, KDK, (ALK-74, Al-232, LKA 17-15). DA.

 • 1945 02 09 J. Paleckis, M. Gedvilas ir A. Sniečkus LSSR vyriausybės vardu paskelbė "amnestiją" partizanams, kurie pasiduos sov. valdžiai; nepasidavusiųjų "laukia niekinga mirtis, o jų artimųjų - tėvų, motinų, žmonų, brolių ir seserų - amžina gėda", "amnestija" buvo pakartota 1945 05 31. ALK. OK.

 • 1945 02 12 A. Kušlio-Vilko partizanų grupė užėmė Alytaus a. Miroslavo miestelį, nukovė 12 stribų, 2 milicininkus ir 3 aktyvistus, sudegino kai kuriuos valsčiaus įstaigų pastatus. KDK, L-24, 481, LKA 17-15, 114, LPK-462. DA.

 • 1945 02 15 Kėdainių a. Krakių vls. Lenčių miške, prie Graužų k, mūšyje su sovietų kariuomene žuvo V. Pabarčius ir 21 jo būrio partizanas. L-376, MK2-102. KA.

 • 1945 02 15 Vyr. ltn. M. Kareckas (Keistenis) - Serbentas pradėjo vadovauti 5-ajam LLA rajonui, pavadinęs 5-ąja LLA apygarda; J. Misiūnas-Žalias Velnias - vado pavaduotojas, štabo ir operat. sk. viršininkas, J. Urbonavičius-Svajūnas - ginkluotės sk. viršininkas, S. Misiūnas-Senis - organizacinio, E. Kavaliauskas-Klounas - žvalgybos, D. Matačiūnas-Jazminas - ūkio, J. Žvirblis-Dagilis - kontržvalgybos, J. Markulis-Vaiduoklis - prop. ir agit. sk. viršininkas, Čiobiškio klebonas L. Puzonas - apyg. karo kapelionas. L-326, VDr. DKA.

 • 1945 02 Suformuota 3-oji LLA Šiaurės apygarda, veikusi Panevėžio a. šiaurinėje pusėje; apygardos vadas - ltn. S. Girdžiūnas-Gegužis, pavad. ir štabo viršininkas - ltn. V. Jazokas-Petraitis, apygardoje - apie 500 kovotojų, veikusių grupėmis maždaug po 20 žmonių. DL-4, PPS. ŠA.

 • 1945 02 Švenčionių a. Pabradės vls., J. Misiūno-Žalio Velnio vadovaujami, apie 200 partizanų kovėsi su NKVD daliniais; žuvo apie 20 partizanų. L-329, 493. DKA.

 • 1945 02 20 VČA partizanai užpuolė Panevėžio geležinkelio stotį. L-25. VČA.

 • 1945 02 21 Kęstučio gr. partizanus Liepakojų k., Simno vls., Alytaus a., netikėtai užpuolė enkavedistai; žuvo per 20 partizanų, tarp jų ir vadas A. Kušlys-Vilkas. LPK-468. DA.

 • 1945 02 23 Apie 200 partizanų užpuolė Lazdijų a. Rudaminos miestelį, išvadavo suimtus žmones, nukovė 7 stribus, paėmė NKVD ginklų atsargas. L-24, 481, LKA 17-15. DA.

 • 1945 02 23 V. Voverio-Žaibo vadovaujami partizanai Alytaus a., Daugų vls., prie Kančėnų k., pasaloje nukovė 9 Daugų stribus. LKA 17-15. DA.

 • 1945 02 24-25 Telšių a. LLA štabe įvyko 1-asis Žemaičių legiono (ŽL) organizacinis posėdis; nuo kovo legiono vadas - A. Kubilius-Balys; ŽL veikė Telšių, Kretingos, Mažeikių ir Tauragės apskrityse. L-262, 487, LKA 7-46, LPK-684. ŽA.

 • 1945 02 28 Mūšis prie Panaros k., Merkinės vls., Alytaus a.: ltn. K. Lukošiūno-Lukošiaus vadovaujamų partizanų junginys kovėsi su NKVD kariuomene ir organizuotai pasitraukė į Žaliamiškį; žuvo vadas ir 7 (3) kovotojai. L-217, LKA 17-16 (L-482), LKA 5-97. DA.

 • 1945 03 pr. LLA vadas A. Eidimtas-Žybartas užmezgė ryšius su Lietuvos išlaisvinimo taryba (LIT), įsikūrusia Kaune ir siekusia koordinuoti ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo jėgas; sutarė, kad politinei veiklai vadovaus LIT (L. Dambrauskas, M. Bloznelis), karinei - LLA BLŽ. VV.

 • 1945 03 11 (12), (10-12), (11-12), (11-14) Kiauneliškio kautynės Labanoro girioje, Švenčionių a. Saldutiškio vls.: NKVD kariuomenė apsupo įtvirtintus Tigro rinkt. štabo bunkerius, žuvo 73 (83) A. Krivicko-Romelio kuopos partizanai, tarp jų - rinktinės štabo virš. mjr. Kirvis, būrio vadas A. Juršys-Vytenis; sunaikinta daug enkavedistų. AL-220 (LKA 16-9), (L-489), (L-352), (LKA 14-60). VA.

 • 1945 03 Utenos a. desantininkas kpt. Z. Raulinis įkūrė Lietuvos partizanų s-gą (LPS), kuri organizavo Gedimino vardo partizanų junginį; vadas - mjr. Ražaitis-Gediminas. L-295, LKA 18-60. VA.

 • 1945 03 20 (02) Ukmergės a., Veprių vls., prie Gudelių (Gudonių) k. 60-70 5-osios LLA apyg. partizanų susikovė su NKVD kariuomene ir stribais; žuvo 36 (19) partizanai ir nemažai priešų. L-329, 493, VDr, (GK). DKA.

 • 1945 03 25 Partizanai užėmė Alytaus a. Punios miestelį, sušaudė apylinkės tarybos pirmininką. LKA 17-15. DA.

 • 1945 03 27 Kautynės Ažagų ir Eimuliškio miškuose, vienos didžiausių kautynių Panevėžio a.; žuvo per 70 partizanų ir apie 400 Vetrovo divizijos kareivių. PPS VČA.

 • 1945 03 27 Sunaikintas 5-oios LLA apyg. štabas Čiobiškyje, Ukmergės a. Musninkų valsčiuje; žuvo J. Markulis-Vaiduoklis, V. Marcinauskas-Pluta, suimtas S. Misiūnas-Senis, V. Akunis-Voveris; štabo viršininku tapo karininkas A. Zepkus-Piliakalnis, prop. ir agit. sk. viršininku - E. Svilas-Slyva. L-326, VDr. DKA.

 • 1945 03 pab. Įkurta Žalioji rinktinė, veikusi Radviliškio, Pakruojo, Šeduvos, Baisiogalos, Smilgių apylinkėse; vadas - kpt. I. Pucevičius-Radvila, pavaduotojas - ltn. P. Blieka, adjutantas - A. Žičkus-Balsys, kronikininkas - V. Vyšniauskas; rinktinės branduolys - apie 100 kovotojų, susitelkusių Radvilonių ir Liaudiškių miškuose. LKA 8-4, 5, LKA 10-27. ALA.

 • 1945 pavasaris Lietuvoje veikė apie 30 tūkst. partizanų. DP-516, L-368. VV.

 • 1945 04 04 Varėnos vls. Kabelių k. partizanų vadas A. Valentukevičius-Bijūnas pakvietė plk. J. Vitkų-Kazimieraitį vadovauti partizanams. LKA 9-9, 55. DA.

 • 1945 04 12 Būdninkų kautynės Marijampolės a. Gudelių vls.: partizanams vadovavo ltn. M. Kuzmickas-Briedis; žuvo 1 kovotojas ir med. sesuo M. Senavaitytė-Mirta; sunaikinta daug enkavedistų; po keleto dienų prie Pabraščių k., Balbieriškio vls., pasaloje žuvo M. Kuzmickas. DP-82, L-161, LBD-180, 181, 222, 223, LK-593, LKA 9-89, LKA 17-10. TA.

 • 1945 04 13 Švenčionių a., Kaltanėnų vls., ties Reškutėnų k. Tigro rinkt. Kamarausko-Karijoto partizanai sumušė stribų grupę: sunaikino 11 stribų ir 2 NKVD pareigūnus, tarp jų Kaltanėnų vls. NKVD sk.virš. ltn. Majorovą. LKA 16-56. VA.

 • 1945 04 14 Kaugonių miške, Trakų a. Vievio vls., žuvo 5-osios LLA apyg. vadas M. Kareckas-Serbentas; apygardai vėl vadovavo J. Misiūnas-Žalias Velnias, apygardą sudarė 28 būriai (400-500 kovotojų), štabas - Bedalių k. L-326, 493, VDr. DKA.<
 • 1945 04 M. Kazanas-Siaubas ir A. Streikus-Tamošiukas Zarasų a. Antazavės ir Suvieko apylinkėse atkūrė Lokio rinktinę; vadas - M. Kazanas, kuopų vadai - J. Striekus-Stumbras, B. Vaičėnas-Liubartas, B. Pupeikis-Tauras ir kt. LKA 14-56, LKA 16-75. VA.

 • 1945 04 ŽL priklausė 4 junginiai: Vilko organizacija, veikusi Telšių a., štabas - Plungėje; Lapės org. - Kretingos a.; Vanagų kuopa - Mažeikių a., štabas - Sedos vls.; Vanagų būrys - Tauragės a., štabas - Švėkšnos vls. BLŽ. ŽA.

 • 1945 01 Suimti LLA ir LIT vadai A. Eidimtas, A. Kubilius, L. Dambrauskas, M. Bloznelis ir kiti asmenys. L-126, LPK-684, BLŽ. VV.

 • 1945 04 Pietų Dzūkijoje įsteigtas Šarūno rinkt. štabas, vadas - vyr. ltn. V. Gontis-Alseika; rinktinę sudarė 6 būriai, apie 120 kovotojų, štabavietė - Pūščios giria Leipalingio vls. KDK, L-191, 482. DA.

 • 1945 pavasaris Zarasų a. Salako vls. A. Juodkos būrį sudarė apie 70, Ažvinčių miškuose K. Kaladinsko-Erškėčio kuopą - apie 100 partizanų. LKA 16-79. VA.

 • 1945 04 17 Ltn. L. Švalkaus-Šerno partizanų junginys puolė Alytaus a. Rudnią, išlaisvino suimtus žmones, sudegino valsčiaus ir NKVD pastatus. L-482, LKA 17-15. DA.

 • 1945 (04 21-05 02) Pirmasis po karo žmonių trėmimas; tremti vokiečių kilmės žmonės; trėmimas pakartotas tų pačių metų liepos 17 - rugsėjo 3; tremtos partizanų šeimos. LGT-424, AL-312, 313. OK.

 • 1945 04 25 Pradėjo partizanauti Alytaus mokytojų seminarijos dėst. j. ltn. Adolfas Ramanauskas; balandžio 26(28) išrinktas Nemunaičio (Masališkių) būrio vadu, pasivadino Vanagu, gegužės 1 suorganizavo kuopą, turinčią per 70 kovotojų. (LK-92), RD-10, 13. DA.

 • 1945 04-05 Tigro rinkt. štabą sudarė vadas kpt. B. Kaletka-Kęstutis, pavad. ltn. J. Kimštas-Dobilas, vado adj. Švilpa-Barzdyla; iki 1945 rugp. štabas atliko ir apygardos štabo funkcijas, buvo pavaldus Vilniaus LLA štabui, nuo 1945 birželio - 5-ajai LLA apygardai; štabas vienijo 3 kuopas su 290 kovotojų. L-326, LKA 16-54. VA.

 • 1945 05 01 Ukmergės a. Siesikų miestelį užėmė D. Vaitelio, V. Eivos ir A. Vaičiūno grupių partizanai. LKA 10-7. VČA.

 • 1945 05 06 (07) J. Vitkaus-kazimieraičio pasiūlymu, dalyvaujant L. Švalkui-Šernui, A. Valentukevičiui-Bijūnui ir kitiems asmenims, nutarta suvienyti Dzūkijos partizanus į Dzūkų grupę su štabu Alytaus a., Marcinkonių valsčiuje; grupės vadas - plk. ltn. J. Vitkus. LKA 9-10, (L-190, 482). DA.

 • 1945 05 07 Lietuvos partizanų Dzūkų gr. vado J. Vitkaus-Kazimieraičio įsakymas Nr. 1, 11 dėl partizanų kovų istorijos rašymo: kuopų ir batalionų vadai rašo operacijų ir kovos veiksmų dienoraštį, kad paliktų teisingą kovų dėl laisvės vaizdą. LK-81, 82, LKA 9-61. DA.

 • 1945 04 pab. (05 pr.) Marijampolės a. Balbieriškio miške susikūrė DLK Vaidoto partizanų grupė; vadas - K. Degutis-Raginis, štabo viršininkas - J. Petraška-Patrimpas. LKA 17-10, (GM-130). DA.

 • 1945 05 13 J. Jakubavičiaus-Rugio vadovaujami partizanai Varėnos vls. prie Geidukonių k. išlaisvino į Varėną varomus suimtus žmones, nušovė 1 raudonarmietį, 2 stribus, 2 kareivius nuginklavo. LKA-17-16. DA.

 • 1945 05 Alytaus a. Alovės vls. Varčios miške telkėsi apie 120 V. Voverio-Žaibo, Barausko-Vėžio ir A. Ramanausko-Vanago vadovaujamų partizanų. L-188, RD-19. DA.

 • 1945 05 16 (17) Kalniškės mūšis Alytaus a. Simno vls. miške: NKVD kariuomenė apsupo (60-120) partizanų, vadovaujamų J. Neifaltos-Lakūno; tiktai sutemus partizanai prasiveržė iš apsupimo; žuvo 44 kovotojai, vado žmona kulkosvaidininkė Albina Neifaltienė-Pušelė; sunaikinta daug priešų. AL-220, LBD-123, 222, LKA 17-197, L-350, (AKL-34, LKA 17-17, L-217, 376, 482), LKA 1-13, LKA 9-57. DA.

 • 1945 05 23 Įkurta Sakalo rinktinė, vadas - P. Švilpa-Barzdyla, veiklos erdvė - Utenos ir iš dalies Zarasų bei Švenčionių apskritys; birželį rinktinė sunaikinta , štabas išformuotas, 232 partizanai nukauti, apie 300 - legalizavosi, P. Švilpa išvyko į Vilnių. L-296, LKA 16-11, 12, LPK-484. VA.
 • 1945 05 25 Šiaulių a. Kriukų miestelio stribų grupė, vadovaujama milicininko Sankausko, išėjo pas partizanus. NPD-79. KA.
 • 1945 05 25 Prieų partizanų būrys performuotas į Geležinio Vilko pulko 8-ąją kuopą, veikusią pagal Kęstučio štabo įstatus; kuopos vadu laikinai paskirtas P. Kučinskas-Apinys. LK-85. TA.
 • 1945 05 26(25) 120 partizanų būrys, vadovaujamas K. Tyciaus, padedant 3 stribams, užėmė Kretingos a. Endriejavo miestelį, 18 stribų išsivedė į mišką. L-24 (L-487, G-156). ŽA.
 • 1945 05 25-26 Lietuvos partizanų s-gos (LPS) Vilniaus štabo narys M. Mastauskas Trakų a. Valkininkų vls. susitiko su partizanų būrių vadais M. Česniui-Lapkričiu, M. Vičkačka-Vasara, B. Poškumi-Naru; nutarta Onuškio, Valkininkų ir iš dalies Eišiškių valsčiuose įkurti Geležinio Vilko rinktinę; birželio pr. jai vadovauti atvyko ltn. L. Tarasevičius-Aras, Lūšis; rinktinę sudarė 4 būriai, per 100 kovotojų. L-190, 191, 482, KDK. DA.
 • 1945 (iki 06) Įkurta Lydžio rinktinė, veiklos plotas - Tauragės a. ir Raseinių a. Nemakčių, Šimkaičių vls. L-486, LKA 12-9 (L-237-. KA.
 • 1945 06 03 A. Krinicko-Romelio būrio partizanai užėmė Švenčionių a. Saldutiškio miestelį. LKA 17-115. VA.
 • 1945 06 03 Alytaus a. Nemunaičio vls., prie Galintankos k., A. Ramanausko-Vanago būrys pasaloje nukovė 12 Merkinės stribų. AKL-11. DA.
 • 1945 06 07 Kautynės Kūdros miške, Zarasų a. Antazavės vls.: M. Kazano, K. Ramanausko, B. Pupeikio vadovaujami partizanai 3 val. kovėsi su NKVD kariuomene ir stribais; nukauta 16 stribų; partizanai be nuostolių dieną pasitraukė per Aleksandravėlę į Agurkiškio mišką. DL-43. VA.
 • 1945 06 10 Žaliosios rinkt. partizanai iš pasalų sunaikino 17 iš 28 ginkluotų Panevėžio a. Pumpėnų mst. bolševikų, važiavusių į Mitkų k. agituoti žmonių. LKA 8-37. ALA.
 • 1945 06 pr. Įkurta Dzūkų rinktinė, vadas - kpt. D. Jėčys-Ąžuolis, vadavietė - Punios šile; rinktinę sidarė DLK Kęstučio grupė, vadas - ltn. A. Bačiuška-Keleivis, Žmogus, veikimo plotas - Alytaus, Simno, Miroslavo valsčiai; kunig. Vaidoto grupė, vadas - K. Degutis-Raginis, veikė Marijampolės a. Balbieriškio, Gudelių vls.; kunig. Margirio grupė, vadas - P. Paulauskas-Šarūnas, veikimo plotas - Alyataus a. Jiezno, Butrimonių, Stakliškių, Biršto vls.; Geležinio Vilko grupė, vadas - V. Voveris-Žaibas, veikė Alytaus a. Daugų valsčiuje. L-193, 194, LKA 9-90, 8. DA.
 • 1945 06 12 SSRS NKGB komisaro pavad. B. Kabulovas įsakė LSSR NKVD-NKGB operatyvinių sektorių viršininkams be jo žinios apskričių skyriuose neorganizuoti partizanais apsimetusių operatyvinių būrių. LPK-406. OK.
 • 1945 06 12(13),(14) Varčios miško mūšis Alovės vls., Alytaus a.: partizanai, vadovaujami A. Kulikausko-Daktaro, V. Voverio-Žaibo, K. Barausko-Vėžio nukovė daug enkavedistų, žuvo apie 10 partizanų, keletas suimti. AKL-11, RD-52, 58, 60, L-376, (LK-92), (L-218, 482, KDK, LKA 17-17). DA.
 • 1945 06 14(15, (07 20) NKVD pareigūnai suėmė Tigro rinkt. vad kpt. B. Kaletką-Kęstutį, štabavietės globėją, rinkt. kapel. Kirdeikių kun. P. Liutkų-Juodąjį Petrą, iš viso 9 partizanų vadus; rinktinės vadu tapo ltn. J. Kimštas-Dobilas. LKA 16-54, 55, (130), (LPK-497). L-296. VA.
 • 1945 06 15 Tigro rinkt. vado J. Kimšto-Dobilo nurodymu Utenos vls. Biliakiemio k. sušauktame partizanų vadų posėdyje įkurta nauja Šarūno rinktinė, vadas - V. Mikulėnas-Lubinas, Liepa, štabo viršininkas - V. Pakštas-Vaidila, Naras, žvalgybos ir ryšių - P.Zinkevičius-Aitvaras, Kalvis; leistas laikraštėlis "Pogrindžio žodis". L-296, 297, 490, LKA 16-(12-14), 55, LPK-481. VA.
 • 1945 06 Pietų Žemaitijoje bandyta kurti Vyčio apygardą; dėl nesutarimų su Lydžio rinkt. vadovais ir MGB siautėjimų, ketinimas nepavyko. L-237. KA.
 • 1945 06 Šarūno rinktinė, susikūrusi Lazdijų a. (vadas V. Gontis-Alseika), pakluso Dzūkų gr. štabui; J. Vitkus-kazimieraitis ją pavadino Vakarų Dzūkijos partizanų rinktine, bet pavadinimas neprigijo. L-191. DA.
 • 1945 06 17(11) Degimų kautynės Šilavoto vls., Marijampolės a.: Geležinio Vilko pulko 8-osios kuopos partizanai, vadpvaujami būrio vado K. Pinkvartos-Dešinio, 4(5) val. trukmės mūšyje sunaikino 70 enkavedistų, žuvo 6 partizanai, tarp jų orientacijos viršininkas, vienas iš partizanų judėjimo pradininkų V. Senavaitis-Šiaurys, buv. Žaliavelnis. LBD-174, 175, 219, LK-85, 617, (DP-83, 86). TA.
 • 1945 06 24 Vilniuje sunaikintas Lietuvos partizanų s-gos vyriausiasis štabas, suimtas štabo virš. J. Petrauskas ir 22 nariai. LPK-497. VV.
 • 1945 vasara Sukurtos Dzūkų gr. (vadas J. Vitkus-Kazimieraitis) organizacinės struktūros: rinktinės, batalionai, būriai; veikimo plotas - Alytaus a., iš dalies Lazdijų ir Trakų apskritys. LKA 9-8. DA.
 • 1945 vasara Kazlų Rūdos ir Jankų miškų partizanus į Stirnos rinkt. subūrė ltn. V. Bacevičius-Vygandas. LK-622, LKA 3-17. TA.
 • 1945 vasara Žaliosios rinkt. partizanai, apie 80 kovotojų, užėmė Panevėžio a. Rozalimo miestelį, sunaikino 27 stribus. L-24, LKA 8-36. ALA.

Partizanų karo kronikos pradžia
"Vorutos" pagrindinis puslapis
"Vartiklio" pagrindinis puslapis
"Vartiklio" naujausias numeris
Skelbimų ir naujienų lenta