Perkūno akmenys

Nuo senų laikų įvairiose pasaulio dalyse randami keistos formos akmenys - vieni aštriom briaunom, o kiti - tarsi poliruoti. Senovėje didesni buvo laikomi griaustinio nusviestais žaibais, mažesnieji - strėlėmis, o visi - ginklais, kuriuos svaidė dievai ir kitos nežemiškos būtybės. Taigi, jie buvo su tam tikra šventumo priemaiša. Chaldėjoje jie buvo įmūrijami į šventyklų sienas, Egipte - kabinami ant mirusiojo kaklo, Indijoje - iki šių dienų randami altoriuose, pritraukiantys besimeldžiančius ir aukas.

Šie vaizdiniai perėjo ir į krikščioniškąją mitologiją. Viduramžiais dauguma šių kokybiškai apdorotų akmenų buvo garbinami kaip ginklai, kuriais Šėtonas ir jo sėbrai buvo nugalėti "dangiškajame mūšyje". XI a. Rytų Imperatorius pasiuntė Vakarų Imperatoriui "dangiškąjį kirvį", o XII a. Renė vyskupas perkūno akmenims priskyrė dieviškąją galią padėti mūšyje, saugoti jūroje ir ginti nuo nemalonių sapnų (to atspindys ir XIII a. pradžioje sukurtame "Persivalyje"). Net ir XVII a. prancūzų ambasadorius nusipirko akmeninį kirvuką, kuris dabar yra Nancy muziejuje kaip dovana ir sveikatos šaltinis Verdun'o princui-vyskupui.

XVI a. pabaigoje Michael Mercati bandė įrodinėti, kad tai ankstesniųjų žmonių rasės ginklai, tačiau nežinia dėl kokių priežasčių jo knyga tą šimtmetį nebuvo išspausdinta (o tik kitą, kai ir kiti mąstytojai pradėjo kelti panašias mintis). 1649-ais Tollius pareiškė, kad jie gali susidaryti debesyse žaibo iškrovos metu susidarius palankioms aplinkybėms.

!715-ais šalia dramblio kaulų žvyro karjere Londone netoli Gray viešbučio skersgatvio buvo rastas didelis juodo titnago aštriabriaunis ginklas. Pasaulis į šį faktą neatkreipė didelio fakto, o teologai atmetė jį su nuoroda į Nojų ir Tvaną. Nepaisant to, radinys buvo užregistruota, jo radimo aplinkybės aprašytos - ir tiek jis, tiek aprašai išliko.

1723-iais Jussieu prancūzų Akademijai pasiuntė traktatą "Perkūno akmenų kilmė ir panaudojimas", kuriame pastebėjo, kad iš kitų kraštų keliautojai parsiveža panašių akmenų. Po metų šį faktą prancūzų mokslininkams piršo ir jėzuitas Latifan, išspausdinęs veikalą apie kitų kraštų aborigenų ir Europos gyventojų papročių panašumą. Taip prasidėjo lyginamoji etnografija.

Tačiau daryti kokias nors išvadas apie žmogaus gyvenimą senovėje buvo pavojinga. Montesquieu savo "Persiškų laiškų" ankstyvajame leidime užsiminęs, kad pasaulis gali būti senesnis, nei iš tikro manoma, greitai (ir jis, ir jo knyga) atsidūrė dideliame pavojuje. 1730-ais Mahudel'is prancūzų Akademijai pristatė darbą apie vadinamuosius perkūno akmenis ir daug iliustracijų, kad tokie akmenys galėjo būti naudojami ankstyvajame žmonijos periode. O 1798-ais Buffon'as savo "Gamtos epochose" išsakė įsitikimą, kad perkūno akmenis sukūrė ankstesniosios žmonių rasės. Bet jis labai neakcentavo šio teiginio, nes jau prieš tai buvo susikivirčijęs su teologais, kas jam kainavo viešą savo žodžių išsižadėjimą ir pažeminimą. Tad šis teiginys buvo beveik nepastebėtas.

1800-ais kitas faktas sujudino Anglijos mąstytojų protus. John Frere Londono Senienų Draugijai pateikė įvairių titnago darinių, rastų molio karjere netoli Hoxne - buvo aišku, kad jie padareyti žmogaus, o gylis, kuriame jie buvo reasti, leido daryti prielaidą apie didelį jų amžių. Tačiau net šis atradimas nebuvo įvertintas ir prabėgo kaip nakties sapnas. Po 20-ies metų Dr. Buchand išspausdino šia tema straipsnį - apie įvairius atradimus sąnašose ir urvuose. Jis pritraukė nemažą dėmesį, tačiau teologai greitai pareiškė, kad jie ir išnykusių gyvūnų liekanos tėra Nojaus ir Tvano įrodymai.

1823-iais Bone Vienos Mokslų akademijoje parodė Kiuvjė kelis žmonių kaulus, rastus giliai aliuvininiuose Reino sąnašynuose, spėdamas, kad jie yra iš ankstesnės geologinės epochos. Bet Cuvier nebuvo žymus geologas ir liko daugelį metų suklaidintas. Be to, tai buvo reakcijos laikai: Burbonų (Liudviko XVIII) sugrąžinimas bei ortodoksų klestėjimas. Tad ir Bone atradimas buvo tiriamas tyliai. Cuvier, kaip ir Volteras, mąstė, kad "būdamas tarp vilkų ir pats turi šiek tiek staugti". Ir jo pagrindinis mokinys Elie de Beaumont, turėjęs įtakos Prancūzijos geologijos vystymuisi, buvo dar priešiškesnis naujiems vėjams nei jo didysis mokytojas.

1825-ais McEnery, katalikų dvasiškis, ištyrė Kent'o olą, esančią prie Torquay, ir rado žmonių kaulų ir akmeninių įrankių kartu su išnykusių gyvūnų liekanomis. Jo ranklaštį maždaug po 30 metų atspausdino Vivian'as.

Prancūzijoje į valdžią atėjus Čarliui X, paskutiniajam iš Burbonų, ortodoksų spaudimas dar sustiprėjo - Tuileries klerikalų komitetas tikrino visą mokslą, kuris buvo "nesaugus"; Austrijoje kaizeris Francas pareiškė, kad jam pakanka, kad profesoriai paklusniai dėstytų tai, kas pridera, - o taip pat ir kitose šalyse ir net JAV, kur visos jėgos buvo mestos išgyvenimui užtikrinti. Bet 1828-ais Tournal (iš Narbonne) Bize urve rado žmogaus darbo įrankių ir dalį žmogaus skeleto tarp išnykusių gyvūnų kaulų. Kitais metais Chistol pakelbė apie Gard'o olų tyrinėjimus, kur sąlygom, neleidžiančioms tvirtinti apie vėlesnį susimaišymą, rado žmogaus liekanas kartu su išnykusios hienos kaulais.

1830-ųjų prancūzų Revoliucija panaikino politinę-teologinę sistemą ir vyriausybės mažiau dėmesio skyrė "sielų išgelbėjimui" - tad netruko laukti naujų atradimų, žmogaus atsiradimą nukeliančių į daug ankstesnius laikus. Tačiau reakcija greitai atsigavo, bet atradimai jau buvo daromi ir toliau.

1833-iais Schemerling'as tyrė Belgijos olas (ypač Engis ir Engihoal), kur rado išnykusių gyvūnų (urvinio lokio, hienos, dramblio, rhinoceros) kaulų kartu su titnago įrankiais, o Prancūzijoje apie panašius radinius pranešė De Serres, o Brazilijoje - Lund'as (Schemerling'as buvo įbaugintas ir sukūrė pusiau mokslinį, pusiau teologinį radinio paaiškinimą). Anglijoje seras Charles Lyell, po 30 metų paskelbtas besidominčiu ankstyvosios istorijos tyrinėjimais, vienišas laikėsi prieš reakciją, o žymus religinis veikėjas Dean Chockburn užgauliojo geologus iš York Minster sakyklos, o Meller Brown paskelbė geologiją "juoduoju menu" bei "uždrausta teritorija". O Amerikoje prof. Moses Stuart'as ir kiti menkino Bendžamino Silliman'o ir Edward Hitchcovk'o darbus.

1840-ais GODWIN Austin Karališkajai draugijai pristatė ataskaitą apie Kent'o olos atradimus, ypač apie žmogaus kaulus ir jo sukurtus įrankius, esančius kartu su išnykusiais gyvūnais. Ir net šis darbas sulaukė tokių neigiamų atsiliepimų, kad net nebuvo atspausdintas.

Nelengvos buvo dienos!!!Geodinamika
Atlantidos puslapis
Škotai – geologijos pradininkai
Mitologijos puslapis
Vartiklis