Vartiklis

(Titulinis Vartiklio puslapis)

Pastebėjau, kad kai kurie skaitytojai, vartydami 'Vartiklį', turi problemų su lietuviškais rašto ženklais. Redaktorius ir ateityje nesiruošia švepluoti - sakoma, tai gali persiduoti vaikams. Todėl dabar Jūs galite atsisiųsti pora lietuviškų TTF šriftų, skirtų Windows terpei. TimesLT yra kintamo pločio ir CourierLT - fiksuoto pločio, kuriuos maloniai leido naudoti UAB "Fotonija". Šie šriftai yra suspausti ZIP formatu.
Jei peržiūrai naudojate "Netscape Navigator", pasirinkite šriftą ir po to pasirodžiusiame dialogo lange spragtelėkite mygtuką 'Save File':

Lietuviškas kintamo pločio Times TTF šriftas - 115 Kb;
Lietuviškas pastovaus pločio Courier TTF šriftas - 22 Kb;
Lietuviškas kintamo pločio gotikinis Marriage TTF šriftas - 48 Kb;
Lietuviškas kintamo pločio rašytinis Shelley Allegro TTF šriftas - 56 Kb.

Lietuviški taškiniai FON šriftai - 76 Kb.

Pastaba: Taškiniai FON šriftus reikia tiesiog nukopijuoti į Windows\System (arba Windows\Font, jei dirbate su Windows95) katalogą. Deja, to negalima padaryti esant Windows terpðje - teks prisiminti seną gerą DOS'ą!


O pabaigoje siūloma pora lietuviškų BDF šriftų. Juos galima panaudoti Unix terpės X-Windows apvalkale (arba emuliatoriuje). Pateikiami du vieno dydžio BDF šriftai (ZIP maždaug po 4 KB):

BDF 8x13 KBL kodavimu - šiuo kodavimu yra platinamas tekstinis 'Vartiklio' variantas;
BDF 8x13 ir 9x15 Bold Baltic RIM kodavimu - šiuo kodavimu paruoštas 'Vartiklio' WWW variantas.Redaktorius: Jonas SKENDELIS. E-mail: j.skendelis@amadeus.omnitel.net.
Homepage: http://www.spauda.lt/
Piešinių autorius: Ignas Ragaišis
Pagrindinio puslapio dizaino ir piešinių autorius: Liudas Petruškevičius

Visa medþiaga, pateikta ðiame laikraðtëlyje yra ðio laikraðtëlio autorinë nuosavybë, kurià draudþiama kopijuoti, cituoti ir kitaip naudoti be ðio laikraðtëlio redaktoriaus asmeninio leidimo. Leidþiama platinti tik tokiame pavidale, koks dabar yra. Laikraðtis neprisiima jokios atsakomybës uþ pasekmes kaip nors panaudojus jo medþiagà.