Religiniai anekdotai

Šiame puslapyje surinkti Biblijos aptarimų puslapyje publikuoti anekdotai.

Daugiau: Naujausi religiniai anekdotai

Citata: Senovės laikais Ternako saloje niekam, net kunigams, nebuvo leidžiama kalbėti apie religiją. Saloje buvo tik viena šventykla: ypatingu įstatymu buvo uždrausta statyti dvi šventyklas. Šventykloje nebuvo nei aukuro, nei statulų, nei paveikslų. Ją aptarnavo 100 kunigų, kurie gaudavo gerą atlyginimą. Jie nei giedojo, nei kalbėjo, bet, laikydamiesi giliausios tylos, rodė pirštu į piramidę, kurioje buvo įrašyti šie žodžiai: “Mirtingieji, garbinkite dievą, mylėkite savo brolius ir būkite naudingi savo tėvynei”. (D. Diderot)


Žuvėdra

Moteris su vaiku nuėjo į pliažą. Jos 4 m. amžiaus sūnus pribėgo prie jos, griebė už rankos ir nutempė prie kranto, kur gulėjo negyva žuvėdra.
- Mam, kas jai nutiko? - paklausė berniukas.
- Ji mirė ir pakilo į dangų. - atsakė motina.
Vaikas akimirką pamąstė ir tada pasakė:
- Ir Dievas tada ją nusviedė atgal į žemę?

Jėzaus paieškos

Senas girtuoklis, traukdamas palei upę sekmadienį, užtiko krikšto apeigas. Jis įbrido į vandenė ir atsistojo šalia kunigo. Dvasininkas pastebėjo šalia savęs girtuoklį ir paklausė:
- Pone, ar pasiruošęs surasti Jėzų?
Girtuoklis pažvelgė už savęs ir tada atsakė:
- O taip, tikrai pasiruošęs.
Dvasininkas panardino jį po vandeniu ir greitai ištraukė:
- Ar radai Jėzų?
- Neee, neradau, - atsakė girtuoklis.
Tada kunigas panardino jį ilgesniam laikui, ištraukė ir vėl paklausė:
- Na o dabar, mano brolau, ar radai Jėzų?
- Neee, ne, gerbiamasis.
Dvasininkas su pasibjaurėjimu palaikė vyrą po vandeniu apie 30 sekundžių, ištraukė jį iš vandens ir šiurkščiai paklausė:
- O žmogau, ar dar neradai Jėzaus?
Girtuoklis išpūtė akis ir pasitikslino:
- Ar esate tikras, kad jis paskendo būtent čia?


Penki žydai paveikė Vakarų civilizaciją:
Mozė pasakė, kad įstatymas yra viskas.
Jėzus pasakė, kad meilė yra viskas.
Marksas pasakė, kad kapitalas yra viskas.
Froidas pasakė, kad seksas yra viskas.
Ir Einšteinas pasakė, kad viskas yra reliatyvu.

Golfas danguje

Aistringas golfo žaidėjas pirmą kartą gyvenime gavo progą susitikti su popiežiumi. Atstovėjęs eilėje kelias valandas, jis pateko pas popiežių ir tarė:
- Jūsų šventenybe, tik jūs galite atsakyti į mano klausimą. Matote, mėgstu golfą ir jaučiu, kad turiu žinoti, ar danguje yra golfo aikštelė?
Popiežius akimirką pamąstė ir pasakė:
- Mano sūnau, nežinau atsakymo, tačiau pasikalbėsiu su Dievu ir tada pasakysiu tau.
Kitą dieną vyrą pašaukė pas popiežių. Jis atėjo ir popiežius tarė:
- Mano sūnau, turiu gerą naujieną ir blogą naujieną. Geroji naujiena yra ta, kad danguje yra puikiausia golfo aikštė, kokią tik galima įsivaizduoti ir ji amžinai tinkama žaidimui.
- O kokia bloga naujiena?
- Pagal grafiką, tau leista žaisti joje rytoj, - atsakė popiežius.

Ateisto pragaras

Mergina grįžo namo labai nusiminusi. Ji pasakė Motinai:
- Mam, man prieš valandą pasipiršo Artūras...
- Tai ko tokia liūdna?
- Nes jis dar pasakė, kad yra ateistas. Įsivaizduoji, jis net netiki, kad yra pragaras...
Motina atsakė:
- Vis tiek tekėk! Tarp mūsų, mes jam greitai įrodysime, kaip jis klysta.

Kitas pasiūlymas

Vaikinukas lipo į medį, tačiau netikėtai slystelėjo. Tačiau spėjo sugriebti šaką ir laikėsi už jos. Po kiek laiko, supratęs, kad nepavyks išsisukti, pakėlė akis į dangų ir sušuko:
- Dieve, padėk, prašau!
Iš karto debesys prasiskyrė ir duslus balsas tarė iš aukštybių:
- Paleisk šaką!
Vaikinukas akimirką susimąstė, tada vėl pažvelgė į dangų ir paklausė:
- Ar ten nėra dar ko nors?

Dievas eina atostogų

Dievas pavargo, tad pasišaukė šv.Petrą ir paklausė:
- Žinai, man reikia atostogų. Ar gali pasiūlyti, kur galėčiau nuvykti?
Šv. Petras pagalvojo ir tarė:
- Gal į Jupiterį? Ten gražu ir šilta šiuo metų laiku...
Dievas papurtė galvą:
- Neee, per didelė traukos jėga. Juk žinai, kaip tai kenkia mano nugarai.

Beždžionių skaitomos knygos

Vieną dieną zoologijos sodo prižiūrėtojas pastebėjo, kad orangutangas skaito dvi knygas: Bibliją ir Darvino "Rūšių atsiradimą". Nustebės jis paklausė:
- Kodėl skaitai abi tas knygas?
- Taigi, - atsakė orangutangas, - aš tik noriu sužinoti, ar esu savo brolio šeimininkas ar savo šeimininko brolis.

Nuteistojo paskutinis noras

Dviems nuteistiesiems, kuriems mirties bausmę skyrė tą pačią dieną, atvedė į kambarį, kuriame yra elektros kėdė. Kunigas atliko jiems paskutines apeigas, kalėjimo prižiūrėtojas pasakė oficialią kalbą ir visi sukalbėjo paskutinę maldą. Tada jis pasisuko į pirmąjį vyrą ir paklausė:
- Sūnau, ar turite paskutinį norą?
- O taip, pone. Nepaprastai mėgstu šokių muziką. Ar negalėtumėte man paskutinį kartą sugroti Makareną?
- Būtinai, - patvirtino prižiūrėtojas. Tada pasisuko į kitą vyrą ir paklausė. - O jūs, mano sūnau. Koks jūsų paskutinis noras?
- Prašau, - paprašė nuteistasis, - įvykdykite bausmę man pirmam!

Sniego pūga

Dėl stiprios pūgos buvo uždaryta mokykla. Ir kai vaikai po kelių dienų grįžo į ją, mokytoja paklausė, ar jie naudingai praleidai tas dienas.
- Žinoma, - patvirtino Onutė. – Meldžiausi, kad kristų daugiau sniego.

Adomo šonkaulis

Sekmadieninėje mokykloje aiškino, kaip Dievas sutvėrė pasaulį. Mažasis Jonukas ypač susidomėjo Ievos sukūrimu iš Adomo šonkaulio.

Vėliau, vieną dieną motina rado Jonuką gulintį tarsi tas sirgtų ir paklausė:
- Jonuk, kas yra?
- Man suskaudo šoną. Pamaniau, kad gausiu žmoną.

Apie moterį

Žmogus klausia Dievo:
- Kodėl sutvėrei moterį?
- Kad turėtum ką mylėti!
- Bet, Dieve, kodėl sutvėrei tokią kvailą?
- Kad tave mylėtų...

Kur barzda?

Po daugelio metų, praleistų Amerikoje, žydas grįžo į namus aplankyti šeimos. - Bet, kur tavo barzda? – paklausė motina, vos jį išvydusi.
- Man, Amerikoje niekas nenešioja barzdos.
- Tai bent šabo laikaisi?
- Mam, verslas yra verslas. Amerikoje visi dirba ir šeštadieniais.
- Bet ar valgai košerinį maistą?...
- Mam, Amerikoje labai sunku gauti košerinio maisto...

Senoji moteris apmąstė jo atsakymus, tada pasilenkė ir sušnibždėjo į ausį:
- O tu vis dar apipjaustytas?!

Ožys pietums

Jauna pora pakvietė senyvą pastorių sekmadienio pietums. Kol jie tvarkėsi virtuvėje, pastorius paklausė mažo berniukus, kas bus pietums.
- Ožys, - atsakė tasai?
- Ožys? – nustebo šventikas. – Ar tikrai?
- O taip! Girdėjau kaip tėvelis sakė mamytei: ‘Gal ir neblogai būtų tas senas ožys pietums’...

Genealogija

- Mano ištakos siekia Aleksandrą Didįjį! - pasigyrė Kristina ir, pasisukusi į draugę, paklausė. – O kokios tavo ištakos?
- Nežinau, - atsiliepė Mariana. – Visi mūsų šeimos įrašai pradingo Tvano metu...

Nuotaka

Jaunas žydas su įkarščiu pasakoja motinai, kad jis įsimylėjo ir ruošiasi vesti. Jis siūlo:
- Tik dėl smalsumo, aš atvesiu tris merginas - pabandyk atspėti, kuri manoji... Motina sutiko.

Kitą dieną jis atsivedė pietums tris nuostabiai žavias merginas ir su jomis buvo pakankamai pabendrauta. Tada jis paklausė:
- Taigi, mam, spėk, kurią ketinu vesti?
- Pirma iš dešinės, - atsakė motina akimirksniu.
- Neįtikėtina! Kaip sužinojai?
- Ji man iškart nepatiko, - paaiškino motina.

Tridų sala

Kadaise, okeano viduryje, buvo Tridų sala. Didžiąją salos dalį užėmė didelis kalnas, kuriame gyveno Milžinas. Milžinas neleido tridams kopti į kalną. Tai bandančius daryti jis nusviesdavo į jūrą. Kadangi tridai buvo prasti plaukikai, jie dažniausiai nuskęsdavo.

Tačiau tridai buvo labai seksualūs ir jų kiekis sparčiai didėjo. Kiekvienas salos plotelis jau buvo jų apgyvendintas, - išskyrus Kalną. Tridai gyveno labai susigrūdę, svajodami apie neužimtą vietą nuolat prieš akis esančiame kalne. Kas kelios dienos koks nors tridas neatlaikydavo ir pradėdavo ropštis į kalną, o Milžinas nusviesdavo jį į jūrą.

Tridai buvo labai nusiminę.

Vieną dieną į salą atvyko rabinas. Nepaisant jų blogos padėties, jie buvo labai svetingi šiam Dievo žmogui. Rabinas nusprendė atsidėkoti ir išsiderėti su Milžinu kažkiek vietos tridams. Tridai pasibaisėjo:
- Prašome, neikite. Milžinas jus nusvies į jūrą ir tikriausiai jūs nuskęsite.

Rabinas buvo užsispyręs ir jų neklausė. Tridai surinko visus laivelius ir ratu apsupo salą, kad galėtų išgelbėti rabiną.

Rabinas pradėjo lipti į kalną. Jokių Milžino ženklų. Jis perėjo prieškalnes ir niekur nematė Milžino. Jis pradėjo kopti kalno šlaitu, kur dar joks tridas nėra buvęs. Ir vis dar nesimatė Milžino.

Pagaliau jis pasiekė kalno viršūnę, kur jo laukė Milžinas. Rabinas jo paklausė:
- Pasakyk man, kodėl leidai man kopti iki kalno viršaus ir nenusviedei į jūrą pačioje pradžioje?
- O kvailas rabine. Nusviedžiami tik tridai!

Golfas su Dievu

Trys vyrai žaidė golfą. Aišku, ten buvo platus tvenkinys.

Pirmasis vyras pasistiebė ir smogė - kamuoliukas nukrito į tvenkinį. Jis nuėjo vandens paviršiumi, smūgiavo į viršų ir kamuoliukas nusileido per pėdą nuo duobutės.

Antrasis pasistiebė ir smogė. Ir šiam kamuoliukas nukrito į vandenį. Jis nuėjo vandens paviršiumi, smūgiavo ir kamuoliukas nusileido per 6 coliai nuo duobutės.

Trečiasis pasistiebė ir smūgiavo. Kamuoliukas jau buvo nenukrintąs į vandenį, kaip iš jo iššoko upėtakis ir sugriebė kamuoliuką. Tuo metu iš žemyn krito erelis, pagriebė žuvį ir nuskrido. Kai jis skrido virš pievelės, trenkė žaibas, jis paleido žuvį, o žuvis paleido kamuoliuką, kuris nukrito tiesiai į duobutę.

Mozė pasisuko į Jėzų ir tarė: "Mane tikrai užknisa žaisti su tavo Tėvu!"

Kalėdų eglutė

Gėrėdamasis kalėdinėmis eglutėmis kaimynų languose, žydukas paklausė tėvo:
- Gal ir mes galime papuošti Kalėdų eglutę?...
- Ką?! Ne, žinoma ne!
- Tačiau kodėl? - tebeklausinėjo žydukas.
- Matai, sūnau, kai paskutinį kartą prasidėjome su degančiu krūmų, teko dykumoje praleisti 40 m.

Reta knyga

Kolekcionierius susijaudinęs nubėgo pas pažįstamą, kai jam pasakė, kad tasai neseniai išmetė seną Bibliją, kurią netyčia rado senoje dulkinoje dėžėje. Jis kažkaip paminėjo, kad ją lygtai spausdino kažkoks Guten... ar kaip ten jį....

- Ar tai nebuvo Gutenbergas? – nerimavo jis?
- Na taip, berods jis, - prisiminė pažįstamas.
- Tu kvailys! Tu išmetei pirmą spausdintą knygą. Jos kopija neseniai buvo parduota aukcione už milijoną dolerių!
- Oooo, bet nemanau, kad ta buvo tiek verta. Mat kažkoks Martinas Liuteris prikeverzojo visose jos paraštėse.

Dievo milijonas

Vargšas, vaikščiodamas po mišką, sutiko Dievą ir paklausė:
- Viešpatie, kas tau milijonas metų?
- O mano sūnau, tai tarsi viena sekundė...
- O kas milijonas litų tau? - toliau klausinėjo vargšas.
- O mano sūnau, tai mažiau nei centas Tai beveik nieko nereiškia man.
- Tai, o Viešpatie, padovanok man milijoną litų, - paprašė vargšas.
- Sekundėlę.. - sutiko Dievas.

Kokia Adomo ir Ievos tautybė?

Britas, prancūzas ir rusas apžiūrinėja paveikslą, vaizduojantį Edeno sodą.
- Pažvelkite į jų santūrumą, ramybę, - apsidžiaugia britas. - jir turėjo būti anglai.
- Nonsensas! Jie nuogi, ir tai taip gražu. Aišku, kad jie prancūzai, - nesutinka prancūzas.
- Nei drabužių, nei pastogės! Ir tik obuolys valgiui. O jiems sako, kad tai rojus. Jie rusai! - padeda tašką rusas.

Kas yra meditacija?

Gatvėje susitinka du vyrai. Vienas klausia:
- Kaip sekasi?
- Gerai, o kaip tau? Ar sūnus vis dar nerado darbo?
- Neee... Bet jis dabar medituoja!
- Medituoja?! Ką tai reiškia?
- Na, ... nežinau. Tačiau tai bent jau geriau, nei sėdėti ir nieko nedaryti...

Žvilgsnis į dangų

Sekmadieninės mokyklos mokytoja negalėjo atidaryti seifo, nes pamiršo kodą. Tadaji nuėjo pas pastorių ir paprašė pagalbos. Pastorius atėjo ir pradėjo rinkti skaitmenis. Po dviejų jis liovėsi ir sutrikęs žiūrėjo į seifą. Tada pakėlė akis į dangų, o lūpos kažką tyliai sakė. Tada vėl pažvelgė į seifą ir greitai surinko likusius kodo skaitmenis. Mokytoja buvo sukrėsta:
- Aš sužavėta jūsų tikėjimu!
- Oi tai visiški niekai. Tiesiog ant lubų yra užrašytas seifo kodas.

Pridengtas tikėjimas

Valdininkas, dvasininkas ir rabinas vieną dieną nusprendė surengti iškylą į gamtą. Buvo labai karšta diena. Jie sukaito ir labai suprakaitavo, kol pagaliau pasiekė nedidelį ežeriuką. Kadangi vieta buvo labai nuošali, jie greitai nusimetė drabužius ir sušoko į vandenį.

Atsigaivinusi trejulė nusprendė pasimėgauti laisve ir pasmaližiauti “uogyčių”. Kai jie ėjo per atvirą vietą, pasirodė pulkelis moterų iš miesto. Valdininkas ir dvasininkas skubiai rankomis prisidengė savo “privatumus”, o rabinas - veidą.

Kai moterys nuėjo ir vyrai apsirengė, jiedu paklausė rabino, kodėl jis pridengė veidą. Šis atsakė: “Nežinau kaip jūsų, bet mano tikėjime mane atpažinti gali iš veido”.

Pasipelnymas iš klaidų

- Ar teisinga pelnytis iš kito klaidų? - klausia parapijietis kunigo.
- Žinoma, ne - atsako kunigas.
- Ar visiškai tuo tikras?
- O taip, mano sūnau, visiškai...
- Tai gerai. Tada ar nemanote, kad reikėtų man gražinti tuos 50 litų, kuriuos daviau praeitais metais už vestuves.

Kaip patekti į dangų

-Jei parduočiau namą ir automobilį, o taip pat savąjį didelį garažą - ir visus pinigus atiduočiau Bažnyčiai, - ar pakliūčiau į dangų? - klausė kunigas sekmadienio mokyklėlės vaikų.
- NE! - choru atsakė vaikai.
- O jei kasdien tvarkyčiau bažnyčią, šluočiau jos kiemą ir virską laikyčiau tvarkingai ir švariai, - ar tada pakliūčiau į dangų?
- NE! - vėl choru atsakė vaikai.
- Gerai, bet jei elgsiuos gerai su gyvūnais ir kiekvienam vaikui duosiu saldainių, mylėsiu žmoną, - ar tada pakliūčiau į dangų?
-NE! - vėl choru atsakė vaikai.
-Aha, - matydamas, kad vaikai labai išprusę, susimąstė kunigas. - O ko reikia, kad pakliūtum į dangų?
Penkiametis berniukas sušuko:
- TURI MIRTI!

Tinkamas žentas

Žydaitė atsivedė išsirinktąjį į namus, kad supažindintų su savo tėvais. Per pietus, tėvas pradėjo klausinėti:
- Kokie tavo planai?
- Studijuoju Torą.
- Torą? Tai puiku, tačiau kaip įrengsi puikius namus mano dukrai?
- Aš studijuosiu. Ir Dievas man duos.
- O kaip jai nupirksi brangų vestuvinį žiedą, kurio ji nusipelnė?
- Uoliai studijuosiu Torą. Ir Dievas man duos.
- O kaip vaikai? Kaip išlaikysi vaikus? - Nesijaudinkite. Dievas padės.

Ir taip jis atsakė į visus tėvo klausimus. Vėliau motina tėvo paklausė, ką jis mano apie jaunikį. Tėvas atsakė:
- Jis neturi darbo ir planų. Tačiau gera naujiena yra ta, kad jis mano, kad aš esu Dievas.

Gyvenimas yra tarsi fontanas

Rabinas studentas susiruošė vykti į Ameriką. Jis paprašė mokytojo patarimo, kuris galėtų padėti per visą gyvenimą.
- Visad atsimink, kad gyvenimas yra tarsi fontanas.

Giliai sukrėstas mokytojo išminties, studentas išvyko į Ameriką ir ten padarė didelę karjerą. Po 30 m. jis išgirdo, kad rabinas miršta ir atvyko jo aplankyti.
- Rabine, - jis paklausė. - jau 30 m. kai būdavo liūdna ar neaišku, pagalvodavau apie jūsų pasakytus žodžius, - ir tai man padėdavo sunkiomis akimirkomis. Tačiau niekada nesupratau, ką tai reiškia. Ar negalite dabar, prieš išeidamas į amžinųjų tiesų pasaulį, pasakyti man, kodėl gyvenimas yra tarsi fontanas?

Pavargusiu balsu rabinas atitarė:
- Gerai, tada gyvenimas nėra tarsi fontanas.

Būrėja ir nuomonė

Vyriškis, vaikštinėdamas parodą, pamatė būrėjos stendą. Tikėdamasis linksmo laiko praleidimo, užėjo ir prisėdo.
- Ach..., - tarė moteris įsižiūrėjusi į stiklinį rutulį, - matau, kad esate dviejų vaikų tėvas.
- Taip jūs manote, - tarė vyras paniekinamai. - Iš tikro, esu trijų vaikų tėvas.
Būrėja nusišypsojo ir pratarė:
- Taip jūs manote!

Žydų samurajus

Kartą gyveno galingas Japonijos imperatorius, kuriam prireikė naujo vyriausiojo samurajaus. Tad jis išsiuntinėjo po visą pasaulį pranešimą apie jo paiešką. Bet prabėgo metai, o tik trys vyrai panoro užimti tą vietą. Tai buvo japonas, kinas ir žydas. Imperatorius paprašė jų parodyti savo sugebėjimus.

Japonas atidarė dėžutę, iš kurios išskrido kamanė. „Ššššast!" sušvilpė jo kardas ir kamanė, perkirsta pusiau, krito negyva. Imperatorius susižavėjęs šūktelėjo: „Labai įspūdinga!"

Tada išėjo kinas, atidarė dėžutę, iš kurios išzvimbė musė. „Ššššast! Ššššast! Ššššast! Ššššast!" - ir musė nukrito, perkirsta į keturias dalis. Imperatorius susižavėjęs šūktelėjo: „Labai įspūdinga!"

Tada išėjo žydas, atidarė dėžutę, iš kurios išzyzė uodas. „Ššššast!" šmėkštelėjo kardas. Tačiau uodas skrido toliau. Imperatorius susinervino:
- Labai ambicinga, bet kodėl uodas liko gyvas?
Žydas nusišypsojo ir tarė:
- Apipjaustyti nereiškia užmušti...

Nesąmonienos
Anekdotai Nr. 5
Anekdotų rinkinukas
Ką padarė viščiukas?
C kalbos Biblija
Kas geresnio pas Laimėnus?
Tikroji išvarymo priežastis
Evangelija pagal Glebą
Kas gi yra ta MEILĖ?
Psichoproduktologija
Pindologija
Biblijos skirsnis
Vartiklio svetainė
NSO.LT svetainė