"Corel"
firmos
naujienos
CorelDraw 7

Naujiena! Amnestija!

Daugelis naudoja CorelDraw programà, taèiau kartais jà ir pakeiksnoja. Atrodo, kad pagaliau naujoji ðios pieðiniø kûrimo ir tvarkymo programa yra tai, apie kà svajoja kiekvienas tikras dizaineris ar ðiaip mëgstantis papaiðyti.
Be jos bûsite kaip be rankø!

Ðiame puslapyje Corel Web.Designer™ pristatymas. Tai gausus priemoniø, skirtø HTML puslapiams kurti, rinkinys. Nepraeikite pro ðalá!

"Corel" firma padëjo priemonëmis ruoðiant 'Vartiklá', todël ðiuo puslapiu atsidëkoju jai. Jame pateiksiu þiniø ne apie pagrindiná jos "banginá" "CorelDRAW", o apie produktus, tiesiogiai ar netiesiogiai skirtus "Internet".

Paskutiniu metu Corel aktyviai dirba ávairiose srityse kurdama net tokias egzotiðkas programas kaip ðachmatai

Tai kaip ji gali atsispirti ir nebandyti ásiskverbti á ðiuo metu populiariausià ir smarkiausiai besivystanèià "Internet" niðà?


Jeigu prireikë pagraþinimø savo reklaminiams leidinukams, ruoðiate sveikinimo atvirutes, pakvietimus, lipdukus ar vizitines korteles, nieks labiau nepadës uþ
Print House
Na o jai domitës senove, istorija, senaisiais raðtais ar religijos problemomis pravartu po ranka turëti Biblijà ir jos komentarus visoms Senojo ir Naujojo Testamentø knygoms:
Corel Bible & ReferenceNuorodos á gimtàjá "Corel" puslapá


Juose surasite informacijos ne tik apie pagrindinius Corel produktus, bet ir apie:
Corel Web Designer - pirmàjá iðsamø priemoniø rinkiná HTML puslapiams kurti;
Corel ir Animatics siûlo "Internet Entertainment Game" -
      tai puikus dviejø firmø bendradarbiavimas kuriant WWW dinamiðkus puslapius;
CorelWEB.Gallery siûlo 7500 visiðkai paruoðtø naudojimui pieðinukø kuriant
      ávairiausius WWW puslapius;
praneðimai apie naujienas;
bullet ir dar daug kitø puikiø dalykø, anonsø bei naujienø.