Kas yra Bažnyčios Paėmimas?
Taip pat: papildomų atsakymų puslapis

   

Eschatologija – pasaulio pabaigos teologija.  

Fonas

Paėmimas – tai toks laikas, kai Viešpats sugrįš debesyse savo šlovėje, kūne (Apd., 1:10,11) ir susirinks iš šio pasaulio – taip pat kūne – tuos, kurie mirė Kristuje, o taip pat tuos, kurie tuo metu dar tebegyvens, tikėdami savo Gelbėtoju.

Tai aprašoma 1 laiške Tesalonikiečiams 4:16-18

1 Tes 4,16: Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia,

1 Tes 4,17: paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.

1 Tes 4,18: Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.

Taigi, Paėmimas yra staigus Bažnyčios pačiupimas, išnykimas iš žemės. Dar jis aprašomas 1 laiške Korintiečiams 15:51-53

1 Kor 15,51: Aš jums atskleidžiu paslaptį: ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti, -

1 Kor 15,52 staiga, viena akimirka, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys, o mes būsime pakeisti.

1 Kor 15,53 Nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybe, ir šis marus apsivilkti nemarybe.


Kiek laiko truks „viena akimirka“?

„General Electric Company“ mokslininkai paskaičiavo, jog vienas žmogaus akies mirksnis trunka vienuolika šimtųjų sekundės. Leidžiu sau spėlioti: štai vieną rytą įvyksta Paėmimas. Kosmonautų komanda neseniai išskriejusi link Marso ar kokios kitos planetos. Ir staiga Viešpats prabyla: „Užženk čionai“ (žr. Apreiškimo 4:1). Mes akimirksniu pralekiame kosmonautams pro pat nosį. Jie mėgina spėlioti, ką panašaus galima išvysti tokiame aukštyje. „Hjustonas, Hjustonas… atsiliepkit...“ Kas tai - ufonautai? Ne. Tai Jėzaus atėjimas. Šiuo metu JAV turi du erdvėlaivius, tyrinėjančius kosminę erdvę. Manoma, jog pirmą žvaigždę bus įmanoma pasiekti tik po 40 000 metų, o antrąją – po 120 000 metų. O kur dar milijonai, milijardai kitų žvaigždžių... Tačiau tuomet, kai Kristus ištars „Užženkite čionai“, mes pralenksime milijonus šviesmečių ir po vienuolikos šimtųjų sekundės atsidursime akis į akį su Viešpačiu.


Po Paėmimo žemėje dar liks nemažai žmonių. Kaip jiems bus paaiškintas toks staigus kai kurių žemės gyventojų dingimas?

Daug žmonių rašo į mūsų tarnavimą, sakydami: „Dr. Van Impe, visur kur įmanoma paliekame Jūsų vaizdajuosčių ir knygų, nes norime, kad grįžus Jėzui žmonės žinotų, kas tiksliai su mumis įvyko“. Todėl aš manau, jog tie, kurie išties norės sužinoti, kas įvyko, tikrai galės susirasti teisingos informacijos.

Tačiau taip pat žinau, jog bus ir masė klaidingos informacijos. Pavyzdžiui, Naujasis Amžius jau dabar yra užvertęs rinką gausybe savo knygų apie būtybes, kurias jie vadina „broliai iš kosmoso“. Naujojo Amžiaus šalininkai taip pat kalba apie panašią žmonių evakuaciją netolimoje ateityje. Jie spėja, jog tai vyks apie 2000 metus. Noriu pasakyti, jog bus daug alternatyvių teorijų, kurios klaidins žmones, kurie nebus paimti.


Ar kas nors žino dieną ir valandą, kada tiksliai įvyks Paėmimas?

Ne. Pats Kristus teigia, jog prieš šį įvykį nebus duota jokio ženklo. Tai reiškia, jog jis gali įvykti bet kada, bet kurią akimirką.

Mt 24,36 Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas.

Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: “Gyvename ramiai ir saugiai”, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs. Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai, anei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. [1 Tes 5:1-5]

... tą naktį dviese miegos vienoje lovoje; ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge, o viena bus paimta, o kita palikta. Du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, kitas paliktas. [Lk 17:34]

Tačiau tos dienos ir valandos nieks nežino, nė dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas. [Mt 24:36]

Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. [Apd 1:7]

Plačiau apie paėmimo laiką žr. >>>>>


Kaip mes galime pasiruošti Paėmimui?

Papildomos citatos:

Iz 27:1: Tą dieną YHWH aplankys jūrų pabaisą, skraidančią gyvatę su dideliu žaižaruojančiu ir tvirtu kardu, besirangančią gyvatę.
Ir jis užmuš pabaisą iš jūros.

Dan 9:27: Vienai savaitei jis sudarys glaudžią sąjungą su daugeliu; per pusę savaitės [t.y. 3,5; 3,5 simbolizuoja didelį netobulumą] jis sustabdys auką ir atnašą. Jų vietoje bus klaikioji pabaisa, iki skirtoji pražūtis bus išlieta ant niokotojo.

Ez 43:6: ... išgirdau kažką kalbantį į mane iš Šventyklos:
Marusis, tai ir mano sosto vieta, vieta mano padams. Amžiams čia tarp Izraelio žmonių gyvensiu. Izraelio namai nebeterš daugiau mano švento sosto....

Ps 48: Jehova yra didis ir labai vertas šlovės mūsų Dievo mieste.
Jo šventasis kalnas, aukštas ir gražus, yra džiaugsmas visai žemei; Siono kalnas, Zafono viršūnė, didžiojo karaliaus miestas [kalnas Sirijoje, Palestinos šiaurėje, Dievo buveinės Žemėje įvaizdis]

Iz 14:13: Kadaise manei savo širdyje:
Užlipsiu į dangų virš Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą.
Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose šiaurės pakraščiuose.
Užlipsiu ant aukščiausių debesų, - prilygsiu Aukščiausiajam.

Iz 14:12: Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini [Šviesos nešėjau, Liuciferi], aušros sūnau! Kaip tave nubloškė ant žemės, tave, kuris išguldė tautas.

Iz 24:21: Tą dieną Jahvė nubaus galybes dangaus skliaute [aukštųjų erdvių armijas danguje] Saulę, žvaigždes ir Mėnulį; Žemėje – žemės karalius.

1 Tes 4,16: Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia,

1 Tes 4,17: paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.

1 Tesalonikiečiams 4:16,17 sakoma, jog atėjus Kristui, mirusieji Kristuje kelsis pirmiau, ir tik po to gyvieji bus paimti. Ši eilutė aiškiai byloja, jog tam, kad būtų paimtas, žmogus turi būti Kristuje. Kad būtum Kristuje, tau reikia asmeniškai su Juo susitikti, priimti Jį ir patirti Jį. Jono 1:12 sakoma: “Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią patapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki Jo vardą”.


Ar Jūs absoliučiai tikras, jog Paėmimas išties įvyks?

Taip. Turiu Dievo Žodį. Jei Jis taip sako, vadinasi, kad taip ir bus. Ir aš tuo tikiu.

Jn 14,1: "Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą - tikėkite ir mane!

Jn 14,2: Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti.

Jn 14,3: Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš.

Ši Rašto vieta kalba apie tą laiką, kai mes būsime “transportuoti” ir “transformuoti” – ir būsime kaip Jėzus. Žr. 1 Jono 3:2

1 Jn 3,2: Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai Jis pasirodys, būsime panašūs į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra.


Ar visi džiūgaus dėl Paėmimo?

Ne. Kai kuriems bus didelė gėda. Žr. 1 Jono 2:28

Tačiau kiti bus pilni džiaugsmo. 1 Tesalonikiečiams 2:19 Paulius kalba:

1 Tes 2,19: Kas gi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigyrimo vainikas? Argi ne jūs prieš mūsų Viešpatį Jėzų Kristų Jo atėjimo metu?

Paulius sako, kad tie, kuriuos jam pavyko laimėti Kristui nuo Romos iki Korinto, bus jo džiaugsmas. Tačiau bus ir minios tų, kurie prieš Viešpatį stovės tuščiomis rankomis. Tai žmonės, kurie ilgą laiką buvo išgelbėti, bet nepadarė dėl Viešpaties nė vieno gero darbo. Tai žmonės, kurie Kristui nelaimėjo nė vienos sielos.

Teismo Dieną amžiaus pabaigoje nebus tokių svarstyklių, kur geri darbai nusvertų blogus ar atvirkščiai. Žmogus gali būti išgelbėtas tik iš Dievo malonės (kas yra nepelnytas palankumas), o ne per darbus. Žr. Efeziečiams 2:8,9:

Ef 2,8: Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana,

Ef 2,9: ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.

2 Timotiejui 1:9 sako:

2 Tim 1,9 <…> kuris išgelbėjo mus bei pašaukė šventu pašaukimu, ne pagal mūsų darbus, bet savo paties nutarimu bei malone, kuri buvo suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus <…>

Tačiau svarstyklių sistema taikoma, kai Raštas kalba apie atlygį. Atminkite, nė vienas nėra išgelbstamas darbais. Tačiau žmogus daro gerus darbus, kai yra išgelbėtas. Kaip tik to iš jo ir tikimasi. Tai aiškiai apibrėžia Efeziečiams 2:10:

Ef 2,10 Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Po išgelbėjimo sekantys krikščionio darbai bus pasverti ant Dievo svarstyklių ir bus patikrinti ugnimi. Kalbant apie Kristaus Teismo Krasę, minusų ir pliusų sistema veikia. Biblija taip aiškiai kalba ir apie tai, kad dar būdamas žemėje krikščionis gali sukaupti daug gerų darbų, tačiau kvailai gyvendamas gali vienu ypu juos prarasti prieš mirtį ar Paėmimą. Krikščionis negali gyventi nuodėmėje ir po to išvengti jos pasekmių. Tačiau tuo atveju jis praranda atlygį (vainikus), bet ne savo išgelbėjimą. Prisiminkite, ką apie tai kalba 1 Korintiečiams 3:15:

1 Kor 3,15: O kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį.

Apr 3,11: Štai Aš veikiai ateinu. Tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko.


Biblijoje minima labai daug pranašiškų ženklų. Ar bus kokių nors ženklų, bylosiančių apie Paėmimą?

Ne. Paėmimą galima pavadinti “neženkliu” įvykiu, nes prieš jį nebus jokių įspėjamųjų ženklų. Prisiminkite, Apreiškimo 4:1, kur pasakyta “Užženk čionai” – čia kalbama apie tikinčiuosius, nes jie savo karūnas (vainikus) meta Jėzui po kojų (žr. 10, 11 eil.), na o karūnų neįmanoma gauti, kol dar neįvykęs teisiųjų prisikėlimas (žr. Luko 14:14)

Apr 4,10 dvidešimt keturi vyresnieji parpuldavo prieš Sėdintįjį soste, pagarbindavo Gyvenantįjį per amžių amžius ir numesdavo savo vainikus priešais sostą, sakydami:
Apr 4,11 "Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei - Tavo valia visa yra ir buvo sutverta".

Lk 14,14: tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Tuomet tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime.

Vadinasi Luko 14:14 – Paėmimas jau įvykęs. Teisieji turi savo karūnas ir meta jas Jėzui po kojų. Visa tai vyksta prieš Suspaudimą, kuris prasideda Apreiškimo 6 sk. ir tęsiasi iki 18 sk. Paėmimas įvyks staiga, be jokio išankstinio ženklo.

Taip pat skaitykite: papildomų atsakymų apie paėmimą puslapis

Parengė Rūta Rušinskienė


Eusebijus iš Cezarėjos
Ignacijaus laiškas Polikarpui
Jonas Auksaburnis. Apie Susaną
Apie Bažnyčios paėmimą ir paskutinius laikus
Fokso kankinių knygą: Kruvinoji Meri
Blaivumas ir intoksikacija religijose
Apie Šv.Trejybės paieškas
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Astrologija ir visuomenė
Indonezijos mirusiųjų kultas
Abraomo ankstyvasis gyvenimas
Religiniai ištvirkavimai
Nikėjos susirinkimas
Susanos istorija
Angelai
Pasaulio sukūrimo puslapis
Mitologijos skyrius
Religijos skiltis
Vartiklis