Ankstesnių žinučių archyvas:

Andželika 2002 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 10:21:19
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
36 Pamoka
11 skyrius
(Pabaiga)
SEPTINTASIS TRIMITAS
1. Kada prasidėjo septintasis trimitas?
Ats. 1844 metais.
2. Kokius žodžius apie karalystę išgirdo Jonas? Apr.11:15.
3. Kokiu būdu pasaulio karalystė tapo Viešpaties ir Jo Kristaus karalyste?
Ats. Žininiu – platinant 3-jo angelo žinios valdžią. Apr.14:9-12.
Past. Kiekvienos žinios metu Kristus atstato Savo viešpatystę tokiu būdu kurdamas amžiną malonės Karalystę. Ps.145:13.
4. Kaip ir už ką pašlovino Dievą dvidešimt keturi vyresnieji (senoliai)? Apr.11:16-17.
5. Kelintais metais prasidėjo trečioji neganda? Apr.11:14.
Ats. 1914 metais.
6. Kokiu įvykiu prasidėjo trečioji neganda?
Ats. Tautų įširdimu. Apr.11:18.
Past. Visi karai ir visokios visuomeninės nelaimės, besitęsiančios nuo 1914 metų ir iki malonės uždarymo, įeina į trečiąją negandą.
7. Kada išsilies Dievo rūstybė? Apr.11:18.
Ats. Septyniose paskutinėse negandose (Apr.16 sk.).
„Kada Kristus pabaigs tarpininkavimo tarnystę dangaus šventykloje, tada išsilies Dievo rūstybė be jokio gailestingumo tiems, kurie garbina žvėrį, jo atvaizdą ir turi jo ženklą“ („Didžioji kova“, 39 sk. „Nelaimės metas“).
8. Kada ateis laikas teisti mirusiuosius?
Ats. Mirusieji (t.y.nedorėliai) bus teisiami 1000-ties metų karalystėje. Apr.20:4. 12-13. 1Kor.6:3.
9. Kada Dievo tarnai bus apdovanoti?
Ats. Kristaus antrojo atėjimo metu, šlovės karalystėje: iš pradžių 1000-ties metų karalystėje (Apr.20:4.6), o po to naujojoje žemėje. Apr.21:1-7.
10. Kada bus pražudyti tie, kurie niokojo žemę?
Ats. Po 1000 metų, po antrojo mirusiųjų prisikėlimo. Apr.20:13-15.
11. Kada dangiškoji sandoros skrynia turėjo tapti matoma?
Ats. Turėjo tapti matoma tik prasidėjus „teismo dienai“ 1844 metų spalio 22 dieną, pasibaigus „2300 vakarų ir rytmečių“. Apr.11:19 (Dan.8:14).
Past. Žemiškoje šventykloje tik vieną kartą metuose (teismo dieną) galima buvo pamatyti sandoros skrynią (Kun.16 sk.).
12. Kokiam laikui priklauso įvykiai, kurie aprašyti Apr.11 skyriaus 19-tos eilutės antrojoje dalyje?
Ats. Paskutinės (septintos) negandos (slogos) laikui. Apr.16:17-18.
Baigiamoji pastaba
Septintuoju trimitu pasibaigia pamokantys ir malonės karalystei teikiantys pagalbą Dievo teismai. Pagonių įtūžiu (tautų įširdimu) nuo 1914 m. prasidėjo „nelaimės metas“ ir trečiosios negandos laikas. E.G.Vait apie Apr.11:18 įvykius aiškiai rašo knygos „Patyrimai ir regėjimai“ straipsnyje „Užantspaudavimas“, jog jie eina vienas po kito. „Aš mačiau, kad tautų įtūžis, Dievo rūstybė ir laikas teisti mirusiuosius buvo skirtingi įvykiai, kurie sekė vienas po kito“.
Pagrindinės mintys
1. Septintojo trimito įvykiai.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

******* 2002 m. lapkričio 5 d., antradienis, 06:44:22
*******

2002 m. lapkričio 4 d., pirmadienis, 17:15:55
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".

Andželika 2002 m. spalio 30 d., trečiadienis, 15:03:05
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
35 Pamoka
11 skyrius
1260 METŲ BIBLIJA AŠUTINĖJE
(Pabaiga)
1. Pakartokite pranašystę apie du liudytojus? Apr.11:3-4.
2. Kokią ypatingą valdžią pagal Apr.11:5-6 pranašystę turi šie du liudytojai?
3. Kokia yra šios valdžios esmė?
Ats. Tai Dievo Žodžio valdžia, kuri pasireiškia per stebuklų darymo Dvasios dovaną Dievo siunčiamais pataisos, baudžiamojo arba naikinamojo pobūdžio teismais (bausmėmis). Jer.23:29. 2Krn.36:15-17 (Job.33:19-30. Hebr.12:11. Jn.12:48).
Past. Šešėliniuose įstatymuose tai yra pavaizduota vilnoniu tamsiai raudonu siūlu.
4. Kokią dar kitą valdžią turi Dievo Žodis?
Ats. Turi kūrybinę, šviesinę ir tarnavimo valdžias, kurios vaizduojamos šešėliniuose įstatymuose žydros ir purpurinės spalvos vilnoniais siūlais. Tai valdžia, leidžianti platinti Didžiojo Išgelbėjimo Plano šviesą ir padėti susitaikyti su Dievu atpirkime, išgydyme bei Dievo charakterio ugdyme. Mt.28:18. 2Tim.3:16-17 (Mt.7:29. Mk.3:15. Lk.10:19. Apr.2:26).
5. Prisiminkite septynis Šventajame Rašte aprašytus Dievo Žodžio valdžios pasireiškimo teismų pavidalu per Dievo tarnautojus pavyzdžius.
Ats. 1) Abraomas (Pr.20:17-18).
2) Lotas (2Pt.2:8. Pr.18:20-21. 19:13).
3) Mozė (Iš.7-12 sk. Skč.16:26-35).
4) Elijas (1Kar.17:1. Jok.5:17. 2Kar.1:9-12).
5) Eliziejus (2Kar.2:23-24. 5:27).
6) Ap.Petras (Apd.5:1-11).
7) Ap.Povilas (Apd.13:8-11).
6. Kokios spalvos virvę Raaba prikabino prie lango ir ką tai reiškia? Joz.2:18. 21.
Ats. Virvė buvo tamsiai raudonos spalvos. Tai rodė Raabos tikėjimą į kanaaniečius ištiksiančius Dievo teismus.
7. Ką reiškia raudono siūlo panaudojimas apvalant raupsuotąjį?
Ats. Tai nurodo į Dievo teismus, kurie padeda apsivalyti nusidėjėliui. Kun.14:2-4.
8. Kodėl sudeginant žalą telyčią buvo naudojamas raudonos spalvos siūlas?
Ats. Tai nurodo į Dievo teismų valdžią apvalyti tuos, kurie savo sąžine prisiliesdavo prie „mirusių“ darbų. Skč.19:2-6 (Hebr.9:13-14).
9. Iš kokių siūlų buvo audžiami šventyklos uždangalai, užuolaidos bei tarnavimo drabužiai ir ką reiškė raudonas siūlas kaip šešėlinis simbolis? Iš.36:8.35.37. 39:1.
Ats. Tamsiai raudonas siūlas nurodo į tarnavimą teisingumui .
Past. Auksinis siūlas – tai tikėjimas (Ps.45:13. 1Pt.1:7. Apr.3:18).
Drobė (linas, baltas siūlas) – tai moralinis charakteris, teisumas (Apr.19:10).
Įvairių spalvų vilnoniai siūlai nurodo į tarnavimo įvairovę triūsiant žinios bei bažnyčios darbo labui.
10. Ar pasireikš ši pilna Žodžio valdžia paskutiniame baigiamajame darbe? Apr.19:14-16.
Past. Pagal šią pranašystę, Dievo Žodis lygiai taip pat parodys pilną stebuklų jėgą paskutiniame baigiamajame žinios darbe, ir Dievo bažnyčia bus bauginanti, kaip kariuomenė su vėliavomis (G.g.6:10).
Per šešių tūkstančių metų malonės karalystės istoriją Dievo Žodis, kuris parodytas dviejų liudytojų simbolyje, turėjo įvairias padėtis ir įvairiai veikė įvairiose aplinkybėse.
Apr.11:3 mums parodyta pranašiško laiko atkarpa, kai Dievo Žodis buvo apsisiautęs ašutine, o 5-6 eilutės nurodo į kitus laikus, kai jis viešpatavo, karaliavo žmonių protams net valstybės lygmenyje ir ne tik apšvietė bei skatino dvasinę gyvybę, bet ir teisė, baudė.
„Jie turi valdžią užrakinti dangų... ištikti žemę bet kokia neganda“. Ir kaip praeityje išsipildė šie teismai, lygiai taip pat jie išsipildys ir ateityje. Dalis šio grasinimo išsipildė trimituose, o pilnai išsipildys pabaigoje, nes trimituojant septintam angelui išsipildys Dievo paslaptis, išsipildys visoje pilnybėje, visais savo pasireiškimais ne tik mėlynu, purpuriniu, bet ir tamsiai raudonu siūlu.
„Kas ateina raudonais drabužiais iš Edomo miesto Bocros, apsirengęs šlovingais rūbais eina savo jėgos pilnatvėje...“ (Iz.63:1-6).
11. Kas turi atsitikti jų pranašavimo vilkint ašutinėmis pabaigoje ir kas tai išsipildė? Apr.11:7.
Ats. Prancūzija, nuo 1789 iki 1793 metų.
12. Ką reiškia trys su puse dienos, kada jie buvo užmušti? Apr.11:8-9.
Ats. Tai tas laikas, kai Biblija buvo draudžiama tris su puse metų nuo 1789 iki 1793 m.
Past. Draudimas palaidoti, tai yra įamžinti atminimą, reiškia to laikmečio žmonių norą sunaikinti Bibliją ir bet kokį prisiminimą apie ją.
13. Ką reiškia dviejų liudytojų prisikėlimas? Apr.11:1.
Ats. Tai Biblijos draugijų veiklos atnaujinimas spausdinant Šventą Raštą.
14. Ką reiškia, kad jie užžengė į dangų? Apr.11:12.
Ats. Tai visam pasauliui matoma būsena, kokią įgijo Biblija po šių sunkių išgyvenimų.
15. Ką reiškia žemės drebėjimas ištikęs miestą, kuris vadinosi Sodoma ir Egiptas? Apr.11:13.
Ats. Tai visuomeninės nelaimės, užgriuvusios ant šio simbolinio miesto.
Pagrindinės mintys
1. Dievo Žodis turi valdžią kurti bei gelbėti, jeigu jis nuoširdžiai priimamas; taip pat jis turi ir valdžią bausti besipriešinančius ir piktnaudžiaujančius juo.
2. Pilna Dievo Žodžio valdžia – kūr

gera zinia 2002 m. spalio 29 d., antradienis, 17:08:47
2 Tim 4,8;
Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas, – ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant.

Andželika 2002 m. spalio 23 d., trečiadienis, 16:02:14
34 Pamoka(tęsinys)
5. Kokios bausmės užklups kiekvieną, kuris priešinasi Dievo Žodžiui arba mėgina jį iškreipti? Apr.11:5.
6. Ką apie tai byloja Pranašystės Dvasia?
Ats. „Žmonės negali nebaudžiami trypti Dievo Žodžio. Šis svarbus įspėjimas paaiškintas paskutiniame Apreiškimo knygos skyriuje: „Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius: „Jeigu kas prie jų ką pridės – Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių – Dievas atims jo dalį iš gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“ (Apr.22:18-19). Dievas perspėjo žmones, kad jie susilaikytų ir nekeistų to, ką Jis atskleidžia arba nurodo. Šie iškilmingi bei rimti įspėjimai taikomi visiems, kurie savo įtaka skatina kitus lengvabūdiškai žiūrėti į Dievo Įstatymą. Įspėjimai turi išgąsdinti ir priversti drebėti tuos, kurie lengvabūdiškai skelbia, kad nesvarbu, ar jie paklus Dievo Įstatymui, ar ne. Visi, kurie iškelia savo nuomonę aukščiau už Dievo apreiškimus ir kurie iškreipia aiškią Šventojo Rašto prasmę savo patogumui arba daro tai norėdami prisiderinti prie pasaulio,– tie prisiima labai didelę atsakomybę“ („Didžioji kova“, 15 sk.).
7. Pateikite Biblijos tekstus, kurie byloja apie piktnaudžiavimo Dievo Žodžiu pasekmes. Jer.5:13-14. Apr.19:15.
8. Kokiais trim būdais žmonės skriaudžia ir įžeidžia šiuos du liudytojus?
Ats. 1) Kai nepripažįsta vieno iš jų ir sako: „mums Senasis Testamentas nereikalingas“ arba: „mums Naujasis Testamentas nereikalingas“.
Past. Tokie asmenys turi žinoti, kad žibintas iš Zach.4 skyriaus maitinasi iš dviejų alyvmedžių ir moteris turi du sparnus (Apr.12:14).
2) Kai savavališkai ir savanaudiškai aiškina Šventąjį Raštą iškreipdami ir pakeisdami esmę (2Pt.3:16. Iz.5:20).
3) Kai vagia Dievo Žodį, kuris priklauso tik Dievo bažnyčiai (Rom.3:2. Ps.147:19-20) ir panaudoja jį saviems tikslams, kaip filistiečiai Abraomo ir Izaoko šulinius. „Vogtas vanduo yra saldesnis, o duona, valgoma slaptoje, skanesnė“ (Pat.9:17). Viešpats sako: jie „ ...vagia Mano žodžius“ (Jer.23:30).
Pagrindinės mintys
1. Du liudytojai vilkintys ašutinėmis – tai Senasis ir Naujasis Biblijos Testamentai, kuriuos niekino ir plūdo popiežija 1260 metų – nuo 538 iki 1798 metų.
2. Dievo Žodžio valdžia bausti besipriešinančius.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Andželika 2002 m. spalio 23 d., trečiadienis, 16:01:06
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
34 Pamoka
11 skyrius
1260 METŲ BIBLIJA AŠUTINĖJE
(Apr.11:3-6)
Įžanga. Du liudytojai (Senasis ir Naujasis Biblijos Testamentai) būdami suspausti popiežijos valdymo laikais labai daug išgyveno ir 1260 metų pranašavo vilkėdami liūdesio rūbą. Visais Viduramžiais Dievo Žodžio skelbimą lydėjo liūdesys ir persekiojimai. Kiekvienam žmogui buvo draudžiama turėti Bibliją arba jos dalį ir tuo labiau savo gimtąja bei suprantama kalba. Ją turėti buvo leidžiama tik lotynų kalba ir be to tik kunigams. 1229 metais buvo išleistas įsakymas, kad pasauliečiai (paprasti nariai) negali laikyti pas save Senojo ir Naujojo Testamento knygų. Skaityti Bibliją be vyskupo leidimo buvo draudžiama, o tam, kuris ryždavosi pats skaityti, už padarytą tokią nuodėmę tekdavo mirties bausmė. Dėl to Bibliją slėpdavo nuo pašalinių akių ir slapta perrašinėdavo bei platindavo tarp nuoširdžiai besidominčių, tiesos trokštančių sielų.
Štai taip dykumos bažnyčia maitinosi ir buvo maitinama, o vėliau pati maitino kitus paslėptąja “mana”, kurią gavo iš dviejų liudytojų, dviejų šviestuvų, dviejų alyvmedžių.
1. Pasakykite pranašystės tekstą apie du liudytojus vilkinčius ašutines. Apr.11:3.
2. Ką reiškia šie du liudytojai ir kaip ši pranašystė išsipildė istorijoje?
Ats. Du liudytojai – tai Biblija, Senasis ir Naujasis testamentai. 1-sis liudytojas – Senasis Testamentas (Jn.5:39). 2-sis liudytojas – Naujasis Testamentas (Mt.24:14).
Ašutinė – tai sielvarto bei paniekos būsena, kurią patyrė Dievo Žodis popiežiškų persekiojimų dienomis.
1260 pranašiškų dienų – tai 1260 popiežijos valstybinio viešpatavimo Europos šalyse metų nuo 538 iki 1798 metų.
3. Ką apie tai liudija Pranašystės Dvasia?
Ats. „Šie du liudytojai simbolizuoja Senąjį ir Naująjį Testamentus. Abu liudijimai turi vienodą svarbą rodant Dievo Įstatymo ir Išgelbėjimo plano kilmę bei amžinumą. Senojo Testamento pirmavaizdžiai, aukos ir pranašystės nurodo į ateinantį Išgelbėtoją, o Naujojo Testamento apaštalų laiškai ir Evangelijos pasakoja apie Išgelbėtoją, Kuris atėjo tiksliai taip, kaip buvo išpranašauta ir parodyta pirmavaizdžiais“.
„1260 metų trukęs popiežijos viešpatavimas prasidėjo 538 m. po Kr. ir baigėsi 1798 m.
„Tuo metu, kada religinė ir pasaulietinė valdžia uždraudė Bibliją, kada jos liudijimai buvo iškraipomi, kada žmonės ir piktosios dvasios iš visų jėgų stengėsi atitraukti tautos dėmesį nuo Rašto, kada tie, kurie drįso skelbti šventąsias tiesas buvo persekiojami, išduodami, kankinami, palaidojami požemių kalėjimuose ir tapdavo kankiniais dėl savo tikėjimo, arba būdavo priversti ieškoti prieglobsčio nepasiekiamuose kalnuose bei žemės urvuose, būtent tada du ištikimieji liudytojai pranašavo apsivilkę ašutinėmis. Nežiūrint į tai, jie tęsė savo liudijimą visą 1260 metų laikotarpį. Pačiais gūdžiausiais laikais buvo ištikimų žmonių, kurie mylėjo Dievo Žodį ir buvo uolūs, gindami jo garbę“.
„Tai buvo ypatinga Romos politika, kai dangstydamasi pagarba Biblijai, ji laikė ją nepažįstamos kalbos apkaustuose ir tokiu būdu slėpė nuo žmonių. Valdant Romai, liudytojai pranašavo apsivilkę ašutinėmis“. („Didžioji kova“, 15 sk.)
4. Kokiais dar dviem simboliais pavaizduota Biblija?
Ats. 1) Dviem alyvmedžiais.
2) Dviem šviestuvais. Apr.11:4.
Past. Dovydas Dievo Žodį vadina šviestuvu, kuris šviečia mūsų keliui (Ps.119:105. 2Pt.1:19). Dievo Žodžio šviesa, prasiskverbdama į žmogų Šventosios Dvasios pagalba, daro jį Žodžio tarnautoju, „degančiu ir šviečiančiu žiburiu“ (Jn.5:35), o įeidama į bažnyčią, daro ją pasaulio šviesa, žvake, šviestuvu (Mt.5:14-16). Taip Senojo Testamento bažnyčia su jos keturių tūkstančių metų istorija yra pavaizduota Zacharijo pranašystėje auksinio žibinto turinčio septynias lempas pavidalu, pagal septynis Senojo Testamento šviesos periodus (Zach.4 sk.), o Naujojo Testamento bažnyčia yra pavaizduota septyniais auksiniais žibintais, pagal septynis žininius Naujojo Testamento periodus (Apr.1:20).
Pranašiškame Zach.4 skyriaus simbolyje Biblija su jos Senuoju bei Naujuoju Testamentais yra vaizduojama dviejų alyvmedžių pavidalu, kurie išsidėstę iš abiejų auksinio žibinto pusių jo viršutinėje dalyje. Iš šonų įrengti dubenėliai aliejui, kuris tekėdamas septyniais vamzdeliais maitina septynias žvakides. Šitaip Šventosios Dvasios aliejus ir du alyvmedžiai visais laikais maitina bažnyčios šviestuvą, kuris yra Kristaus – Dievo-Žodžio kūnas.

Juste 2002 m. spalio 17 d., ketvirtadienis, 15:37:57
Paskaiciusi pamoka manau, kad Liuteris mažiau turejo žinoti negu jo vaikai, kurie dabar girdi visa tiesa vienodai su visais kas ieshko Dievo shiais laikais.

Inga 2002 m. spalio 17 d., ketvirtadienis
Palaukite mielieji, ka jus sakote? Paaiskinkite prasau, kodel Liuteris ir jo salininkai, gave daugiausia sviesos- pagal jusu aiskinima, vis tik lieka nematuojami nendre? Kaip cia yra, sviesos, palyginti su kitais, daugybe, ir ka, jie lieka nelieciamybeje? Suprantu, kalbant einant apie nezinancius, ar mazai zinancius, taciau siuo atveju nesuprantu.

Jonas 2002 m. spalio 16 d., trečiadienis, 14:19:38
1) viena gija būtų per gnosticizmą;
2) antra - per žydų diasporas, kuriose vyravo graikų kalba - ypač Aleksandrijos, pvz., Filonas Aleksandrietis;
.
Pvz., Judaizmas kaip filosofija romėnų laikais:
www.spauda.lt/plato/judaics.htm

ieva 2002 m. spalio 16 d., trečiadienis, 12:58:33
reikalinga medziagos apie IZRAELIO ISMINTIES SANTYKI SU HELENISTINE FILOSOFIJA. ACIU

Andželika 2002 m. spalio 15 d., antradienis, 21:37:32
33 Pamoka(tęsinys)
7. Kokiame pavidale parodyta dykumos bažnyčia G.g.3:6 ir kokia jos „atėjimo“ esmė?
Ats. Bažnyčia parodyta kaip ateinanti iš dykumos – tai išvedantis iš popiežiškos dykumos žemumų ir dėl šviesos progreso įtakos kylantis nuoširdžių sielų judėjimas. Pat.15:24. 4:18.
Past. Istoriškai tai išsipildė daugybės reformacinio charakterio religinių judėjimų pavidalu. Tie judėjimai savo idėja, o kiti ir visuomeniškai-organizaciniai užkopė tiesos laiptais kas daugiau, o kas mažiau, tačiau visi jie siekė pakilti aukščiau, iki apaštalų laikmečio tiesos aukštumų. Už tai juos ir persekiojo viešpataujančios valstybinės religijos, esančios Babelės žemumose, „nedorumo paslapties“ mirties šešėlio slėnyje, iš kurio žemumų kilo žemutinis dykumos bažnyčios likutis, turintis charakteristiką: „čia yra šventųjų kantrybė ir tikėjimas“.
8. Kada žemutinis kylantis Dievo bažnyčios likutis susijungė su viršutinio likučio tiesų pilnuma?
Kokios priemonės padėjo susijungti?
Kaip pavadintas tas laikas?
Ats. 1847 metais žemutinis likutis brolio ir sesers Vait bei kitų asmenyje virto viršutiniu likučiu dėl pradėtos švęsti šventos sabatos ir susijungė su viršutiniu likučiu br.Betes ir kitų asmenyje, kurie jau iki to laiko šventė šventą sabatą.
Susijungti padėjo Danieliaus ir Apreiškimo pranašysčių nagrinėjimas.
Šis laikas, kuomet Dievo bažnyčia vėl tapo organizaciniai vieninga, pavadintas palaimintu laiku (Dan.12:12).
Baigiamoji pastaba
Pranašas Danelius rašo, kad popiežiškos išnaikinimo bjaurasties laikmečiu „žmonės, kurie pažįsta savo Dievą, bus stiprūs ir veiks. Tautos išminčiai mokys žmones, nors kurį laiką jie bus naikinami kardu, liepsna, įkalinimu ir apiplėšimu“ (Dan.11:32-33).
Greta valdensų, saugojusių tiesos pilnumos nenutrūkstamumą visais popiežijos valdymo laikais, buvo ir protestuojantys, ginantys tiesą liudytojai. Nors jie žinojo tik nepilną tiesą jiems atidengtos šviesos apimtyje, tačiau jie buvo nuoširdūs ir kentėjo už ją. Dievas juos priims dėl jų kantrybės bei tikėjimo (Apr.13:10), nors jie ir nebuvo matuojami Dievo Įstatymo nendre.
Ypatinga ir didelė protestų banga prieš valstybinį religinį popiežijos despotizmą pasireiškė reformacijos judėjime pradedant nuo Viklifo – „reformacijos ryto žvaigždė“ (14 amžius), po to per Husą – husitai ir „suvienytoji brolija“ (15 amžius), ir pabaigoje Liuterio ir kitų asmenyje 16 amžiaus reformacija. Tai irgi buvo žemutinis progresuojantis, kylantis Dievo bažnyčios likutis, kuris taip pat nebuvo matuojamas Dievo Įstatymo nendre.
Kylant prie malonės Karalystės tiesos aukštumų krikščioniškos bažnyčios žemutinio judėjimo baigiamasis etapas buvo 19 amžiaus reformacijoje Filadelfijos bažnyčios periode nuo 1798 iki 1847 metų ir pasireiškė Milerio Adventizmo judėjimu.
Šis kopimo procesas pasiekė savo tikslą Filadelfijos Adventizme. Kai kurie asmenys po dviejų nusivylimų remdamiesi Dievo Žodžiu ir Šventosios Dvasios apreiškimais įsitikino, jog egzistuoja dangaus šventykla ir, kad joje nuo 1844 metų rudens prasidėjo apvalymo procesas, jog ten yra sandoros skrynia su moralinio Įstatymo įsakymais bei šventąja sabata ir pradėjo ją švęsti.
Šiuo paklusnumo Dievo Žodžiui bei Įstatymui aktu jie užkopė į tiesos aukštumas ir idėjiškai iš žemutinio kylančio likučio virto viršutiniu. Tai buvo idėjinis kilimas, idėjinis susijungimas, dvasinė giminystė su visų amžių pilnos tiesos nenutrūkstama giminingumo linija.
Idėjinis susijungimas su viršutiniu Dievo bažnyčios likučiu įvyko susivienijus į vieningą bažnyčią su tokiais broliais, kaip Betes ir kitais, kurie jau iki 1847 metų pripažino pilną tiesą visų moralinio Įstatymo įsakymų asmenyje ir šventė šventą sabatą. Brolis Betes dar iki susivienijimo buvo prisijungęs prie švenčiančių sabatą Vašingtono adventistų bendruomenės. Jis pradėjo švęsti sabatą kartu su jais ir išleido knygą apie sabatą.
Pagrindinės mintys
1. Viduramžiais pagonys trypė šventąjį miestą – Dievo bažnyčią 42 pranašiškus mėnesius, t.y. 1260 tiesioginių metų – nuo 538 iki 1798 m.
2. Dvi Dievo bažnyčios srovės – viršutinė ir žemutinė – Tijatyros, Sardies ir Filadelfijos perioduose bei jų susijungimas Laodikėjoje.
3. Tiesos pilnumą turinti Viršutinė Dievo bažnyčios srovė buvo matuojama Dievo Įstatymo nendre, o žemutinė srovė, kuri maitinosi nepilnomis tiesomis, nebuvo matuojama.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Andželika 2002 m. spalio 15 d., antradienis, 21:35:50
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
33 Pamoka
11 skyrius
YPATINGAS LAIKAS, KURIS NEMATUOJAMAS
DIEVO ĮSTATYMO NENDRE
(Žemutinė Dievo bažnyčios srovė)
(Pabaiga)
1. Ką reiškia „šventasis miestas“ ir tai, kad pagonys trypė jį 42 pranašiškus mėnesius? Apr.11:12.
Ats. Šventasis miestas yra Dievo bažnyčios, dvasinės Kristaus karalystės simbolis, kurią visais malonės karalystės istorijos amžiais trypia pagonys – tiesioginiai ir dvasiniai. Apr.21:9-10 (Ps.74:18. 83:2-9.123.124. Lk.21:24 2d.).
Šis Apr.11:2 tekstas atitinka Viduramžių Dievo bažnyčią ir tuos istorinius persekiojimus, kuriuos vykdė pagoniška, tai yra klaidingų krikščionių, popiežiška Roma 1260 metų – nuo 538 iki 1798 metų.
2. Kokiais žodžiais yra charakterizuojama Dievo bažnyčia kaip šventasis miestas tiesos pilnybėje, kuri nuo 1844 metų atstato amžinus krikščionybės griuvėsius? Apr.14:12 (Iz.58:12-13. Ps.119:126. 74:3).
Past. Šie Dievo bažnyčią charakterizuojantys požymiai, taip pat priklauso ir Tijatyros periodo ištikimam Dievo tautos likučiui valdensų, sabatariečių bei kitų asmenyje. Jie buvo viršutine malonės karalystės srove visus 1260 metų ir maitinosi Dievo Įstatymo tiesos pilnuma iš žininės šventyklos vidinio kiemo (Apr.12:6.14). Dėl to pragaro vartai negalėjo nugalėti Dievo bažnyčios, ir šviesa švietė popiežijos viduramžių tamsoje ir tamsa jos neapgaubė. Visų amžių malonės karalystės (Ps.145:13) linija buvo išsaugota ir nenutrūko visuose savo trijuose pasireiškimuose: šviesos, tarnavimo ir bendruomeniniame (bažnytiniame).
3. Kokiais žodžiais charakterizuojamas šventasis bažnyčios miestas, kuris viduramžių persekiojimų metu neturėjo pilnos tiesos? Apr.13:10 2d.
4. Kokios dvi Dievo bažnyčios srovės, kovojusios prieš Jezabelę – katalikų bažnyčią, paminėtos laiške Tijatyrai? Apr.2:18-19.24-25.
Ats. 1) Tijatyros periodo bažnyčios ištikimasis likutis, kuris buvo viršutine malonės karalystės srove ir buvo maitinamas bei maitinosi Dievo Įstatymo pilna tiesa iš to laikmečio tiesos šventyklos vidinio kiemo. Apr.12:6.14. 2:17-18.
2) „Kiti“, esantys Tijatyroje, kurie buvo to laikmečio žemutine Dievo bažnyčios srove ir buvo maitinami bei maitinosi nepilnomis tiesomis iš tiesos šventyklos išorinio kiemo, ir nebuvo matuojami Dievo Įstatymo nendre. Apr.2:24-25. 11:2.
5. Kokiais penkiais posakiais Biblija charakterizuoja šiuos Tijatyros periodo bažnyčios žemutinio likučio krikščionis (Apr.2:24-25)?
Ats. 1) Tijatyroje tie kiti yra greta Dievo bažnyčios susidedančios iš valdensų, sabatariečių ir likusių Tijatyros bažnyčios krikščionių.
2) jie nesilaiko šio Jezabelės katalikų bažnyčios mokslo.
3) jie nėra pažinę šėtono gelmių, t.y. nedorybės paslapties (2Tes.2:7).
4) Viešpats neužkraus ant jų kitos naštos, kuri yra Dievo Įstatymo pilnuma (Mat.11:28-30. Ps.40:8-9).
5) jie turi laikyti tai, ką turi, kol Jis ateis naujoje žinioje su tiesos pilnuma reikiamu laiku.
6. O kas buvo „kita našta“ viršutiniam likučiui – valdensams?
Ats. Platus misionieriškas darbas (Mt.28:19-20).

Arturas 2002 m. spalio 15 d., antradienis, 08:46:06
Dar mūsų Laodikėjos periodo laikams Biblijoje yra parodyta išdidumo priežastis:Apr.3:17 "Tu gi sakai: 'Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia'...
O štai ir patarimas, kaip pasikeisti: Apr.3:18-19 "Aš tau patariu pirkti iš Manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!"

Arturas 2002 m. spalio 15 d., antradienis, 08:23:30
Jonui-
Širdies kietumo priežastis - didysys "AŠ"- išdidumas, kurio galima ir nejausti. Bet jeigu menkiausias tiesos dalykas sugeba sukelti nuoskaudą, tai tas rodo, kad visa tai gyvuoja. Tam, kad nugalėtume išdidumą ir nepražūtume, turime maldauti Gelbėtojo pagalbos.

Jonas 2002 m. spalio 11 d., penktadienis, 15:11:04
"neužkietinkite savo širdžių"
Lengva pasakyti, bet sunku padaryti.... Kodėl taip nutinka?

Andželika 2002 m. spalio 11 d., penktadienis, 08:04:21
Neilai, džiaugiuosi, kad bent paskaitai Apreiškimo knygos pamokas.Dievo Žodis yra duotas vieniems išgelbėjimui, o kitiems kaip tiesos paliudijimas. Tavo pyktis ne be pagrindo. Žodis kaip kalavijas teisia musų širdies ketinimus. Hebr.4:12 "Dievo Žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sаnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus".
Matyt tai ką iki šiol buvai išmokęs, pjaunasi su Apreiškimo knygos tiesomis.
Visus dalyvius nuoširdžiai noriu padrasinti ir kviečiu apsvarstyti pamokų klausimų esmę. Hebr.4:7."...šiandien", - kaip ir buvo pasakyta: "Šiandien, jei išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių".

neilas 2002 m. spalio 10 d., ketvirtadienis, 17:11:09
Bijot tiesai paziureti i akis. Neilo, 16 ir 18 d. zinuciu,(paisto nesamones, paistalus), zeminancios kitus, kokiu balu vertinat?:)
-prisipazystu klydau vertinu labai blogai,stoka tolerancijos kitaip mastantiems,ir ka galiu pridurti-kas be nuodemes tegul pirmas meta i mane akmeni, juk noras gincytis kartais uzgozia sveika prota,
dar karta patikslinsiu as nezeminau Andzelikos,as tik norejau ,kad ji ne tik citatas is knygu trauktu bet ir savo nuomone pasakytu, bet saves neteisinu,stai tokia mazyte mano ispazintis :) ,buvo smagu bendrauti pasiilgsit tik svilptelkit as busiu netoliese, ir tikiuosi sis lapas nebus baltas,
va taip linkejimai visiems

neilas 2002 m. spalio 10 d., ketvirtadienis, 16:58:05
na jau nereikia ,nieko ten izeidziancio nebuvo,kaip ir reiketu jurgiui atsakyti,na nereikia taip saves zeminti ne tokio as ir lygio ,kad i mane ligiuotis, atrodo Jurgiui net lietuvių kalbos būtų pravartu pradžioje pasimokyti...

JS 2002 m. spalio 10 d., ketvirtadienis, 11:20:41
JURGIO laiškas:
Pasirodo esat baigstus, kaip kiskis:))) Bijot tiesai paziureti i akis. Neilo, 16 ir 18 d. zinuciu,(paisto nesamones, paistalus), zeminancios kitus, kokiu balu vertinat?:)Tad ar verta su tokiu oponentu net kalbetis. Neismokot brangint lankytoju, ju ir neturesit, nes mes, nei paties-svoloc, nei neilo esame lygio. Pasiieskosime labiau rastingu ir isprususiu, vertinanciu gerus patarimus. O jums linkiu t u s c i o o o o, b a l t o o o o, p u s l a p i o, koks ir buvo mums ateinant.

Arturas 2002 m. spalio 9 d., trečiadienis, 09:42:45
Taigi- istorija patvirtina, kad jau nuo antro iki ketvirto amžiaus į bažnyčią įsiskverbė (STABŲ GAMYBOS)nedorybės bjaurastis.Dan.11:21 "...karaliaus vietą užims niekšas, kuriam karališka garbė nebus suteikta. Bet jis įeis taikiai ir apgaule pasiglemš karališką valdžią".
Ap.Povilas jau pirmame šimtmetyje perspėjo rašydamas 2Tes.2:3-7 "Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visa, kas vadinama Dievu ar garbinama, ir pats sėdasi kaip Dievas Dievo Šventykloje, rodydamas save esant Dievu. Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu. Nedorybės paslaptis JAU VEIKIA..."
Dan.7:7-8.21 "Po to nakties regėjime mačiau ketvirtą žvėrį(Pagoniškąją Romą): baisų, siaubingą ir nepaprastai stiprų, kuris turėjo didelius geležinius dantis. Jis ėdė, triuškino, mindė kojomis. Jis skyrėsi nuo pirmiau matytų žvėrių ir turėjo dešimt ragų. Aš stebėjau ragus, ir štai kitas, mažas ragas(Popiežiška Roma) išaugo tarp jų. Trys iš pirmųjų ragų buvo išrauti. Rage (Popiežiškoje Romoje) buvo akys ir burna lyg žmogaus, kuri išdidžiai kalbėjo...Aš mačiau tą ragą, kariaujantį su šventaisiais ir juos nugalintį"(Tai 1260 metų popiežijos vykdomi neva eretikų persekiojimai panaudojant inkvizicijos laužus diegiant į žmonių sąmonę stabmeldžių tradicijas).

JS 2002 m. spalio 9 d., trečiadienis, 09:00:00
Pastaba: buvo pasalintos Jurgio ir Neilo dvi zinutes, nes jose niekinanciai atsiliepiama apie kitus diskusijos dalyvius:
Jurgis: spalio 8 d., 13:07:46: "xxx, ... nejaugi tokie nerastingi,"
Neilas: spalio 8 d., 16:58:22: "visiems ... siulau gerai issimiegoti."

neilas 2002 m. spalio 8 d., antradienis, 16:56:21
Rolandui-tave dominantis klausimas kankino jau ir senoves baznycia t.y.
sventuju garbinimas savo saknis turi kankiniu garbinime,nuo ketvirtojo simtmecio ypaciai prasidejo Marijos garbinimas.Joje garbino sektina skaistybes pavyzdi ir "Dievo gimdytoja".
taip vadinamas Nestorinis arba dioprosopinis gincas:presbiteris Anastasijus piktinosi ,kad Marija taip daznai vadinama(atsiprasau neturiu graikisko alfabeto)"teotoksos" "Dievo gimdytoja",ji gali buti vadinama tik "antropotoksos",nes ji pagimdziusi Jezaus zmogybe.Konstantinopolio patriarchas Nestorijus pasiule vadinti Marija "kristotoksos",mat, ji pagimdziusi Dievo sunu.treciajame ekumeniniame koncili-efeze431m.Nestorijus buvo ekskomunikuotas.
kaip visada mes zmones megstame persudyti ar perlenkti lazda bet kur ir visur,vakar ziurejau per tv filma "kaulai" ten viena zydaite savo motinos paklause kas per zmogus ant kryziaus kuri nesioja vienas zmogus,motina pasake tai ju Dievas,mergaite i tai atsake -kaip jiems gerai jie mato savo Dieva...siaip tai krikscionys is zydu buvo pereme panieka "paveikslams" ir pan. bet ypaciai buvo megiamas simbolinis zuvies atvaizdas.Gali buti,kad sis atvaizdas perimtas is Egipto religijos,bet patys krikscionys aiskino ji savaip.Zuvis graiku kalboje"IXTUS" kiekviena sio zodzio pirma raide pradeda zodzius-JEZUS KRISTUS DIEVO SUNUS ISGANYTOJAS,tai va tiek trumpai,beje skaitydamas senoves baznycios istorija aptikau ivairiausiu kaltinimu krikscionims buk tai Sv.Vakarienes metu jie aukodavo vaikus ir juos valgydavo na cia viskas aisku cia sietina su Kristaus kunu,beto romenai dar kaltino buk tai krikscionys garbino asilo galva o stai cia idomu iskur paimtas tas kaltinimas kuo remiantis jei kas zinote parasykite nes jokios informacijos apie tai daugiau neradau nieko cia ipatingo siaip idomu kuo remiantis.

Jonas 2002 m. spalio 7 d., pirmadienis, 17:47:44
Rolandui ir kt.
Kas turi kokių žinių apie JUODĄJĄ Mergelę?

Andželika 2002 m. spalio 7 d., pirmadienis, 13:33:08
32 Pamoka(tęsinys)
11. Kokią simbolinę (šešėlinę) reikšmę turi tie kiemai?
Ats. 1) Vidinis kiemas, kaip artimiausia šventyklos dalis, kurioje vyko susitaikymo ir įšventinimo tarnavimas, yra žininio Kristaus kūno, žininėje tiesos šventykloje esančios pilnos tiesos šešėlis, simbolis. Jn.4:21-24. Hebr.10:20. Kol.2:3. Rom.3:2. 9:4-5 (Ezech.44:17. 19. 27. 42:13-14).
2) Išorinis šventyklos kiemas, į kurį galėjo įeiti liaudis, o taip pat ir pagonys, simbolizuoja tiesos šventyklos nepilnas tiesas, kurios paruošiamaisiais tikslais yra duodamos visiems „išoriniams“ – visiems pagonims bei dvasiniams vaikams. Mk.4:11. Kol.4:5. 1Kor.3:1-2. Apr.11:2.
Past. E.G.Vait liudijimas apie išorinį kiemą: „Graikai, arba elinai... norėjo sužinoti tiesą apie Jo misiją. „Mes norėtume pamatyti Jėzų“, – pasakė jie. Tas jiems buvo leista. Tuo metu, kai apie tai buvo pranešta Jėzui, Jis buvo tokioje šventyklos dalyje, kur galėjo būti tik judėjai, tačiau Jis išėjo pas juos į išorinį kiemą ir asmeniškai kalbėjosi su jais“ („Amžių troškimas“, 68 sk. „Išoriniame kieme“).
Biblijos liudijimas apie išorinį kiemą: Apr.11:2: „O išorinį šventyklos kiemą praleisk, palik, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims“.
Ezech.42:14: „Kunigai, įėję į šventyklą, neturės teisės iš jos išeiti į išorinį kiemą. Jie, prieš išeidami, privalės palikti kambariuose drabužius, su kuriais tarnavo, nes jie yra šventi, apsivilkti kitus ir tik tada galės eiti pas žmones“.
Ezech.44:19: „Prieš eidami į išorinį kiemą pas tautą, jie nusirengs drabužius, su kuriais tarnavo, paliks juos šventyklos kambariuose ir apsivilks kitais drabužiais, kad neprisiliestų prie žmonių savo drabužiais“.
Iš Apd.21:26-29 mes matome, kad pagonims buvo griežtai uždrausta būti toje šventyklos dalyje, kur buvo atnašaujamos aukos.
Baigiamoji pastaba
Malonės karalystė aprėpia visus amžius (Ps.145:13). Tiesos mokslas ir bendruomenė (bažnyčia) esti tokiomis pačiomis sudedamosiomis dalimis, kaip galva ir kūnas. Dešimtžodis Dievo Įstatymas kartu su Evangelija sudaro Didžiojo išganymo plano mokslo esmę ir yra kaip bažnyčios galva, o bendruomenės tvarkos bei organizavimo įstatymai sutvarko bažnyčios kūną.
Šviesos Dievas-Tėvas nesikeičia charakteriu. Jo charakteris – tai aukščiausia Moralė, kuri yra glaustai išreikšta didžiojo moralinio Įstatymo dešimtyje įsakymų. Štai toks yra Jo amžinas ir nekintamas vardas (Jok.1:17. Mal.3:6. Skč.23:19).
Dievo Sūnus, kaip amžinasis Logos (Idėja), turi naujus progresuojančius vardus (Apr.3:12. Pat.30:4. Iš.6:2-3. Iz.9:6), nes amžių amžiais vyksta kova tarp šviesos ir progresuojančios tamsos, tarp žmonos sėklos ir gyvatės sėklos (Pr.3:15. 2Kor.11:13-15).
Nagrinėdami Bibliją ir malonės karalystės istoriją Dievo Sūnaus žininių vardų šviesoje mes matome, kad kartais Dievo žmonės, kaip bendruomenė su jos tarnautojais bei mokymu, nebuvo matuojami pilna Dievo Įstatymo nendre pagal visų amžių malonės karalystės istorijos vienybės reikalavimų šviesą, bet buvo leistinos ir išimtys, pavyzdžiui:
1) Greta įstatymų apie pamaldų centralizavimą, t.y. reikalavimo susirinkti pamaldoms tik toje vietoje, kurią išrinks Viešpats (Kun.17:1-9. Įst.12:5-6), buvo leidžiamas decentralizavimas, tai yra aukų aukojimas ir aukštumose (Įst.12:8-9).
2) Kai malonės karalystė buvo kaip nacionalinė teritorinė valstybė, tai esant tokiai padėčiai buvo šventoji žemė, šventasis miestas, šventieji kalnai, o kada malonės karalystė prarado nacionališkumą, tapo išsklaidyta ir „ne nuo šio pasaulio“, tada jau nėra nei tiesioginių „šventų vietų“, nei tiesioginių „šventų miestų“, nei „ šventų kalnų“ (1Pt.1:1. Jok.1:1).
3) Anksčiau buvo leistina kraujomaiša, o vėliau tapo uždrausta (Pr.20:11-12. Kun.18:6).
4) Buvo leistinos skyrybos dėl bet kokios priežasties, o po to uždrausta skirtis (Mt.19:3-12).
Visa tai išaiškėja perskaičius Ekleziasto žodžius, jog „viskam yra laikas“ (Mok.3:1) bei ap.Povilo raktinius žodžius Gal.4:1-4.9-10 apie Didžiojo Išganymo Plano žinios vaikystę ir pilnatvę.
Taip buvo ir Naujojo Testamento laikmečiu. Triguba istorinio tęstinumo giminystės linija (tiesos šviesos, tarnautojų ir bažnyčios) tęsėsi per visą dviejų tūkstančių metų istoriją, bet didysis 1260-ties metų sielvartas Dievo bažnyčią visose aukščiau paminėtose linijos gijose atvedė iki visiško jėgų netekimo (Dan.12:7). Tam, kad nenutrūktų giminystės siūlas, Viešpats sutrumpino sielvartą sukeldamas daug įvairiausių reformacinių judėjimų, kurie susidarė viešpataujančių klaidingų krikščioniškų religijų viduje. Susikūrė įvairūs religiniai judėjimai skatinantys išeiti iš dvasinės Babelės gelmių, iš žemumų ir tuo buvo susilpninta popiežijos valdžia bei sutrumpintas didysis sielvartas. Susikūrė žemutinė Dievo bažnyčios srovė su nepilnomis žininės šventyklos išorinio kiemo tiesomis, kurios nebuvo matuojamos Dievo Įstatymo lazda.
Pagrindinės mintys
1. Dievo Įstatymas trijuose pavidaluose – lazda (ramstis), nendrė ir valdymo lazda.
2. Šventykla trijuose pavidaluose – kūnas kaip šventykla, bažnyčia kaip šventykla ir mokslas kaip šventykla.
3

Andželika 2002 m. spalio 7 d., pirmadienis, 13:30:39
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
32 Pamoka
11 skyrius
YPATINGAS LAIKAS, KURIS NEMATUOJAMAS
DIEVO ĮSTATYMO NENDRE
(Žemutinis Dievo bažnyčios likutis)
Įžanga. Filadelfijos Adventizmo judėjimas išpildė savo žadinančią, paruošiamąją misiją ir parengė žmogaus sąmonę didžiajam Laodikėjos Adventizmo judėjimui.
Atėjo 1844 metai, prasidėjo Laodikėjos Adventizmo periodas, tai yra Septintosios Dienos Adventizmas. Danguje prasidėjo tardomasis teismas Dievo namams pagal Dievo Įstatymą, kuris šviečia iš dangiškosios šventyklos sandoros skrynios (1Pt.4:17. Dan.7:9-10. Apr.11:19 1d.), o taip pat šviesa (žinia) pradėjo teismą žemėje paskutinių angelų žinių asmenyje, kurios skelbia Dievo Įstatymo nekintamumą, nes jis esti didžiuoju gėrio ir blogio nustatymo matu (Apr.10:11. 11:1. 14:6-12. 18:1-4. 19:11-16).
1. Kas ir kokiam tikslui buvo duota Jonui po karčios knygelės ir ką tai reiškia?
Ats. Nendrė, panaši į lazdą, simbolizuojanti Dievo Įstatymą, kuris žinios asmenyje matuoja moralę ir teisia. Apr.11:1.
2. Kokiais trimis pavidalais Šventajame Rašte yra pavaizduotas Dievo Įstatymas?
Ats. Lazda (ramsčiu), nendre ir valdymo lazda.
1) Lazda (ramstis) – Įstatymo kaip kelrodžio simbolis. Ps.23:4. 118:32 (Iz.3:1).
2) Nendrė – Įstatymo kaip moralinio mato simbolis (Jer.8:8. Ezech.40:3. 42:16).
3) Valdymo lazda – Įstatymas kaip valdymo ir teisingumo priemonė. Ps.23:4 (Hebr.1:8. Ps.2:9. 89:33. Ezech.20:37. Mich.7:14).
3. Kokias tris simbolines reikšmes turi šventykla?
Ats. 1) Yra kūno šventykla (1Kor.3:16-17. 6:19-20).
2) Yra bažnyčios, bendruomenės šventykla (Ef.2:20-21. 1Tim.3:15).
3) Yra mokslo, žinios šventykla (Ezech.43:10-12. Jn.4:24).
Past. Tiesioginė šventykla trijuose pavidaluose:
1) Šėtra, šventykla – pernešama, kelioninė šventykla (Iš.25:8-9).
2) Žemiškoji šventykla, kurią pastatė Saliamonas ir Zorobabelis (1Kar.6:37-38. Zach.4:9).
3) Dangiškoji šventykla (Apr.11:19. Hebr.8:1-2).
4. Kokią reikšmę turi Apr.11:1 paminėta Dievo šventykla?
Ats. Duotajame tekste tai žininė šventykla – tiesos, mokslo šventykla. Jn.4:24. Ezech.43:10-12.
5. Ką reiškia šventyklos išmatavimas nendre – valdymo lazda?
Ats. Tai savojo laikmečio Žinios mokslo išnagrinėjimas ir moralinis patikrinimas ar pagal Dievo Įstatymą mokymas yra teisingas. Iz.8:20. Ezech.43:10-12.
Tai irgi priklauso dangiškosios šventyklos nagrinėjimui, apie kurią paskelbė Trijų angelų žinia nuo 1844 m. Apr.14:6-12. Dan.8:14.
6. Ką reiškia aukuras?
Ats. Aukuras simbolizuoja tarnystę tarnautojų, kurie aptarnauja savo laikmečio žinią. Hebr.13:10 (1Kor.9:13. 10:18).
7. Ką reiškia aukuro išmatavimas?
Ats. Aukuro išmatavimas reiškia bažnyčios ir žinios tarnautojų tarnystės išnagrinėjimą, kurio tikslas yra moraliai patikrinti pagal Dievo Įstatymą ar teisingas tarnautojų tarnavimas. Neh.7:5-6.63-65. 13:22.28-31.
8. Kas yra tie, kurie garbina šventykloje?
Ats. Tai tie, kurie išpažįsta (patvirtina) savojo laikmečio mokslą. Jn.4:24. Ps.45:14-16.
9. Ką reiškia išmatavimas tų, kurie garbina šventykloje?
Ats. Išmatavimas – tai jų praktinio gyvenimo patikrinimas pagal Dievo Įstatymą. Iz.8:20 (1Tim.4:16).
10. Kiek kiemų turėjo tiesioginė šventykla?
Ats. Du kiemus – vidinį ir išorinį. Ezech.10:3.5. 2Kar.21:5 (Ezech.44:17.19. Ps.92:13).
11. Kokią simbolinę (šešėlinę) reikšmę turi tie kiemai?
Ats. 1) Vidinis kiemas, kaip artimiausia šventyklos dalis, kurioje vyko susitaikymo ir įšventinimo tarnavimas, yra žininio Kristaus kūno, žininėje tiesos šventykloje esančios pilnos tiesos šešėlis, simbolis. Jn.4:21-24. Hebr.10:20. Kol.2:3. Rom.3:2. 9:4-5 (Ezech.44:17. 19. 27. 42:13-14).
2) Išorinis šventyklos kiemas, į kurį galėjo įeiti liaudis, o taip pat ir pagonys, simbolizuoja tiesos šventyklos nepilnas tiesas, kurios paruošiamaisiais tikslais yra duodamos visiems „išoriniams“ – visiems pagonims bei dvasiniams vaikams. Mk.4:11. Kol.4:5. 1Kor.3:1-2. Apr.11:2.
Past. E.G.Vait liudijimas apie išorinį kiemą: „Graikai, arba elinai... norėjo sužinoti tiesą apie Jo misiją. „Mes norėtume pamatyti Jėzų“, – pasakė jie. Tas jiems buvo leista. Tuo metu, kai apie tai buvo pranešta Jėzui, Jis buvo tokioje šventyklos dalyje, kur galėjo būti tik judėjai, tačiau Jis išėjo pas juos į išorinį kiemą ir asmeniškai kalbėjosi su jais“ („Amžių troškimas“, 68 sk. „Išoriniame kieme“).
Biblijos liudijimas apie išorinį kiemą: Apr.11:2: „O išorinį šventyklos kiemą praleisk, palik, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims“.
Ezech.42:14: „Kunigai, įėję į šventyklą, neturės teisės iš jos išeiti į išorinį kiemą. Jie, prieš išeidami, privalės palikti kambariuose drabužius, su kuriais tarnavo, nes jie yra šventi, apsivilkti kitus ir tik tada galės eiti pas žmones“.
Ezech.44:19: „Prieš eidami į išorinį kiemą pas tautą, jie nusirengs drabužius, su kuriais tarnavo, paliks juos šventyklos kambariuose ir apsivilks kitais

Rolandas 2002 m. spalio 6 d., sekmadienis, 18:30:27
MANE LABJAUSIAI DOMINA KLAUSIMAI SUSIJA SU MERGELĖS MARIJOS KULTU IR APLAMAI SU ŠVENTAIS ŽMONĖMIS .MANAU TAI NĖRA LABAI PAPRASTI DALYKAI IR JAIGU PAANALIZUOTI TUOS KLAUSIMUS GALIMA ATRASTI DAUG PENO PAMASTIMAMS.KAS DOMISI TAIS KLAUSIMAIS PRAŠAU MAN PARAŠYTI.

tikejimas 2002 m. spalio 5 d., šeštadienis, 17:29:56
1 Jn 5,10;
Kas tiki Dievo Sūnų, tas turi savyje tą liudijimą. Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė savo Sūnui.

tikejimas 2002 m. spalio 4 d., penktadienis, 17:11:15
Jn 6,29;
Jėzus atsakė: "TAI IR BUS DIEVO DARBAS: TIKEKITE TA, KURI JIS SIUNTE".

Arturas 2002 m. spalio 4 d., penktadienis, 12:35:18
"Tikėjimas pilna teise laukia Dievo pažadų išsipildymo ir atneša paklusnumo vaisių.
Pasitikėjimas irgi laukia pažadų išsipildymo, tačiau panaudoja juos taip, kaip tai darė šėtonas,- savų nusikaltimų pateisinimui"(Kn."Evangelijos tarnautojai").

tikejimas 2002 m. spalio 3 d., ketvirtadienis, 17:58:43
Mk 16,16;
Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
Jn 3,36;
Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybo Dievo rūstybė.
Jn 8,24;
Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite savo nuodėmėse. Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite savo nuodėmėse".
1 Jn 3,23;
O štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.
1 Jn 5,1;
Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį
1 Jn 5,10;
Kas tiki Dievo Sūnų, tas turi savyje tą liudijimą. Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė savo Sūnui.
Mt 17,20;
"Dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: 'Persikelk iš čia į tenai', ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo".
Jn 7,38;
Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės".
Jn 11,26;
Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. AR TAI TIKI?"
Jn 6,29;
Jėzus atsakė: "TAI IR BUS DIEVO DARBAS: TIKEKITE TA, KURI JIS SIUNTE".

Jurgis 2002 m. spalio 3 d., ketvirtadienis, 13:15:11
Biblija sako: "Ne visi, kurie saukia 'Viespatie,Viespatie" ieis i Dievo karalyste, o tik tie, kurie vykdo Mano Tevo valia".
Taip kad sakyti jog tikiu ir jau isgelbetas, sakyciau per anksti.

2002 m. spalio 2 d., trečiadienis, 18:11:13
Ef 2,20;
užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų,
1 Pt 2,6;
Todėl Rašte pasakyta: Štai aš dedu Sione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį; kas tiki jį, nebus sugėdintas.
Kol 1,18-24;
Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. 19 Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę 20 ir per jį visa sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje. 21Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, 22Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. 23Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu. 24Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia
Jn 1,12;
Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą,
Rom 10,9;
Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas

Arturas 2002 m. spalio 2 d., trečiadienis, 08:30:30
Pauliui-
Teisingai pastebėjai, kad kai matai Biblijos atitikimą žmonijos istorijai, tai ji tampa gyva Knyga, kurios skaitymas teikia daug džiaugsmo, nes Žodis tampa suprantamu.
Andželika labai tiksliai aiškina Raštą sąryšyje su istorija.
Apmaudu girdėti, kad nesi adventistas. Mano supratimu lot.k."adventus"- reiškia laukimą - laukimą Kristaus antrojo atėjimo. Pažįstu Septintos dienos adventistus ir Ištikimuosius Septintos dienos adventistus. Pastarieji ne tik laukia, bet ir pildo; ne tik šneka, bet ir gyvena.
Dabar daug kas gražiai šneka, bet kai ateis "žiema" pelai bus nusijoti. Ir vargas bus tiems, kurie per "vasarą" neišmoko gyventi šventą gyvenimą.

paulius 2002 m. spalio 1 d., antradienis, 12:59:31
Regina, jūs klystate, manydama, kad aš, nors ir nebūdamas adventistu, neskaitau Biblijos ir ja nesimaitinu. Be to, aš paskui ž m o g ų - kunigą ar kokią organizaciją nei nemanau sekti, o tik paskui Kristų, būdamas jo Kūno dalimi. Bet jūs, rodos labai sekate kažkokiu Mileriu, kuris gal ir geras ž m o g u s buvo, nepažįstu. Kas ką mato ir ko nemato kito žmogaus mintyje, tai jau jo asmeninis reikalas.
Rodos, net jūsų Biblija kažkokia kitokia, nes Biblijos Draugijos leidime Jn 5:39 skamba taip: "Jūs tyrinėjate R a š t u s, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija už mane",
už Tą, "kuris padarė mus tinkamus būti tarnais Naujosios Sandoros - ne raidės, bet Dvasios, nes r a i d ė užmuša, o Dvasia teikia gyvybę." 2Kor 3:6

Andželika 2002 m. spalio 1 d., antradienis, 11:38:56
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
31 Pamoka
10 skyrius
Simbolinis Filadelfijos ir Laodikėjos periodų
adventistų judėjimo pavaizdavimas
(Pabaiga)
1. Prisiminkite, ką simbolizuoja angelas iš Apr.10:1?
Ats. Didįjį Adventizmo judėjimą 1833 metais.
2. Ką reiškia angelo rankose atskleista knyga? Apr.10:2.
Ats. Tai visos Biblijos pažinimo padidėjimas, o ypač jos pranašiškos dalies, kaip antai pranašo Danieliaus knygos, kuri buvo užantspauduota iki paskutinio laikmečio. Apr.10:2 1d. Dan.12:4. 9-10.
3. Ką rodo žodžiai „Jis atsistojo dešiniąja koja ant jūros, o kairiąja ant sausumos“?
Ats. Adventistinės perspėjančios žinios pasaulinio mąsto paplitimą. Apr.10:2 2d. 14:6.
4. Ką reiškia, kad angelo balsas buvo panašus į riaumojančio liūto balsą?
Ats. Tai garsus ir didvyriškas žinios apie Kristaus atėjimą skelbimas. Apr.10:3 1d.
5. Ką reiškia žodžiai, kad „atsiliepė septyni griaustiniai savais balsais“? Apr.10:3 2d.
Ats. Egzistuoja dvi lygiagrečios sampratos :
1) Tai tartum griaustinis liaudies balsai, kurie padėjo Milerio žiniai – kiekvienas savaip – skelbiant Kristaus atėjimą 1843-1844 metais. Apr.14:2. Mk.3:17 (Apd.14:14. 2Krn.15:14. Ezdr.3:12).
2) Tai Dievo balsas panašus į griaustinio balsą, kuris vykstant didžiuliui žemės drebėjimui ir daliniam prisikėlimui (Dan.12:2) septintos negandos pradžioje, paskelbs Kristaus atėjimo dieną bei valandą. Apr.11:19 2d. (Jn.12:28-29. Job.37:2-5. Ps.77:19). (Apie tai skaitykite kn.“Didžioji kova“, str.“Dievo tauta išvaduota“ – Amžinoji sandora).
6. Kodėl Jonui buvo uždrausta rašyti tai, ką kalbėjo septyni griaustiniai? Apr.10:4.
Ats. Jonui buvo uždrausta, nes žinios skelbimas apie Kristaus atėjimą 1843-1844 metais nebuvo pagrindinis advent-angelo iš Apr.10 sk. tikslas, o buvo tik laikina priemonė galinti pažadinti užsnūdusį ir nuskurdusį protestantizmą (Apr.3:1-2).
Tikrasis Kristaus asmeniško atėjimo laikas lygiai taip pat bus uždengtas iki tam skirtos valandos (Mat.24:36).
7. Ką reiškia angelo priesaika, jog laiko daugiau nebebus?
Ats. Pats ilgiausias Biblijoje išpranašautas periodas – 2300 vakarų ir rytmečių – baigėsi 1844 metais ir tais pačiais metais baigėsi 1335 pranašiškų dienų periodas. Nuo 1844 metų pagal Dan.12:4.9 prasidėjo paskutinieji laikai, kurie neapribojami jokiais pranašiškais terminais. Apr.10:5-6 (Dan.8:14. 12:12).
8. Kas turi įvykti septintojo angelo trimito dienomis? Apr.10:7.
Ats. Septintojo trimito laikmetis – tai nuo 1844 m. prasidėję paskutiniai laikai, kuomet turi įvykti Didžiojo Išgelbėjimo Plano paslapties pabaiga, o taip pat pagal Ekl.1:9, Ekl.3:15 ir Apd. 3:21 turi galutinai išsipildyti visos Biblijos pranašystės.
9. Papasakokite simbolinius Jono patyrimus su saldžiai karčia knygele ir paaiškinkite, ką visa tai reiškia? Apr.10:8-10.
Ats. Tai buvo laukimo saldumas platinant žinią apie Kristaus atėjimą ir nusivylimo kartumas 1843-1844 metais.
Past. Šiuo atveju Jonas savo simboliniais patyrimais atspindi Filadelfijos laikmečio adventistų tautą.
10. O kas turi vykti po šių nusivylimų? Apr.10:11.
Ats. Tikrų adventizmo žinios tikslų skelbimas visoms tautoms. Apr.10:11 (Apr.14:6-12. 18:1-4. 19:11-16).
Baigiamoji pastaba
Filadelfijos periodo Adventizmo judėjimas, apgaubtas laikinos žinios debesimi (Kristaus atėjimo laukimas 1843-1844 m.) kaip dieviškoji priemonė, išpildė savo misiją: nuoširdžios sielos buvo pažadintos iš miego būsenos (Apr.3:1) ir dėl laukimo procese parodyto uolumo nusipelnė Dievo malonės (vaivorykštė). Apsčiai įsigiję aliejaus (Šventoji Dvasia), jie gavo aiškų ir pilną tiesos pažinimą (saulė) bei tapo pasiruošę išlaikyti bet kokį ugninį išbandymą kaip jų tikėjimo ištyrimą (ugninės kojos) ir užbaigti Dievo darbą žemėje (Zach.10:1-5).
Pagrindinės mintys
1. Pasaulinis Adventizmo judėjimo plitimas nuo 1833 metų ir jo pranašiškas pavaizdavimas.
2. Paskutinis laikmetis, prasidėjęs 1844 m. yra neapribotas. Todėl, kai tik išsipildys Dievo valia, kuri atidengta tikriausiame pranašiškame žodyje, Kristus ateis į šią žemę pasiimti išpirktuosius pas Save.
3. Vilties bei skelbimo saldumas, ir sunkumų bei nusivylimų kartumas Milerio adventistiniame judėjime.
4. Dievo paslapties išsipildymas septinto trimito metu.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Regina 2002 m. spalio 1 d., antradienis, 11:20:55
Kaip galima diskutuoti su tais, kurie ir Biblijos ko gero, rankose nera laike, (iprate spelioti, parasyta neparasyta). Ta akivaizdziai rodo Pauliaus zodziai: (O kad Dievas būtų liepęs išeiti iš Kristaus Kūno (vad. "bažnyčios"), tai jau tikrai Biblijoj taip neparašyta). Hm...:) Leidziu sau nusisypsoti, nes juoktis nedera, kai kalba liecia toki rimta klausima, kaip musu, kiekvieno zmogaus issigelbejimas. Ir jis priklausys nuo to, ar seksime paskui zmogu-kuniga, organizacija, ar patys stengsimes bendrauti su Dievu taip, kad isgirstume Ji tariant:"Krito, krito didzioji Babele! Ji pavirto demonu buveine, visu netyruju dvasiu pastoge,...Mat jos istvirkimo vynu nusigere visos tautos, zemes karaliai su ja istvirkavo,...Iseik is Babeles mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodemese..." (Apr.18:2-4). Ka jau bekalbeti apie skaityma, kurio nematyti Pauliaus mintyje, nes bent viena karta, perskaites Biblija zmogus, tikrai to nesakys, suprasdamas, kad skaitymo metu Dievas atveria zmogui prota, Jo zodzio suvokimui. Pasaulio ivykiu supratima gali suteikti, tik nuoseklus Rasto tyrinejimas, (su Dievo, Sv,Dvasios pagalba), kuri siulo Kristus: "Tyrinekite Rastus, nes per juos, tikites igyti amzinaji gyvenima..."(Jon.5-39)

paulius 2002 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis, 14:01:03
oi, atsiprašau, nepasirašiau

2002 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis, 14:00:28
Linkejimus, žinoma perduodu, jei tik jie susitinka.
Žodis "bažnyčia" vieniems nuvalkiotas, kitiems - ne.
Kaip ir "meilė" (meilė - seilė).
Be to, čia nekalbama apie žodžius, bet apie turinį;
koks skirtumas, ar vadini tai bažnyčia, eklezija, surinkimu, susirinkimu, bendrija, cerkve...
Mediniai ir metaliniai indai išplaunami, o moliniai - sudaužomi.
(ir ieškot nereikia, puikiai atsimenu).
O kad Dievas būtų liepęs išeiti iš Kristaus Kūno (vad. "bažnyčios"),
tai jau tikrai Biblijoj taip neparašyta.
Dėl pastato - ką gi jis daro su žmonėmis esančiais viduje ?
Dengia stogu ir apsaugo sienomis. Tada žmogus ne kokioj dykvietėj ant lietaus ir vėjo stypso. Bet tai tik palyginimas.

Regina 2002 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis, 11:21:30
Pauliau, paties dar zavingesnis popmodernistinis mastymas."Panašiai kaip ir pastatas apjungia susirinkusius žmones". HM...
Tikejausi isgirsti ka nors panasaus, kad tikinciuosius ir vienmincius apjungia viena ideja, tiesa, Dievas, Savo Sunaus asmenyje, tik ne pastatas, kuris pasirodo pajegesnis uz viska kas egzistuoja, apjungti susiburusius zmones. Deja...
Tarp kitko, noriu paaiskinti, kad zodis "baznycia", taip nuvalkiotas, sutryptas kunigu gyvenimo amoraliu elgesiu, kad paprasciausiai asocijuojasi tik su atpuolusiuju samburiu. Is tokiu susirinkimu Dievas ir kviecis iseiti visus, kurie pajegus isgirsti Jo balsa, nes tinkamai isvale savo indus. Purvinais indais niekas ir noredamas negirdes kvietimo: "Iseik is jos Mano tauta, kad nedalyvautumei jos paleistuvystese, ir netektu ragauti Mano kersto bausmiu..." Ir jei nezinot, kaip valomi indai, pasiskaitykit ta pacia Biblija, siek tiek giliau, o ne pavirsutiniskai. Sekmes pajeskose.
Idomu, taip ir tevams rasydamas, p.s. rasai linkejimus savo bendradarbiams?.Ha-ha-ha...:)))))))))))))))))))))))))))))

neilas 2002 m. rugsėjo 27 d., penktadienis, 17:50:15
Genadijui-ka ten tikrinti ar ta absurda kuri bando ikisti andzelika pateikdama tai kaip absoliucia tiesa ,ha ha ha tai tas pats kas tiketi kad ant 20 doleriu banknoto buvo parasyta rugsejo 11 dienos ivykiai ,sulankstai lektuveli ir matai degancius dvynius absurdas,tai paprasciausi sutapimai beje mielasis Jurgi as niekur nesakiau kad apokalipse galima skaityti kaip romana cia jau tavo vaizduotes padarinys ,ir nera viskas taip paprasta apokalipseje kaip kad interpretuoja andzelika va ka as norejau pasakyti ir dar as sakiau kad apokalipse visu pirma tikras krikscionis skaitydamas joje randa vilti ir paguoda o ne siaubus kurie atseit musu laukia kas zino -vienas Dievas net sunus to nezino net angelai o jus zinot .....ne bukit juokingi patys sau,
pauliau tau stiprybes,
o kitiems ramybes ir pakantumo

paulius 2002 m. rugsėjo 27 d., penktadienis, 13:50:10
Regina,
žavingas postmoderniojo mąstymo pavysdys:
"jei zmogus mato susirinkime nukrypimus nuo Biblijos, ir supranta, kad taip neturi buti, jis girdi Dievo balsa".
Išeina, kad viso ko matas -
pats, individualus žmogus,
ir jo "supratimas" yra Dievo balsas ???
Kai kuriuose Kristaus Kūnuose tikinčiuosius apjungia
ne toks panašus individualizmas, bet Kristaus Kūno (ar bažnyčios) autoritetas. Panašiai kaip ir pastatas apjungia susirinkusius žmones.
Juk nepakanka žinoti, kad kur nors miške, parduotuvėje ir kine
yra dar tikinčiųjų, kurie tave prisimindami irgi meldžiasi, nes ten jiems patinka...
p.s.
linkėjimų neilui!

Jurgis 2002 m. rugsėjo 27 d., penktadienis, 11:05:25
Pagal neila, pasirodo, mums reikia Apokalipse-Apreiskimu knyga, skaityti kaip koki romana, kokiame laikmetyje parasyta. Juk joje kalba eina, ne apie zmoniu apranga, ar kalba, bet apie zmoniu, tautu likima, kas liecia ir mus. Taciau, suprasti ja galesim tik tuomet, jei eisim isvien su Dievu busim Jo valios vykdytojais, bei Jo Sv.Dvasios vedami. Niekas nera atskleides jokio apreiskimo be Dievo valios, kaip to laikmecio tautoms, taip ir musu laikmeciui skirtu apreiskimu, kurie, zinant ir suprantant juos, tik dar labiau paaiskina tai, kas mums lyg siol buvo neaisku. Noriu priminti apie pranasa Danieliu, kuriam taip pat savo laiku buvo atskleista tik tai, kas liete jo laika, bet visa kita, kas liete tolimesnius laikus, jam Dievas neatskleide, tik pasake:'Eik Danieliau, nes tai liecia tolimus laikus,(tau tai neturetu rupeti, turima omenyje), taciau tuo paciu Dievas jam paaiskina, kad ateis tas laikas, kai visa tai, ka parode Danieliui, neteisieji nesupras,(netures teisingo suvokimo), o ismintingi supras, ir zinojimas (suvokimas) padides. Dan.7:1, 8:17-27, 12:8-10. Tad lieka issiaiskinti, kas tie ismintingi? Biblija sako:"Ismintingas zino is laika, ir nuostatus". Dievui suprantant, kad mums, gyvenantiems paskutiniu laikmeciu, bus sutelktas ipatingas setono demesys, kaip ir jo tarnu, kartojamos zmonijos atzvilgiu tamsos klastotes, Jis mums atskleidzia visa zmonijos istorijos panorama, kad budami ismintingi, galetume visu tuo zmonijos patyrimu pasinaudoti kovai pries tamsiuju jegu uzmacias. Joje, toje panoramoje, orientuojasi tik tie, kurie vadovaujasi Tik Dievo Zodziu, bet ne zmoniu ismislais, ar tradicijomis. Visu tuo noriu pasakyti, kad beveik bet kuri Biblijoje minima zmonijos istorija moko, perspeja, kad tai liecia kiekviena mus.

Genadijus 2002 m. rugsėjo 27 d., penktadienis, 09:16:34
neilai, ar neatrodo, kad labai atgyvenusiai mastai? Sutapatinsiu Kristaus atejima farizieju laiku. Ta, tiesos ir sviesos Zvaigzde, kazkodel liko uz ju mastymo borto, gal todel turiningos, atspindincios laikmecio dvasia, bei esme Andzelikos pamokos, lieka paties mastymo nesuprastos, nes laikaisi isankstinio nusistatymo net neisigilindama, ir netikrindamas, ar tikrai taip sako Biblija-Dievo Zodis.
Jei Rasta tyrinetum, sulygintum, ir akivaizdziai pamatytum, kad nuo Zodzio nera nukrypimu, kad tai pateikiama visos Biblijos harmonijoje. Kaip priimti tiesa, jei ji nemaloniai bado akis...? Norom nenorom belieka mestelti"nesamones", kas priestarauja sveikam protui bei logikai. Man jos patiko, matau prasminga aiskinima, kuri mano protas suvokia, lyginu su Zodziu, ir randu dvasini pasitenkinima, kad Dievas, norintiems teisingai suprasti Jo valia, atskleidzia tai, kas nuo kitu uzslepta. Ar ka nors panasaus girdejai anksciau, kitose konfesijose? Abejoju, nes ir as susiduriu su tuo pirma karta, tad imu Biblija ir sedziu prie Jos su siomis pamokomis.

Regina 2002 m. rugsėjo 27 d., penktadienis, 08:52:00
Idomi p.Pauliaus mastysena. Jei Dievas sako, kad Ji slovinsime kiekvienoje vietoje, tai nereiskia, kad as asmeniskai taip galvoju, kaip jus. Ne veltui Kristus sake:"Kur du ar trys Mano vardu, ten ir As tarp ju".
Ir tokiu, vienminciu, tikinciuju susirinkimus-susiburimus, vadinu Kristaus Kunu. Kiekviena vieta parodo laisves pasirinkima, su kuo galvoju sutinkate. Tai nebutinai turi buti tam reikalui skirtas pastatas. Ne veltui Dievas sako, jei zmogus mato susirinkime nukrypimus nuo Biblijos, ir supranta, kad taip neturi buti, jis girdi Dievo balsa, KURIS SAKO:"iseik is jos Mano tauta..."Apr.18:4.

paulius 2002 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis, 20:30:32
Amen, amen !

2002 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis, 18:05:35
Mt 16,18;
Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės
1 Kor 12,27-31;
27Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai; 28ir Dievas kai kuriuos paskyrė Bažnyčioje – pirmiausia, apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais; paskui eina stebuklų darymas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. 29Argi visi apaštalai? ar visi pranašai? ar visi mokytojai? ar visi stebukladariai? 30ar visi turi gydymo dovanų? ar visi kalba kalbomis? ar visi aiškintojai? 31a Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų!
Kol 1,18-24;
Ir jis yra Kūno – Bažnyčios galva. Jis – pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. 19 Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę 20 ir per jį visa sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje. 21Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, 22Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. 23Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu. 24Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno, kuris yra Bažnyčia.

paulius 2002 m. rugsėjo 25 d., trečiadienis, 21:47:12
Galima pagalvoti, kad krikščionys turėtų murksoti užsidarę, su niekuo nebendrauti, kartu nesimelsti ir Bibliją vieni patys skaityti. Bažnyčia - ne koks tai namas, jūsų žiniai, o tikinčiųjų bendruomenė, kuri kartu šlovina Dievulį ir dalijasi Jo Kūnu ir Žodžiu.
Manau, kad ir Regina su kažkuo panašiais tikslais susitinka, ir įdomu, kaip ji pati tai vadina. Nejaugi ne bažnyčia ?

Regina 2002 m. rugsėjo 24 d., antradienis, 12:13:07
Sveiki, gyvi. Matau ir velei Paulius visus kviecia i baznycia, pamirsdamas, kad Dievas yra dvasia, ir Ji visi turi slovinti dvasia ir Tiesa, bet kurioje vietoje, nepriklausomai nuo Pauliaus noru, ar ivairiu baznyciu doktrinu. Raste pasakyta:"Moterie, tikek manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Teva ne ant sio kalno ir ne Jaruzaleje...","Bet ateis valanda - jau dabar ji yra, - kai tikrieji garbintojai slovins Teva dvasia ir Tiesa. Ir Pats Tevas tokiu garbintoju iesko", kitame posakyje skaitome:"Dievas yra dvasia, ir Jo garbintojai turi slovinti Ji Dvasia ir Tiesa"(Jono4:23-24). Taip kad mielieji, pirmiausia turime rasti ta tiesa, kuria galetume garbinti Teva, ko Jis ir nori is musu. O tiesa atrasti padeda velei Sv.Rastas, kuris nurodo tos tiesos paiesku kelia. "Jei nezinai tu sito...tai eik aviu pedomis..." (Giesm.g.1:6-7)

2002 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis, 14:29:30
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
30 Pamoka(Pabaiga)
10 skyrius
10. Ką reiškia žodžiai „jo kojos kaip ugnies stulpai“?
Ats. Tai ugniniai išbandymai, susiję su pilnos tiesos priėmimu ir įgyvendinimu. Jie padeda būti stulpais (šulais) Dievo namuose bei darbe. 1Pt.4:12-13. Apr.3:12. Jer.1:18.
Pagrindinės mintys
1. Angelas iš Apr.10 sk. simbolizuoja didįjį Adventizmo judėjimą, kuris prasidėjo nuo Filadelfijos periodo Milerio judėjimo 1833 metais prieš pat septinto trimito pradžią.
2. Viešpats leido Milerio Adventizmo judėjime skelbti tam tikrą Kristaus atėjimo laiką, kad pažadintų užsnūdusias ir tapusias pasaulietiškomis Sardų periodo protestantų bažnyčias, o po to persijotų visa, kas lengva ir paviršutiniška.
3. Keturios šio angelo iš Apr.10:1 ypatybės nurodo tam tikras Adventizmo žininio judėjimo ypatybes 1833 metais, kurios tęsiasi ir iki malonės karalystės pabaigos.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Andželika 2002 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis, 14:27:11
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
30 Pamoka
10 skyrius
Įžanga. Praeitose pamokose (Apr.8-9 skyriai) mes mokėmės apie trimitus, kuriuose simboliškai buvo išpranašauti ir parodyti Dievo teismai viešpataujančiai klaidingajai krikščionybei už jos neteisėtus veiksmus prieš Dievo tautą. Ir to laikmečio Dievo tauta (kaip byloja istorija) suprato, jog tai buvo teismų rykštė, kuri stabdė persekiotojų įtūžį, t.y. tramdė viešpataujančias klaidingas krikščioniškas religijas ir jų padėjėjus pasaulietiškų valdžių asmenyje.
Simbolinis Filadelfijos ir Laodikėjos periodų
adventizmo judėjimo pavaizdavimas
1. Ką Jonas pamatė regėjime?Apr.10:1.
2. Kokias reikšmes Biblijoje turi žodis „angelas“?
Ats. 1) Angelai – dangaus tarnautojai. Hebr.1:14. Ps.103:20.
2) Angelas – žinios, žininio judėjimo simbolis. Apr.14:6.8-9. 18:1.
3) Angelas – žinios iniciatorių, vadovų arba bažnyčios, arba savo laikmečio bendruomenės žininio kontingento simbolis. Mt.11:10. Apr.1:20. 3:14. 9:1.11.
3. Ką simbolizuoja angelas iš Apr.10:1?
Ats. Žininį judėjimą. (Apr.14:6. 8-9. 18:1).
Past. „Skelbti Evangeliją pavesta žmonėms, o ne angelams. Šventieji angelai tik vadovauja šiam darbui ir prižiūri didžiojo žmonių išgelbėjimo darbo eigą, bet evangelizacijos darbą žemėje atlieka žemiškieji Dievo tarnai“ (E.G.Vait, „Didžioji kova“, 17 sk. „Ryto šaukliai“).
4. Kokį istorinį žininį judėjimą simbolizuoja angelas, kurį aprašė Jonas Apr.10:1?
Ats. Didįjį Adventizmo judėjimą, kurio pradžia buvo Milerio judėjimas nuo 1833 metų ir kuris pakartotinai buvo pavaizduotas angelu iš Apr.14:6-7.
Past. Šie du angelai vaizduoja vieną ir tą patį didįjį Adventizmo judėjimą, kuris pasireiškė Filadelfijos periode nuo 1833 iki 1844 metų.
Štai trejopas jų panašumas:
1) Abu byloja apie Didžiojo išgelbėjimo plano paslaptis, tai yra apie amžinąją Evangeliją. Apr.10:1.7 = Apr.14:6.
2) Abu byloja apie pabaigos bei teismo laiką. Apr.10:6 pask.d.= Apr.14:7.
3) Abu naudoja vienus ir tuos pačius posakius apie Dievą, Kuris sutvėrė dangų ir žemę, ir jūras. Apr.10:6 = Apr.14:7.
5. Kokius keturis ypatumus turi šis simbolinis angelas?
Ats. 1) Apsisiautęs debesimi.
2) Galvą gaubia vaivorykštė.
3) Veidas švyti kaip saulė.
4) Jo kojos kaip ugnies stulpai. Apr.10:1.
6. Ką reiškia, kad angelas buvo apsisiautęs debesimi?
Ats. Tai reiškia, jog tikruosius adventizmo judėjimo tikslus, išreikštus Trijų angelų žiniose Apr.14:6-12, laikinai uždengė ypatingo laukimo žinia apie 2-ąjį Kristaus atėjimą 1843, o vėliau 1844 metais.
Past. Panašiai ir Kristus bendraudamas su Savo mokiniais laikinai slėpdavo tiesos pilnumą. Pavyzdžiui, Jis panaudojo mokinių ir žmonių viltis į Jį kaip žemišką karalių, kad sukeltų didesnį susidomėjimą Jo tiesomis, o po to viską paaiškintų nuoširdžioms ir trokštančioms sieloms.
7. Kokius debesis mini Biblija ir kokią simbolinę reikšmę jie turi pranašystėse?
Ats. Biblijoje debesimis yra vaizduojami įvairūs Savojo laikmečio žinios pasireiškimo būdai.
1) Lengvi debesys. Iz.19:1.
2) Balti. Apr.14:14.
3) Debesų pusiausvyra. Job.37:16.
4) Žaibuojantys (Šviesūs). Job.37:15.
5) Bevandeniai debesys. Jud.1:12.
6) Debesys, liejantys teisybę. Iz.45:8.
7) Debesys, siunčiantys žaibus. Jb.37:11.
8) Liudytojų debesys. Hebr.12:1.
9) Juodi vandenys ir tamsūs debesys. Ps.18:11. 97:2.
10) Išsidėstę debesys. Jb.36:29.
8. Ką simbolizuoja vaivorykštė esanti virš angelo galvos?
Ats. Tai simbolizuoja Dievo malonės sandorą, kuri šiuo atveju pasireiškė popiežijos sugriautų Didžiojo Išganymo Plano tiesų atstatyme ir skelbime. Šiomis tiesomis yra Dievo Įstatymas ir amžinoji Evangelija. Iz.54:9-10. Apr.10:1.7. 14:6-7.
Past. Kaip vaivorykštė po tvano garantavo potvaninei kartai, kad daugiau nebebus tokio tvano, kuris galėtų užtvindyti visa kas gyva, nutraukti žmonijos giminystės liniją ir sutrukdyti užbaigti Didįjį išganymo planą (Pr.9:8-16), – taip ir virš šio angelo galvos, kuris skelbia malonės žinią, t.y. virš Adventizmo judėjimo esanti vaivorykštė taip pat garantuoja paskutinei kartai vėjų sulaikymą (Apr.7:1-3) ir neleidžia prasidėti neatmieštam malone Dievo rūstybės tvanui. Dievo rūstybė sulaikoma tol, kol ši paskutinė žinia, kurią skelbia ištikimasis Adventizmas neužbaigs savo visų keturių angelų žinių paskutinio perspėjimo darbo visų keturių paskutinio žininio angelo stadijų serijoje (Apr.10:1.7. 14:6-12. 18:1-4. 19:11-16).
9. Ką reiškia, jog jo veidas, kaip saulė?
Ats. Tai yra tiesos pilnuma, kurią skelbė trečioji angelo žinia. Tiesos pilnatvė irgi turi pasikartoti dalyvaujant Kitam angelui Ištikimojo ir tikrojo liudytojo žinioje bei garsiame šauksme. Apr.14:9-12. 18:1-4.
10. Ką reiškia žodžiai „jo kojos kaip ugnies stulpai“?
Ats. Tai ugniniai išbandymai, susiję su pilnos tiesos priėmimu ir įgyvendinimu. Jie padeda būti stulpais (šulais) Dievo namuose bei darbe. 1Pt.4

Jurgita 2002 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis, 11:27:03
Aciu visiems atsiliepusiems. As skaiciau Biblija, skaiciau ir tverimo istorija. Man sunku visus siuos dalykus interpretuoti, suvokti ir gyventi ta ismintimi.Bandysiu dar karta analizuoti, bet vienai tai padaryti sunku. Sekmes visiems

Arturas 2002 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis, 10:04:07
Jurgitai-
Nebežinau, kokie klausimai tau rūpi. Tačiau pažinčiai galiu pasiūlyti panagrinėti tvėrimo istoriją ir Didijį išgelbėjimo planą.

paulius 2002 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis, 09:55:33
Jurgita,
manau, šiame puslapyje apart adventististų doktrinos,
besiskelbiančios esnt tikriausia teisybe,
ir keleto kitų nuomonių
nieko daugiau neišgirsi.
Jau geriau bažnyčią nueik, ar į kokią maldos grupę.
Beje, kokiam mieste gyveni ?
paulius@bratan.ru

2002 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 18:18:36
Jurgitai-
skaityk skaityk skaityk skaityk skaityk Biblija...
Patarliu 3,
5 Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU
ir nesiremk vien tik įžvalga savo.
6 Pripažink jį visur, ką tik darai,
jis ištiesins tavo kelius.

Jurgita 2002 m. rugsėjo 20 d., penktadienis, 15:48:00
Labadiena.
As ne nuomone noriu pareiksti, bet noriu paprasyti pagalbos. Noreciau surasti zmoniu ar zmogu, kuris (-ie) padetu suvokti Biblija,ja interpretuoti ir taikyti gyvenime.Noriu suprasti zmones, jiems padeti. Busiu labai dekinga jeigu kas atsilieps.
Su pagarba
Jurgita

2002 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 17:32:17
Mk 9
Dėl Jėzaus vardo [Lk 9,49-50; Mt 10,42] 38Jonas jam tarė: "Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis". 39Jėzus atsakė: "Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. 40Kas ne prieš mus, tas už mus! 41Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, - iš tiesų sakau jums, - tas nepraras savo užmokesčio".

Arturas 2002 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 08:23:57
Neilui-
Noriu apaštalo žodžiais palinkėti tau gyvenimo kelyje pasiekti pilnatvės:
"Veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Taigi visi, kurie esame subrendę, taip mаstykime. O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš".Fil.3:14-15.

neilas 2002 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 17:52:37
kazkur musu mintys prasilenkia,o is Andzelikos as nesijuokiu,bet sakau kad ji pisto nesamones stai ir viskas,susitiksime per paskutini teisma,buvo malonu......:)

Arturas 2002 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis, 07:57:26
Neilui-
Juokiesi iš Andželikos teisingo apreiškimo knygos išdėstymo,kuris atitinka krikščionybės vystymosi istoriją, tačiau neturi kitokio išaiškinimo kurį gaėtum priešpastatyti. Vienintelis tavo argumentas, kad tai uždara ir nesuprantama.
//Ir dar tu neatsakai ne i viena tau uzduota klausima:ar gali netikedamas pasitiketi? ir tikedamas nepasitiketi? AR GALI???????????//
Atsakiau seniai,tik tu nenori išgirsti:1-as tavo posakis reiškia gerus darbus be Didžiojo išgelbėjiimo plano evangelijos. 2-as tavo posakis reiškia tikėjimą be darbų.
Tikėjimas turi būti patvirtintas darbais ne tik žmonių tarpusavio santykiuose(ką tu ypatingai pabrėži), bet ir žmogaus santykiuose su Dievu pagal pirmuosius keturis Įstatymo įsakymus.

Andželika 2002 m. rugsėjo 17 d., antradienis, 09:28:59
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
29 Pamoka
SEPTINTASIS TRIMITAS
Įžanga. Pirmieji keturi trimitai pasireiškę keturių antpuolių pavidalu sugriovė vakarų Romos imperiją.
Penktasis ir šeštasis trimitai arabų ir turkų valstybių vykdomais antpuoliais sugriovė Bizantijos imperiją ir buvo Dievo rykštėmis klaidingai krikščionybei.
O septintasis trimitas, kuris prasidėjo 1844 metais ir praktiškai yra pasireiškęs trečiąja neganda nuo 1914 metų, veikia visam pasauliui šiuolaikinių Dievo rūstybės įrankių asmenyje, nužemindamas Asuro (Babelės) ir Egipto išdidumą. Šis trimitas duoda paskutinėms angelų žinioms galimybę atlikti paskutinio skelbimo darbą paskutinei kartai apie Malonės karalystę, apie Kristaus įsiviešpatavimą trečios angelo žinios asmenyje nuo 1844 metų, skatina pripažinti Jį kaip Karalių ir pripažinti Jo šventą dešimties įsakymų Įstatymą.
1. Kas pasakyta apie septintą trimitą Apr.10:7?
2. Ką išgirdo Jonas, kai sutrimitavo septintasis angelas? Apr.11:15.
3. Apie kokią karalystę čia kalbama?
Ats. Apie malonės karalystę.
4. Apie kokį karaliavimą čia kalbama?
Ats. Apie žininį.
5. Kokios žinios asmenyje Kristus įsiviešpatavo kaip Dievas-Žodis pradėjus trimituoti šiam trimitui?
Ats. 3-čio angelo žinios asmenyje žmonių širdyse, kurie priėmė Dievo Įstatymo pilnumą (Apr.14:9-12).
6. Kada istorijoje sutrimitavo šis trimitas?
Ats. Nuo 1844 metų, kai pasibaigus 2300 vakarų ir rytmečių danguje atsivėrė Dievo šventykla ir tapo matoma sandoros skrynia. Apr.11:19. Dan.8:14.
7. Kokie įvykiai nuosekliai aprašomi, kaip įeinantys į septintąjį trimitą? Apr.11:18.
Ats. Pagonių įniršis (tai nuo 1914 metų).
Dievo rūstybė (tai 7-ios slogos).
Laikas teisti mirusiuosius ir atlyginti Dievo tarnams (tai prasideda antruoju Kristaus atėjimu ir vyksta 1000-metėje karalystėje).
Laikas pražudyti žudžiusius žemę (tai po 1000 metų – nedorėlių sunaikinimas. Apr.20:13-15).
8. Kas įvyko danguje sutrimitavus septintam trimitui?
Ats. Atsivėrė Dievo šventykla ir pasirodė sandoros skrynia. Apr.11:19.
9. Kada pagal Dan.8:14 pranašystę tai turėjo išsipildyti?
Ats. 2300 vakarų ir rytmečių pabaigoje.
10. Kaip ap.Jonui buvo parodytas malonės laiko uždarymas? Apr.8:5.
Ats. Malonės pabaiga. Tai vienas iš įvykių įeinančių į septintą trimitą (žiūr. 26 pamoką, 5 klausimą).
Pagrindinės mintys
1. Septintasis trimitas skamba nuo 1844 metų.
2. Septinto trimito metu vykstantys įvykiai.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

neilas 2002 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis, 17:48:36
Arturui-''''Pasirinkai tas eilutes, kur minimas "pasitikėjimas" ir "tikėjimas" nesigilindamas į sakinio prasmę kokiame kontekste naudojamas tas žodis." cia tavo zodziai.
ne buk juokingas lygiai tapaty pats darai pasirinkdamas as jau nekalbu apie Andzelikos paistalus kuri visikai nesupranta apie ka kalba ir visikai nesigilina kada ir kokiomis aplinkybemis buvo parasyta Apokalipse.
Ir dar tu neatsakai ne i viena tau uzduota klausima:ar gali netikedamas pasitiketi? ir tikedamas nepasitiketi? AR GALI???????????
"Dievas teis žmones ne už tai,kad jie NUOŠIRDŽIAI TIKĖJO MELU..."
tai palauk brangusis apie koki mela tu cia kalbi,tikejimas ir pasitikejimas musu Viespaciu tau yra tikejimas melu tada atsiprasau ,mes niekada nerasime bendru salycio tasku...su pagarba tikintis ir visiskai pasitikintis be to ir nuodemingas Kristaus tarnas

Arturas 2002 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis, 12:13:04
Neilui-
Pasirinkai tas eilutes, kur minimas "pasitikėjimas" ir "tikėjimas" nesigilindamas į sakinio prasmę kokiame kontekste naudojamas tas žodis.
Pat.3:5"Pasitikėk (pasikliauk,rusų kalboj-//nadejsia//,anglų k.//a man not to be trusted//- asmuo, kuriuo negalima pasikliauti; nepatikimas asmuo) Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu".Čia kalba eina apie tai, kad Dievo žmogus masto ir protauja, taip kaip rekomenduoja Tėvas.
Skč.20:12."Kadangi judu NETIKĖJOTE(galvojote,jog negaliu- anglų k.//I believe not// nemanau), kad aš galiu patvirtinti savo šventumą izraeliečių akyse.
Noriu pakartoti kuo skiriasi tikintis nuo pasitikinčio, kai kalba eina apie tikėjimą Dievu:
Tikintis - girdi tiesą ir melą, bet pasirenka pildyti tiesą, nors ji ir būtų nepatogi vykdymui.
Pasitikintis - girdi tiesą ir melą, bet pasirenka pildyti melą, nes jis patogesnis pildymui.
Išminčius pasakė:-"Dievas teis žmones ne už tai,kad jie NUOŠIRDŽIAI TIKĖJO MELU, bet už tai, kad NENORĖJO PAŽINTI TIESOS". Būtent toks tikėjimas ir yra pasitikėjimas.

vinny 2002 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis, 00:08:39
as tave myliu taip daug

2002 m. rugsėjo 14 d., šeštadienis, 23:47:54
Arturui-as nekalbu apie tuos kurie eina i baznycia del mados ar dar ...zino del ko as kalbu apie tikincius i Kristu i Sv.Trejybe todel manau pasitikejimas Viespaciu tai tas pats tikejimas,arba tikejimas tai tas p[ats pasitikejimas zodziu kaip nori ...bet daugelis pirmu bus paskutiniai, o daugelis paskutiniu pirmi ........tai kaip suprasti???????
pradzios15
6Jis PASITIKEJO VIEŠPAČIU, ir tai jam VIEŠPATS įskaitė teisumu.
Pr5adzio17
4"TIKEK manimi, tai aš! Ši yra mano sandora su tavimi: tu būsi daugybės tautų protėvis.

neilas 2002 m. rugsėjo 13 d., penktadienis, 22:39:26
Arturui-o ka pasakysi i tai-Visa širdimi PASITIKEK VIEŠPAČIU
ir nesiremk vien tik įžvalga savo.Patarliu 3,5

neilas 2002 m. rugsėjo 13 d., penktadienis, 17:56:50
Arturui-galiu trumpai reziumuoti tavo mintis,dviem klausimais-ar gali netikedamas pasitiketi? ir tikedamas nepasitiketi? AR GALI???????????
Skč.20,12 Bet VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui: "Kadangi judu NETIKEJOTE, kad aš galiu patvirtinti savo šventumą izraeliečių akyse, todėl judu neįvesite šios bendrijos į kraštą, kurį aš jiems daviau"-stai ta 12 eilute ,kur cia perspejimas musu laikams,as manau cia kalbama apie tikejima net gi sakyciau apie pasitikejima Viespaciu.

Arturas 2002 m. rugsėjo 13 d., penktadienis, 10:27:20
Neilui- apie Mozę.
Mozė neįėjo į pažadėtąją žemę dėl to, kad nusidėjo, nes žmonių burnojimas sugundė jį priskirti sau Dievui skirtą Šlovę. NEPAKLUSNUMAS Dievo žodžiams DĖL PASITIKĖJIMO buvo pagal Įstatymą (gerbk savo tėvą...ir kt.)įvertintas kaip nuodėmė. Mozė turėjo TARTI žodį, ir iš uolos būtų pradėjęs trykšti vanduo. O jis SUDAVĖ LAZDA du kartus į uolą, tokiu būdu nukreipdamas Dievui skirtą šlovę link saves.
/Skaičių knyga/
"Atvyko į Zino dykumą pirmą mėnesį ir sustojo Kadese. Ten mirė Mirijama ir buvo. Toje vietoje nebuvo vandens. Izraelitai, susirinkę pas Mozę ir Aaroną, priekaištaudami kalbėjo: "Geriau būtume žuvę su savo broliais Viešpaties akivaizdoje"Skč.20:1-3.
"Imk lazdą, abu su Aaronu surinkite žmones ir jų akyse KALBĖKITE UOLAI, ir ji duos vandens. Tu išgausi jiems vandens iš uolos, ir atsigers žmonės bei jų galvijai"Skč.20:8.
"Mozė ir Aaronas surinko žmones prie uolos ir jiems kalbėjo: "Klausykite, maištininkai! Ar mudu turime iš šitos uolos išgauti jums vandens? Mozė PAKĖLĖ RANKĄ, SMOGĖ DU KARTUS LAZDA į uolą, ir pasipylė apsčiai vandens; atsigėrė žmonės ir jų gyvuliai."Skč.20:10-11.
O 12 eilutė turėtų jaudinti, nes ten yra perspėjimas mūsų laikams, kad nė vienas pasitikintis kokį postą beužimtų - neįeis į dangaus karalystę!

Arturas 2002 m. rugsėjo 13 d., penktadienis, 09:33:52
Neilui-
Tai ką pasakei- tinka tikintiems, bet ne pasitikintiems, kurie lūpomis išpažįsta Kristų,o darbais išsižada t.y.nukryžiuoja Jį kiekvieną dieną. "Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangiškos dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais,paragavo gerojo Dievo Žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė, tų nebeįmanoma vėl grаžinti naujai atgailai, nes jie kryžiuoja sau Dievo Sūnų ir išstato Jį viešai paniekai"Hebr.6:4-6.
Vienas žmogus rašė savo draugui:-"Štai,jau sulaukiau senatvės. Gyvenu Kristaus malone. Nusidedu ir atgailauju...nusidedu ir atgailauju." O draugas atsakė jam: -"Žmogau, tu jau susilaukei senatvės ir netrukus keliausi anapilin, o dar vis nuodėmiauji. Kodėl gi tau nepaėmus pavyzdį iš Kristaus ir nenustoti nuodėmiauti, kad įeitum į miestą vartais,o ne būtum paliktas už jų".
Pagalvok Neilai, kaip turi elgtis tikintis.
Pasitikintis gi nueina į bažnyčią, paatgailauja preišais Kristaus paveikslą. O išėjęs už durų keikiasi, apgaudinėja dėl pelno,teismuose liudija atsižvelgdas į asmenis ir t.t. O sekmadienį atėjęs vėl verkia atpirkimo. O kur Sabatas sabato metu, kur nuolatinis sabatas nuo nuodėmės? Viskas paniekinta ir paminta! Liko tik pamaldumo išvaizda."Tai ką? Gal darysime nuodėmes, jei esame ne Įstatymo, bet malonės valdžioje? JOKIU BŪDU! Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate: ar tai būtų nuodėmė, vedanti į mirtį, ar paklusnumas, vedantis į teisumą.Bet ačiū Dievui, kad, nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies PAKLUSOTE TAM MOKYMO PAVYZDŽIUI, kuriam buvote pavesti"Rom.6:15-17.

paulius 2002 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 20:26:10
NEERINGAI -
gal galetum pabandyti susisiekti
ir susitarti su
Lietuvos Biblijos Draugija ?
Manau, jie mielai pasitarnautu.
http://www.lbd.lt

neilas 2002 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 18:02:54
Arturui-ne tau sprest kas teisinga Dievo akyse kas ne,absoliucios tiesos niekas nezino ,o del istatymu brangusis nemanau ,kad ir pats esi be nuodemes ,taciau ne man tave teisti.
Rom 3,
Dievo teisumas 21Bet dabar be įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. 22Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, 23nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, 24o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. 25Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, 26dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.
Rom 4
Abraomas - pavyzdys krikščionims 18Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta: Tokia bus tavoji ainija. 19Jis nesvyruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį - jam buvo arti šimto metų - ir Saros įsčias apmirusias. 20Jis nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui garbę 21ir būdamas tikras, jog ką pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. 22Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu.
...ir dar brangusis tada pasakyk man kodel Mozei nebuvo leista izengti i pazadetaja zeme,ar todel kad jis vykde Istatyma ar todel ,kad nepasitikejo Dievu.

Arturas 2002 m. rugsėjo 10 d., antradienis, 07:40:41
Neilui-
Juoko maža!!!
Tikintis į KRISTAUS MALONĘ gaus apdovanojimą,o pasitikintis KRISTAUS MALONE pražus,nes "Ne Įstatymo klausytojai teisūs Dievo akyse, bet Įstatymo vykdytojai bus išteisinti"Rom.2:13."Todėl, atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtąjį Žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite Žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, APGAUDINĖJANTYS PATYS SAVE"Jok1:21-22.

neilas 2002 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 23:41:42
Arturui-juokinga ka reiskia tikras ir netikras tikejimas,as manau zmogus arba tiki arba ne,o visa kita ne musu valioje.

Andželika 2002 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 14:27:49
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
28 Pamoka
9 skyrius
ŠEŠTASIS TRIMITAS
Įžanga. Penktasis trimitas įkūrė Arabų valstybę religiniu Mahometo mokslo pagrindu, kuris ir buvo Dievo teismų įrankiu klaidingai krikščionijai, o šeštasis trimitas įkūrė Turkų valstybę, kuri ir buvo antrosios negandos įrankiu nuo 1449 m. iki 1840 metų.
1. Ką sakė balsas nuo auksinio altoriaus (aukuro) ragų? Apr.9:13-14.
2. Ką reiškia Eufrato upė?
Ats. Eufrato upė nurodo į šalį, valstybę, kuri yra jos baseine.
3. Ką reiškia keturi surišti prie šios upės angelai?
Ats. Tai yra tos jėgos ir vadovai, kurie iki nustatyto laiko buvo sulaikomi nuo užkariavimo idėjų įgyvendinimo.
4. Kokiam laikui buvo išlaisvinti keturi angelai? Apr.9:15.
Ats. Keturi angelai buvo paleisti 391 metams ir 15 dienų, kas simboliškai pavaizduota valanda, diena, mėnesiu ir metais.
Past. 1 pranašiški metai = 360 pranašiškų dienų.
1 pranašiškas mėnuo = 30 pranašiškų dienų.
Valanda, diena, mėnuo ir metai (pranašiški) yra lygus 391 dienai ir 1 valandai (pranašiškai), tai yra pilietiniams 391 metams ir 15 dienų.
Tai buvo laikas nuo 1449 metų liepos 27 dienos, kada Bizantija prarado savo nepriklausomybę ir buvo priklausoma nuo turkų sultono iki 1840 metų rugpjūčio 11 dienos, kada Turkija prarado savo nepriklausomybę ir tapo kontroliuojama didžiųjų valstybių.
5. Koks buvo istorinis rezultatas dėl paleistų keturių angelų?
Ats. Paleidžiant 4 angelus, t.y. turkų užpuolimų dėka išsipildė Dievo teismai klaidingai krikščionybei. Azijoje, Afrikoje ir Europoje susikūrė didžiulė turkų karalystė.
6. Kokias dideles visuomenines nelaimes atnešė šie turkų vykdomi užkariavimai? Apr.9:15-19.
7. Ar klaidingi krikščionys suprato šių teismų tikslą ir ar atgailavo dėl to, kad garbino ikonas ir darė kitus Dievo Įstatymo nusižengimus? Apr.9:20-21.
Pagrindinės mintys
1. Šeštasis trimitas ir jo išsipildymas istorijoje?
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Arturas 2002 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 11:54:06
Neilui-
Noriu pasakyti, kad daugumas žmonių turėdami tik PASITIKĖJIMĄ galvoja turį tikrą tikėjimą. TIKINTIS - tai toks žmogus, kurio elgesyje atsispindi Dievo Įstatymo įsakymų pilnatvė kaip gyvenimo būdas dėl dėkingumo už atpirkimo malonę. Pasitikintys - noriai priima gerąją žinią apie atpirkimą, bet pasilieka prie ankstesniojo gyvenimo būdo.

Andželika 2002 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis, 11:32:45
Pauliui-
Ar tik ne viduramžiais dvelkia tavo mintys,kad Rašto pažinimas kenkia žmogui?
Gaila, kad tau nepatinka Naujajane testamente parodytas išsigelbėjimo kelias.:( Olaikas jau arti!

neilas 2002 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis, 22:26:38
neringai-kaip parsisiusti nezinau,bet siuo adresu rasi
http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/

neringa 2002 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis, 15:17:09
Labas
esu JAV.Norechiau suzhinoti kaip butu galima pasrsisiusdinti Biblija lietuviu kalba ish LT.

neilas 2002 m. rugsėjo 6 d., penktadienis, 23:45:32
bet as tau atsakysiu:
Rom 8,32-35;
Jeigu jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, – kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo?! 33Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina! 34Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus?! 35Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas?
Jn 15,12;
Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau
be to Dievas niekada nera sakes mylekite mane ir as isvesiu jus is egipto jis sake:
Kun, skyrius 11, eilutë 45
Kadangi aš esu VIEŠPATS, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas, jūs būsite šventi, nes aš esu šventas!
todel ,kad jis mus myli ne todel ,kad mes ji mylim o kad myletume jis atidave savo viengimi sunu
Jn 3,16;
– Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą

neilas 2002 m. rugsėjo 6 d., penktadienis, 23:24:06
Arturui-prie uzduodant sekanti klausima ,reiketu ir paciam atsakyti:)

paulius 2002 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 10:20:58
Andželikai-
gal ir įdomu kam nors skaityti
tavo Copy-Paste būdu pateikiamą katekizmą.
Bet juk tam yra ir langas, kur sudedami
straisniai...
Be to - į tokios knygos, kaip Apreiškimo,
klausimus tikrai yra ne vienas "Ats."
Per didelis "aiškumas" yra labai arti
juodžiausio ateizmo.

Andželika 2002 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 07:28:52
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
27 Pamoka
9 skyrius
PENKTASIS TRIMITAS
1. Prisiminkite, ką reiškia trimitai kaip pranašiški simboliai.
Ats. Tai karai ir įvairios visuotinės nelaimės. Am.3:6.
2. Kas įvyko sutrimitavus penktam trimitui? Apr.9:1-12.
3. Kaip tai išsipildė istorijoje?
Ats. Po keturių trimitų, kurie sugriovė vakarų Romos imperiją, Dievo teismai penkto ir šeštojo trimito pavidalu užgriuvo rytų Romos imperiją – Bizantiją.
Penktasis trimitas arba pirmoji dejonė (neganda), pranašiškai simbolizuoja Mahometo (žvaigždė) pasirodymą, mahometonų – mokslo (dūmai) pasireiškimą ir pirmuosius jų pasekėjus – arabus-saracėnus (skėriai). Trimito veikimo laikas 622-1449 m.
Penktasis trimitas įkūrė Arabų valstybę Mahometo mokslo religiniu pagrindu, kuris ir buvo Dievo teismų įrankiu klaidingai krikščionybei. Penktasis trimitas sukėlė ir visuomenines nelaimes, kokias pasauliui atnešė karingų arabų – saracėnų užkariavimai. Šie savo antpuoliais negniuždė Bizantijos imperijos savarankiškumo, o tik plėšikaudami, užmušinėdami piliečius ir prievarta piršdami savo naująją religiją – islamą arba musulmonystę, kankino penkių pranašiškų mėnesių laikotarpyje, tai yra 150 metų – nuo 1299 iki 1449 metų.
4. Ką reiškia nukritusi iš dangaus žvaigždė? Apr.9:1.
Ats. Mahometą.
Past. Mahometas gimė 571 m. 622 metais buvo pripažintas pranašu ir nuvyko į Mediną (Arabiją). Per sekančius 10 metų pavergė visą Arabiją, ir po jo mirties (632m.) kariai-fanatikai pajudėjo iš Arabijos dykumos (bedugnė).
5. Kas buvo duota tai žvaigždei? Apr.9:1.
Ats. Raktas – teisė – valdžia.
6. Ką reiškia bedugnė ir jos šulinys?
Ats. „Bedugnė“ reiškia dykumą. Arabų (saracėnų) mahometoniška valdžia pasirodė, kaip skėriai, iš Arabų dykumos.
O „bedugnės šulinys“ – tai Mahometo sukurtas naujojo mokslo šaltinis.
7. Kas išėjo iš šio šulinio ir ką reiškia šie dūmai? Apr.9:2.
Ats. Tai klaidingas mahometonų religijos mokslas.
8. Kokią saulę užtemdė šie mokymo dūmai? Apr.9:2.
Ats. Kristaus mokslo saulė užtemo šimtų milijonų žmonių sąmonėje, kurie priėmė šį klaidingą mokslą.
9. Kas išėjo iš dūmų ir ką tai reiškia? Apr.9:3.
Ats. Skėriai – tai karingi arabai – saracėnai, kuriuose įsikūnijo mahometonizmas. Jie karu platino islamą.
„Arabų (saracėnų) užkariavimai buvo didelė nelaimė žmonėms, buvo kaip botagas, baudžiantis puolusius ir išsižadėjusius tikėjimo krikščionis. Saracėnų antplūdžiai prilygo skėrių antskrydžiams. Per 12 metų nuo Mahometo mirties jie užkariavo 36000 miestų ir tvirtovių, sunaikino 4000 bažnyčių (šventyklų) ir mahometonų religijos puošmenai pastatė 1400 mečečių. Pats kalifas Omaras pripažino, kad jo kariuomenė yra lyg skėrių būriai ir sakė: „Mes esame Aukščiausiojo kariuomenė. Mes perime 99 kiaušinius, bet jeigu išperėtume 100, tai pasaulis pražūtų“.
10. Koks priesakas buvo duotas šiam Dievo teismų įrankiui ir kaip buvo išpildytas? Apr.9:4.
Past. Saracėnai neskriaudė tų, kurie neturėjo ikonų ir nevalgė nešvarios mėsos.
Iš Biblijos mes matome, kad Viešpats visada rūpinosi Savo žmonėmis. Iz.28:5-6. Apr.6:6. 12:6. Iz.49:15.
11. Ką reiškia Dievo antspaudas?
Ats. Tai yra moralinis Dievo Įstatymas, nustatantis mumyse dieviškąją esybę.
Tai šventoji sabata kaip Dievo Įstatymo antspaudas. „Ant kaktų“ – protingas savo gyvenimo pašventimas Dievui, t.y. Dievo Įstatymo pildymas.
12. Kiek laiko skėriams buvo leista neužmušinėti rytų Romos imperijos savarankiškumo, o tik kankinti antpuoliais? Apr.9:5-6.10.
Ats. 5 mėnesius = 5 x 30 = 150 pranašiškų dienų, arba mūsų tiesioginių pilietinių metų (Ezech.4:6. Skč.14:34). Tai yra laikas nuo 1299 metų iki 1449 metų.
Past. Penki pranašiški mėnesiai prasideda nuo 1299 metų liepos 27 dienos, kuomet Osmanas pirmą kartą įsibrovė į Nikomidiją (Bizantiją), ir 150 metų laikotarpyje arabai neužmušinėjo valstybės savarankiškumo, o kankino antpuoliais bei griovimais. Šio laiko pabaigoje Bizantija prarado savo nepriklausomybę (mirtis) ir 1449 metų liepos 27 dieną jos paskutinis imperatorius Konstantinas Paleologas II po imperatoriaus Jono Paleologo mirties sėdo į sostą su sultono Amurato leidimu.
13. Kaip atrodė skėriai? Apr.9:7-10.
14. Kodėl karingų arabų judėjimas palyginamas su žirgais?
Ats. 1) Dvasiniu atžvilgiu tai buvo žininis judėjimas (klaidingas).
2) Tiesiogiai – saracėnai, kaip raiteliai, vykdė savo užkariaujančius žygius raiti ant arklių.
15. Kas buvo skėrių karalius ir kam priskiriamas šis palyginimas? Apr.9:11.
Ats. 1) Šėtonui.
2) Mahometui.
16. Apie ką dar perspėja pranašystė? Apr.9:12.
Pagrindinės mintys
1. Penktasis trimitas ir kaip jis išsipildė istorijoje.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Arturas 2002 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 07:10:05
Neilui-
Na,va,kaip džiugu išgirsti tiesą: pasirodo tam,kad suprasti naujovišką meilę- reikia pildyti senovišką Įstatymą.;)
Na,o kaip paaiškintum meilės Dievui sampratą?

neilas 2002 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis, 17:08:56
Arturui-apibrezti labai paprasta,tik va ju laikytis...bet bent jau bandyti reikia,
Rom 13,9;
Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį.

Arturas 2002 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis, 07:30:21
Neilai-
Remdamasis Raštu papasakojau tau savo supratimą kas yra meilė "tavo
artimajam". Gal tu gali išdėstyti savo meilės sampratą ir patvirinti ją taip harmoningai,kad nebūtų prieštaravimo kitoms rašto vietoms? Nes tu dažnai mini meilę, kurios samprata perdaug miglota, o norėtūsi pamatyti konkrečius kontūrus.Kas yra "tavo artimas"?;)

paulius 2002 m. rugpjūčio 29 d., ketvirtadienis, 09:21:12
Labai juokingi anekdotai,
tik visai nejuokingas,
jei gerai supratau,
Tamstos požiūris į Dievulį.

neilas 2002 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis, 17:18:52
Arturai-nesupratau kodel malonu?
as neissisukineju tu visiskai teisus cia bekalbu,jokiu tarpiniu dalyku negali buti,tik tai dar karteli sakau ne mum sprest kas teisus kas nusidejes ir tuo labiau ne mums teisti juos,ir dar sakai noretum sutikti ta farizieju ir paaiskinti jam ,manau tau nieko neiseitu nes jis matai viska zino ir mano kad jis be demes jis viska daro teisingai,jis neturi savo sirdyje MEILES savo artimui o tik negyva mokyma,mano nuomone stai kur suo pakastas.(o del mirties tai taip isdalies sakyciau taip jos nera viskas Auksciausiojo valioje)
1 Jn 1,9;
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

Arturas 2002 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis, 08:13:55
Neilui-
Malonu girdėti pagyrimą iš tavo lūpų.:)
Gaila man to fariziejaus.Kaip norėčiau jam papasakoti Didžiojo išgelbėjimo plano esmę, kad nepražūtų!
Nesuprantu, kodėl išsisukinėji nuo tau užduotų klausimų?//Ar turi pavyzdį iš Švento Rašto, kur būtų aprašytas tarpinis variantas, jog galima tarnauti tuo pačiu metu Jėzui ir šėtonui? O gal tu nori įtikinti,kad yra tik išgelbėjimas, o mirties nėra?//

neilas 2002 m. rugpjūčio 27 d., antradienis, 23:02:21
Arturui-jau visai neblogai tik su vienu dalyku negaliu sutikti "Apsižvalgyk- kiek daug aplinkui vaikšto tų, kurie patys pasirenka mirtį ir neregės prisikėlimo" na manau Arturai ar as apsizvalgysiu ar ne tikrai ne mums sprest kas eis pas Teva.
Fariziejaus ir muitininko maldos Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: "Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės - plėšikai, sukčiai, svetimautojai - arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas".Lk18,9-14

Arturas 2002 m. rugpjūčio 27 d., antradienis, 08:41:06
Neilui-
Ar turi pavyzdį iš Švento Rašto, kur būtų aprašytas tarpinis variantas, jog galima tarnauti tuo pačiu metu Jėzui ir šėtonui? O gal tu nori įtikinti,kad yra tik išgelbėjimas, o mirties nėra? Apsižvalgyk- kiek daug aplinkui vaikšto tų, kurie patys pasirenka mirtį ir neregės prisikėlimo.
Dievas siuntė Savo Sūnų,kad turėtume galimybę antrajam sprendimui- gyvenimui,tačiau Jis negali tau duoti gyvenimą,jeigu tu to nenori."Visagalis mums nepasiekiamas; Jis galingas jėga, tiesa ir teisingumu, Jis nenaudoja prievartos"Job.37:23.
Jeigu tu prisimeni Jn.3:16,tai ten aiškiai pasakyta, kad Dievas atidavė Savo Sūnų IŠGELBĖTI TIK TUOS KURIE JĮ TIKI, o visi kas juo netiki- pražus."Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad KIEKVIENAS, KURIS JĮ TIKI, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą"Jn.3:16.

neilas 2002 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis, 16:27:00
jei jis butu dvejopas ,Dievas nebutu siuntes savo vienintelio sunaus ir tuo labiau ne butu leides ji nukryziuoti ir nebutu leides mirti ne uz kazkieno nuodemes brangusis mano Arturai o uz tavo(as nesakau uz musu ,todel kad mes auge sovietu lietuvoje truputeli iskreiptai priimame zodi "musu")

Andželika 2002 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis, 07:49:44
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
26 Pamoka
8 skyrius
TRIMITAI(TĘSINYS)
8. Kaip tai išsipildė istorijoje?
Ats. Vadovaujant Alarichui nuo 395 iki 419 m. buvo rūstūs gotų puolimai prieš vakarų Romos imperiją. Romos miestas buvo paimtas ir sugriautas 410 m.
Tai buvo pirmoji neganda ištikusi Romą antpuolių laikais.
Past. „Kruša ir ugnis, sumaišyti su krauju... buvo numesti žemėn“ – šie žodžiai nurodo į tai, kad šalį užpuls iš šiaurės ir kad šalis bus sunaikinta ugnimi. Panašiai kaip kruša, gotai iš šiaurės puldinėjo Romos imperiją nuo 395 iki 419 m. Alarichas laikė save Dievo rykšte, kuria buvo baudžiama Roma.
„Trečdalis“ – Romos imperija prieš pasidalinant į dvi dalis 395 metais – į rytinę bei vakarinę, buvo padalinta tarp trijų valdovų, trijų Konstantino I didžiojo sūnų 337 metais.
1) Konstancijus valdė rytinę Romos imperijos dalį su sostine Konstantinopoliu.
2) Konstantinas II valdė vakarinę Romos imperijos dalį, kurią sudarė Didžioji Britanija, Prancūzija (Galija) ir Ispanija.
3) Konstancas valdė vidurio vakarų Romos imperijos dalį, kurią sudarė Afrika, Ilirija ir Italija su sostine Roma.
Taigi, jeigu šioje pranašystėje kalbama apie trečiąją dalį, tai reikia turėti omeny trečiąją Romos imperijos dalį.
„Medžiai“ – valstybių ir valdovų simbolis (Dan.4:17-19.23).
„Žolė“ – tautų (žmonių) simbolis (Iz.40:7).
9. Kas įvyko sutrimitavus antrajam trimitui ir kaip tai išsipildė istorijoje? Apr.8:8-9.
Ats. „Didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, ... sviestas į jūrą“ reiškia vandalų karalystę ir jų karus iš pietų pusės prieš vakarų Romos imperiją. Vandalams vadovavo Genzerichas nuo 428 m. iki 476 m. Mūšiai daugiausia vyko jūroje.
Ši trečioji neganda, kuri ištiko Romos imperiją, aiškiai pasireiškė užpuolus vandalams iš Afrikos vadovaujant Genzerichui 455 metais.
Past. Vandalų karalystė buvo įsikūrusi Šiaurės Afrikos pakrantėse su sostine Kartaginoje. Du kartus Romos laivynas buvo sudegintas, paskutinį kartą sudegė 1113 laivai su 100000 karių. Romos miestas buvo paimtas 455 m. ir suniokotas. Imperijos šalys buvo išgrobstytos, vertybės – pavogtos, o žmonės – sunaikinti.
Žodžiai „vandalas“, „vandalizmas“ tapo žiaurumo bei suniokojimo terminu ir simboliu.

10. Kas įvyko sutrimitavus trečiam trimitui ir kaip tai išsipildė istorijoje? Apr.8:10-11.
Ats. Žvaigždė, liepsnojanti tarsi deglas, reiškia hunų puolimą iš rytų pusės prieš vakarų Romos imperiją nuo 447 iki 453 m. Hunams vadovavo Atila.
Tai buvo antroji Romą ištikusi neganda 451 metais.
Past. Atila visai neilgai išsilaikė vakarų Romos imperijoje ir gali prilygti staigiam meteoro blyksniui. Atila vadinamas „Dievo rykšte“ ir „pasaulio siaubu“. Nelaimių taurė, iš kurios jis girdė nusiaubtos valstybės dalies gyventojus, buvo karti kaip pelūnas.
Trečias trimitas veikė antrojo trimito metu ir todėl laiko įvykiai, kaip trimitų požymiai, nėra nuoseklūs, t.y. 455 metų neganda priskiriama 2-am trimitui, o ankstesnė 451 metų nelaimė priklauso 3-čiam trimitui.
Schema
11. Kas įvyko sutrimitavus ketvirtajam trimitui ir kaip tai išsipildė istorijoje? Apr.8:12.
Ats. Politiniame senovės pasaulyje – Romos imperijoje, panašiai kaip saulė, mėnulis ir žvaigždės, spindėjo imperatoriai, konsulai ir senatas. Tačiau gerulų karalius Odoakras, pavergęs Italiją, panaikino vakarų Romos imperijoje 476 m. imperatoriaus titulą, o laikui bėgant buvo panaikinti ir konsulatai (541 m.), ir senatas (542 m.), „Roma liko be imperatoriaus, konsulų, be senato“.
Ši ketvirtoji neganda išsipildė tuomet, kai Romą 476 metais užpuolė barbarai (gerulai).
Past. Pagal Juozapo sapną, jo tėvas, motina ir broliai buvo pavaizduoti dangaus šviesuliais (Pr.37:9-10).
12. Kokį vaidmenį žmonijos ir malonės karalystės istorijoje atliko pirmieji keturi trimitai?
Ats. Dėl karų bei nelaimių, dėl didžiojo tautų kraustymosi vieninga vakarų Romos imperija sugriuvo išsiskaidydama į daugybę valstybių, kurios simboliškai vaizduojamos pranašiškos statulos dešimtimi pirštų ir pranašiško žvėries dešimčia ragų pagal Dan.2 ir 7 sk. Pikti veiksmai, kurie kenkė malonės karalystei, jau negalėjo būti taip sėkmingai įgyvendinami, kaip tais laikais, kai vakarų Romos imperija buvo vieninga. Zach.1:15.18-21. 10:11 (Pr.49:7).
13. Kokį baisų perspėjimą paskelbė angelas apie sekančių trimitų pobūdį? Apr.8:13.
Pagrindinės mintys
1.Trimitai – tai Dievo teismai karų bei visuotinų nelaimių pavidale, kurie sutramdo šio pasaulio išdidumą bei pikta dėl malonės karalystės interesų.
2. Regėjimas apie malonės uždarymą.
3. Pirmieji keturi trimitai ištiko vakarų Romos imperiją ir ji sugriuvo.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Andželika 2002 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis, 07:47:25
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
26 Pamoka
8 skyrius
TRIMITAI
Įžanga. Ankstesnis – antras Jono regėjimas apie antspaudus, užrašytas 4-7 Apreiškimo knygos skyriuose, parodė mums iš išorinės pusės krikščionių istorijos paveikslus, kaip krikščioniškoji bažnyčia virto į klaidingą krikščioniškąją, viešpataujančią ir tapo persekiotoja.
O šis trečiasis regėjimas apie trimitus turi tikslą parodyti, kaip Dievas Savo teismais sutramdė šio klaidingo krikščioniškojo pasaulio išdidumą ir susilpnino jo veiksmus, kurie buvo nukreipti prieš malonės karalystę, ir tuo sukūrė debesų pusiausvyrą (Job.37:16), kad turinčių Dievo antspaudą kaktoje bažnyčios giminystės linija nenutrūktų ir kad pragaro vartai jos nenugalėtų (Mt.16:18. 24:22. Ps.11:18. Zach.1:15).
PIRMIEJI KETURI TRIMITAI
1. Kiek angelų pamatė Jonas šiame naujame regėjime ir kas jiems buvo įteikta? Apr.8:2.
2. Ką reiškia trimitai?
Ats. Trimitai – tai Dievo teismai, kurie pasireiškia karais ir kitomis visuomeninėmis nelaimėmis. Am.3:6.
3. Ką padarė kitas angelas su šventųjų maldomis, kurios kilo nuo žemės? Apr.8:3-4.
Past. Auksinis altorius (aukuras) yra danguje, Šventykloje. Jo simboliu žemiškoje šventykloje buvo auksinis altorius – smilkymo aukuras, ant kurio buvo deginami smilkalai. Jis stovėjo pirmojoje šventyklos dalyje prieš uždangą; o varinis altorius, ant kurio buvo atnešamos gyvulių ir duonos aukos, buvo kieme.
4. Koks buvo šių maldų turinys, jeigu po to, kai jos pasiekė sostą, žemę ištiko teismai? Apr.6:10. Pr.18:20. 19:13.24-25 (Iš.2:23. 3:7.9. 1Sam.9:16. Ps.18:7. 145:19).
5. Iš kur angelas paėmė ugnį, kurią sviedė į žemę ir kas įvyko po to? Apr.8:5.
Past. Tai, kad smilkytuvas buvo numestas žemėn reiškia, kad Kristus baigė tarpininkauti, kad malonės laikas jau uždarytas ir prasidėjo Dievo rūstybė. Apr.15:5-8. Zach.11:10.
Pranašystės Dvasia rašo: „Vienas iš angelų, kuris turėjo su savimi rašymo įrankius, grįžo iš žemės ir pranešė Jėzui, kad jis savo darbą jau baigė, ir kad visi šventieji jau suskaičiuoti ir užantspauduoti. Tuomet aš pamačiau, kaip Jėzus, kuris tarnavo prie sandoros skrynios, kurioje buvo dešimt įsakymų, atidėjo į šalį smilkytuvą. Jis pakėlė rankas ir garsiai ištarė: „Įvyko!“...
Kai Jėzus išėjo iš Šventų švenčiausios, aš girdėjau prie jo drabužių esančių skambalėlių skambėjimą ir kai Jis išėjo, žemės gyventojus apgaubė tamsa. Daugiau nebebuvo Tarpininko tarp kaltų žmonių ir įžeisto Dievo. Kol Jėzus buvo tarp nusidėjusių žmonių ir Dievo, žmonės buvo apjuosti tartum užtvara. Tačiau kai Kristus paliko savo tarpininkavimo tarp Tėvo ir žmonių pareigas, ši kliūtis buvo pašalinta ir šėtonas įgavo visišką valdžią tiems, kurie neatgailavo“ (E.G.Vait, Patyrimai ir regėjimai“, 279-280 psl. orig.).
„Balsai ir griaustinis, žaibai ir žemės drebėjimas“ – tai Dievo rūstybės bei teismų neatmieštų malone pasireiškimas. Jie ištiks visus paniekinusius Jo didelę malonę didžiajame Išgelbėjimo Plane kaip Kristaus tarnavimą su smilkytuvu dangaus šventykloje. Tai bus tasai sunkus sielvarto laikas, kokio „nebuvo nuo tautų atsiradimo. Tada tavo tauta bus išgelbėta – kiekvienas, kuris bus įrašytas knygoje“ (Dan.12:1).
„Viešpats ateina iš Savo buveinės bausti žemės gyventojų už jų nusikaltimus. Žemė atidengs ant jos pralietą kraują ir nebeslėps nužudytųjų“ (Iz.26:21).
„Viešpaties užmuštųjų tą dieną bus pilna žemė. Jų neapraudos, nesurinks ir nepalaidos“ (Jer.25:33).
6. Ką pasiruošė daryti septyni angelai? Apr.8:6.
Past. Apr.8:6 Jonas sugrąžina savo žvilgsnį į angelus su trimitais.
Pirmi keturi trimitai užgriuvo vakarų Romos imperiją – klaidingą krikščionybę katalikų bažnyčios asmenyje per didįjį tautų kraustymąsi nuo 395 iki 476 m., ir ji suskilo į daugelį atskirų valstybių. Tuo buvo pažemintas Romos imperijos išdidumas ir sumažintas blogio jėgų vieningumas.
7. Kas įvyko, kuomet sutrimitavo pirmasis angelas? Apr.8:7.
8. Kaip tai išsipildė istorijoje?
Ats. Vadovaujant Alarichui nuo 395 iki 419 m. buvo rūstūs gotų puolimai prieš vakarų Romos imperiją. Romos miestas buvo paimtas ir sugriautas 410 m.
Tai buvo pirmoji neganda ištikusi Romą antpuolių laikais.
Past. „Kruša ir ugnis, sumaišyti su krauju... buvo numesti žemėn“ – šie žodžiai nurodo į tai, kad šalį užpuls iš šiaurės ir kad šalis bus sunaikinta ugnimi. Panašiai kaip kruša, gotai iš šiaurės puldinėjo Romos imperiją nuo 395 iki 419 m. Alarichas laikė save Dievo rykšte, kuria buvo baudžiama Roma.
„Trečdalis“ – Romos imperija prieš pasidalinant į dvi dalis 395 metais – į rytinę bei vakarinę, buvo padalinta tarp trijų valdovų, trijų Konstantino I didžiojo sūnų 337 metais.
1) Konstancijus valdė rytinę Romos imperijos dalį su sostine Konstantinopoliu.
2) Konstantinas II valdė vakarinę Romos imperijos dalį, kurią sudarė Didžioji Britanija, Prancūzija (Galija) ir Ispanija.
3) Konstancas valdė vidurio vakarų Romos imperijos dalį, kurią sudarė Afrika, Ilirija ir Ital

Arturas 2002 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis, 08:59:43
Neilui-
Apsisprendimas yra tik dvejopas ir lygiai toks pats, kokį duoda Dievas:"Žodis yra labai arti tavęs - tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum! Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį ar blogį ir mirtį"Įst.30:14. "Dėkui Dievui, kuris Kristuje ...per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą Jo pažinimo kvapą. Vieniems - mirties kvapas mirčiai, kitiems - gyvenimo kvapas gyvenimui..."Kor.2:14.16.
O pasirinkimų yra milijonai.

neilas 2002 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis, 17:29:37
"Kai svarstysi pagal šitokį eiliškumą, tai tik tada tavo meilė taps tobula." taip Arturai butent taip ir ne kitaip ,nejauti kad nepalieki jokio apsisprendimo...va butent apie tai as ir kalbu.

Arturas 2002 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis, 09:40:33
Neilai-
Dėl lietaus, tai tu teisingai šneki. Lietus lyja visiems. Tik deja išdžiuvusiems medžiams nėra iš to jokios naudos.
"Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos želia želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaiminimo, bet jeigu ji teželdo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi, greitai bus prakeikta ir galiausiai sudeginta"Hebr.6:7.

Arturas 2002 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis, 09:25:59
Neilai-
Meilė ne tame, kad glostytum savo artimą pagal plauką kai matai,jog jis nuodėmiauja. Bet ,kad įspėtum ir nepražūtų ne tik jis, bet ir kad ant taves nebūtų kraujo,nes matei jo pražūtį ir tylėjai."Jei Aš sakysiu nedorėliui: 'Tu mirsi', bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedorą kelią ir išliktų gyvas, nedorėlis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų"Ezech.3:18.
O kai dėl spalvų, tai ir Pats Kristus sakė, kad yra tik balta ir juoda spalva, kaip ir yra tik du ponai, o viduriuko(taip tavim trokštamo;)>) nebėra."Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers..."Mt.6:24.
Dėl artimųjų, tai Kristus irgi sakė, kad ne kiekvienas yra toks artimas kaip brolis, o tik tas, kuris klausosi ir vykdo Tėvo Žodį parašytą Biblijoje."Kiekvienas, kas vykdo Mano dangiškojo Tėvo valią, yra mano brolis, ir sesuo, ir motina"Mt.12:50. Ir ne tas artimas,kuris sotus ir jam nieko nereikia, o tas, kuris jaučiasi gyvenimo apkultas kaip samarietis.
Būk atsargus,nes šiais laikais daugelis Dievo priešų prisidenginėja pamokymu apie samarietį reikalaudami meilės sau ir savo piktiems darbams.
Meilėje Dievo žmogus visų pirma turi parodyti:"...dorybę(gailestingumą), gailestingume - pažinimą (protavimą),protavime- susivaldymą, susivaldyme - ištvermę, ištvermėje - maldingumą, maldingume - brolybę, brolybėje - meilę.(2Pt.1:5-7). Kai svarstysi pagal šitokį eiliškumą, tai tik tada tavo meilė taps tobula.

neilas 2002 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis, 16:49:39
ABSURDAS Arturai ka tu kalbi,visu pirma as nieko neskatinu tai jus bandote savo nuomone ikisti ir net nesiklausote kitu jums egzistuoja dvi spalvos juoda ir balta bet taip nera ,lietus lyja visiems ir teisiems ir...nors ir kaip jus to nenoretumet "Tavo žodžiais tariant,tu skatini būti aklais aklų vedlių sekėjais.O nagrinėti Raštus - absurdas,nes tai praeities dalykas." to as niekada nesu pasake4s o jei tavo liguista fantazija primasto nebutu dalyku cia tavo problema ir antra "Tie, kurie neigė pranašysčių išsipildymą - paniekino bei atmetė Tėvą ir Sūnų." tai brangusis pasakyk man mielas kas niekina savo artimus tas...
rastus reikia skaityti gilintis kalbeti apie juos bet tik ne burti is ju kaip is kavos tirsciu,todel gal prie atsakymu galima prirasyti (tai galimas variantas)ar kazka panasaus bet neteigti nedurti pirstu i viena ar kita rasto vieta ir sakyti va tai absoliuti tiesa,absoliuti tiesa yra visas rastas o mes zmones bandome isijausti i Kurejo vaidmeni ir teigti "o as zinau tiesa..." S*** o ne tiesa zinai zmogau as tau atsakysiu ,ir vargsas tu jei nemyli savo artimo,o puoli isdeges akis ir sauki tu nuodemingas tau vieta pragare nes tavo nuomone ne tokia kaip mano,o as teisus as laukiu pasaulio pabaigos ir as zinau ,kad laikas arti.

Andželika 2002 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis, 09:32:31
APREIŠKIMO JONUI KNYGA
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
25 Pamoka
7 skyrius
UŽANTSPAUDAVIMAS
Įžanga. 7-ame apreiškimo knygos skyriuje parodyta, kas įvyks 6-o antspaudo pabaigos metu, t.y. tarp dangaus paskutinio ženklo liudijančio pabaigos artumą ir pačios pabaigos. Tai galutinis išgelbėjamų tikinčiųjų užantspaudavimas. Kaip trečiajame antspaude Viešpats sulaikė tamsiųjų jėgų veikimą, įsakinėjo, kad nebūtų sugadinti nei vynas (mokslas), nei Jo patepimas aliejumi (tarnautojai), o taip pat perspėjo raitelį ant juodo žirgo, kad, nors ir mažas duonos saikas, visgi būtų duodamas tiems, kas turi dinarą (Mt.20:2.9-10), taip ir čia 7-ame skyriuje parodyta, kaip Viešpats sulaiko ardančiąsias jėgas, kol nebus baigtas nuoširdžių sielų surinkimo darbas.
1. Ką Jonas pamatė stovint keturiuose žemės kampuose? Apr.7:1.
Past. Vėjai – tai karai, visuotinės nelaimės.
2. Ką rankose turėjo angelas, pakylantis nuo saulėtekio? Apr.7:2.
3. Ką reiškia šis antspaudas?
Ats. Tai moralinio tobulumo antspaudas – Dievo Įstatymas (2Tim.2:19. Rom.8:1-4), o Dievo Įstatymo antspaudu esti ketvirtojo įsakymo šventoji sabata, kuri kontroliuoja abi ramybes:
1) ramybę nuo kasdieninių darbų sabatos dieną (Iš.20:8-11)
2) ramybę nuo nuodėmės darbų kiekvieną dieną (Hebr.4:9-10).
4. Ką šis angelas įsakė tiems keturiems angelams? Apr.7:2-3.
5. Kada praktiškai prasidėjo vėjų sulaikymas?
Ats. 1914 m., kai prasidėjo pagonių įniršis (Apr.11:18) arba Europos valdžios svyravimas, kaip rašė E.G.Vait, tačiau Viešpats sulaiko vėjus nuo visiško jų pasireiškimo, kol nepasibaigs Dievo darbas, o po to užsidarys malonė, ir tuomet įsiliepsnos visi kovos elementai (E.G.Vait, „Didžioji kova“).
(Skaitykite kn.“Patyrimai ir regėjimai“, str. „Užantspaudavimas“).
6. Koks skaičius yra galutinai užantspauduojamas šiandieną vėjų sulaikymo laikais?
Ats. 144 tūkstančiai. Apr.7:4-8.
7. Kas yra 144 tūkstančiai? Apr.14:1-5.
Ats. Tai pirmgimiai Dievui ir Avinėliui, tai yra tų teisiųjų žmonių dvasios (sąmonė), kurie pasiekė tobulumą (Hebr.12:23), tai yra atnešė šimteriopą vaisių (Mt.13:8.23). Šie išmintingieji spindės kaip žvaigždės (Dan.12:3).
8. Ką reiškia 12 Izraelio giminių, iš kurių tarpo yra užantspauduojami šie pirmgimiai?
Ats. Tai pergalingo charakterio (Izraelio) įvairovė siekiant dvasinio tobulumo per Šventąją Dvasią.
9. O kokiu pavidalu Jonui buvo parodyti likusieji visų amžių išgelbėtieji?
Ats. Milžiniškos minios pavidalu. Apr.7:9-10.
10. Kaip ir ką šlovino išgelbėtieji ir dangaus gyventojai už Didįjį Išgelbėjimo Planą? Apr.7:9-12.
11. Iš kokių žodžių matoma, jog Kristaus atperkamoji auka reikalinga visų amžių išpirktiesiems, o ne tik gyvenantiems Naujojo Testamento laikmečiu? Apr.7:13-14.
12. Kuo buvo matuojamas jų teisingumas, kuris yra vaizduojamas baltais drabužiais?
Ats. Vieninteliu Dievo Įstatymu. Rom.10:4. 7:7. 3:20. Apr.11:1.
13. Nuo kurio laiko vyksta žmonių užantspaudavimas Dievo Įstatymu per Šventąją Dvasią?
Ats. Nuo malonės karalystės pradžios, tai yra nuo Adomo. Apr.9:4. 2Tim.2:19.
14. Nuo kurio laiko vyksta 144-ių tūkstančių užantspaudavimas?
Ats. Nuo 1844 metų.
15. Koks yra skirtumas tarp bendro užantspaudavimo nuo Adomo laikų ir 144-ių tūkstančių užantspaudavimo?
Ats. Vieni ir kiti yra užantspauduojami per Šventąją Dvasią moraliniu Dievo Įstatymo turiniu, t.y. visi yra šventi. Tačiau tie, – milžiniška daugybė, – turi įvairų tobulumo laipsnį, o šitie yra pirmgimiai pagal Tėvo charakterio (gyvenimas) ir pagal žininio Sūnaus charakterio pažinimą (šimtaprocentiniai).
16. Kokias pirmenybes turės išpirktieji? Apr.7:15-17.
17. Kas įvyksta danguje nuėmus 7-ąjį antspaudą? Apr.8:1.
Past. Pusė pranašiškos valandos – tai septynios tiesioginės dienos. Per šias septynias dienas išpirktieji bus nunešti prie dangaus miesto vartų ir prie Dievo Tėvo sosto.
„Mes visi kartu buvome užkelti ant debesies ir septynias dienas kilome link stiklo jūros (E.G.Vait „Patyrimai ir regėjimai“, 16 psl. orig.).
Šiais įvykiais baigiasi septynių antspaudų paslaptis. Nors šėtonas ir panaudojo įvairiausias gudrybes, visiška pergalė, su Kristumi priešaky, atėjo.
Pagrindinės mintys
1. Vėjų sulaikymas.
2. Užantspaudavimas visais laikais ir 144-ių tūkstančių užantspaudavimas.
3. Išpirktųjų iškilmės.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?
–—

Arturas 2002 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis, 08:59:21
Neilai-
Stebiuosi tavimi.;(
Žinai,jog gyvename paskutiniais laikais prieš pat Kristaus antrajį atėjimą,t.y. tuo metu, kai vyksta pranašysčių pabaiga ir turi prasidėti neatmiešta malone Dievo rūstybė, pasireikšianti septyniomis slogomis(Apr.16:1).O pats įrodinėji,kad religijos istoriniai įvykiai patvirtinantys pranašystes dar nė neprasidėjo.
//ieskoti kazkokiu nerealiu sasaju su praeitim,dabartim ar ateitim tai juk taip absurdiska// Tavo žodžiais tariant,tu skatini būti aklais aklų vedlių sekėjais.O nagrinėti Raštus - absurdas,nes tai praeities dalykas.
Kristus gi ragino nagrinėti raštus ir palyginti ten parašytas pranašystes su realiais istoriniais įvykiais, kad neprarastume išgelbėjimo."Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose turį amžinаjį gyvenimą. O Raštai liudija apie Mane"5:39. Tie, kurie neigė pranašysčių išsipildymą - paniekino bei atmetė Tėvą ir Sūnų.

neilas 2002 m. rugpjūčio 20 d., antradienis, 16:23:35
Arturui-istorikai gal ir ne klysta ,bet ieskoti kazkokiu nerealiu sasaju su praeitim,dabartim ar ateitim tai juk taip absurdiska,apokalipse visokiems sarlatanams labai dekinga knyga ja skaitant labai paprasta interpretuoti beje po teroristiniu ispuoliu JAV apreiskime kai kas randa ir dvyniu paminejima bet tai juk juokinga,tada gal paimkite Biblija sugalvokite klausima apie ateiti ,atverskite bet kuria vieta bakstelkit pirstu ir stai jums atsakymas :)

Arturas 2002 m. rugpjūčio 20 d., antradienis, 12:53:25
Neilui-
Nesuprantu, kas tau neaišku. Ar tu nori pasakyti,kad Biblijoje neapkalbėti antspaudų įvykių požymiai? O gal nori pasakyti,kad istorikai klysta rašydami vadovėlius? Keista būtų išgirsti iš taves, kad Apreiškimo knyga neaprašo religijos vystymosi istoriją.Apr.1:1"Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas Jam davė, kad Jis atskleistų savo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą Jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui"

neilas 2002 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis, 14:29:21
Arturui-tai gal pati tave autobusas partrenke :) paskaityk atidziau apie kokius praeities dalykus svaigsta Andzelika,kokioje biblijoje jus randate datas:15. Kokį laiką apima penktasis antspaudas?
Ats. Nuo 1517 iki 1755 metų.
1517m. – Liuterio reformacijos pradžia
18. Ką pamatė Jonas nuėmus šeštąjį antspaudą? Apr.6:12-17.
19. Kada išsipildė šie ženklai kaip pabaigos laikų artumo požymiai?
Ats. ,,Didelis žemės drebėjimas” – Lisabonos žemės drebėjimas 1755 metų lapkričio 1dieną. ir taip toliau irt.t.ir t.p.

Arturas 2002 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis, 07:30:09
Neilai
Tu tikriausiai iš lovos iškritai?:)
Andželika juk pasakoja praeities istoriją, kuri atsispindi Apreiškimo knygoje, o ne ateities dalykus.

neilas 2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis, 22:27:30
17. Ar tikrieji krikščionys buvo persekiojami tiktai tame laikotarpyje? Apr.6:11. 19:13. 17:6. 18:24.
6.11 Tuomet kiekvienam iš jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie.
17.6 Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi.
18.24 ir tavin sutekėjo pranašų ir šventųjų,
ir visų žemėje nužudytųjų kraujas".
19.13 Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas - Dievo Žodis.
tai palauk Andzelika ,cia visos tavo paminetos vietos ta tema ,bet atsiprasau kur cia parasyta apie kazkokius laikus ir kaip tu isskiri kazkokius metus tai juk juokinga beje ka reiskia "tikrieji krikščionys"? jauciu kvepia nekaip,tai tik viena vieta ,bet apie visas jas galima pasakyti ta pati......

neilas 2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis, 22:25:04
17. Ar tikrieji krikščionys buvo persekiojami tiktai tame laikotarpyje? Apr.6:11. 19:13. 17:6. 18:24.
6.11 Tuomet kiekvienam iš jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie.
17.6 Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi.
18.24 ir tavin sutekėjo pranašų ir šventųjų,
ir visų žemėje nužudytųjų kraujas".
19.13 Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas - Dievo Žodis.
tai palauk Andzelika ,cia visos tavo paminetos vietos ta tema ,bet atsiprasau kur cia parasyta apie kazkokius laikus ir kaip tu isskiri kazkokius metus tai juk juokinga beje ka reiskia "tikrieji krikščionys"? jauciu kvepia nekaip.

neilas 2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis, 17:08:49
visu pirma "Taciau tos dienos ar tos valandos niekas nezino, nei dangaus angelai, nei Sûnus, tik Tëvas". Mk13,32 ir nieko jus neisskaiciuosite nebukit juokingi Biblija tai ne kokio nors sizofreniko tipo Nostradamus paistalai ,o antra jusu poziuris(cia mano subjektivi nuomone ir ji nepretenduoja i tiesa)i Apreiskima Jonui manau neteisingas, jus narpliojat kaska bandot isskaiciuoti ir gyvenat apokalipsinemis nuotaikomis,laukdami pasaulio pabaigos,bet Apreiskimas Jonui tai nera kazkokia baisybiu ir siaubo knyga(pagalvokit kada ji buvo parasyta ir kokiomis nuotaikomis gyveno to meto krikscionys,juos persekiojo ,zude jie buvo atstumtieji ,tai jiems ir atrode kad jau ateina pasaulio pabaiga,jiems o ne siu dienu krikscioniui) siu dienu krikscioniui APREISKIMAS JONUI TAI PAGUODOS IR VILTIES KNYGA.
"Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais! Amen!" Apr22,21

Andželika 2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis, 08:22:27
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
6 skyrius
ANTSPAUDŲ NUPLĖŠIMAS(tęsinys)
14. Ką pamatė Jonas po altoriumi (aukuru) kai nuėmė penktą antspaudą ir ką tai reiškia? Apr.6:9-10.
Past. Aukuras – tai mūsų žemė, kurioje Kristus buvo paaukotas.
Aukuras – tai pasiaukojantis tarnavimas žinios darbui (Hebr.13:10).
Sielos po aukuru – tai ištikimųjų kraujas, pralietas Jo tarnavimui.
„Šaukė“ – Habak.2:1 irgi simboliškai parodyta, kaip šaukia akmuo iš sienos. Šitaip ir Abelio kraujas šaukė iš žemės (Pr.4:10).
15. Kokį laiką apima penktasis antspaudas?
Ats. Nuo 1517 iki 1755 metų.
1517m. – Liuterio reformacijos pradžia.
16. Ką reiškia, kad jiems buvo duoti balti drabužiai? Apr.6:11.
Ats. Tai 16 amžiaus reformacijos judėjimo laikmečio inkvizicijos kankinių išteisinimas (reabilitavimas) visuomenės ir istorijos akyse.
17. Ar tikrieji krikščionys buvo persekiojami tiktai tame laikotarpyje? Apr.6:11. 19:13. 17:6. 18:24.
18. Ką pamatė Jonas nuėmus šeštąjį antspaudą? Apr.6:12-17.
19. Kada išsipildė šie ženklai kaip pabaigos laikų artumo požymiai?
Ats. ,,Didelis žemės drebėjimas” – Lisabonos žemės drebėjimas 1755 metų lapkričio 1dieną. Jis apėmė didelę dalį Europos, Afrikos ir Amerikos. Vien tik Lisabonos mieste (Portugalija) žuvo 60 tūkst. žmonių. Tai buvo pats stipriausias iš visų iki tol buvusių žemės drebėjimų, nes milžiniškas žemės sukrėtimas apėmė ¼ viso žemės paviršiaus.
Antgamtinis saulės ir mėnulio užtemimas įvyko1780 metų gegužės 19 dieną.
Žvaigždžių (meteorų) kritimas buvo1833 metų lapkričio 13 dieną.
Past. Štai šie trys akivaizdžiai matomi įvykiai, kaip ženklai, paskelbė apie pabaigos laiko artumą (Dan.12:9), kuris prasidėjo nuo 1844 metų, kada pasibaigė visos pranašystės turinčios laiko nuorodas (Apr.10:6-7).
Kristui ateinant dangus (atmosfera) susivynios kaip rietimas. Nedorėliai regės asmenišką Kristaus atėjimą apimti baisios panikos, nes savo gyvenime nepasinaudojo malonios vasaros Kristaus žininių atėjimų dienomis, šviesinėmis ,,Žmogaus Sūnaus dienomis”(Lk.17:22).
Šeštas antspaudas apjungia įvykius nuo 1755m. iki Kristaus antrojo atėjimo.
20. Kokį pamokymą mums pateikia visa tai?
Pagrindinės mintys
1. Antspaudų reikšmė ir jų išsipildymas.
– Kas ko pasimokė iš šios pamokos?

Andželika 2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis, 08:19:05
Apr.1:3 "Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti".
6 skyrius
ANTSPAUDŲ NUPLĖŠIMAS
Įžanga. Krikščionių bažnyčios istorija iš jos vidinės pusės yra parodyta septynių bažnyčių paslaptyje, kaip per kiekvieno periodo pradmenį ir ištikimus likučius buvo išsaugota malonės karalystės nenutrūkstama giminystės linija. Šita pati ištikimos bažnyčios istorija yra apgiedota „Giesmių giesmės“ knygoje.
O septynių antspaudų paslaptyje krikščionybės istorija parodoma iš išorinės pusės ir aprašoma, kaip sulaukėjo geras ir kilnus vynuogienojus (Jer.2:21. Iz.5:4).
1. Kas vadovavo šio regėjimo apie žirgus rodymui?
Ats. Keturios būtybės. Apr.6:1.3.5.7.
2. Ką pamatė Jonas nuėmus pirmąjį antspaudą? Apr.6:1-2.
Past. Žirgas – žininių judėjimų simbolis kaip šviesos (Zach.1:8-10), taip ir tamsos pusėje (Zach.12:4).
Balta spalva – evangelijos žinios judėjimo skaistumas apaštalų laikais (2Kor.11:2).
Lankas – žinios ginklų-įrankių simbolis (2Kor.10:4. Zach.10:4. Habak.3:8-9).
Vainikas – pergalingo krikščionybės plitimo simbolis (Rom.1:5.8.).
3. Kokį laiką apima pirmasis antspaudas?
Ats. Apaštalų laikmetį iki 100 m.
4. Kokį žirgą ir kokį raitelį matė Jonas, kai buvo nuimtas antrasis antspaudas, ir ką tai reiškia? Apr.6:3-4.
Ats. Tai krikščionybės būsena 2-ame ir 3-iame amžiuose.
Ugnies spalva – nesantaikos ir kovos simbolis, rodantis vienybės praradimą krikščioniškoje bažnyčioje, kurį numatė ap.Povilas Apd.20:29-30. Šie melagingi mokytojai piktžodžiavo tikrus ir nuoširdžius krikščionis lygiai taip pat, kaip parašyta Apr.2:9.
Šis, krikščionijoje įsiviešpatavęs, ugnies spalvos nesantaikos žirgas paruošė dirvą juodam žirgui, kuris simbolizuoja atpuolimą ir dvasinio alkio būseną dėl Dievo Žodžio trūkumo (2Tes.2:7).
5. Kokį laiko periodą apima antrasis antspaudas?
Ats. Nuo 100 iki 313 metų.
100 m. – antrojo antspaudo pradžia po paskutinio apaštalo Jono mirties.
313 m. – imperatoriaus Konstantino įsakymas „krikščionims ir visiems kitiems, dėl pilnos laisvės įsigijimo ir religijos išpažinimo pagal savo asmenišką pasirinkimą...“.
6. Ką matė Jonas nuėmus trečiąjį antspaudą? Apr.6:5.
7. Kokią krikščioniškos bažnyčios būseną išreiškia šis juodas žirgas ir jo raitelis?
Ats. Atpuolimo bei nedorumo paslapties būseną. 2Tes.2:3-4.7-8.
8. Ką reiškia saikas raitelio rankoje?
Ats. Dvasinės duonos menkumas šio atpuolimo metu. Apr.6:6 1d.
Past. Denaras – mokestis už vieną padienio darbininko darbo dieną. Kviečių saikas – vienos dienos prasimaitinimo saikas.
Kuomet duonos gausu, tuomet tiksliai nematuojama (Pr.41:49).
9. Ar rūpinosi Viešpats savo bažnyčios dvasiniu maitinimu šio dvasinio bado bei tamsos laikmečiu? Apr.12:6.14. 6:6 pask.d.
Past. Jo tikroji ir ištikimoji bažnyčia valdensų asmenyje gaudavo visa, kas būtina ir visų 1260 metų bėgyje išsisaugojo pati bei maitino kitus per savo misionierius.
O nuoširdžios sielos katalikų bažnyčioje, nors ir mažai, bet visgi gaudavo dvasinio maisto iš atpuolusios krikščionijos tarnautojų lūpų.
10. Ką reiškia „aliejui ir vynui nedaryk skriaudos“?
Ats. Tikrojo patepimo aliejus ir tikrojo mokymo vynas nebuvo pažeistas jų nenutrūkstančioje istorinio tęstinumo tėkmėje visais krikščionybės išsigimimo tamsiais laikais, nes „šviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos neužgožė; pragaro vartai nenugalėjo Dievo bažnyčios, ir malonės karalystė buvo išsaugota visose trejose giminingumo linijos išraiškose: moksle, tarnavime, bažnyčioje.
11. Kokį laiką aprašo šis antspaudas?
Ats. Nuo 313 iki 538 metų. Tai visuotinų soborų laikmetis.
Pirmasis visuotinas soboras įvyko Nikėjos mieste 325 metais, o 321 metų kovo 7d. buvo paskelbtas imperatoriaus Konstantino įsakymas dėl būtino „saulės dienos”(pirmos dienos savaitėje) šventimo.
361 metais priimtas Laodikėjos soboro nutarimas bausti tuos, kurie švenčia sabatą ir konfiskuoti jų turtą.
364 metais Laodikėjos soboras priėmė nutarimą vadinti pirmąją savaitės dieną ne „saulės diena”, kaip ji paminėta imperatoriaus Konstantino 321 metų kovo 7d. įsakyme, o „Viešpaties diena”.
12. Ką matė Jonas nuėmus ketvirtąjį antspaudą? Apr.6:7-8.
13. Kaip tas išsipildė istorijoje?
Ats. Krikščioniškoji bažnyčia, kai tapo viešpataujančia, pradėjo persekioti ištikimąjį krikščionijos likutį, kuris išpažino senolių tikėjimą – Dievo įsakymus ir Jėzaus tikėjimą (Apr.14:12. 12:4. 12:17). Katalikų bažnyčia persekiojo vakaruose, o stačiatikių – rytuose. Per visus šiuos persekiojimų amžius buvo užkankinta 52 milijonai krikščionių.
Past. Šis antspaudas užėmė laiką nuo 538 m. iki 1517 metų.
538 m. – popiežija įgavo pilną bažnytinę bei politinę valdžią.
14. Ką pamatė Jonas po altoriumi (aukuru) kai nuėmė penktą antspaudą ir ką tai reiškia? Apr.6:9-10.
Past. Aukuras – tai mūsų žemė, kurioje Kristus buvo paaukotas.
Aukuras – tai pasiaukojantis tarnavimas žinios darbui (Hebr.13:10).
Sielos po aukuru – tai ištikimųjų kraujas, pralietas Jo

2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis, 04:57:32
i love you

neilas 2002 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis, 17:29:00
Algirdui-Fariziejaus ir muitininko maldos Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: 10"Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: 'Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės - plėšikai, sukčiai, svetimautojai - arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju'. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: 'Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!' Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas".Lk18,9-14

2002 m. liepos 30 d., antradienis, 23:09:59
beje del indu ar neskaitei ka Jezus sake fariziejams?

neilas 2002 m. liepos 30 d., antradienis, 23:08:43
kazkaip priestaringai skamba?

Al;girdas 2002 m. liepos 26 d., penktadienis, 12:25:42
Taip neilai, kai ateis laikas ir laika zinosime, tik reikia dar truputi kantrybes, kurios taip mums visiems truksta, ir svariu indu be kuriu neapsieisime :)

asilas 2002 m. liepos 24 d., trečiadienis, 13:43:26
gera

neilas 2002 m. liepos 19 d., penktadienis, 16:29:38
beabejo-Genadijau, tik as nenoriu priskirti kitu minciu sau ,norejau tik pasidalinti sia mintimi su visais nes labai ji man tiko.ir dar abejoju ar zmogus is vis gali buti sventas ,aisku as neturiu omenyje musu Viespaties.

Genadijus 2002 m. liepos 19 d., penktadienis, 07:27:44
neilai, paties pasiusta paskutine mintis atitinka ir mano supratima. Taciau neaisku kas tas Augustinas ? Po sventojo zmogaus aureole ir keleta issakytu Dievo minciu, nerodo, kad tas zmogus tikrai yra sventas. Tikiuosi teisingai suprasi ka noriu tuo pasakyti.

neilas 2002 m. liepos 17 d., trečiadienis, 15:50:58
Augustinas-
Malone teikiama zmogui ne todel, kad jis tiki,bet tam kad jis tiketu,ir tikejimas yra ne kas kita kaip Dievo malone.

neilas 2002 m. liepos 16 d., antradienis, 22:53:02
vaidenasi,vaidenasi vaidenasi ....kas dar nepasisakete kad kazkam vaidenasi paskubekite kazkas sako bus "saukstai po pietu" manau ne tam kazkam sprest kada po pietu kada po pusryciu...kaip smagu tikriausia gyventi kai zinai KAS KALTAS! Dievas tebunie su jumis...
"Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą."Jn1,12
Jėzus atsakė: "Jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, KAS GI TAU? Tu sek paskui mane!" Jn21,22
"Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia.Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus."Lk6,27-28

neilas 2002 m. liepos 9 d., antradienis, 17:25:59
"Taciau tos dienos ar tos valandos niekas nezino, nei dangaus angelai, nei Sûnus, tik Tëvas". Mk13,32
"Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį".Jn8,7

neilas 2002 m. liepos 9 d., antradienis, 16:50:17
ooooooo tai gal jus ir diena zinote? labai idomu...

Algirdas 2002 m. liepos 9 d., antradienis, 12:08:12
Tai ne kaltinimai o faktu kostatavimas, ir tai nera vienas ir tas pats.
Jei mes nesuprasime kokiu laiku gyvename, tai ar pades mums tai, kad zinome ir galime nustatyti ora pagal gamtos desnius, o laikmecio, kuris zymiai svarbesnis ne ? Ar ne apie tai Kristus sake fariziejams:"veidmainiai, ora nustatyti mokate, o laiko kuriame gyvenate neismanote?"

paulius 2002 m. liepos 8 d., pirmadienis, 21:09:30
Algirdui ir Sirsei -
o ką tu ten žinai, kaip 'pas juos' priimta ?
Galiu lažintis, kad apskritai nesi jokių panašių dokumentų skaitęs.
Kas nedarė klaidų, bet kas už jas atsiprašė ?
Raidė užmuša, dvasia gaivina.
Kam dar jaudinies dėl kažkokios svetimos bažnyčios ?
Nesuklysta tik lavonai.

Аlgirdas 2002 m. liepos 8 d., pirmadienis, 15:56:35
Pagal priimtas normas, po zodziu turetu sekti bent jau ju patvirtinimas . Tai yra. visi tie atsiprasymai turi buti isdestyti popieriuje, ir priimti ju suvaziavime ar sobore, kaip pas juos priimta. Deja jokiu dokumentu nepriimta, o tai reiskia , kad ir atsiprasymas negalioja. Praejo laikas namo ispirkimui-atgailai, bet visa tai laiku neatlikta, ir rezultate matome"krito...krito...didzioji babele." Po antrojo kritimo nebeimanoma atsikelti.

Sirse 2002 m. liepos 8 d., pirmadienis, 12:00:34
Kiek pamenu, rodos popiezius atsiprase uz praeities "klaidas". Argi jo zodis nieko nereiskia ? Juk jis tai dare ne nuo saves, bet kaip suprantu nuo visos katalikiskosios baznycios.

Regina 2002 m. liepos 8 d., pirmadienis, 10:43:50
Galvoju pats laikas prisiminti antrojo angelo zinia :"Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: "Krito, krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas!"

Onute 2002 m. liepos 8 d., pirmadienis, 10:34:58
Jei savyje nesioji vien pykti, ka rodo tamstos pasisakymai, tai gal pirma atsisuk veidu i save ir gerai pasiziurek, ar ko paciam netruksta. Teisia kita tik tas, kas nesupranta, kad teismas jau prasidejes, ir ji veda ne zmones. As neteisiau tamstos, tik darau labai paprasta isvadapagal paties zodzius. Is nieko dar negirdejau, kad cia riejamasi ir pan. Taciau pats ne karta tokias mintie cia issakei. Tad idom, kam vaidenasi vidury baltos dienos?

Rimas 2002 m. liepos 8 d., pirmadienis, 10:29:12
Matau neilai, puikiai nori taikyti kitiems, taciau sau kazkodel ne. Gal ta rasta pirma is savo akies issitrauk, o jau po to ir skiedra galesi traukti kitam is akies, zinoma jei po to pas kitus ja rasi.:)

neilas 2002 m. liepos 5 d., penktadienis, 16:54:36
Ef 4,31;Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis
Mk 7,20-23;Jis dar pasakė: "Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. 21Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, 22svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. 23Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų

neilas 2002 m. liepos 4 d., ketvirtadienis, 17:05:55
ir dar Onutei beje mano tas pasakymas apie pykti ir pagieza buvo skirtas daugiau paciai ir kitiems kurie nepriima ir net nebando klausytis kitu nuomones taip kad tai buvo visai ne Genadijui ar kitiems su kuriais malonu diskutuoti nors ir musu nuomones nesutinka kai kuriais klausimais ir dar kita karta kai ka nors noresi pasakyti man tai man ir sakyk o ne isvedziok "matote kaip neilas bla bla bla ..." juk galima tiesiai kreiptis bent jau tiesiakalbiai zmones taip daro.

Onute 2002 m. liepos 1 d., pirmadienis, 10:28:10
Labai keista neilo pozicija visur matyti tik pagieza ir pykti. Visiskai nieko nematau Genadijaus issakytose mintyse, nei pagiezos nei pykcio. Tik rami, mastanti logika. Greiciausiai neilui, kaip peilis sminga i sirdi ta tiesa, issakyta Genadijaus mintyse. Todel ir mato tik pykti bei pagieza, matyt tamsta neilai, paties viduje tik pyktis, pagieza, tetvyro prisidengiant tikejimu.

neilas 2002 m. birželio 28 d., penktadienis, 17:11:36
visu pirma tu neteisus visai kitokie paprociai yra siaureje gyvenanciu zmoniu nei tu kurie gyvena pietuose ar zmones gyvenantys dykumoje ir gyvenantys amazones dziunglese ir t.t. todel ir ju supratimas apie Dieva skiriasi o ar tai blogai? manau kad ne. beje Genadijau apie ka tu cia ,pamastyk ka pasakei "baznycia" tai palauk kokio tu tikejimo zmogau jei krikscionisko tai kaip ir patsai priklausai baznyciai,o tada nesuprantu su kuo tau nepakeliui ir kokia teise ir kas tau dave teisti kitus...tai juk taip mastant galima prieiti iki apsurdu pvz galbut tavo tikejimas uztrauke Dievo rustybe...man juokingi jusu tokie pamastymai visiskai nieko nesiremiant o tik kaltinant kitus ir jokios krikscioniskos meiles jumyse nesimato tik pagieza ir pyktis visiems kurie kitaip masto 1 Jn 4,20;
"Jei kas sakytų: "Aš myliu Dievą", o savo brolio nekęstų, – tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato." o cia tau Genadijau apie baznycia Ef 5,29;
"Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią."

Genadijus 2002 m. birželio 28 d., penktadienis, 12:29:31
Nedidelis pastebejimas, nei geografine padetis, nei tautu paprociai nieko nelemia tai kas turi ivykti. Juk tautos ir zmones susijungia kaip lasteles, kaip teritoriju nedalomu vientisumu ne tradiciju pagalba, ir ne geografine padetimi. O tai, kad tautos ir zmones labai nenori pripazinti Dievo kaip ju kurejo ir jam paklusti, stai ir lemia visus tuos ivykius, kurie kada nors vyko ir vyksta pasaulyje. Dievo bausmiu pavidalu: karai, ligos, stichines neleimes, katastrofos. Ir tai, kad baznycia nepriklausomai nuo padeties visuomeneje, stengiasi uzimti jai nederama vieta, politikuoti, tai turetu buti mums visiems signalu, kad su tokia baznycia mums ne pakeliui.

neilas 2002 m. birželio 26 d., trečiadienis, 16:57:19
Jurgi-ka reiskia " Stai, jums patiems, jusu zodziais atsakymas"???????????? jus kaip tai skubate paimti viena issakyta minti is konteksto ir padarote ja savo regula,o to as kaip tik ir sakau kad reiketu vengti,reikia gilintis i padaryto dalyko priezastis laikmeti vienos ar kitos salies paprocius galu gale geografine padeti ir t.t. ir dar dabar sekant jusu logika turetu buti vienas is man issakomu priekastu aaaa pirma pasako o poto issigina...:)

Jurgis 2002 m. birželio 26 d., trečiadienis, 10:12:58
Neilai, kaip puikiai pastebejai. "...o kai religija tampa valstybine ir prdeda kistis i politika... " Stai, jums patiems, jusu zodziais atsakymas. Kai, bet kokia religija tampa per jega brukama visiems tos salies gyventojams, nenorint pripazinti ju asmemines sazines laisves, kuria Dievas kiekvienam suteike gimstant.Tuo paciu deklaruojama konstitucijoje, kad sazines laisve garantuojama, mes tuo jau seniai isitikinome, ta vadinama "garantija"-popieriuje. Ji baznycia, Biblijoje vaizduojama moteriske (ji taip pat tapatinama ir su Kristaus jaunaja) nepamirskite sito, tai aiskiai sakoma Dievo zodzio puslapiuose.

Onute 2002 m. birželio 25 d., antradienis, 10:16:41
Gerb.Pauliau, paties ziniai komjaunuole nebuvau. Nors ir atmestinai skaitydama ju laikrasti, tokiu teologu nepamenu. Matyt retai skaiciau. Taciau apie juos neperseniausiai suzinojau is knygu "Didziosios biblijos pranasystes", ir "Didzioji kova". Vertingi veikalai, siulyciau nepasididziuoti ir perskaityti. Naudos tikrai bus, nei is tu beverciu kasdieniniu laikrastienu, kurie tesugeba skelbti tik tai kas praeje. Jei nieko pries, paties sampratai papildyti noriu prideti, kad moteriske (jei taip jau tikrai zinai dvasine prasme), tai ir yra toji atpuolusioji baznycia simboliskai vaizduojama sedincia moteriske ant zveries. Nejaugi pats toks naivus ir galvoji, kad bet kokia moteris atsises ant tikro zveries, ir nebus jo sudraskyta ?:)

Kamane 2002 m. birželio 25 d., antradienis, 08:13:46
Nezinau ka ir besakyti, kai zmogus nesupranta kalbos apie pagrindini salies, jos teritorijos vientisumo, ir isakymu vykdymo galios patvirtinimo iranki-spauda. Tikiuosi, nereikia aiskinti kam tas daiktas reikalingas tarptautiniuose susitarimuose, kuriuose priimti ir pasirasyti dokumentai patvirtinami ? Gerb. Pauliau, greiciausiai net nepagalvojai, kad Dievas taip pat turi savo spauda, kuriuo patvirtinama Jo auksciauosioji galia, kaip visatoms taip ir zemes gyventojams. Jo valdu - teritoriju vientisumas ir nedalomumas, taip pat ir isakymu vykdymas, kurie nekintami ir pasikeisti negali, kaip nesikeicia ir Pats Dievas. Tikiuosi su tuo sutinkate ? Biblijoje pasakyta:"Dievas ne zmogus, kad meluotu, ir ne zmogaus sunus, kad pakeistu savo nuomone." "As Viespats, As nesikeiciu." Tad pasakyk prasau, kokiu budu pakito Jo duotas istatymas ? Gal Dievas pasikeite, ar pakeite savo nuomone ? Kodel tuomet Kristus pasake:"Nemanykite kad atejau pakeisti pranasu ir istatymu, ne pakeisti atejau, bet ivykdyti." Tad kur gludi saknys ? Ar ne tame, kad lengviau apeitume Jo istatyma ?

Naglis 2002 m. birželio 24 d., pirmadienis, 12:47:36
Viskas kas vyko turi savo saknis. Tai religinis pagrindas kuriuo viskas yra grindziama. To nematyti neimanoma. Teisingai pastebejai neilai, kai religija tampa valstybine,(ko mes galime tiketis ateityje, ir Lietuvoje-katalikybes itvirtinimo, kaip valstybines, jau dabar sventes prijungiamos jai katalikybei pataikaujant, /tuo pazeidziant netgi zmogaus kostitucine teise i sazines laisve/,ir verciant visus kitus zmones tikincius ir netikincius, dirbti tuomet, kai ju religiniai isitikinimai sako priesingai, sventiniu dienu kilnojimas, ko nera kitose sivilizuotose salyse),ji stengiasi, pirma susitarimais su valdzios virsunemis, jiems pazadedama nuodemiu atleidimus, ko pasekoje jiems viskas galima-nors de fakto - lieka apgauti. Antra, tokiu budu igijusi jega-persvara stengiasi visiems primesti ta tikejima, kuriuo pati vadovaujasi-nors ir iskreiptu. Baznycia (simboliskai vaizduojama)-zmona-moteriske, sedasi ant zveries,(sudaro su valstybe sutarti, kad galetu pasinaudoti valstybine jega-kariuomene, nes kitaip-dvasiskai paveikti zmoniu nebegali, smukusios morales deka,-atstumia,- dauguma pamato ir pasitraukia, o naudotis zmoniu patiklumu-neisprusimu, lobti norisi, tuomet ir naudojasi igyta "teise"-jega. Nuosirdzios sielos, pagal darbus ir vaisius, pagal Kristaus patarima, stebi ir atsirenka, kuris tikejimas tikras, o kuris tik prisidengia "tikrumo" skraiste. Ne veltui Kristus sake:"Vijo Mane vys ir jus". ."Vergas nera aukstesnis uz pona". Darome isvada, jei neveja,- mes nesame tie, kurie seka Kristumi.

neilas 2002 m. birželio 22 d., šeštadienis, 17:10:03
jus brangieji daug kalbat apie lauzus inkvizicijas ir visa tai primetate kataliku baznyciai ,man gaila jusu ,as ne teigiu kad ji nekaltas avinelis bet pries teigiant tokius teiginius reiketu juos argumentuoti beje jus visiskai neatsizvelgiat i tuos laikus kada tai vyko ir koks buvo zmoniu supratimas apie baznycia tikejima demokratija pasirinkimo laisve ir pan. beje inkvizicija buvo sukurta "sekti" vienuolius beje nuo inkvizicijos slapstesi ir pats popiezius o tikras vadovas buvo isp.karalius pasaulietis o kai religija tampa valstybine ir prdeda kistis i politika... taip kad brangieji pries "tauskian" apie tokius dalykus reiketu pirmiausiai ieskoti priezasciu,ir kada tai vyko ir kodel tai vyko.

paulius 2002 m. birželio 21 d., penktadienis, 19:08:12
Kamanei -
atsiprašau, kadangi nesu toks išmintingas,
nelabai supratau tavo pavyzdėlį su tuo
prezidento antspaudu ir su Dovydu.
Ir dar - nebeaišku, ar tu už dvasinės prasmės
ižvelgimą, ar prieš,
nes ankstesniame atsiliepime kažkaip kitaip rašei.
Onutei -
Gal būt padariau didžią klaidą,
paminėdamas viduramžių teologus,
apie kuriuos iš "Komjaunimo tiesos" težinome
tik tai, kad jie kūreno laužus.
Jei būčiau parašęs, kad šias penkias puses "atrado"
koks nors XX a. pabaigos pastorius
iš Jungtinių Valstijų, tai visi būtų sužavėti.
Abejoms -
siūlyčiau dar sykį perskaityti šiuos "punktelius"
ir pastebėti, ar jūs, skaitydamos Bibliją,
irgi pamašiai "nelukštenate" teksto.
O kad taip d a r o t e, man visiškai akivaizdu
iš to, kad čia labai mėgstama Bažnyčią
tapatinti su ta moteriške ant žvėries.
Tai - kuo tobuliasias anagoginės (atsiprašau už nedailų žodį)
prasmės atradimo pavyzdys.
Nors aš, IMHO, tame vaizdelyje
įžvelgiu visai kitą prasmę.
Ir jokių įmantrybių.
Bet, ką gi, Žodis yra dviašmenis...
p.s.
Bet vis tiek malonu, kad kas neišvadino
velniu ir šėtonu.
:)

Onute 2002 m. birželio 21 d., penktadienis, 15:34:14
Gal tamsta pasakytumei, ar ne is tu tamsiuju laiku, kai inkvizicijos lauzai degino kiekviena, kuris turejo teisinga supratima, ir buvo verciamas jo atsisakyti? Čia matyt kalba eina apie tuos pacius
"teologus" ? Ko gi mes galime is ju pasimokyti? Galvoju Dievui nerupi, tas ju skirstymas, kaip nerupi ir tai, ka kiekvienas esame pasiekes siame gyvenime. Jam rupi, kad kiekvienas suprastu, Jo ZODI TAIP, kad galetu gyventi kartu su Juo amzinai. Biblija aiski ir taip be imantrybiu, kuriu griebiasi zmones noredami isaukstinti save.

Kamane 2002 m. birželio 21 d., penktadienis, 15:15:26
Tai sakaisi, esas ismintingesnis net ir uz seneli Dovyda ?:)
Kaip zinome pasaulyje yra iprasta, prezidentas turi salies spauda, kuriuo tvirtinami visi rastai-isakymai. Jame-spaude matome, kokios salies prezidentas, kreipiasi i mus. Jame matome nurodyta teritorija, tos salies, kuriai jis atstovauja, matome jo-vadovo titula.
Tad pasakyk, kur ji-spauda, turime pamatyti, kad suprastume, ka daryti, ir kokiu laiku ? Atsakyme isitikinsime, ar pats zinai ta tikraja dvasine prasme. Be jos, kaip supranti, nera ir gyvenimo

paulius 2002 m. birželio 20 d., ketvirtadienis, 14:17:36
Tamstų žiniai, Žodis turi penkias prasmes:
-pažodinę (pvz.: Nojus pasistatė didelį laivą)
-dvasinę (Dievo rūpestis - išgelbėti m a n e nuo nuodėmių tvano)
-simbolinę (Bažnyčia - saugus laivas pasaulio audrose)
-anagoginę /kuri kalba apie būsimus dalykus/ (Dievas surinks savo ištikimuosius Karalystėn)
-moralinę (Reikia klausyti Dievo paraginimų ir nesijuokti, kai kas nors juos vykdo)
Šis suskirstymas, tarp kitko,
mus pasiekė iš "tamsiųjų" viduramžių teologų veikalų,
ir, manau, daugelis skaitančiųjų Bibliją juos
naudoja, patys to nežinodami.
Visos prasmės eina kartu,
ir nei viena nėra kaip nors svarbesnė
už kitą.

Kamane 2002 m. birželio 20 d., ketvirtadienis, 10:12:25
Dvasine puse mane labiau traukia, zaviuosi ja supratusi ir priemusi, taciau nepalieku ir pirmosios. Tai nereiskia, kad aklai ir nesuprasdama viska vykdau, kaip norejosi paciam tai iteigti man. Kas buvo seseliuose, viskas palikta tam, kad gyvenciau dabar Kristuje.

Regina 2002 m. birželio 20 d., ketvirtadienis, 10:03:18
Tai gal is viso ir pirmosios puses Dievas nesake ??? Juk negalite atskirti realybes nuo dvasines esmes. Jei priimsite tikroves - realybes puse, Sv.Dvasia atskleis ir dvasines puses esme.

neilas 2002 m. birželio 18 d., antradienis, 23:24:06
KAMANEI tu tikrai taip mastai ar tik primeti as taves paprasto dalyko klausiu tu manai kad PAULIUS gribauja ar ne as neklausiau taves apie Dovyda jei ka paskaityk 22 ir 49 giesmes labai grazios zinai kur jas rasti TAI PAGALIAU TIESIAI SVIESIAI PASAKYK AR DRASOS PRITRUKAI "Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos (dvasinio reikšmingumo atžvilgiu), o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6).
Pauliui-is tokio pat Don kichoto girdziu ,beje kas norite padiskutuoti gal pamastyti ar issakyti savo nuomone mums destytojas labai kieta tema dave pamastymui i ka mes tikime " i tai ka skelbe Jezus ar tikime i Jezu kaip i Kristu" pries atsakydami oi pamastykite ..."labai kietas klausymas vien su sparnais jo neiveiksi" juokauju ...kamane tikiuosi nesupyksi beto taves laukia visai kita uzduotis,tikiuosi Rimas ,Arturas ,Paulius ir kiti prisijungsite

paulius 2002 m. birželio 18 d., antradienis, 18:49:08
Kamane,
tas "antras kartas", jūsų žiniai,
ir yra toji "dvasinė pusė" -
tikrasis Žodžio prasmės supratimas,
ne vien tik teksto atkartojimas.
p.s.
linkėjimai neilui
žygyje prieš vėjo malūnus.
Gerbiu nepataisomus idealistus-realistus.

Kamane 2002 m. birželio 18 d., antradienis, 10:15:21
Idomu, cituoji ap.Pauliu, taciau jo issakytos minties nepagauni. Tad klausiu, ar pats jauti ta skirtuma tarp dienu Viespaties garbei ? Kiek teko isitikinti to nepastebejau paties mintyse. Kazkodel pabrezi tik dvasine puse, taciau Dovydas savo laiku sake:"Viespats tare viena karta, as girdejau du kartus."

neilas 2002 m. birželio 14 d., penktadienis, 17:14:54
kamanei -ju buvo apsciai tik ne is tavo lupu.Kamane 2002 m. birželio 10 d., pirmadienis, 10:43:48
Taip ir girdisi isdidumo gaida. As renkuosi, (nes as gebu pasirinkti ir be Dievo), (man svarbiau svesti ivairiu ivykiu dienas, nei ta lieptaja, nors ji ir atitinka zmogaus bioenergetiniam ciklui. TAI ATSIPRASAU APIE KA MES CIA????????????????????????????? O CIA BRANGIOJI PAULIAUS ZODZIAI"Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos (dvasinio reikšmingumo atžvilgiu), o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6).TAI DAR KARTELY ATSIPRASAU KUR CIA MANO ISDIDUMAS IR KUR TAVO ARGUMENTAI???????????????

neilas 2002 m. birželio 14 d., penktadienis, 17:08:55
Rimai-o kaip tada su budistais,zydais ir kitais tu mane supratai,aciu

Rimas 2002 m. birželio 14 d., penktadienis, 12:29:36
"...ir galu gale Rimai lygiai taip pat gerus darbus darantis zmogus nebutinai tiki i musu Viespati Jezu Kristu. " I tai galiu pasakyti viena, tai saviapgaule. Jie nenori pripazinti, kad yrs Kazkas auksciau ju suvokiamo supratimo. Mano esantys tokie geri, jog ir muses nenuskriaude savo gyvenime. Kam jiems Dievas ? Jie ir be Jo PAGALBOS geri ir teisus savo akyse.

Kamane 2002 m. birželio 14 d., penktadienis, 12:17:01
Norejau paklausti, tu cia konstatuoji pagal savo supratima, ar pagal savo sugedimo laipsni ? Taip sakant, sprendi apie kitus pagal save.
//kamane paklausk geriau saves to paties tik ne kokia esi tikincioji o kokia tu krikscione nes is tavo lupu nesigirdi jokios argumentuotos kalbos o vien tik kaltinimai...//
Kas liecia argumentus, neilai, cia ju buvo tiek apsciai , kad kiekvienam norinciam suprasti tampa aisku, kur tiesa, o kur melas.

Kamane 2002 m. birželio 14 d., penktadienis, 10:47:33
Galvoju, kaip as taip ir Onute sako apie viena ir ta pati paties issireiskima "graibaisi". Manau, kad niekas negali tikejime "graibytis" ar "nesigraibyti". Onute teisingai pastebejo. "Ismintis" paties per krastus pilasi. Tad priminsiu paties mesta fraze.
//BEJE KAMANE TU JI GALI RASTI NAUJAJAME TESTAMENTE tai dabar pasakyk man jis klysta ar tu vfisai nesigraibai tikejime. //
Nieko nesiruosiu teisti, tik issakiau minti, kad pagal paties zodzius, kurie, kaip neabejoju visiskai nesiskiria nuo darbu, nes kas sirdyje, tas ir ant liezuvio, tai pasireiskia ir veiksmuose. Ka ir beliko pridurti.
Beje, jauciasi, uzsienio veju "laisves" paliesto zmogaus, bendravimo maniera.

Arturas 2002 m. birželio 14 d., penktadienis, 09:39:54
Neilui-
Neieškok kvailių. Net ir vaikai žino, kad metai skaičiuojami pagal ŽIEMOS ir VASAROS kaitą, o dienos pagal SAULĖS ir MĖNULIO kaitą. O gal tu galvoji, kad žmonės yra tiek degradavę, kad nuo pat pasaulio sutvėrimo nemoka ir nesugeba suskaičiuoti(užlankstyti) septynis pirštus stebėdami dangaus šviesulius? "Dievas tarė: "Teatsiranda šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti ir tebūna jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus"Pr.1:14. "Septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui" Iš.20:10.

neilas 2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 22:43:20
dar ir dar karta skaitau savo pasakyma ir Onutes bei kamanes komentarus as vistiek nelabai suprantu kur cia kliauza ar butu ....tikriausiai butu geriau jei buciau parases"gribauji" ir "graibaisi" kabutese bet manau esme nuo to nesikeicia o musu archaine kalba manau nei daugiau nei maziau sutersiau nei brangioji Onute ar as pats rasydami anglisku sriftu ,tikiuosi atsakiau Onute jums apie krasta ir rasta jei izeidziau prasau a\tleisti, o kamanes noreciau paklausti kokiais zodziais metausi,ir pagal kokius mano darbus tu mane bandai teisti beje kokia tu teise turi teisti ar ne Dievo tai prerogatyvoj ,bet kad tu arba nesusigaudai situacijoje arba kitu pasakymus siuos atveju mano perskaitai o po to dar ir pateiki per savo supratimo prizme. ir dar biciuliai o jums kalendorius ka nors sako jei taip tai pagal kuri gyvenate? Sabas- sestadienis,sutinku o TADA KELINTI DABAR METAI?

neilas 2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 17:19:21
mes cia apie lietuviu kalba ar apie ka ,beje nakti zmogus eina kaip ar ne apgraibomis? kamane paklausk geriau saves to paties tik ne kokia esi tikincioji o kokia tu krikscione nes is tavo lupu nesigirdi jokios argumentuotos kalbos o vien tik kaltinimai...

Kamane 2002 m. birželio 13 d., ketvirtadienis, 07:51:17
Apgraibomis vaiksto tie, kurie seka paskui aklus vadus ir zuna kartu su jais, papuole i tamsos prarajas. Koks gi, pagaliau neilai, esi tikintysis, kad tokiais zodziais metaisi ? Kaip sako Biblija , pagal ju darbus pazinsite juos. Nei atimti nei prideti nebera ko...

neilas 2002 m. birželio 12 d., trečiadienis, 17:29:09
dar kartely kartoju manau cia KAMANE grybauja ne as tai pasakiau "Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos (dvasinio reikšmingumo atžvilgiu), o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6). CIA APASTALAS PAULIUS TAIP RASO LAISKE ROMIECIAMS BEJE KAMANE TU JI GALI RASTI NAUJAJAME TESTAMENTE tai dabar pasakyk man jis klysta ar tu vfisai nesigraibai tikejime.RIMAI tai apie ka as ir kalbu perskaityk kita karta atidziau kitu issakomas mintis o tada imk sakyti kad kitas neteisus o gal as neteisus vien tuom kad nepriklausau baznyciai kuriai tu priklausai?.gerai Rimai o ka pasakysi i tai ;"Visa, ko tikėdami melsite, - gausite".Mt21,22 as tik sakau kad TIKEJIMAS Yra pagrindas JEZUS sako "Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!"Mk1,15 musu Viespats nesako "atsiverskite ir vykdykite isakymus" tai savaime suprantama kad tik giliai PABREZIU GILIAI IR NUOSIRDZIAI tikintis zmogus i Jezu Kristu nori paklusti Istatymui o ne ji lauzyti. ir dar "Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: "Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!" Mk2,5
isvydes ju TIKEJIMA o ne darbus tai ka i tai brangus RIMAI pasakysi...
ir galu gale Rimai lygiai taip pat gerus darbus darantis zmogus nebutinai tiki i musu Viespati Jezu Kristu.

Rimas 2002 m. birželio 12 d., trečiadienis, 12:17:30
Taip, Abraomas nuteisintas tikejimu. Taciau nepamirskit, kad tikedamas jis vykde darbus. Nebutu tikejes, nebutu vykdes. Viena su kitu tampriai susije. KAIP DARBAI NIEKIS BE TIKEJIMO, TAIP IR TIKEJIMAS NIEKIS BE DARBU. Nes istatymo nepanaikiname tikejimu, atvirkciai patvirtiname darbais. Darbai isplaukia is tikejimo. Be darbu jus nepatvirtinsite savo tikejimo. Pasakytas zodis "tikiu", dar neirodo, KAIP MES TIKRAI AR TIK APSIMESTINAI TIKIM. TAM IR IVESTAS RODIKLIS DARBAI.
Ne veltui pasakyta: Ne kiekvienas, kuris sako:"Viespatie, Viespatie ieis i Dievo karalyste, bet tik tas, kas vykdo Mano Tevo valia esancio danguje."

2002 m. birželio 12 d., trečiadienis, 08:06:15
Stai neilai ir vel darai priestaravima savo issakytoje mintyje. Tik ne Biblijoje tas priestaravimas,( ka norejai pasakyti, nes matyt netiksliai issakiau minti), nes kaip zinome ji pati sau nepriestarauja, bet atvirksciai patvirtina.
Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6). Kaip galime daryti skirtuma tarp dienu, ir tai daryti Viespaciui ? Zinodami Dievo istatyma ir ji vykdydami, tikedami Dievu vykdome Jo valia. Nes per istatyma matome nuodeme, taip pat paklusnuma Dievui, Jo valiai, ar nepaklusnuma Jo istatymui ir Jo valiai. Dienu skirtumas zmoniu samoneje, - tai Dievo gerbimas, paklustant ir svenciant sestadieni, kas nurodyta Jo istatyme.

neilas 2002 m. birželio 11 d., antradienis, 22:19:25
Kamanei juokingai tu mastai manau Sventasis rastas tau nera ta knyga kuria tu kiekviena diena skaitytum be to kyla itarimas ar isvis ji buvai paemus i rankas tu rasai"man svarbiau svesti ivairiu ivykiu dienas, nei ta lieptaja" as suprantu tu imi is mano parasymo bet tai ne as pasakiau o apastalas Paulius tu save skaitei protingesne ir geriau zinanti musu Viespaties Jezaus Kristaus mokyma uz Pauliu as taip ne manau ir dar karteli butent tau perduodu Pauliaus pasakytus zodzius"Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos (dvasinio reikšmingumo atžvilgiu), o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6).

neilas 2002 m. birželio 11 d., antradienis, 17:11:13
Kamanei-ne isdidumo gaida o nusizeminimo tu vel imi viena eilute ir iskraipai juk pabaigoje as ir rasau kad as Viespaties beje pasirinkimas mums duotas Dievo.o Rimai tau pasakysiu paskaityk Biblija "4Abraomas nuteisintas tikėjimu 1O ką pasakysime gavus Abraomą - mūsų protėvį pagal kūną? 2Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik, žinoma, ne Dievui. 3Bet ką sako Raštas? Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu. 4Tam, kuris dirba, atlyginimas nelaikomas malone, bet prievole. 5O tam, kuris nedirba, bet tiki tuo, kuris nuteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu. 6Taip ir Dovydas skelbia palaiminimą žmogui, kuriam Dievas be darbų įskaito teisumą"Rom4,1-6 ir dar "17Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: Teisusis gyvens tikėjimu.Rom 1,17 tai kaip brangieji darbas ar tikejimas buvo Abraomui uzskaitytas jei darbas tai kodel jis nebuvo atliktas iki galo ir buvo paaukotas ne sunus todel kad TIKEJIMU jis buvo isteisintas.Ir dar Rimai Likę vieni, mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: "Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?" Jis atsakė:"Dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: 'Persikelk iš čia į tenai', ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo". Mt17,19-20

Rimas 2002 m. birželio 11 d., antradienis, 07:59:27
Neilas savo mastyma uzbaigia sia mintimi."O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname." (Rom 3:21-31) Labai aiskiai matomas priestaravimas. Tai, kad tikejimu mes ne tik nepanaikiname, bet atvirksciai patvirtiname. Kokiu budu ? Ogi ji vykdydami. Taciau neilas persa minti, kad tik per tikejima isgelbejimas, o istatymo vykdyti lyg ir nereikia. Taciau, bet kuris tikejimas remiasi, koki bepaimtume, nors ir valstybini, turi galia - patvirtinima tik tuomet jei jis yra vykdomas, kitaip mes ne tik kad netikime, bet ir nepripazistame To, Kuris ta istatyma dave-isleido. KAIP TIKEJIMAS BE DARBU - NIEKAS, TAIP IR DARBAI BE TIKEJIMO - NIEKAS, NES JIE NERA DAROMI IS TIKEJIMO, ir negali buti tobuli. VIENAS BE KITO EGZISTUOTI NEGALI. Ka matome daugumos pasisakymuose.

Kamane 2002 m. birželio 10 d., pirmadienis, 10:43:48
Taip ir girdisi isdidumo gaida. As renkuosi, (nes as gebu pasirinkti ir be Dievo), (man svarbiau svesti ivairiu ivykiu dienas, nei ta lieptaja, nors ji ir atitinka zmogaus bioenergetiniam ciklui. Turime suvokti-suprasti, kad Dievui geriau zinoti apie zmogaus sugebejimus, ir galimybes, todel Jis ir parinko ta darbu uzbaigimo ir pradzios poilsio diena – sestadieni, kad zmogus viska atidejes i sali, savo dvasiniam tobulejimui – labui, bendrautu su Viespaciu), nes jos, moterys ejo prie kapo. Pagalvokime, kodel jos ejo? Juk jos, sakykime nejo sestadieni, kaip ir buvo liepta Dievo istatyme, -ilsetis. Jos ejo pirmaja savaites diena, kad atliktu paskutinius patvarkymus - mirusiojo balzamavimui, kas buvo paprastai daroma , priimta to meto gyvenanciuju tarpe, mirus zmogui. Pagristumo nematome ir tame, kad Kristus prisikele. Nes Jis, noredamas, galejo savo mokiniams, ir tai 500 simtai zmoniu, kurie Ji mate, pasakyti, pagaliau bent uzsiminti vienu zodeliu, kad minekite sia isimintina jums diena, nes As prisikeliau. Deja, tokiu uzuominu ir su ziburiu Biblijoje nerasime.

neilas 2002 m. birželio 5 d., trečiadienis, 22:46:02
Arturui-jei dar neatsakiau tau i tavo klausima ir tu nori kad issirinkciau is tavo pateiktu 3variantu as renkuosi vieninteli'Aš esu Viešpaties'

paulius 2002 m. birželio 4 d., antradienis, 20:46:36
Aš tai sekmadienį švenčiu del to,
kad tą dieną nutiko vienas
labai svarbus įvykis,
kuris radikaliai pakeitė
žmogaus siekimą gyventi su Dievu.
P i r m ą j ą savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. (Jn 20:1)
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, a t ė j o J ė z u s, atsistojo viduryje ir tarė: "R a m y b ė jums!" (Jn 20:19)
Su Jėzumi prasideda visai kitoks, naujas gyvenimas :
Bet dabar be įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.
Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų. Argi Dievas - tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių?! Taip, ir pagonių, nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis. O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname. (Rom 3:21-31)

neilas 2002 m. birželio 4 d., antradienis, 17:23:07
"Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos (dvasinio reikšmingumo atžvilgiu), o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6). Arturui-"Likę vieni, mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: "Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?" Jis atsakė:"Dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: 'Persikelk iš čia į tenai', ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo". Mt17,19-20;"Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje."Mt,5-6;"Visa, ko tikėdami melsite, - gausite".Mt21,22 ir dar "Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo".
Mt21,32 -tai dabar pasakyk man juk apastalai vykde istatyma ir dare darbus o isgydyti negalejo ir svarbiausia kodel musu Viespats pasake visa ko TIKEDAMI melsite -gausite ,Jis nesake pirmiausia vykdykite isakymus ,darykite darbus ir gausite o pasake TIKEKITE ,todel ir as manau ,kad visu pirma eina TIKEJIMAS poto MEILE savo artimui o tik poto Isatatymas ir darbai,be TIKEJIMO ir MEILES negyvi darbai ir negyvas istatymo vykdymas.

Arturas 2002 m. birželio 4 d., antradienis, 11:57:14
Neilui-
Gal gali paaiškinti, ką reiškia kiekviena iš trijų paminėtų žmonių kategorijų. Kuris meluoja,kad myli, o kuris ne:
"Vienas sakys: 'Aš esu Viešpaties', kitas vadinsis Jokūbo vardu, trečiasis rašys savo ranka: 'Viešpaties' ir pasivadins Izraeliu'"Iz.44:5.
Norėčiau sužinoti,ar sekmadienis esti tau šventa diena ir kodėl?

neilas 2002 m. birželio 3 d., pirmadienis, 16:58:51
Arturai mes kaip du oziai tu sakai darbai +tikejimas,as sakau tikejimas+darbai tai kas teisus "Niekam nieko nebukite skolingi,kaip tik meiles vienas kitam,nes kas myli kita,yra ivykdes istatyma."Rom 13,8

Arturas 2002 m. birželio 3 d., pirmadienis, 09:11:00
Neilui-
Liaudies išmintis - "Pasakyk kokie yra tavo darbai,ir pasakysiu kieno esi tarnas"
"Bet kažkas pasakys: "Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus". Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą"Jok.2:18.
"Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs?"Jok.2:20.
"Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro?Ar matai, kad TIKĖJIIMAS VEIKĖ KARTU SU jo DARBAIS, ir DARBAIS TIKĖJIMAS BUVO ATBAIGTAS"Jok.2:21-22.
"Bet kas įsižiūri į tobulаjį laisvės Įstatymą ir jį vykdo, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose"Jok.1:25.
"Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų? AR GALI jį IŠGELBĖTI TOKS TIKĖJIMAS?"Jok.2:14.
"Taip ir TIKĖJIMAS: jei neturi darbų, jis savyje MIRĘS"Jok.2:17.
"Jūs matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o NE VIENU TIKĖJIIMU"Jok.2:24.

neilas 2002 m. birželio 1 d., šeštadienis, 05:07:20
"Neatmetu Dievo malones,nes jei teisumas igyjamas istatymu,tai Kristus mire veltui!"Gal2,21

neilas 2002 m. gegužės 31 d., penktadienis, 16:18:16
JEI KAS YRA TIKRAS,KAD JIS PRIKLAUSO KRISTUI,TEGUL,KITA VERTUS,SAU PAGALVOJA APIE TAI ,KAD,KAIP JIS PRIKLAUSO KRISTUI,TAIP IR MES."2Kor10,7
"Žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais nebus nuteisintas nė vienas žmogus... įstatymu niekas nenuteisinamas... kiekvienas jį (Kristų) tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės Įstatymas" (Gal 2:16; 3:11; Apd 13:39).

Arturas 2002 m. gegužės 29 d., trečiadienis, 11:06:16
Vieni matydami jiems rodomas dėmes pradeda jų neapkęsti ir vildamiesi Sūnumi prašo iš Tėvo jėgos gyventi dorai,kad Įstatymas taptų jų gyvenimo būdu,o ne kaltintoju.
Kiti gi žiūrėdami į jiems Įstatymu atskleistas dėmes teisinasi prieš Kaltintoją sakydami:"nesakykyte nums Dievo Įstatymo reikalavimų,nes barstote druską ant mūsų sąžinės,jus mus kaltinat,t.y. teisiat.Mums pakanka tik dalies Įstatymo dėl ramybės su meile."
O Dievas nori,kad Jo tautoje iškrypėlių nebūtų.Tačiau besivadiną tarnautojais vietoj to,kad išvarytų neatgailaujantį nedorėlį už vartų į tamsą jo paties labui,kad susimastytų, slepia jo darbus kilnodami iš vienos parapijos į kitą. Tokiu būdu akivaizdžiai matosi,kad supuvę ne atskiri asmenys,o visa organizacija.
Tikėjimas į Sūnaus išpirką ir dėkingumas už Jo meilę davė man jėgų turėti vienintelį moralės šaltinį(1Įsak."AŠ esu Viešpats, tavo Dievas.Neturėk kitų dievų šalia manęs.Iš.20:2-3.)Išmokė ne bambėti ražončių,bet bendrauti su Tėvu per Kristų,o ne per Mariją ir jos paveikslus(2Įsak."Nedaryk sau jokio drožinio, nei jokio atvaizdo"Iš.20:4). Jėzus davė jėgų elgtis taip,kaip elgėsi Jis Pats aukštindamas Tėvo charakterį- teisingumą ir meilę(3Įsak.Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo.Iš.20:7). Mano gyvenime atsirado mano labui Dievo duota išskirtinė diena(sabata,o ne sekmadienis)-poilsio diena atplėšianti mane nuo šešiadienių vargų.Jos metu visas laikas be jokios sąžinės graužaties panaudojamas Knygos skaitymui ir džiaugsmui,kad jokie rūpesčiai netrikdo bendravimo su Tėvu ir su mano artimaisiais(4Įsak.Atsimink sabato dieną, kad ją švęstum.Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus,o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui.Iš.20:8-11).Naujas gyvenimo būdas įgalino suprasti, kas yra pagarba Tėvui, o Tėvas ėmė laiminti(5Įsak.Gerbk savo Tėvą ir Motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.Iš.20:12.)Dievas pašalino žalingus mano sveikatai įpročius(6Įsak.Nežudyk.Iš.20:13). Davė jėgos būti ištikimu žmonai ir Tiesai(7Įsak.Nesvetimauk.Iš.20:14). Žodis atskleidė nuosavybės supratimą ne tik žmonių turto atžvilgiu, bet ir Dievo dešimtinės(8Įsak.Nevok.Iš.20:15). Pasikeitęs gyvenimo būdas liudyja tiesą apie Artimą(9Įsak.Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.Iš.20:16). Esu pilnai patenkintas turėdamas rūbą ir maistą(10Įsak.Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo: nieko, kas yra tavo artimo.Iš.20:17.).
Dabar gyvenu ne pasiteisinimui,o dėkingumu Jėzui.Esu šventas kaip ir šventas Dievas-Tėvas ir nesigėdiju šventumo, kuris atsirado dėka Jėzaus. Kad ir kaip kaltintų šėtonas dėl mano laikino netobulumo, Kristus užčiaups jam burną, dėl mano meilės Įstatymui ir Gelbėtojui.

neilas 2002 m. gegužės 28 d., antradienis, 16:09:33
as dabar paklausiau labai paprastu dalyku,o Genadijus su Regina labai apstrakciai eme "burti",ar tikrai jus tokie be demes ir tada gal nelabai suprantat ka as noriu pasakyti,o gal jus ne siame pasaulyje gyvenate...beje Genadijau as manau ne as tikiu ,kad musu Viespats Jezus Kristus butent atejo mus atpirkti is nuodemiu ,o mes tikedami i ji ir tampame geriasniais.

Genadijus 2002 m. gegužės 28 d., antradienis, 12:22:38
Tai, kad rubus reikia ruosti prasidejusiam teismui, ir tam skirti pakankamai laiko, suprantanciu yra. Taciau gyvenimas ima savo. Tik iseje is namu, pamirstame, kad bet kuri akimirka gali buti paskutine. Skubam, lekiam noredami suspeti i transporta, laiku nuvykti i darba. Ar prisimename paklausti saves, vaziuojant, ir turint siek tiek laiko pamastyti, o gal dar ne viska padariau, kad galeciau susitikti su Dievu, stoti Jo akivaizdon? Teismas ne juokas, ir kiekvienas zino, kad tam reikia ruostis, kad galetum atlaikyti tirianti Kristaus zvilgsni. Nezino tik tie, kurie tikisi ir yra apgauti, kad Kristus atejes juos visus padarys gerais, nenusidedanciais, taip sakant akimirksniu pakeis i tobulus. Taciau tai didele klaida. Nes Kristus pakeis, tik ne i charakterio tobuluma, bet i kuno negendamuma. O tai du skirtingi dalykai. Kristus zmogaus charakterio nepakeis atejes, nes dabar duoda laiko tam, kad neignuoruotume Sv.Dvasios, bet veiktume su ja kartu igyjant tai ko mums truksta. Jis tikisi rasti mus pasiruosusius ir tinkancius gyventi Jo karalystej.

Regina 2002 m. gegužės 28 d., antradienis, 08:24:09
Kiek suprantu, daugumos zmoniu protai suvokia-priima tik ta, sakyciau kasdienines meiles israiska, kuri nieko neduoda, nu nebent skraiste zodziu formoje, mes mylime, mylekime vienas kita. Taciau Dievo meile yra tobula. Stai paziurekime, jei Ashanas nusidejo, Dievas ji nubaude mirtimi, kad kitiems nekiltu noras to daryti. Tokiu pvz.Biblijoje daug. Tai reiskia, kad Dievo meile turi ir kita puse, teisingumo puse, apie kuria visi tyli. Taip ir angelu ziniose. Dievas is begalines ir TEISINGOS-TEISIANCIOS meiles puses perspeja zmones, kad jie atsisuktu i Ji. Kvieciama atiduoti Jam pagarba. Kokiu budu ? Istatymo vykdymu, kad mumyse atsiskleistu Jo slove, kuri dingo nuodemes itakoje zmogui nusidejus.
Sakoma, atejo teismo valanda. Ka darytume, jei tektu stoti pries Jo teisma sia akimirka? Ar esam pasiruose ? O juk perspeja, jau atejo teismo valanda! Tai kodel gaistam toki brangu laika, ir netyrinejam savo gyvenimo akimirku, kurios gali buti lemiamos? Isivaizduokim, kad esam tik vieni du, akis i aki, as is Dievas visam pasauly. Stovim , jei is viso dar galim stoveti.(pranasai ir tie puldavo po koju, kaip negyvi),ir vienas negalim pakelti akiu i Kita. Nes pripazystam, kad perdaug Didingas Tas, kuris pries mus.
As negirdejau, kad Tikejimo Zodis,Vynmedis, ka nors panasaus butu sake savo pamoksluose zmonems-avims. O juk teismas jau eina ! Ir prasidejo jis nuo Dievo namu. Taciau, kaip nekeista, zmones nera zadinami atsibusti ir skubeti, kad nepaveluotu i sia ceremonija.

neilas 2002 m. gegužės 27 d., pirmadienis, 15:02:16
sutinku as ir su Jurgio nuomone ir su Pauliaus ,bet kartu ir noriu papriestarauti abiems ... visu pirma mes visi gerai zinome Jezaus mums duotus nurodymus...pirmiausia neteisk kito,o antra pamenat ta Vieta Evangelijose kur Jezus sako mokiniams kad nedraustu daryti stebuklu jo vardu nors jis ir nejo kartu su mokiniais kas ne pries mus tas uz mus...o blogis jis visur ir netgi mumyse...pamastykite ar tikrai jau tokie be nuodemes esame ar niekada nepavydejote....ar niekada niekam nelinkejote blogo...ar mintyse neziurejote i motery kaip i sekso objekta...ir t.t.as nekalbu apie zudimus ,vaiku tvirkinimus bet ir tokiu as neteisiu ir jiems ir man sviecia ta pati saule o teisingumo vykdyma ,kersta ir teisma palikime Dievui.Ir dar pamastymui jei mano dukra tvirkintu as nezinau ar galeciau jam atleisti,arba jei mano artima(zmona,dukra ,broli,viena is tevu ir t.t.)kas nuzudytu as nezinau ar galeciau jam atleisti ir nezinau ar buciau toks stiprus ir pats neivykdyciau savo teisingumo ,todel kiekviena akimirka mes TURIME prisiminti kas mes o mes KRIKSCIONYS bent jau tokie norime buti as noriu todel prasau stiprybes ir tikejimo todel tikiu ,kad Viespats bus su manimi to linkiu ir jums...(kazkas pasakys tai ka ju nereikia bausti -reikia bet nepaliekant savo sirdyje neapykantos -sunku?-tikiu ir suprantu.

paulius 2002 m. gegužės 27 d., pirmadienis, 13:30:18
Niekas ir nesiginčija, kad dalis žmonių,
net jei jie ir vadintųsi kunigais,
eis pragaran, jei negražiai elgsis,
neatsivers ir neatgailaus.
Bet tvirtinti, kad visi kunigai -
pedikai ir kitokie iškrypėliai,
irgi neteisinga.
Nes galima pagalvot, kad visi iškrypėliai
yra kunigai, arba bent jau neadventistai.
(l. atsiprašau už kiek gruboką išsireiškimą,
paminint vienos iš denominacijų pavadinimą.)

Kamane 2002 m. gegužės 27 d., pirmadienis, 12:10:50
Jonas uzsimine apie triju angelu zinias. Prisiminkime jas, nes tai aktualu visiems be isimties.
"Ir as pamaciu kita angela, lekianti dangaus viduriu, turinti paskelbti zemez gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir zmonems amzinaja Evangelija. Jis sauke galingu balsu:"Bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarba, nes atejo Jo teismo valanda; nuolankiai paslovinkite dangaus ir zemes, juros ir vandens saltiniu Sutvereja!"

Jurgis 2002 m. gegužės 27 d., pirmadienis, 08:21:29
Visa tai as puikiai suprantu. Taciau darau isvada, ko pasekoje vyksta visi tie prievartavimai netgi vaiku atzvilgiu, ypac is kunigu puses. Tai pats blogiausias dalykas, ka gali sugalvoti "sventieji tevai". Nera ko stebetis, juk jiems vadovauja pats setonas. Jei juos vestu Sv.Dvasia, tokio dalyko tikrai nebutu. Is to ir matome kieno dvasia juose. Taip sakant Biblijos zodziais, pagal ju vaisius pazinsite juos.

neilas 2002 m. gegužės 24 d., penktadienis, 17:39:08
Jurgi-viskas parasyta tik reikia paimti Biblija netingeti ir paskaityti cia tau atsakymas:
PIRMASIS LAIŠKAS KORINTIEČIAMS
Santuoka ir susilaikymas
7 Atsakau1 į jūsų laišką. Gerai daro vyras, neliesdamas moters. 2Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi sau žmoną ir kiekviena tegul turi sau vyrą. 3Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. 4Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. 5Nesitraukite vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarę, kad atsidėtumėte maldai, paskui vėl sueikite draugėn, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. 6Žinoma, aš tai sakau leisdamas, o ne įsakydamas. 7Aš norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš. Bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną, vienas šiokią, kitas anokią.
8Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau: jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. 9Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Verčiau tuoktis negu degti
32Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusituokęs rūpinasi Viešpaties reikalais ir trokšta patikti Viešpačiui. 33O susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais, stengiasi patikti žmonai 34ir yra pasidalijęs. Taip pat netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia. O ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais ir stengiasi patikti vyrui. 35Aš tai kalbu jūsų pačių labui, ne norėdamas užnerti jums kilpą, bet linkėdamas kilnumo ir neblaškomo atsidavimo Viešpačiui.
36Jei kas mano būsiant jam negarbinga, kad jo mergaitė liks peraugusi, ir jei taip reikia, tedaro kaip nori, - nenusidės, - tegu jie susituokia. 37Bet jei kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs, ne iš prievartos, bet būdamas savo valios šeimininkas, ir savo širdyje nutaręs išsaugoti savąją mergaitę, tas gerai padarys. 38Taigi, kas veda savo mergaitę, gerai daro, o kas neveda savo mergaitės, geriau daro.

Jurgis 2002 m. gegužės 24 d., penktadienis, 11:33:57
Kaip nebutu keista tiems, kurie lankosi kataliku, pravoslavu ir kt baznyciose, taciau istorija ir realus gyvenimas butent ta ir rodo. Pasiziurekime kokie kilo skandalai su kunigais kataliku tikejimo, kurie prievartavo netgi vaikus. Tai ar ne cia suo pakastas ? Apsivilke "sventumo" mantija gyvena palaida gyvenima, ir tvirkina ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Kiek tokiu baisiu faktu atskleide laikrasciu puslapius, bei ziuredami telelaidas matome ? Niekur nuo tu faktu nepabegsi. Ir matome, kad viena blogybe gimdo kita, kataliku kunigams draudziama vesti, tureti seima, nes persasi isvada, kad Vatikano luomui truks lesu prabangiai gyventi, ir tuo paciu issaukia iskrypeliska savu gyvenima. Pastebekime, Dievas sito is zmoniu nereikalauja. Tam Jis sukure seimos-santuokos institucija, nuo kurios taip kratosi drausdami katalikiskieji sluoksniai. Tuo tarpu pravoslavai ta leidzia. tai gal Dievas ne tas a ? Kaip gali vieniems leisti, o kitiems drausti ? Kas man gali i tai pasakyti ? Manyciau, kad tai egoistinis noras gyventi prabangoje, valdyti visa pasauli, kas dera su setono sumanymu. Tuo paciu zeminant Dievo varda, trypiant Jo aiskius nuosakus ir istatymus, savo nuodeminga ir sugedusia, nieko neismanancia nuomone, kuria nori per prievarta ibrukti kitiems.

paulius 2002 m. gegužės 24 d., penktadienis, 10:06:34
Kaip teisingai,
tik tokias knygas ir reikia skaityti,
na, dar "Lietuvos Rytą"
bei "Respubliką", kur irgi tas pats rašoma.
Tik randi, kur pavaryta ant katalikų -
tuoj žinok, kad tai tikrai šventas tiesos žodis,
nes Dievas, matyt, nieko taip netrokšta,
kaip išnaikinti tą blogąją bažnyčią.

Onute 2002 m. gegužės 24 d., penktadienis, 09:05:31
Atleiskite, kas manote kitaip, bet as perskaiciusi knyga E.G.Vait."Didzioji kova",priejau prie tokios pacios isvados, kaip Paulius ir pasake,kad pats didziausisas blogis slypi butent tame,(nors jis su tuo ir nusutinka), kad kataliku baznycios soborai su Konstantinu-pagonim, atseit priemusiu katalikybe-krikscionybe, prieme ir padare savo zmogiskus pakeitimus Dievo istatyme.
Juk paziurekime is kur eina blogybe ? Istatymo nevykdymu. Kaip vykdyti, jei jis iskreiptas ? Kurejas ji dave mums, o mes zmones nusprendeme, kad geriau ismanome apie viska, ir galime tapti tais "dievais", kurie gali nuspresti kas gera ir kas bloga. Tuo paciu metu liepdami-isakydami tai daryti ir kitiems. Tai kaip sita pavadinti ? As suprantu tik viena, kad jei zmogus savo laisva valia pasirenka kaip elgtis, tas neturi buti privaloma juo labiau naudojant prievarta, kitiems.
O del susitikimo ne virtualioje erdveje palieku maila.

paulius 2002 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 21:24:15
Taigi, seka išvada, kad
del kiekvieno blogio, net
del to, kad apskritai yra kazkokia
prakeikta velnio diena - sekmadienis,
kalta yra katalikų Bažnyčia.
Kaip malonu, kad pagaliau radome,
kas kaltas, kad pasaulyje vyksta karai, žemės drebėjimai
žmonės ištvirkauja, raganauja ir badauja !
Todėl visi užsirašykite i Adventistų bažnyčią,
o jei ne - tai pateksite į pragarą
su katalikais, stačiatikiais, baptistais, sekmininkais,
Tikejimo Žodžiu, Vynmedžiu ir kt., kurie čia dėl
vietos stokos neišvardinti.
Linkejimai Onutei bei Neilui.
Būt malonu susitikti ne kibernetinėje erdvėje.

neilas 2002 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 18:17:01
biciuliai,atrodo mes niekaip neprieisime bendros nuomones bet gal kas nors turi minciu ar pasiulymu pakalbeti apie ka nors kita ,issakyti savo nuomone ,nes sia tema atrodo visi issiseme ir jau kartojame tuos pacius argumentus...aciu butu labai malonu

neilas 2002 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 18:10:14
Romai tu vel suki rata nes viskas ka tu cituoji jau anksciau buvo pasakyta as tik nesuprantu ar jus apsimetate ar istiesu nesuprantate ka mes norime pasakyti apie istatymo vykdyma ,sakydamas mes as turiu galvoje tuos brolius kurie siame puslapyje issake mazdaug tokia pat nuomone kaip ir as, mes jokiu budu netvirtiname ,kad nereikia laikytis istatymo tai butu absurdiska juk esme kaip tu laikaisi to istatymo myledamas savo artima ar tik sausai vykdidamas isakymus va kur esme.kas nesuprato ka as pasakiau ir vel rasys tuos pacius zodzius galu gale tegul perskaito AUKSINE TAISYKLE.

Romas 2002 m. gegužės 23 d., ketvirtadienis, 14:06:56
Man aisku kaip diena, kad Kristus sakydamas siuos zodzius:"Ne kiekvienas, kuris Man sako "Viespatie,Viespatie ! ieis i dangaus karalyste, bet TAS, KURIS VYKDO MANO TEVO VALIA ESANCIO DANGUJE." /Mt.7:21/. (JO VALIA randame isreiksta JO ISTATYME), aiskiai nurodo i istatymo vykdyma, tuo paciu nieko nei pridejo, nei pakeite, nei ateme, ir tai akivaizdu.
Kitaip JIS NEBUTU SAKES:"Mato 5:17-18. “Nemanykite, jog Aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.”
Luko.16-17. “Greičiau dangus ir žemė praeis, negu vienas brūkšnelis iš Įstatymo dings.”
Kas liecia sabatos sventima, turetume issiaiskinti apie kurias sabatas-sestadienius eina kalba. Zydu tautai buvo duotos metuose pagrindines sventes, kuriu tarpe buvo ir sabatos-sestadieniai. Stai apie tokias sventes ir sabatas sakoma siuose zodziuose:
"Taigi niekas teneteisia jūsų dėl valgymo ir gėrimo, ar dėl metinės šventės,ar jaunaties,ar šabatos. Tai tėra būsimūjų dalykų šešėlis,tačiau kūnas priklauso Kristui.”Kol2,16-17. Sios visos-sventes su aukomis rode i Kristu, gelbetoja ir atpirkeja. Kristui, paaukojus save uz musu nuodemes, tos visos sventes neteko prasmes, nes ESME viso ko buvo ir yra Kristus.
Pastebekime, kad siuose zodziuose nelieciama Istatymo sabata. Ji atvirksciai palaiminta ir paslovinta paliekama Dievo tautai.
“Taigi šabatos šventimas dar lieka Dievo tautai,nes kas įeina į jo atilsį,tas irgi ilsisi po savo darbų, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų.”Hbr4,9-10 Kokiu budu ieiname i sabata ? Gal kas nori pasakyti sekmadienio sventimu ? Atleiskite, bet sito niekur nera pasakyta ! Atvirksciai, pasakyta Dievo tautai lieka SABATA !
“Ir pridūrė: "Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats".Mk2,27 Kai kuriems matau, labai norisi, kad Kristus taptu sekmadienio Viespats, taciau akivaizdu, kad to nebuvo ir buti negali!
“O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname.”Rom3,31 Stai idomu, kokiu budu patvirtiname istatyma ? Gal jo atmetimu ? tu ,kurie sako, kad jiems nereikia vykdyti istatymo, nes Kristus ji prikale-pakeite, ar pasalino. Bet ap.Paulius aiskiai sako:"...mes istatyma patvirtiname." Kyla klausimas, kaip galime patvirtinti ji atmesdami ? PATVIRTINAME tuo, kad ji VYKDOME, budami-vedami Kristaus Dvasios, kas ja priima tikejimu. Tokiu budu tampame ne po istatymo galia-valdzia, kuri gali mus nuteisti uz nuodemes, bet esame nuteisinti, nes ji paprasciausiai savaime vykdome. Ir tas nuopelnas ne musu, o Kristaus Sv.Dvasios.

neilas 2002 m. gegužės 22 d., trečiadienis, 17:32:32
NT KRIKSCIONIUI-smagu zinoti ,kad esi ne vienas ,o kazkas masto taip kaip ir tu o tiksliau taip kaip moko musu Viespats Jezus Kristus.

NT KRIKŠČIONIS 2002 m. gegužės 22 d., trečiadienis, 14:53:47
ĮSTATYMO PAVERGTIESIEMS
Jono 8:32 “ …ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus".
Taigi , jeigu kas nori būti NAUJOS SANDOROS( patvirtintos JĖZAUS KRISTAUS krauju ) dalininku , pabandykit suprasti šias tiesas ir ŠIOS TIESOS padarys jus laisvus.
1Tim.1:6 - 11 Kai kurie, nuklydę nuo šių dalykų, paskendo tuščiuose plepaluose. Jie norėtų būti įstatymo mokytojais, bet nesupranta nei ką kalba, nei ką tvirtina.
O mes žinome, jog įstatymas geras, jeigu kas teisingai juo naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas nėra skirtas TEISIAJAM, bet nusikaltėliams ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems ir šventvagiškiems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams,
paleistuviams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas priešinga sveikam mokymui pagal palaimintojo Dievo šlovingąją Evangeliją, kuri man yra patikėta.
Gal.5:14 - 18 JUK VISAS ĮSTATYMAS IŠSIPILDO VIENAME ŽODYJE: "MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP SAVE PATĮ".
Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti!
Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų. Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia - kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. BET JEI JŪS DVASIOS VEDAMI, NEBESATE ĮSTATYMO VALDŽIOJE.
Gal.5:22 - 26 Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,romumas, susivaldymas. TOKIEMS DALYKAMS NĖRA ĮSTATYMO.
Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems.
Gal.3:19 - 23 TAD KAM GI REIKALINGAS ĮSTATYMAS? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, KOL ATEIS PALIKUONIS, kuriam buvo skirtas pažadas; įstatymas buvo perduotas per angelus, tarpininko ranka.
Tarpininkas neatstovauja vienai pusei, bet Dievas yra vienas.
Tad gal įstatymas priešingas Dievo pažadams? Anaiptol! Jei būtų duotas įstatymas, galintis suteikti gyvenimą, tai iš tikrųjų teisumas būtų iš įstatymo.
Bet Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi tektų tiems, kurie tiki.
Prieš ateinant tikėjimui, buvome įstatymo įkalinti, kad lauktume apsireiškiant tikėjimo.
Rom.7:4 - 6 Taip ir jūs, mano broliai, per Kristaus kūną esate mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam - prikeltam iš numirusių - ir kad mes neštume vaisių Dievui.
Kol gyvenome pagal kūną, mumyse veikė įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros, ir mes nešėme vaisių mirčiai.
Bet dabar, NUMIRĘ ĮSTATYMUI, KURIUO BUVOME SURIŠTI, ESAME IŠLAISVINTI IŠ JO, kad tarnautume nauja dvasia, o ne pasenusia raide.
Rom.8:1 - 5 Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal Dvasią.
Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas IŠLAISVINO mane iš NUODĖMĖS IR MIRTIES ĮSTATYMO.
Ko įstatymas nepajėgė, būdamas silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu kaip auką už nuodėmę ir pasmerkė nuodėmę kūne,
kad įstatymo teisumas išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal Dvasią.
Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal Dvasią - dvasiškai.
SVEIKINU IŠLAISVINTUS IŠ ĮSTATYMO VERGIJOS !

Onute 2002 m. gegužės 22 d., trečiadienis, 09:09:57
Dekinga visiems uz tokiu trumpu ir aiskiu faktu parodyma, siame puslapyje.
Dabar man tampa aisku, kodel tiek daug zmoniu, tame tarpe ir man buvo uzmestas sydas ant samones-akiu. Kaip malonu suzinojus tiesa pasukti teisingu keliu. Kiek pamenu Biblijoje Kristus sake :"Pazinsite tiesa ir tiesa islaisvins jus." Tos sukurtos vaiku krikstynos, kai vaikas visai nieko pagal savo galias negali suprasti, tevai gi vargsta ruosdami iskilmes, mokedami uz tuscia reikala, kuris ne skatiko nera vertas. Tos misios uz mirusius, koks absurdas.! Tikrai Liuteris buvo teisus, kiek daug melo ir apgaules patyriame, net nesuvokdami, kad einame paskui aklus vadus-kunigus, vietoje to, kad patiems isitikinti, paskaityti ir pamastyti, kuris kelias is tiesu teisingas.

Simona 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 14:05:17
Mokytojo: 12:13.”Išklausykime viso ko esmės: prisibijok Dievo ir nuosakus Jo vykdyk, todėl kad tai žmogaus labui. "
Psalmės:118:20. “Štai vartai pas Viešpatį: teisieji pro juos įeis. “
Išėjimo:23:2. “Pykčiui paėmus viršų, neik paskui daugumą ….ir neatsitrauk nuo tiesos pagal daugumą.”
Psalmės 118:5-6. “O jeigu mano keliai pasuktų į Tavo nuosakų pildymą, tada nesigėdyčiau žiūrėdamas į visus tavo nuosakus.”
Psalmės 118:9. ///Antra dalis:Kokiais tiesos vartais galime paslovinti Viespati ? pagal kokį Dievo Žodį mes turime save saugoti ?///
Psalmės:119:10-12. "Visa savo sirdimi ieskau Taves, neleisk man nusisukti nuo Tavo nuosaku." "Savo sirdyje paslepiau Tavo zodi, kad nenuodemiauciau Tavo akivaizdoje." "Paslovintas Tu Viespatie ! Ismokyk mane Tavo nuosaku." ///Nuo kokių nuosakų nenukrypti , Kokį Dievo žodį saugo, kokius nuosakus išmokyti Dievo, prašė karalius Dovydas ?///
Partarlės.28:9. "Kas nusuka (i sali) savo ausi nuo istatymo klausymo(vykdymo) to malda - bjaurastis." ///Kokį įstatymą reikia mums išgirsti, kad Dievas išgirstų mūsų maldas ?///
1 Jono 3:22. “Ir gauname iš Jo, ko prašome, nes laikomės Jo įstatymų ir darome, kas Jam patinka.”
Ješajo.42:21. ///Kokį Savo įstatymą Dievas, dėl Savo tiesos išaukštino ir pašlovino ?///
Mato 5:17-18. “Nemanykite, jog Aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.”
Luko.16-17. “Greičiau dangus ir žemė praeis, negu vienas brūkšnelis iš Įstatymo dings.”
1 Jono 5:3. “..Nes tai ir yra Dievo meilė – vykdyti Jo įsakymus.”
1 Jono 2:3-4. “Iš to patiriame, jog esame Jį pažinę, kad laikomės Jo įsakymų. Kas sakosi Jį pažinęs, bet Jo įsakymų nesilaiko tas melagis, ir nėra jame tiesos. “
Mato.22:36-40 /// Kokius Įstatymus Pats Dievas parašė Savo pirštu akmeninėse plokštėse. Ar ne apie šį nuostabų Įstatymą kalba karalius Dovydas, kurį jis padės savo širdyje kaip spaudą, ir įvykdys viską, kas jame parašyta ?///
///Ar jums neatrodo, kad kalba eina apie vieną ir tą patį Dievo Įstatymą, duotą visai žmonijai nuo pat Adomo laikų, vėliau duotą Mozei, ir galiojantį iki mūsų laikų, kurį Pats Viešpats žada įrašyti į mūsų širdis ?/// Pagalvokime, tai pats didziausias istatymas, ir kas gali ji pakeisti be Dievo valios ???//
Apr.3:20 “Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. ///Ar ne puikus pasiulymas, ir kiek zmoniu ji girdi ?///

Simona 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 13:24:25
Baptistas:<<Šventasis Raštas niekur nevadina pirmos savaitės dienos šeštadieniu…Tam Biblijoje nėra pagrindo, kaip nėra ir Biblijinio įpareigojimo.>> -The Watchman
Presviteris:<<Nėra nė vieno žodžio, nei vienos užuominois Naujajame Testamente, reikalaujančio susilaikyti nuo darbo sekmadienį.Tradicinio didžiojo pasninko pirmąją savaitę, arba paties pasninko vykdymas, grindžiamas tuo pačiu, kaip ir sekmadienio šventimas – prisilaikymas. Joks Dieviškasis įstatymas nereikalauja sekmadieninės ramybės.>>
-Canon Eyton, in The Ten Commandments.
Anglikonas :<< O kur šventame Rašte mums pasakyta, kad mes aplamai turime prisilaikyti pirmosios dienos ? Mums liepiama švęsti septintą dieną, tačiau niekur mums neliepiama prisilaikyti pirmos dienos.>>
-Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism 334,336 psl.
Bažnyčios ”Kristaus mokiniai” narys:<<Neegzistuoja tiesioginio biblijinio pagrindo tam, kad pirmą dieną vadinti “Viešpaties diena.”>>
-Dr.D.H. Lucas. Christian oracle. 1980 m.sausis.
Metodistas:<<Tikrai, neegzistuoja jokio nurodymo, tam tikro priesako vaikų krikštijimui: taip pat neegzistuoja ir jokio priesako švęsti pirmą savaitės dieną. Dauguma tiki, kad Kristus pakeitė šeštadienį. Bet iš Jo asmeniškų žodžių mes matome, kad Jis atėjo ne su tokiu tokslu. Tie, kurie skaito, kad Jėzus pakeitė šeštadienį, remiasi tik prielaida.>>
-Amos Binney, Theological Compendium, 180-181 psl.
Episkopalinės bažnyčios narys:<<“Mes padarėme septintos dienos - pirmąja diena, šeštadienio sekmadieniu pakeitimą, remdamiesi vieninteliu šventos katalikų apaštališkos Kristaus bažnyčios autoritetu.>> -Bishop Symour, Why We Keep Synday.
/// Kas liečia jos,-katalikiskos bazbycios šventumą, mes visi puikiai žiniome iš istorijos -inkvizijos laikų ///
“Pietinių Baptistų” bažnyčios narys:<<Šventas septintos dienos – šeštadienio pavadinimas. Šis faktas perdaug aiškus, kad jį nuginčyti. (Išėjimo 20:10). Su aiškiu Dievo žodžio mokymu šiuo klausimu sutikdavo visais šimtmečiais… Niekada Kristaus mokiniai nepriskirdavo šeštadienio įstatymą pirmai savaitės dienai – ta beprotybė buvo išrasta žymiai vėlesniais amžiais: Jie taipogi nedarė įvaizdžio, kad pirmoji išstūmė septintąją..>>
-Joseph Judson Taylor, The Sabbath Question, 14-17 psl,41.
Amerikos kongregacionalistas:<<Visuotinai paplitęs įvaizdis, kad Kristus ir Jo apaštalai autoritetingai pakeitė septintą dieną pirmąja, absoliučiai neturi jokio pagrindo Naujajame Testamente>> -Dr.Layman Abbot, in the Christian Union, 1890 m.birželio 26/
“Krikščioniškosios bažnyčios” narys:<<Nei vienas iš dangaus žodis neliūdyja apie tai, kad šeštadienis buvo pakeistas, ar, kad jo vietoje atėjo Viešpaties diena (sekmadienis).>>
-Alexander Campbell, in The Reporter, 1921 m.spalio 8.

Al;girdas 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 11:51:27
Tesinys:<<Jeigu protestantai nori sekti Biblija, tai jie turi šeštadienio dieną šlovinti Dievą. Laikydamiesi sekmadienio, jie seka katalikų bažnyčios įstatymu.>>
-ALBERT Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal, in a letter, 1920 vasario 10.
<<Mes tvirtiname, kad šventas apaštališkasis (Vatikanas) ir romos popiežius laiko viršenybę virš
viso pasaulio.>>
-A Decree of the Council of Trent, guoted in Philipe Labbe and Gabriel Cossart, The Most holy Councils, 13 tomas,1167 stulp.
/ O KUR GI VISU MUSU DANGISKASIS TEVAS, VISAGALIS VIESPATS, KURIS SAKO:"TIK VIENAS AS ESU KITO NERA ??? KUR IS ZMONIU SAMONES DINGO SITOJI SAMPRATA ?/
<<Tai katalikiškoji bažnyčia Jėzaus Kristaus autoritetu pernešė poilsio dieną (iš Biblijos šeštadienio)
į sekmadienį…Todėl protestantų laikymasis sekmadienio, tai jų rodoma pagarba (katalikiškąjai bažnyčiai), prieštaraujanti jiems patiems .>>
-Monsignor Luis Seguar, Plain Talk about the Protestantism of Today, 213 psl.
<<Mes švenčiame sekmadienį vietoje šeštadienio, todėl, kad katalikiškoji bažnyčia pernešė šeštadienio šventimą į sekmadienį.>> -Peter Geiermann, CSSR, A Doctrinal Catechism 1957 m.50 psl.
<<Bažnyčia pakeitė šeštadienio šventimą į sekmadienio šventima, Dangiškojo neklystamumo autoriteto teise, dovanoto jai, jos įkūrėjo, Jėzaus Kristaus. Protestantas, tvirtinantis, kad Biblija yra vienintėlis tikėjimo vadovas, neturi jokio pagrindo sekmadienio šventimui. Šiame klausime septintos dienos adventistas pasirodo yra vienintelis nuoseklus protestantas.>>
-The Cathilic Universe Bulletin, 1942 m.rugpjūčio 14, 4 psl.
/Dovanojo, kaip žinome, savo 12-kai mokiniu, bet ne apsišaukėliui romos popiežiui, kurio tuometiniai pasekejai, tuos mokinius nuzude, taip pasisavindami mokiniams suteiktas teises. Mes zinome, kad tokiu budu igytos teises negalioja/
Kalba Protestantizmas :
Baptistas: <<Buvo ir yra priesakas, reikalaujantis švęsti šeštadienio dieną, bet šis šeštadienine diena nebuvo sekmadienis. Tačiau, lengvabūdiškai ir su triumfu sakoma, kad šeštadienis buvo perneštas iš septintos dienos į pirmą savaitės dieną su visomis jos prievolėmis, privilegijomis ir priemonėmis, numatančiomis jei jos nevykdo. Būtinai norėdamas šiuo klausimu gauti informaciją, kurį aš tyrinėjau per ištisus ilgus metus, aš klausiu: kur galima rasti įrodymus tokiam pernešimui ? Nei Sename
testamente, nei Naujame Testamente – absoliučiai nieko nėra ! Neegzistuoja joks Biblijinis įrodymas i šeštadienio priesako petrnešimui iš septintos į pirmą savaitės dieną.>>
Dr.E.T.Hiscox, aythor of the Baptist Manual.
Kongracionalistas: <<Visiškai akivaizdu, kad kaip griežtai ir ištikimai mes švęstume sekmadienį, tuo pačiu šeštadienio mes neprisilaikome. Šeštadienis grindžiamas įpatingu Dieviškuoju priesaku. Sekmadienio šventimui mes negalime remtis tokiu priesaku, nes jo neturime. Ne, Naujajame Testanemte nėre nė vienos eilutės, rodančios kokią nors bausmę už nesilaikymą tariamo švento sekmadienio.>> -Dr.r.w.Dale, The ten Commandments, 106-107 psl.

Algirdas 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 11:21:15
Tesiu Simonos minti is tos pacios knygos:<<Mes šioje žemėje užimame Visagalio Dievo padėtį.>> – Pope Leo X111, IN AN Encyclical Letter, 1894 birželio 20.
<<Protestantai… mieliau priima sekmadienį, nei šeštadienį, kaip Dievui tarnavimo dieną, po to, kai katalikiškoji bažnyčia padarė pakeitimą…Bet protestantiškasis protas, rodos nesupranta to, kad švęsdami sekmadienį, jie pripažįsta – popiežiaus autoritetą, kaip bažnyčios atstovą.>>
-Our Sunday Visitor, 1950 vasario 5.
/O kur Dievo autoritetas ? Kas numire ant kryziaus Kristus ar popiezius ? Ap.Pauliaus zodziais tariant, ko turime labiau klausyti Dievo akivaizdoje zmoniu ar Dievo ?/
<<Ne Visatos Kūrėjas iš Pradžios kn. 2:1-3, bet katalikiškoji bažnyčia “gali pretenduoti į garbę suteikdama žmogui pauzes kas septintą dieną jo darbuose.”>>
-S.D.Mosna , Storia della Domenica, 1969, 366-367 psl.
/ Cha, hm… grazu ar ne, apsisaukeliai auksciau Dievo stovi, iki ko priejome ? Jie pasirodo ir musu kurejais tapo !/
<<Mes šioje žemėje užimame Visagalio Dievo padėtį.>> – Pope Leo X111, IN AN Encyclical Letter, 1894 birželio 20.

<<Popiežius yra ne tik Jėzaus Kristaus atstovas, bet Pats Jėzus Kristus, paslėptas po žmogiškuoju
kūnu.>>
-The Catholic National, 1895, birželis.
/ O cia dar graziau, tik pagavokite “pats Kristus”’ ir
sugalvok sitaip a ? Ne veltui pasakyta, kad setonas nores pasistatyti auksciau Dievo savo sosta.../

paulius 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 10:08:55
Manau, svarbiausia -
pagal Dievo įsakymą švęsti septintą dieną,
kad ir kaip ją vadintum, šeštadieniu, ar sekmadieniu.
O prancūzų revoliucija buvo įvedusi 10 dienų savaitę
ir panaikinusi "katalikišką išmislą" - sekmadienį.
Labai patogu, bet tai jau tikrai bedieviszka.

Simona 2002 m. gegužės 21 d., antradienis, 08:47:17
Slapta tema, apie kurią beveik niekas nedrįsta diskutuoti…
Iš kygos “KAS SLEPIASI PO NAUJA PASAULINE TVARKA”
Kiek tai liečia Jus ?
Išleista :1992 by Inspiration Books East, Ins.
Jemison, Al 35085-0352 U.S.A.
Noriu pasiūlyti Jums, nedidelę, šios knygos- brošiūros puslapių apžvalgą, ir susipažinti su kitų konfesijų tikinčiųjų mintimis.
Kalba katalikybė
<<Sekmadienis akivaizdus katalikybės nustatymas, ir jos pretenzijos, kad tai būtų vykdoma, gali būti pateisintos vieninteliu būdu, tik katalikybės principų pagrindais.
Nuo pradžios ir iki pat galo Šventame Rašte nėra nei vienos vietos, kuri pateisintu pernešimą; savaitinį tarnavimą Dievui iš paskutinės savaitės dienos į pirmąją.>>
-The Catholic Press, Cidnej, Australia, rugpjūtis 1900 m.
<<Protestantizmas, atmesdamas (romos-katalikų) bažnyčios autoritetą, neturi reikiamo pagrindo savo teorijai patvirtinti, švęsdami sekmadienį, ir pagal logiką turėtų prisilaikyti, kaip poilsio dienos šeštadienio.>>
-John gilmary shea, American Catholic Quarterly Review, sausis 1883 m.
<<Būtų gerai priminti presviterionams, babtistams, metodistams ir visiems kitiems krikščionims, kad Biblija jokiu būdu nepalaiko jų sekmadieninio dienos šventimo. Sekmadienis akivaizdus romos-katalikų bažnyčios nustatymas, ir tie, kurie švenčia šią dieną, vykdo katalikų bažnyčios nuosaką.>>
-Press Brady, in an adress, reported in the Elizabeth, N.J.”News”, 18 kovo 1903 m.
<<Klausimas: Ar Jūs galite, kokiu nors būdu įrodyti, kad (katalikų) bažnyčia turi valdžią nustatyti šventines dienas ?>>
<<Atsakymas: Jeigu ji neturėtų tokios teisės, tai ji negalėtų padaryti to, kad visame kame su ja sutinka visi šių laikų tikintys žmonės: ji negalėtų padaryti pakeitimo šeštadienio šventimo - septintos savaitės dienos – į sekmadienio šventimą – pirmą savaitės dieną, - pakeitimo, kuriam Biblijoje nėra jokio pagrindo.>>
-Stepan Keenan, A Doctrinal Catechism 176 psl.
///Idomu, kas privertė anų laikų tikinčiuosius švęsti sekmadienį, drausdami ir grasindami mirtimi skaityti Bibliją, ko pasekoje, šiuolaikinis žmogus seka savo prosenelių pėdomis, neskaitydamas Dievo laiško parašyto kiekvienam iš mūsų?///
<<Teisingas samprotavimas ir blaivi mąstysena, reikalauja priimti vieną ar kitą iš šių alternatyvų: arba protestantizmas ir švęsti šeštadienį, arba katalicizmas – švęsti sekmadienį. Kompromisas neįmanomas.>>
-The Catholic Mirror, 1893 gruodžio 23

neilas 2002 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 18:10:13
as viska pasakiau ka norejau pasakyti del sabo,vel kartotis nenoriu tik dar keletas pastebejimu:Jonai tai kodel musu Viespats "lauze" sabo istatyma tiksliau nesilaike jo pazodziui?,o kaip gerai kai zmonems aisku.Reginai-jei as teisingai supratau tavo minti,noriu paklausti tada kaip suprasti::"Ne kiekvienas, kuris Man sako "Viespatie,Viespatie ! ieis i dangaus karalyste, bet TAS, KURIS VYKDO MANO TEVO VALIA ESANCIO DANGUJE." /Mt.7:21/ o Paulius laiske raso“Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.”Rom10,13
tai atsiprasau pagal jus kazkaip labai priestaringai skamba visas Kristaus mokymas,man viskas aisku TIKEJIMAS svarbiausia ,o jums darbai ir Istatymai tada galai nesueina.....paaiskinkit man nesusiprateliui...ir dar Jonai as niekur nesakiau zodziais TIKEJIMU o ne zodziais tai du skirtingi dalykai.tai tiek aciu uz kantrybe.

Jonas 2002 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 17:41:52
“O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname.”Rom3,31 Kuo patvirtiname istatyma ? Tik jo vykdymu.
“Ir pridūrė: "Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats".Mk2,27 Kaip matome sabata padaryta zmogaus labui, kad jis ja svesdamas, gautu ta diena jam skirtus is Dievo palaiminimus. Nes Viespats pasventino ir palaimino ja- sabata. Tad ja svesdami, bendraudami su Viespaciu tikraja to zodzio prasme, bet ne zodziais, tampame sabatos dienos dalininkais.

Jurgis 2002 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 14:10:08
Neilai, idomi situacija gaunasi pagal paties mastysena. Atsakyk, jei toks ismintingas, kodel Kristaus mylimiausiam mokiniui Jonui buvo parodyti tie, 144 tukst., kurie stoveje ant stiklo juros, sumaisytos su ugnimi, nugaleje zveri, jo atvaizda ir jo vardo skaiciu ? Kurie giedojo Dievo tarno Mozes giesme ir AVINELIO giesme ??? Kas pagaliau toji giesme, kurios, kaip ugnies bijaisi ? Taip galima spresti is paties pasisakymu.

Paulius 2002 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 13:56:19
Ir man, taipogi, tampa aišku, kad pasakyti Kristaus žodziai:"Ne kiekvienas, kuris Man sako "Viešpatie,Viešpatie ! įeis į dangaus karalystę, bet TAS, KURIS VYKDO MANO TĖVO, ESANCIO DANGUJE, VALIĄ ." /Mt.7:21/. Jo valią mes randame išdestytą Biblijoje, paliktą mums, ir per amžius issaugotą Dieviškajame įstatyme. To paneigti niekas negali, tai akivaizdu. Visi kiti, kurie neigia jo vykdymą, nenori tapti panašiais i Viešpati, tais žmonėmis, kokiais sukūrė juos Kurėjas. Jis mus sukurė pagal savo atvaizdą. Nuodėmės įtakoje atvaizdas išsitryne, ir norėdami sugrįžti pas Tėvą, kad Jis mus priimtu, turime priimti tas tiesas, kurios mums suteikia galimybę tapti tokiais, kokiais buvome nuo pat pradžių.
p.s.
"kas ant kito sako - ant savęs pasisako"

Genadijus 2002 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 13:52:24
Citata //:Nuo „šabo” dienos pereinama prie „pirmosios dienos po šabo”, nuo septintosios dienos prie pirmosios: dies Domini virsta dies Christi!// Sakyciau nuostabus setono persikunijimas. Jus nevykdykite Dievo istatymo, (sypsosi setonas skaiciuodamas, kiek tokiu patikliu pateks i jo pinkles). Jus, zmones, geriau ismanoe (mano pagalba), tuo paciu perejote (ne be mano setonisku pastangu), nuo sestadienio sventimo prie sekmadienio, nes jums labai, labai maloni Viespaties Kristaus prisikelimo diena. O ka sake, Viespaties Kristaus, Dievas Tevas, argi cia jau taip svarbu ? Svarbu apsimeteliska meile myleti vienas kita,ir to pakaks, kam cia dar begti begima, kad gautume gyvenimo vainika. Mes ji ir be begimo igysime setono pagalba, jo sukurptoje iliuzijoje.

Regina 2002 m. gegužės 20 d., pirmadienis, 11:01:29
Asmeniskai man tampa aisku, kad pasakyti Kristaus zodziai::"Ne kiekvienas, kuris Man sako "Viespatie,Viespatie ! ieis i dangaus karalyste, bet TAS, KURIS VYKDO MANO TEVO VALIA ESANCIO DANGUJE." /Mt.7:21/. Jo valia mes randame isdestyta Biblijoje, palikta mums, ir per amzius issaugota Dieviskajame istatyme. To paneigti niekas negali, tai akivaizdu. Visi kiti, kurie neigia jo vykdyma, nenori tapti panasiais i Viespati, tais zmonemis, kokiais sukure juos Kurejas. Jis mus sukure pagal savo atvaizda. Nuodemes itakoje atvaizdas issitryne, ir noredami sugrizti pas Teva, kad Jis mus priimtu, turime priimti tas tiesas, kurios mums suteikia galimybe tapti tokiais, kokiais buvome nuo pat pradziu.

Paulius 2002 m. gegužės 19 d., sekmadienis, 12:00:28
http://www.lcn.lt/b_dokumentai/ap_laiskai/dies_domini.html
Kazkam, Kam Buvo Graudu :
Kazin, ar matėte tekstą, kur tiek daug remiamasi Biblija ?
Jo autorius tikrai turėtų labai mėgti tiesos Žodį
ir mylėti Dievą.
Bet jei įsiskaitytumėte,
pamatytumėt žymiai rimtesnių įžvalgų,
kurios kyla įsiskaitant ir įsižiūrint į Dievo Žodį,
nei tos, "dirbti-nedirbti", "vykdyti-nevykdyti", IMHO.
Pavyzdukas:
Nuo šabo dienos prie sekmadienio
18. Kadangi trečiasis įsakymas iš esmės remiasi Dievo išganomųjų darbų atminimu, krikščionys, suvokę Kristaus pradėto naujo bei galutinio laiko savitumą, pirmąją po šabo dieną šventė, nes šią dieną Viešpats prisikėlė iš numirusių. Kristaus velykinis slėpinys išties yra visiškas pradžios slėpinio atvėrimas, išganymo istorijos viršūnė ir eschatologinės pasaulio atbaigos išankstinis numatymas. Ką Dievas atliko per Kūrimą ir ką jis padarė savo tautai per Išėjimą, buvo atbaigta per Kristaus mirtį ir prisikėlimą, net jei visa tai galutinai išryškės tik per parusia, šlovingąjį Kristaus sugrįžimą. Jame buvo ligi galo įgyvendinta dvasinė šabo prasmė; Grigalius Didysis pabrėžia: „Tikruoju šabu laikome mūsų Išganytoją, Viešpatį Jėzų Kristų”. Štai kodėl džiaugsmas, kurį jaučia Dievas, per pirmąjį žmonijos šabą apžvelgdamas viską, kas buvo sukurta iš nieko, išreiškiamas džiaugsmu Kristaus, pasirodžiusio saviesiems Velykų sekmadienį, kad dovanotų jiems ramybę ir Dvasią (plg. Jn 20, 19 – 23). Velykų slėpinyje žmogus ir drauge su juo visa kūrinija, kuri „iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina” (Rom 8, 22), iš tikrųjų patyrė naująjį „Išėjimą” į Dievo vaikų, kartu su Kristumi galinčių šaukti: „Aba, Tėve!” (Rom 8, 15; Gal 4, 6), laisvę. Šio slėpinio šviesoje atgaunama Senojo Testamento priesako dėl Viešpaties dienos prasmė, praturtinta ir visiškai atskleista šlovėje, spindinčioje prisikėlusio Kristaus veide (plg. 2 Kor 4, 6). Nuo „šabo” dienos pereinama prie „pirmosios dienos po šabo”, nuo septintosios dienos prie pirmosios: dies Domini virsta dies Christi!

neilas 2002 m. gegužės 17 d., penktadienis, 18:13:06
Jei norime laikytis šabo, turime daryti tą tinkamai; jau esame išsiaiškinę, kad yra labai pavojinga laikytis Mozės Įstatymo dalinai, nes už tai gresia prakeikimas (Gal 3:10). Išgelbėjimas pasiekiamas laikantis Kristaus įstatymo, o ne Mozės. Izraeliui nebuvo leista dirbti jokio darbo per šabo dieną: "Kas dirbtų joje darbą, bus užmuštas". Dar jiems buvo paliepta: "Nekursite ugnies šabato dienomis visuose savo butuose", todėl tą dieną jiems buvo uždrausta virti maistą (Iš 35:2,3; 16:23). Žmogus, kuris rinko malkas šabo dieną ir matyt ruošėsi kūrenti ugnį, už tai buvo nubaustas mirtimi (Sk 15:32-36). Todėl denominacijos, kurios moko, jog šabo laikymasis yra privalomas jų nariams, turėtų bausti mirtimi tuos savo narius, kurie sulaužo šabą. Tada taip pat neturėtų būti verdamas maistas ar naudojama ugnis bet kokiu pavidalu - pvz. automobilių varikliuose, šildymo sistemoje ir t.t. Žydai ortodoksai šiais laikais rodo pavyzdį, kaip reikėtų elgtis per šabą: visą dieną jie būna patalpose išeidami kur nors tik dėl religinių priežasčių, ir patys asmeniškai neužsiima virimu, vairavimu ir t.t. Dauguma "krikščionių", bandančių laikytis šabo , nė iš tolo jiems neprilygsta tame.
Aš nesakau ,tiems kas švenčia šabą nešvęsk,bet ir …
“Taigi niekas teneteisia jūsų dėl valgymo ir gėrimo ar dėl metinės šventės,ar jaunaties,ar šabatos.Tai tėra būsimūjų dalykų šešėlis,tačiau tikrovė priklauso Kristui.”Kol2,16-17,tai ką pasakysite Paulius mokė klaidingai? Ir dar
“Vienas vertina vieną dieną labiau už kitą,kitas lygiai vertina kiekvieną dieną.kiekvienas tebūnie visiškai įsitikinęs savo paties protu.kas laiko vieną dieną ypatinga ,laiko Viešpačiui,ir kas valgo-valgo Viešpačiui,nes jis dėkoja Dievui;o kas nevalgo,nevalgo Viešpačiui ir dėkoja Dievui….ir toliau O tu-ko teisi savo brolį?arba ko žiūri iš aukšto į savo brolį?nes mes visi stovėsime prieš Dievo teismo sostą.”
Rom 14,5-10
“Taigi šabatos šventimas dar lieka Dievo tautai,nes kas įeina į jo atilsį,tas irgi ilsisi po savo darbų,kaip Dievas ilsėjosi po savųjų.”Hbr4,9-10
Sakote mes turime laikytis visų 10 Dievo įsakymų? “O štai jo įsakymas:
kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą
ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.”1Jon3,23 ,o čia kas 11…?
“O mes žinome, jog įstatymo reikalavimai paskelbti tiems, kurie yra pavaldūs įstatymui, kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę.”Rom3,19-20
“O gal tikėjimu mes panaikiname įstatymą? Nieku būdu! Priešingai, mes įstatymą patvirtiname.”Rom3,31
“Ir pridūrė: "Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats".Mk2,27
“Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.”Rom10,13

neilas 2002 m. gegužės 17 d., penktadienis, 17:19:43
Rimui-nezinau gal tau taip ir pasirode bet as kaip tik stengiuosi ziureti i visuma,o ne ieskoti kas tiktu pagristi mano nuomone,bet jei taip ir atrodo tai jums taip atrodo o Viespats zino kad viskas yra ne taip.

2002 m. gegužės 17 d., penktadienis, 13:29:51
I pauliaus kvietima pasiziureti mokymo apie Viespaties dienos sventima. Butu juokinga, jei ne butu graudu, nes is tikruju norisi verkti. Pasidomejau ir supratau, kad siulai zmoniu, bet ne Dievo mokymo apie Jo dienos sventima. Viespaties dienos sventimo mokymas yra Jo Zodyje - Biblijoje, ir Jo ieskoti po saitus nera reikalo. Jei nepatinka Biblija, kaip gali patikti tiesos Zodis, atsiustas ir paliktas per mokinius, Paties Dievo ?

Algirdas 2002 m. gegužės 17 d., penktadienis, 11:04:52
Biblijoje pasakojama, kaip dvi moterys stengesi irodyti, kurios vaikas is tiesu yra. Saliamonas, kudikio nepadalino perpus, tuo parodydamas savo isminti. Tad ar nevertetu ir mums, stengtis tapti ismintingais Dievo akyse, ir nedalinti to kas nedaloma ?

Rimas 2002 m. gegužės 17 d., penktadienis, 09:00:17
neilai, noriu paklausti, ar gaves is tevo laiska ji dalini per puse ? Viena, pirmaji lapa nuplesi ir ismeti net neskaites, nes ten liete broli ar sese, ir tave pati, (nes tavo asmenyje, kaip vyresniojo mate padejeja, ir pilnai pasitikejo, kad tai ka pasakys bus padaryta), kuriems prase tevas perduoti savo zodzius ir valia, kad ji butu vykdoma jam nesant namuose ? Ir pasilieki tik antraji, kad gal siame ka nors rasi tinkamo, ir pamokomo sau ? Kaip tuomet tures jaustis tevas, zinodamas, kad jo valia, tavo asmenyje brolio ar seses atzvilgiu, neivykdyta ?

neilas 2002 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis, 17:33:49
Algirdai apie kuri tu kalbi apie Nauja Sandora ar apie Sena duota tik zydams?

Algirdas 2002 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis, 13:37:43
Kiek mes, atseit nuosirdziai tikinciuju, matome aplink save. Katalikai, pravoslavai, babtistai, sekmininkai ir kt., kurie sakosi nuosirdus, taciau tik lupomis garbina Dieva, bet ne sirdimi. Jie ir noredami negali vykdyti istatymo, nes jo dorai nezino. Cia ir buvo kalbama apie pilna istatyma, kuri kiekvienas nuosirdus tikintysis privalo vykdyti, kitaip jis tampa melagiu, nes sakosi pazistas Dieva, bet Dievo duoto istatymo nenori vykdyti. Su noru priima iskreipta istatymo pakaitala, bet ne originala. Taip lengviau gyventi ir vaizduoti, kad tiki, kaip dauguma taip ir as.

Jurgis 2002 m. gegužės 16 d., ketvirtadienis, 13:25:12
Ar verta diskutuoti su ateistais, kurie neturi ir zalio supratimo, kas yra Biblija, ir zinoti nenori, juo labiau kai saitas pavadintas setono vardu. Ten satanistai, bet tik ne tikintieji. Diskutuoti galima ir verta tik su tikinciaisiais ir tik tais, kurie priima Zodi, bet neatstumia-neuzkietina sirdziu atejus laikui priimti tiesa.

neilas 2002 m. gegužės 14 d., antradienis, 17:56:05
Arturai -as netikiu ,kad nuosirdziai tikedamas zmogus galetu nevykdyti Istatymo,bet vykdydamas Istatyma zmogus gali ir netiketi? pasirodo as kazka kaltinu ,kai tuo tarpu mane jau ir zmogzudziu isvadino nieko istversiu o smulkiau savo mintis pabandysiu isdestyti savaitgali.tik Arturai noreciau paklausti tai kaip tu sventi saba...?

Neeretikas 2002 m. gegužės 14 d., antradienis, 17:53:52
Jei norit medziagos pamastymams ir padiskutuot su ateistais uzeikit i http://www.satan.lt/guestbook/default.asp .Siaip jus cia nuobodziai bendraujat.Manau kad "klausytojams" mazai naudos is tusciu jusu denominaciniu gincu.Tik uzeja ten neapsijuokit su savo "aukstom teorijomis" kurias kazin ar patys vykdot... Sekmes .

neilas 2002 m. gegužės 14 d., antradienis, 17:52:05
Jonui tu cia apie save ar apie Apastala Pauliu?

Arturas 2002 m. gegužės 14 d., antradienis, 17:37:59
Neilui-
Įtikinai, dabar suprantu, kad Įstatymas neturi praktinės reikšmės,o tik dvasišką. Kokia prasmė stengtis bei gyventi pagal moralinį Įstatymą? Dievas vistiek nežiūrės į darbus. Na ir kas,kad aš piktas žmogus ir pikti darbai- tai žmogiška, užtenka, kad ant mano liežuvio Kristaus vardas. O žudikas taip pat iš gailesčio -pykšt pokšt..., kad nesikankintum ir geras,o tik jūs kitaip negu jis matuojat meilę?

Jonas 2002 m. gegužės 14 d., antradienis, 11:12:50
Reiketu neilai uzbaigti minti iki galo, taip sakant issakyti kas yra kontekste. Ir taip: ” Ir jei kas klauso mano zodziu ir ju nelaiko, as jo neteisiu, nes atejau ne pasaulio teisti,bet pasaulio gelbeti."Jn12,47
toliau seka mintis: "Kas Mane niekina ir Mano zodziu nepriima, tas jau turi savo teiseja: pats zodis, kuri As kalbejau, nuteis ji paskutiniaja diena." Isvada: “Kas myli Mane, tas vykdo Mano Tevo valia esancio danguje.” VALIA YRA ISREIKSTA JO IR TIK JO ISTATYME, ir kuris kaip zinome nesikeicia ir keistis negali, nes Viespats sako; “As Viespats, As NESIKEICIU.” Tad nevykdantys Jo valios, - apgavikai, melagiai ir nera juose tiesos. Idomu kas ka teisia. Arturas issako mintis atitinkancias Biblijos tiesas. Jei tos tiesos rezia per paties sazine, tuomet suprantama, is karto matai lyg ir teiseja Arturo asmenyje, nors faktiskai pati teisia Dievo Zodis, bet ne Arturas. Ta ir reiketu pripazinti, neverciant kaltes kitam.

paulius 2002 m. gegužės 14 d., antradienis, 00:47:45
Čia - mokymas apie Viešpaties dienos šventimą.
Tenenugąsdina autorius... :)
http://www.lcn.lt/b_dokumentai/ap_laiskai/dies_domini.html

Arturas 2002 m. gegužės 13 d., pirmadienis, 12:28:06
Neilui-
Noriu paklausti: -O ką davė jums išteisinimas per tikėjimą? Ar pasikeitė elgesys? Gyvenimas neprieštaraujantis Dešimčiai Dievo įsakymų ar yra priemonė išteisinimui, ar išteisinimo per tikėjimą vaisius? Tas Kuris parašė "Nevok", Tas Pats parašė ir "Atmink sabato dieną..."!!! Ar neskaitėte,kad ne aš jus kaltinu, o Žodis, kurį kalbėjo Tėvas ir Sūnus Kristus.Jok.2:9-12 "Bet, jeigu atsižvelgiate į asmenis, darote nuodėmę ir esate Įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Mat, kas laikosi viso Įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl viso. Juk Tas, kuris pasakė: "Nesvetimauk!", taip pat pasakė ir: "Nežudyk". Tad jeigu tu nesvetimauji, bet žudai, - vis tiek esi Įstatymo laužytojas. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami PAGAL LAISVĖS ĮSTATYMĄ." LAISVĖ YRA ĮSTATYMO RIBOSE, o už ribų- tik mirtis. Visa kas neatitinka ĮSTATYMO - yra nusikaltimas ir nuodėmė.

Paulius 2002 m. gegužės 12 d., sekmadienis, 16:37:36
Kiek pastebejau, sektantų,
ar tai būtų Jehovos liudytojai,
ar kokie kiti,
kalbėjimo stilius yra panašus.
Esant isitikinus, kad tik jie vieni yra teisūs,
kukliai sakyti, kad teisus yra Dievas,
kurį, savaime suprantama,
pažįsta ir atstovauja tik jie vieni.
p.s.
Ir katalikų bei kitų trdicinių krikščionių
tarpe būna, kad pasitaiko panašių dalykų,
bet, rodos, tai nėra visuotinė
ar net oficiali nuostata.

neilas 2002 m. gegužės 12 d., sekmadienis, 02:57:32
MEILĖ???- Kas sako MYLIU, bet myli vieną iš punktų tik teoriškai,o ne praktiškai,tas NEMYLI.Lygiai kaip jeigu esi tik 99 procentus išgelbėtas - tai tikrų tikriausiai esi negyvas.-Arturai tau neatrodo kad tu vel kalbi kaip kaltintojas teisme o ne kaip krikscionis man tik idomu kas tau dave teise teisti kitus jei nei pats musu Viespats Jezus to nedare "Ir jei kas klauso mano zodziu ir ju nelaiko,as jo neteisiu,nes atejau ne pasaulio teisti,bet pasaulio gelbeti."Jn12,47 tai arba tu visiskai nesupranti musu Viespaties zodiu apie Naujaja Sandora arba atleisk tu setono gundomas esi.. nes issirinkti savo tiesa patvirtinancias eilutes is Sventojo Rasto yra labai lengva...Arturai kas tu sektantas ...setono vaikas ar krikscionis? is tavo atsakymo bus galima suprasti kas tu todel buk atsargus o geriau buk teisingas sau o tiksliau Jezui ...

neilas 2002 m. gegužės 10 d., penktadienis, 17:10:17
Arturui-"Toki pasitikejima Dievu mes turime per Kristu.Ne kad mes savaime tokie nuojegus,jog galetume manyti ka nors kaip is musu paciu kilus,bet musu nuojega ateina is Dievo ,kuris juk mus igalino buti tarnais Naujosios Sandoros-ne raides,bet Dvasios,nes raide uzmusa,bet Dvasia teikia gyvybe"2Kor3,4-6
"Bet ju protai atbuko ,nes iki pat sios dienos tas pats dangalas,skaitant senaja sandora,pasilieka nenudengtas,nes jis tik per Kristu pasalinamas."
2Kor3,14
"Bet kadangi zinome,jog zmogus neisteisinamas istatymo darbais,bet tik per tikejima Kristumi Jezumi,mes irgi itikejome Kristu Jezu,kad butume isteisinti per tikejima Kristumi,o ne istatymo darbais,nes istatymo darbais nebus isteisintas joks zmogus/"Gal2,16
"Neatmetu Dievo malones,nes jei teisumas igyjamas istatymu,tai Kristus mire veltui!"Gal2,21
dabar truputy -Arturui -nuo saves noriu pridurti tai gal tu nori pasakyti kad mes dar privalome aukoti aukas turiu galvoje avineliu,verselius...paukscius...
pabaigoje "Taigi tas ,kuris jums suteike Dvasia ir dare stebuklus tarp jusu-ar jis tai dare remdamasis istatymo darbais,ar tuo kad tikejote tai ,ka girdejote?"Gal3,5 Atsakyk?
"JEI KAS YRA TIKRAS,KAD JIS PRIKLAUSO KRISTUI,TEGUL,KITA VERTUS,SAU PAGALVOJA APIE TAI ,KAD,KAIP JIS PRIKLAUSO KRISTUI,TAIP IR MES."2Kor10,7

Dievo balsas 2002 m. gegužės 10 d., penktadienis, 15:16:35
ARTŪRAI , ar TU dvasiškai aklas, ar iš tikrųjų esi užsispyręs ? Nejaugi TU negirdi Dievo, kuris TAU kalba per žmones? Kiek gerų žodžių ir pasisakymų ,skirtų TAU apie MANO ĮSTATYMĄ ,buvo šitame forume ! Vienintelio, ko TAU reikia , tai atgailauti ir grįžti prie SVEIKOJO BIBLIJOS MOKSLO !

Arturas 2002 m. gegužės 10 d., penktadienis, 13:46:57
Neilui-
MEILĖ???- Kas sako MYLIU, bet myli vieną iš punktų tik teoriškai,o ne praktiškai,tas NEMYLI.Lygiai kaip jeigu esi tik 99 procentus išgelbėtas - tai tikrų tikriausiai esi negyvas.
Nesuprantu, kodėl žmonės Sabatą užsispyrusiai "vykdo" tiktai dvasiškai, o tikrovėję būtent Sabatos dieną aria,kasa daržus arba kaitinasi saulėje,t.y.dvasiškai paleistuvauja vengdami Dievo,vagia Dievui skirtą laiką,žudo tikinčiųjų moralę. Dievas išskyrė iš darbo savaitės vieną dieną padarydamas ją ypatingu palaiminimu-Skaič.8:9-10"Sabato dieną aukosite DU sveikus metinius avinėlius, o duonos aukai - DVI dešimtаsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, taip pat ir geriamąją auką.Tai bus NUOLATINĖ SABATO deginamoji auka, PRIEDAS PRIE KASDIENINIŲ deginamųjų."
Nejaugi žmonės negali prisiversti susirinkti vardan Dievo būtent Sabatos metu ir mokytis iš Jo Žodžio t.y. daryti sau gerą.PADARYTI VIENĄ DIENĄ SU DVIGUBOMIS AUKOMIS. Juk būtent tą dieną visa Visata daro tą patį ir visi yra vienoje dvasioje gaudami iš Tėvo ypatingus palaiminimus.Iz.66:22-23 "Kaip nauji dangūs ir nauja žemė, kuriuos sukursiu, pasiliks mano akivaizdoje, taip jūsų palikuonys ir vardas išliks, - sako Viešpats. Nuo vieno jauno mėnulio iki kito ir NUO VIENO SABATO iki KITO VISI ATEIS ir parpuls mano akivaizdoje, - sako Viešpats." -Visi esti vieningame pulse.
Tačiau "mylintieji" sako:- "Dievas mums palaiminimus duos tą dieną, kurią MES panorėsime.Mes belsime į duris nors Jo ir nebus namuose. Durys privalo atsidaryti." Atspėk! - Kas užims tuščią namą ir dalins savus palaiminimus?Lk.11:23-26.

neilas 2002 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 17:07:10
Kristus sake:"Ne kiekvienas, kuris Man sako "Viespatie,Viespatie ! ieis i dangaus karalyste, bet TAS, KURIS VYKDO MANO TEVO VALIA ESANCIO DANGUJE." /Mt.7:21/. JO VALIA mes randame JO DUOTAME ISTATYME. nenoreciau sutikti ,is kur Jurgi zinai ,kokia Dievo valia.Tau atrodo taip oman ,kad Dievo valia yra vykdyti Jezaus valia per Nauja Sandora todel ta pacia eilute as suprantu taip "Ne kiekvienas ..." tai galima kalbeti nuosirdziai ir tuo tiketi ar kaip rasto aiskintojai ar fariziejai veidmainiauti visa tai sakydami ,bet ne nuosirdziai ir visai tuo netikedami.
O cia trumpai nes dar neviska pergalvojau noriu atsakyti Arturui,taip Kristus atejo ne panaikinti Istatymo tai aisku su tuo sutinku ,bet manau ,kad istatymui Jis suteike nauja veida t.y. Meile-istatymo ivykdymas"Niekam nieko nebukite skolingi,kaip tik meiles vienas kitam,nes kas myli kita,yra ivykdes istatyma."Rom 13,8 ir dar Arturui tu kas pranasas tu tik issakai savo nuomone o ne Dievo ,tu su juo buvai susitikes ir jis tau pasake jo skaiciau as neilo mintis tai eik ir pasakyk jos man nepriimtinos...bet betkuriuo atveju su tavim gincytis kai kuriais klausymais butu beprasmiska ,todel ,kad daug kur su tavim as sutinku.....o dabar man sove mintis gal mes kur klystame tai klystame del Viespaties? As turiu galvoje ne Istatymo lauzyma bet stai musu minciu ivairove.

Jurgis 2002 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 14:04:11
Malonu matyti zmogu dirbanti, dar maloniau matyti mastanti. Taciau, Kristus pasake:"As atejau ne panaikinti pranasu ar istatymo, bet ispildyti." Manau, kad Jis neatejo tam, kad prismeigtu istatyma prie kryziaus ir tuo parodytu jo nereikalinguma. Mes pamirstame, kad jis - istatymas duotas ne tik zmonijai, bet ir visai visatai. Kalbantys apie istatymo vykdymo atsaukima-prikalima, siulo klaidinga nuomone, kuri jau senokai paplitusi pasaulyje. Ir setonas sake Ievai, ne jus nemirsit, jus busit, kaip Dievai zinantys kas bloga ir gera. Taciau ar zmogus is tikruju zino kas bloga ir gera ? Galime drasiai sakyti, kad ne. Viso to rezultatas, skurstancios tautos, ligos, karai ir kt blogybes isplaukiancios is to "teisingo zmogaus zinojimo tapusio dievu." Siuo atzvilgiu taip pat norima iteigti, ne jus nemirsit, jei nepildysit istatymo. Taciau, tai akivaizdi netiesa pridengta graziais, ausiai maloniais zodziais. Juk pasirodo nieko daryti nereikia, kaip malonu tai girdeti. Tik tikek ir viskas. Taciau ap.Paulius sake:"Tikejimas be darbu - tuscias reikalas." Tikejimu, vykdydami istatyma, patvirtiname savo meile KUREJUI, IR ATIDUODAME JAM PRIKLAUSANCIA PAGARBA BEI SLOVE. /Apr.14:6-7/
Kristus sake:"Ne kiekvienas, kuris Man sako "Viespatie,Viespatie ! ieis i dangaus karalyste, bet TAS, KURIS VYKDO MANO TEVO VALIA ESANCIO DANGUJE." /Mt.7:21/. JO VALIA mes randame JO DUOTAME ISTATYME.
Dievas Pats Sau priestarauti negali. Biblijoje pasakyta: "AS VIESPATS, AS NESIKEICIU." Jo CHARAKTERIS IR VALIA isreiksti duotame istatyme. Jei Viespats tvirtina, kad JIS nesikeicia, turime suprasti, kad ir istatymas pakisti negali, kitaip Dievas priestarautu Pats sau. "Dievas ne zmogus, KAD MELUOTU, ir ne zmogaus sunus, kad PAKEISTU SAVO NUOMONE."/Skc.23:19/.
"TAI YRA AMZINAS GYVENIMAS KAD jie pazintu TAVE, (per duota istatyma, kuriame isreiksta Jo valia mums), VIENINTELI TIKRAJI DIEVA ir TAVO siustaji JEZU KRISTU."(kuris ispilde istatyma, tuo parodydamas , kad ir JO CHARAKTERIS, KAIP TEVO. Tuo paciu palikdamas savo pavyzdziu pildyti
istatyma ir mums jei tikime !

Arturas 2002 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 13:35:19
Neilui-
Malonu, kad nuodugniai panagrinėjai Raštą. Tik tavo požiūris į dangiškąją tvarką Dievui nepriimtinas. Tu nori įtikti kūnui,bet ne Dievui ir nepaklusnumą sabatos dienai stengiesi pridengti Kristaus auka. Nejaugi iki šiolei negali suprasti, kad jeigu nori gyventi Lietuvoje(kaip pvz.:dangaus karalystėje)be jokių išlygų privalai pamilti bei prisiekti visam Įstatymui,o ne gabalėliui ir gyventi pagal Lietuvos tvarką (privalai tapti jos Įstatymo VYKDYTOJU,o ne GIRDINČIU Jok.1:22.). Tu sakai:-"Įstatymas buvo panaikintas, todėl mes turėtume priešintis bet kokiems mėginimams priversti mus laikytis kokios nors jo dalies". Atsiprašau, bet kuogi tu tada matuoji meilę? Ar tik šitokie tavo žodžiai nekvepia Sibiru ir mirtimi? Ar pamiršai ant savo kailio patyrimą,kai už LTSR Įstatymo išniekinimą galėjai patekti ant pačio aukščiusio Lietuvos kalno-KGB požemius- nuo kurio galėjai pamatyti TSRS Sibiro platybes.
Norą gyventi pagal Visatos tvarką- pagal TĖVO Įstatymą siūlyčiau nepainioti su išteisinimu darbais.Mano darbų teisumas naudingas tik manęs paties auklėjimui,kad sugebėčiau gyvevti danguje,o Kristaus teisumas dovanoja man "Žalią Kortą" su kuria mane tenais įsileis.Kažin ar TĖVO duodama malonė galios tam, kuris užsispyrusiai tvirtina,jog Tėvo tvarką panaikino Sūnus. Man labai apmaudu,kad žmonės sėdėdami valtyje iriasi vienu irklu tikėdamiesi pasiekti tikslą turėdami tik tikėjimą.
//patariama rinkliavą daryti "kas pirmąją savaitės dieną" (1 Kor 16:2), t.y. jų įprastinio susitikimo tą dieną metu.//- TIKRA TIESA,-Paulius labai nenorėjo, kad rinkliavos trikdytų Šventos Sabatos šventumo atmosferos ir liepė rinkti jas darbo savaitės pirmąją dieną.
//(Kol 2:14-17). Tas visiškai aišku - dėl Kristaus mirties ant kryžiaus Įstatymas buvo panaikintas// - TIKRA TIESA,- Kristaus mirtis ant kryžiaus panaikino atspindintį Jo nukryžiavimą (Didįjį Išgelbėjimo Planą) apeigų įstatymą,nes pranašystė tapo kūnu-faktu. Dešimtžodžio gi Įstatymo ŠVENTUMAS IR NEKINTAMUMAS pareikalavo Kristaus mirties- ŠTAI ESMĖ-Iz.42:21 "Viešpats panorėjo dėl Savo teisumo išaukštinti ir išgarsinti Įstatymą".

neilas 2002 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 01:15:36
Netilpo vienu kartu ,tikiuosi susigaudysite.Atsiprašau už nepatogumus.

2002 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 01:11:05
Dėl savo žmogiškos prigimties silpnumo mes nepajėgiame pilnai laikytis Mozės įstatymo, bet Kristaus visiško pakslusnumo jam dėka mes esame išlaisvinti nuo bet kokios pareigos jo laikytis. Mūsų išgelbėjimas - tai Dievo dovana per Kristų; jis nepriklauso nuo mūsų asmeninių paklusnumo darbų. "O ko įstatymas nepajėgė, nei jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne" (Rom 8:3). Taigi "Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu" (Gal 3:13). Savo mirtimi Kristus "ištrynė mus kaltinantį (dėl mūsų nesugebėjimo pilnai laikytis įstatymo) skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus... Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo (aukų), dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus" (Kol 2:14-17). Tas visiškai aišku - dėl Kristaus mirties ant kryžiaus Įstatymas buvo panaikintas, todėl mes turėtume priešintis bet kokiems mėginimams priversti mus laikytis kokios nors jo dalies, pvz. švenčių ir šabo. Kaip ir likęs Įstatymas šie dalykai turėjo liudyti apie Kristų. Po jo mirties išsipildė Įstatymo simbolizuojami dalykai, todėl nėra reikalo ir toliau to laikytis. Kažkuri žmogiškos prigimties dalis turi polinkį siekti nuteisinimo darbais; mes mėgstame jausti, jog kažką darome savo išgelbėjimui. Mokymas apie išgelbėjimą vien tik tikėjimu į Kristų yra beveik išimtinai būdingas tiktai tikrai krikščionybei, kuri remiasi Biblija. ). Petras taip pat barė tuos, kurie reikalavo paklusnumo Įstatymui: "Tad kam gi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti? Verčiau tikėkime Viešpaties Jėzaus malone (o ne darbais paklustant įstatymui) būsią išgelbėti kaip ir jie" (Apd 15:10,11).
Atsiprašau neviskas tilpo čia tesinys-Įkvėpti Pauliaus žodžiai irgi nuoširdžiai pabrėžia tą patį dalyką dar ir dar kartą: "Žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais nebus nuteisintas nė vienas žmogus... įstatymu niekas nenuteisinamas... kiekvienas jį (Kristų) tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės Įstatymas" (Gal 2:16; 3:11; Apd 13:39). Tai tiek norėjau ,kad jūs išgirstumėte turėsit kantrybės perskaitykit.

neilas 2002 m. gegužės 9 d., ketvirtadienis, 01:06:35
Mane buvo labai sudominusi tema apie šaba ,truputely pasidomejau ir dabar noriu išsakyti savo nuomone.. Šabas buvo ypatingas "ženklas tarp manęs (Dievo) ir jųjų (Izraelio) ir kad jie žinotų, jog aš esu Viešpats, kurs pašventinu juos" (Ez 20:12).Kyla klausymas tai ar jis taikytinas pagonims?
Kaip žinome, Kristaus mirtimi ant kryžiaus Mozės Įstatymas buvo panaikintas, todėl dabar nėra reikalo laikytis šabo, ir taip pat bet kokios kitos šventės, pvz. Kristaus mirties dienos (Kol 2:14-17). Paulius perspėja pirmuosius krikščionis, kurie vėl sugrįžo prie Mozės Įstatymo ir ėmė laikytis kai kurių jo dalių, pvz. šabo: "Kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti?! Jūs laikotės dienų (pvz. šabo), mėnesių, laikotarpių, metų (t.y. žydiškų švenčių)... Aš tikrai baiminuosi dėl jūsų: kad kartais nebūčiau veltui triūsęs jūsų labui" (Gal 4:9-11). šabo laikymasis nėra svarbus išgelbėjimui: "Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos (dvasinio reikšmingumo atžvilgiu), o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui" (Rom 14:5,6). Dėl šito galime suprasti, kodėl nėra parašyta, jog pirmieji krikščionys laikėsi šabo. Iš tikrųjų, rašoma , kad jie susitikinėdavo "pirmą savaitės dieną", t.y. sekmadienį: "Pirmą savaitės dieną, mums susirinkus laužyti duonos..." (Apd 20:7). Kad tai buvo plačiai paplitusi praktika matyti iš Pauliaus žodžių tikintiesiems Korinte, kuriais patariama rinkliavą daryti "kas pirmąją savaitės dieną" (1 Kor 16:2), t.y. jų įprastinio susitikimo tą dieną metu. Parašyta, jog visi tikintieji yra kunigai (1 Pt 2:9), o jie buvo atleisti nuo šabo laikymosi (Mt 12:5). Išgelbėjimas pasiekiamas laikantis Kristaus įstatymo, o ne Mozės. Senoji Sandora siejasi su Mozės Įstatymu, kuris ant kryžiaus buvo pakeistas Naująja Sandora. Galima įrodyti, jog dešimt įsakymų, neišskiriant nė šabo laikymosi, priklausė Senajai Sandorai, kurią panaikino Kristus.Pauliaus teigia, jog ši sandora - tai "tarnavimas mirčiai, iškaltas raidėmis akmenyse", t.y. akmens plokštėse. Jis vadina ja tokiais žodžiais, kaip "tarnavimas mirčiai... pasmerkimo tarnystė... laikinas dalykas" (2 Kor 3:7-11). Su dešimčia įsakymų susijusi sandora tikrai negali suteikti jokios išgelbėjimo vilties. kad Senoji Sandora bei "Įstatymas" apėmė ir dešimtį įsakymų. Kadangi anie dalykai buvo pašalinti ir pakeisti Naująja Sandora, tai ir dešimt įsakymų buvo panaikinti. Bet devyni įsakymai iš dešimties yra iš naujo patvirtinami ar bent jau numanomi Naujajame Testamente. Vien tik 1 Tim 1 galima rasti 3, 5, 6, 7, 8 ir 9 įsakymus, o 1 Kor 5 randame 1, 2 ir 10. Bet Naujajame Testamente niekur nenurodoma, kad mums yra privalomas ketvirtasis įsakymas dėl šabo,devyni įsakymai yra patvirtinami Naujajame Testamente:
1-as - Ef 4:6; 1 Jn 5:21; Mt 4:10
2-as - 1 Kor 10:14; Rom 1:25
3-as - Jok 5:12; Mt 5:34,35
5-as - Ef 6:1,2; Kol 3:20
6-as - 1 Jn 3:15; Mt 5:21
7-as - Žyd 13:14; Mt 5:27,28
8-as - Rom 2:21; Ef 4:28
9-as - Kol 3:9; Ef 4:25; 2 Tim 3:3
10-as - Ef 5:3; Kol 3:5
Dėl savo žmogiškos prigimties silpnumo mes nepajėgiame pilnai laikytis Mozės įstatymo, bet Kristaus visiško pakslusnumo jam dėka mes esame išlaisvinti nuo bet kokios pareigos jo laikytis. Mūsų išgelbėjimas - tai Dievo dovana per Kristų; jis nepriklauso nuo mūsų asmeninių paklusnumo darbų. "O ko įstatymas nepajėgė, nei jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne" (Rom 8:3). Taigi "Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu" (Gal 3:13). Savo mirtimi Kristus "ištrynė mus kaltinantį (dėl mūsų nesugebėjimo pilnai laikytis įstatymo) skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus... Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo (aukų), dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus" (Kol 2:14-17). Tas visiškai aišku - dėl Kristaus mirties ant kryžiaus Įstatymas buvo panaikintas, todėl mes turėtume priešintis bet kokiems mėginimams priversti mus laikytis kokios nors jo dalies, pvz. švenčių ir šabo. Kaip ir likęs Įstatymas šie dalykai turėjo liudyti apie Kristų. Po jo mirties išsipildė Įstatymo simbolizuojami dalykai, todėl nėra reikalo ir toliau to laikytis. Kažkuri žmogiškos prigimties dalis turi polinkį siekti nuteisinimo darbais; mes mėgstame jausti, jog kažką darome savo išgelbėjimui. Mokymas apie išgelbėjimą vien tik tikėjimu į Kristų yra beveik išimtinai būdingas tiktai tikrai krikščionybei, kuri remiasi Biblija. ). Petras taip pat barė tuos, kurie reikalavo paklusnumo Įstatymui: "Tad kam gi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti? Verčiau tikėkime Viešpaties Jėzaus malone (o ne darbais paklustant įstatymui) būsią išgelbėti kaip ir jie" (Apd 15:10,11). Įkvėpti Pauliaus žodžiai irgi nuoširdžiai pabrėžia tą patį dalyką dar ir dar kartą: "Žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Krist

Jonas 2002 m. gegužės 8 d., trečiadienis, 16:12:11
Taciau, dabar Dievas zada zames gyventojus bausti ugnimi. Nuodeminga zemes planeta negali likti darnoje su visa Dievo kurinija, skleisdama nuodemes- vezines lasteles i visatas. Norint to isvengti, zemes gyventojai turi priimti jiems skirtas sio laikmecio zinias. Viespats siuncia angelus, kurie nesa sias zinias, nuo kuriu priklausys musu visu likimas. Jas galima rasti Apreiskimu knygoje, ir nereikia dideles isminties , kad suprastume ko reikalauja is musu Dievas. Priimsime jas ir gyvensime pagal jas, liksime gyvi. Atmesime jas, Kristus atmes mus.

Sirse 2002 m. gegužės 7 d., antradienis, 15:34:44
Taip, isisgelbejo tik tie, kurie prieme tam laikmeciui skirta Kristaus zinia ir ja gyveno, ka matome is ju darbu. Dabar pabandykite pasakyti, kad bus tvanas, juk niekas nepatikes, o ypac tie, kurie zino Biblijos tiesas, nes Zodyje pasakyta, kad Dievas zmoniu neteis tvanu, tam Jis savo pazado priminimui siuncia i zeme Vaivorykste.

Romas 2002 m. gegužės 7 d., antradienis, 09:01:11
Kiek pamenu, zininis Kristaus vardas Nojaus laikais buvo tas, kad neatgailaujant to meto zmonijai, Dievas atsius tvana, ka bylojo, tuo metu Nojaus statomos issigelbejimo tvano metui uzejus, arkos plaktuko-kujo duziai, kiekvienam to meto zmopgui. Jie saipesi is jo nesamos zinios, kad uzeis tvanas. Istorija mums parodo, kad tvanas is tiesu buvo, ir issigelbejo tik Nojus ir jo artimi zmones, kurie padejo statyti laiva.

neilas 2002 m. gegužės 6 d., pirmadienis, 17:48:09
bala nemate Genadijau mes kalbame apie ta pati tik atrodo niekaip nenorime vienas kitam nusileisti,as sutinku su tavo nuomone,manau to uztenka ,kad bent dabar trumpam palikti sia tema prie kurios manau mes dar grisime ne karta.
Arturui -tu cia stipriai uzlenkiai daug peno pamastymui...aciu visiems prisijungusiems ir issakantiems savo nuomone.

Arturas 2002 m. gegužės 6 d., pirmadienis, 11:44:57
Neilui ir bičiuliams-
Matau, kad visi linksniuojate žodžius-"Įtikėjimas į Kristų, tikėjimas Kristumi". Bet juk ar žinote ką reiškia "Kristaus vardas", kokia to vardo esmė? Koks buvo JO ŽININIS VARDAS Nojaus laikais, koks Teisėjų laikais, Karalių laikais? Koks Jo ŽININIS VARDAS buvo gyvenant Jam žmonių tarpe? Kokiu vardu Jis dirbo po Savo prisikėlimo? Kokiu dabar veikia VARDU, į kurį turime patikėti, kad nepražūtume šiandien? Ar užtenka mums tik Amžinosios evangelijos žinios kaip Dižiojo išganymo plano sampratos, ar dar reikia ir NAUJO ŽININIO KRISTAUS VARDO kaip SAVOJO LAIKMEČIO ŽINIOS,kad nugalėtume savojo laikmečio tamsą? Juk ne šeipsau pasakyta, kad prieš krikštyjant reikia išmokyti žmogų kokia yra TĖVO vardo,SŪNAUS vardo ir ŠVENTOSIOS DVASIOS vardo esmė! Mt.28:19.
Ar gali žmogui duoti išgelbėjimą vaistas, kuris neatitinka savo laikmečio?Kas atsitinka, kai turime visiems žinomą gydytojo receptą (Amžinąją evangeliją), bet vartojame galiojimo laiką pabaigusį vaistą(pasenusią SAVOJO LAIKMEČIO ŽINIĄ)?

Genadijus 2002 m. gegužės 6 d., pirmadienis, 09:09:38
Nelabai supratau, ka neilai tuo norejai pasakyti ? Kalbejau, kad Kristu turime priimti, isileisti i savo sirdi-gevenima, kuriam Jis vadovautu, o tai nera vianas ir tas pats, lyg tai atradimas Jo savyje. Mes Ji turime isileisti. Isileisti galime tik vykdydami Jo Tevo valia, per duota Jo istatyma. Kristus savais laiko tik tuos, kurie vykdo Jo Dangiskojo Tevo valia. "Ne kiekvienas, kuris Man sako:"Viespatie, Viespatie !, ieis i dangaus karalyste, bet tas, kuris vykdo valia Mano Tevo, esancio danguje"./Mt.7:21/ Kaip matome netgi isileidimas dar negarantuoja, dar reikia isileidus paklusti Jo valiai, ir ja vykdyti. Nes dauguma lyg ir isileidzia, taciau po kurio laiko atpuola, pasirodo per sunkus tas siauras kelias, kuriuo Kristus siulo eiti.

neilas 2002 m. gegužės 4 d., šeštadienis, 07:22:45
O cia ir atsakymas GENADIJUI kuris kitus vadina neisprususiais o pats lyg ir nelabai pamena ka pries tai kalbejo tai broli mano paskaityk savo zodzius ir pasimelsk uz visus tikincius i musu Viespaty Jezu Kristu tikiuosi brolau tu nesupyksi bet iskart noreciau atsiprasyti jei supykdinsiu tave "Genadijus, 2002 m. sausio 28 d., pirmadienis, 09:29:25
Manau pirmiausisa reikia tapti krikscionimi priimant i savo gyvenima Dievo Sunu, Jezu Kristu. Jo deka, per Jo zmones, galime suzinoti tas tiesas, kurios mums aktualios. Jei aktualus zveries zenklas, ieskokite tu, kurie apie tai zino. ir gali paaiskinti. Panasiai, kaip kad nutiko Ap.Pauliui. Jam pakelyje, persekiojant Kriostaus baznycios narius, Pats Kristus apsviete prota, kad jis persekioja Pati Viespati, mokiniu asmenyse. Gaves iskart per daug tiesos, tapo apakintas, taciau Jezus ji pasiunte pas tuos pacius zmones, kuriuos jis persekiojo, sakydamas, kad ten ji isgydys. Tuo isitikinam, nes jis atgaves regejima, veliau skelbe ta pacia naujiena apie ,Kristaus prisikelima."
.

neilas 2002 m. gegužės 4 d., šeštadienis, 05:57:36
manau mes nukrypome nuo pagrindinio musu tikslo ,butu grazu kad kas nors pasiulytu tema pokalbiams o tai kazkur pievose vaikstome.

neilas 2002 m. gegužės 3 d., penktadienis, 18:05:54
as niekada ir nesakiau ,kad as emiau ir pasikeiciau jau sakiau ir dar galiu pakartoji as nusidejelis bet dabar as gryzau ir tik bandau keistis ir suprasti (sirdimi as priemiau)bet dar neviska suprantu ir kunu esu nuodemingas,bet as tikiu kad einu teisingu keliu ir zinau kad jis nera lengvas del to ir ieskau zmoniu kurie tiki i Kristu skaito Biblija ir dalijasi savo jausmais ir patirtimi.Romai-taip as esu krykstytas katalikas bet tainieko nesako beto as nelankau jokios baznycios tam as dar nepasiruoses kada tai bus Dievas zino. ir dar saves as nepriskiriu jokiai konfesijai as Krikscionis ir noriu toks buti.

Romas 2002 m. gegužės 3 d., penktadienis, 12:59:50
Idomu, ar neilas yra pakrikstytas i Kristu, ir kokiu budu jei nepaslaptis ? Mano nuomone mes turime buti pakrikstyti i Kristu pagal Jo pavyzdi, o kaip paties reikalai siuo klausimu ?

Genadijus 2002 m. gegužės 3 d., penktadienis, 09:05:25
Izeidineti nieko nesiruosiau ir to nelinkes daryti. Visai kas kita, jei ta tiesos strele pasieke paties stovi. Issakiau minti lieciancia visus be isimties neisprususius Biblijos tiesose. Ppaprastai, kaip taisykle dauguma galvoja, kad itikeje i Kristu staiga ima ir pasikeicia. Taip nebuna. Tai viso gyvenimo procesas, Sv.Dvasios veikimas, ko pasekoje mes tobulejame, jei priimame jos pamokymus, bei nurodymus ir netgi pabarimus.
Kazkada ir man buvo pasakyti tokie zodziai, nes kartojau tai, ka maciau kataliku baznycioje, ir kaip nekeista, tos pacios baznycios kunigas pasake, kad zegnojasi tik neispruse Dievo Zodyje zmones. Tad klausimas, kodel jis toks budamas ismintingas nemoko savo aviu kaimenes, kaip teisingai Dievo akivaizdoje elgtis ? kodel visiems garsiai baznycioje nepasako ir nepamoko, kad to daryti nereikia ? Aciu Dievui, kad beieskodamas tiesos radau tikruosius adventistus, kurie paaiskino, bei pamoke to, ka dabar turiu ir saugau kaip turta.

neilas 2002 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis, 17:35:13
"nes kur yra tavo lobis,ten bus ir tavo sirdis."Mt6,21 ir dar "Bet jei tyrinetume SAVE,nebutume teisiami."1Kor11,31 sakydamas atrasime Jezu savo sirdyje as turejau galvoje tiesa,isminti ,tikejima ,pamalduma ,meile savo artimui..."Mat jus visi tikejimu esate Dievo vaikai Kristuje Jezuje,nes jus visi ,kurie npakrikstyti i Kristu ,Kristumi apsivilkote. ...,nes jus visi esate vienas Kristuje Jezuje."Gal3,26-29
O izeidimu Genadijau tau as neatsakysiu izeidimu eik ramybeje ,Dievas su tavimi.

Genadijus 2002 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis, 09:15:57
Atrasti Jezaus savyje mes negalime, (nes Jo neturime savyje),tai klaidinga neisprususio zmogaus samprata. Mes per daug nuodemingi, kad Ji staiga atrastume savyje, kol esame tokie purvini ir niekam verti. Tik suprasdami savo menkavertiskuma, nuodeminguma, ir ateje pas Kristu, prasydami Jo pagalbos apvalyti mus nuo nuodemiu, tampame Kristaus pasekejais,jei priimame Sv.Dvasios veikima - (klausome jos balso ir vykdyme ka ji sako) savo geroves atzvilgiu. Ne veltui pasakyta:"Stai As stoviu prie duru ir beldziuosi: jei kas isgirs Mano balsa ir atidarys duris, As pas ji uzeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi". /Apr.3:20/

Neilas 2002 m. balandžio 30 d., antradienis, 17:25:05
Jurgiui-ar Dievo zodzio skleidimas ir jo aiskinimas ne tik kitiems bet ir sau tavo manymu yra tusciazodziavimas,"Nes ne vienas is musu negyvena sau paciam ir ne vienas nemirsta sau paciam.Nes jei gyvename gyvename Viespaciui,ir jei mirstame,mirstame Viespaciui."Rom14,7-8.

2002 m. balandžio 30 d., antradienis, 14:46:19
----------------
xxxxxxxxxxxxxxxx
oooooooooooooooo
----------------

2002 m. balandžio 30 d., antradienis, 12:24:08
sudas

Jurgis 2002 m. balandžio 30 d., antradienis, 12:15:06
Itikeje mes dar turime si bei ta nuveikti, kaip kad dare ir Kristus savo pavyzdziu palikdamas atliktus darbus, testi savo sekejams. Itiketi ir nieko neveikti, tai tas pats, kas tikejimas be darbu - niekas, tuscias reikalas. O tusti zodziai, nieko nepasakantys ir nieko nereiskiantys be veiksmu, tai ne tikejimas, bet jo skraiste, kuria dauguma ir prisedangia, pateisindami savo neveiksnuma. Kristus pasake:"Jei mylite Mane, tai vykdysite Mano Tevo valia esancio danguje". Jo valia suzinome is istatymo.Tad vykdykime, o ne tusciazodziaukime apie viena ir ta pati, kaip is kiauroi i tuscia pilstydami.

Neilas 2002 m. balandžio 29 d., pirmadienis, 17:59:40
Arturui- o as su tavimi visiskai sutinku taip Biblija-Dievo ikvepta knyga bet ji nenukrito is dangaus kaip kai kurios tipo sventos knygos.Bet visgi rase tai zmones,ir Dievas zinojo kad mes klystame bet tik taip mes galime priimti Tiesa o svarbiausia ,kad Dievas mums atsiunte savo vienatini Sunu ne angela ir ne kazka mums nepazystamo o zmogaus sunu,kad mes suprastume ir itiketume.

Arturas 2002 m. balandžio 29 d., pirmadienis, 09:42:48
Neilui-
Mano samprata truputį kitokia. Nesutinku su tuo, kad Bibliją rašė pasaulietiški žmonės. Biblija-Dievo įkvėpta knyga. Dievas tik per Savo šventus ir teisius žmones vedinus Šventąja Dvasia davė(rašė)ją žmonėms kaip kelrodį švyturį. Pvz.:"Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas Jam davė, kad Jis atskleistų savo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą Jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui, kuris paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą - visa, ką buvo matęs"Apr.1:1-2.
Dievas budi dėl Savojo Žodžio, kad nuoširdūs pastebėtų visus nedorėlių įneštus iškraipymus. Tikra tiesa, kad pasitariant tiesa aiškėja ir skatina įgyvendinti išgirstus žodžius nuosavame gyvenime, kad mano elgesys būtų toks kaip Jėzaus.

neilas 2002 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis, 17:33:33
vel uzmirsau pasirasyti

2002 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis, 17:32:15
nenoreciau visiskai sutikti su tavimi Genadijau ,sutinku kad tiesa egzistuoja nepriklausomai nuo musu bet kiekvienas ja interpretuoja savaip netgi ta pacia vieta skaitydami mes ja galime suprasti kitaip todel kad Biblija buvo parasyta zmoniu zmonems ir dar nereiketu pamirsti pries kiek metu tai buvo beto kiek kartu ji buvo perrasinejama todel nenuostabu kad perrasinetojai galejo ivelti neesminiu klaidu,beto daugelis is musu skaitome vertimus todel nereiketu pamirsti ir vertejo sampratos nereiketu atmesti jo patirties ir gyvenamos vietos,o kur dar geografija ir to laikmecio istorija ,zmoniu gyvenimo budas ir t.t.as pats skaiciau jau bent tris vertimus be to mokiausi ggraiku ir lotynu truputeli susiduriau su hebraju kalba todel manau mums butina nagrineti ir aiskintis nesuprantamas vietas nes tik vienas zodelis gali pakeisti visa prasme o kaikurie tuo naudojasi ir poto manipuliuoja zmonemis.man buvo viena vieta nesuprantama kur Jezus prakeikia figmedi kuris neturejo vaisiu kodel jis tai padare jei aiskiai parasyta "ne nebuvo figu metas"Mk11,13 tai kodel tada reikejo ji prakeikti ,pasirodo viskas labai paprasta tuo metu laiku figmedziai duoda ankstyvuosius vaisius ir pagal tai zmones zino ar figmedis subrandins daug vaisiu ar is jo nebus jokios naudos ,stai kodel Jezus prakeike figmedi.be ziniu geografiniu ir to krasto netgi augmenijos zinojimo ir kada ji duoda vaisius si vieta zmonems gyvenantiems kituose krastuose butu visiskai neaiski,todel ir sakau suvienijus musu zinojima beabejo ir TIKEJIMA mes atrasime Jezu savo sirdyje .

Kazys 2002 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis, 17:24:03
ARTŪRUI
Tiesa atrandama atsigręžus į Viešpatį. Visas ST parašytas simboliais arba kitaip sakant šešėliais.Mes matome tik tikrojo vaizdo šešėlius. Kor 3:15-18: “Net iki šios dienos, kai skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia jų širdį.Bet kai žmogus atsigręžia į Viešpatį, gaubtuvas nuimamas.Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia, ten laisvė. Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia.”
Vienintelė sąlyga, kad suprasti tiesą, tai reikia nuimti šį “gaubtuvą”. ST laikais žmonės DĖL SAVO NUSIKALTIMŲ gavo ĮSTATYMĄ ir dar daug kitų visokių nurodymų, kad jais gyventų.Visa tai yra ŠEŠĖLIAI.Vaizdelis būtų toks, lyg žmonės landžioja po žemę ir renka šešėlius.Bet kiek jie jų berinktų, jų neužteks, kad atstotų tikrąjį vaizdą. Šitie dalykai negalėjo pilnai atskleisti tikro daikto vaizdo, negalėjo duoti jiems GYVENIMO. ĮSTATYMAS ir dar visokie nurodymai yra tik ŠEŠĖLIAI TIKRO DAIKTO . Kol.2:17 :” Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristaus.”
Kiek jų bebūtų tų šešėlių, jie niekada nepakeis to, kas yra tikra.ĮSTATYMAS NĖRA TOBULAS. Tik JEZUJE KRISTUJE nuimamas šis gaubtuvas, kad žmonės pamatytų “TIKRĄJĮ DAIKTĄ”(VAIZDĄ). Tik atsigręžus veidu į DIEVĄ mes pajėgus pamatyti šį “DAIKTO VAIZDĄ”. Tik savo mokiniams JĖZUS atskleidžia šį “DAIKTO VAIZDĄ”. Kas gi yra tas “TIKRAS”? Tuo dalyku yra MEILĖ VIENAS KITAM. DIEVAS LABIAUSIAI UŽ VISKĄ NORI ,KAD MES MYLETUMĖME VIENAS KITĄ.
Jono 13:34-35: “Aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą.Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus".1Jono 2:8-9: “Ir vis dėlto rašau jums NAUJĄ ĮSAKYMĄ, kuris tikras Jame ir jumyse, nes tamsa traukiasi, o tikroji šviesa jau šviečia.Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje.”
2Jono1:5-6: “O dabar prašau tave, ponia, - ne kaip rašydamas NAUJĄ ĮSAKYMĄ, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, - kad mylėtume vieni kitus.O meilė - tai gyventi pagal Jo įsakymus. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios: kad gyventumėte pagal jį.”
Visa BIBLIJA ,visas ĮSTATYMAS ir daug kitų visokių nurodymų rodė ir rodo iki šiol į NAUJĄ ĮSAKYMĄ, kuris vis dėlto jau nuo seno buvo ir yra .Nereikia būti dideliu teologu arba perskaityti daug knygų, kad suprasti vienintelį dalyką: MYLĖTI VIENAS KITĄ. Bet Žmogus pasinėręs į daikto šešėlius(į ĮSTATYMĄ) ir negali pamatyti tikrojo vaizdo, kuris skleidžia tuos šešėlius .O kad jį pamatyti, reikia atsigręžti į Viešpatį ( atsiversti ), kitaip sakant atidengti savo veidą, tapti Jėzaus mokiniu. Štai, kokią kainą reikia sumokėti, kad nelandžioti įstatymo labirintuose( šešėliuose ) ieškant tiesos ir būti įstatymo prakeikimo galioje.O reikia tik pažiūrėti į viršų, pakelti savo žvilgsnius į VIEŠPATĮ, KURIS IR YRA TIKROJI ŠVIESA,TIESA !!!REIKIA ATGIMTI IŠ NAUJO.Štai kodėl JĖZUS sako :
Lk. 16:16: "Įstatymas ir pranašai - iki Jono; nuo tada skelbiama Dievo karalystė, ir kiekvienas į ją veržiasi.”
Mt.11:28-30 “Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu.
Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva”.

Genadijus 2002 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis, 08:53:07
Tiesos, visiems bendrai suejus, atradineti nereikia, nes tuomet girdime tik nuomones, kurios nera pagristos Dievo Tiesa. Tiesa egzistuoja be musu, ir tik mums ja priimant, ar atmetant galime daryti atatinkamas isvadas.Zmogus vedamas Sv.DvasioS ja priima, o kitas, budamas piktuju jegu irankiu, ja atmeta.

neilas 2002 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 17:59:28
Arturui-as visu zodziu sveriu ir nevieno zmogaus zodziu nepriimu kaip Jezaus zodziu nes Jezaus zodzius as randu Istatyme,Pranasuose ir Gerojoje Naujienoje todel man belieka pasikliauti Sventaja Dvasia ir musu Viespaciu ,kad jis mane ves teisingu keliu.As zinau kad mano interpretacija kartais gali buti klaidinga nes as tik zmogus todel as dziaugiuosi atrades si saita kuriame zmones kalba apie mane dominancius dalykus man idomi jusu nuomone visada bandau ja perprasti ir palyginti su savaja,galiu visiskai nesutikti su kai kuriais pasakymais ,bet nenoriu teigti kad jie klaidingi todel bandau issakyti savo nuomone,todel manau tik taip galima mums visiems bendrai atrasti Tiesa,beje noriu atsiprasyti ir tikiuosi ateityje busiu santuresnis as noriu toks buti tik man kolkas nesiseka tai daryti stebint kai skirtingu konfesiju Krikscionys taip ne krikscioniskai vienas su kitu bendrauja dedami vienas kita i suns dienas todel noreciau paprasyti ir visu cia uzeinanciu jei jusu tai neapsunkins gilinkimes i Sventa Rasta ir atraskime bendru o nesiaiskinkime konfesiniu dalyku.

Arturas 2002 m. balandžio 24 d., trečiadienis, 12:49:31
Neilui-
O kaip tu sugebi atskirti Jėzaus balsą nuo klaidingo balso? Kas yra tau įrodymu, kad girdi būtent Jį?
Aš laikausi Jėzaus patarimų:"Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų"1Jn.4:1."Kreipkitės į ĮSTATYMĄ (ST)ir LIUDIJIMĄ(NT). Jeigu jie(netikri pranašai) taip nesako, nėra juose šviesos"Iz.8:20. Aš tikrinu kiekvieną sampratą, kad ji neprieštarautų nei Senam Testamentui,nei Naujam, nes ir pranašai ir Jėzus kalbėjo To Paties Dievo dvasia."Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų Savo nuomonę..."Skč.23:19. "Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame NĖRA PERMAINŲ IR NĖ ŠEŠĖLIO KEITIMOSI"Jok.1:17.

neilas 2002 m. balandžio 23 d., antradienis, 17:55:58
atsiprasau uzmirsau pasirasyti

2002 m. balandžio 23 d., antradienis, 17:54:27
Arturui-as nenoriu priskirti saves prie nieko,as sugrizau nes mane atrado Jezus jis pasauke mane ,as silpnas ,as nuodemingas ir Viespats tai zino"Nes,mums dar tebesant silpniems,Kristus numire uz mus,dar tuo laiku bedievius.Nes vargu ar kas numirs uz teisu:nes uz geraji gal kas ir isdris numirti.Bet Dievas irodo savo meile mums tuo ,kad,mums dar tebesant nusidejeliams,Kristus numire uz mus."Rom 5,6-8 "bet ir del musu,kurie tiki tuo ,kuris prikele is numirusiu Jezu,musu Viespati,kuris buvo perduotas del musu nusikaltimu ir prikeltas del musu isteisinimo"(mums nuteisinti)Rom 4,24-25 ,as tikiu,kad Jezus buvo prikeltas as tikiu jo meiles galia ir as tikiu kad Jis atejo ne teisti o nuteisinti ,todel jei tau smagiau tu gali mane priskirti prie ko tik nori tavo sirdis ,bet as sakau tu esi mano brolis ir as tave myliu visa savo sirdimi "ju akiu atverti,ju atgrezti nuo tamsos i sviesa,ir nuo setono valdzios i Dieva,kad jie gautu nuodemiu atleidima ir veldini tarp pasventintuju per TIKEJIMA MANIMI">Apd 26,18

Arturas 2002 m. balandžio 23 d., antradienis, 10:59:45
Neilui-
Pasaulis yra susiskirstęs tik į dviejų rūšių Adventistus. (Tikiuosi, pats žinai žodžio "adventus" prasmę)
Vieni:a)mėgsta bei pildo Dešimt Dievo įsakymų, nes žino,kad jau dabar danguje yra nagrinėjamos jų asmens bylos; b)tiki Kristaus išperkamuoju krauju ir c)laukia antrojo Kristaus atėjimo šventųjų surinkimui.
"Tai tie, kurie lydi Avinėlį, kur tik Jis eina. Jie yra atpirkti iš žmonių, pirmieji vaisiai Dievui ir Avinėliui. Jų lūpose nerasta apgaulės; jie be dėmės prieš Dievo sostą"Apr.14:4-5. "...Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo Žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė ženklo sau ant kaktos ar rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų...Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios; jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su Juo tūkstantį metų"Apr.20:4.6.
Antri:a)nemėgsta ir nesistengia pildyti Dešimt Dievo įsakymų,nes yra įsįtikinę,kad Dievo rūstybės taurė teks tik nedorėliams kai jų asmens bylos bus išnagrinėtos po Kristaus atėjimo; b)tiki Kristaus išperkamuoju krauju ir c)laukia trečiojo Kristaus atėjimo nedorėlių nuteisimui. "Štai Aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus"Apr.22:12. "O visi kiti mirusieji neatgijo, iki pasibaigiant tūkstančiui metų..."Apr.20:5."O lauke lieka šunys, burtininkai, ištvirkėliai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro"Apr.22:15.
Įdomu, kokiai grupei tu norėtum save priskirti, kai trečio prisikėlimo nebėra duota?

Jurgis 2002 m. balandžio 23 d., antradienis, 09:07:12
Zmogus kazkiek itikejes bando susirasti tai kas jam svarbiausia - issigelbejimo kelia. Jis nesaukia, ei jus ten tokie anokie, baikite aiskintis, nes tai man visai neidomu. Pirmiausia, patsai cia esi ne vienas, antra , kas tikrai itiki stengiasi nepasiklysti tikejimu gausybeje, o atskirti kuris is tiesu tikras. Kaip atskirti nesidomint nei istorija, nei Dievo Zodziu, kuris aiskiai sako:"Tyrinekite Rastus, nes jus tikites per juos igyti amzinaji gyvenima, o jie liudija apie Mane." Zodziais kalbeti apie meile visi sugeba ja prisidengdami, taciau kaip maza is tikruju rodanciu savo gyvenimu ta tikraja meile. Ir jei pats turetumei bent laseli tos meiles, nereikalautumei jos is kitu, o kantriai lauktumei, nes tikroji meile kantri ir nesididziuojanti, nebutumei saukes cia ant visu visu balsu.

neilas 2002 m. balandžio 22 d., pirmadienis, 17:54:36
Jurgiui-tai jei as klystu bet visgi bandau rasti tikraji kelia tai ar gerai darai tu bandydamas nusisukti ,atstumti mane ir mano bandymus surasti tiesa beje is kur tu zinai kur ir kodel as einu minioje ar vienas
"Nes esu isitikines,kad nei mirtis nei gyvenimas,nei angelai nei valdovai,nei dabartiniai nei busimieji dalykainei galybes,nei aukstybe nei gilybe,nei kuris nors kitas kurinys negales musu atskirti nuo Dievo meiles,kuri yra Kristuje Jezuje,musu Viespatyje" Rom 8,38-39

Jurgis 2002 m. balandžio 22 d., pirmadienis, 11:11:37
Neilai, jei tu taip prastai itikejai, kad paciam visai nesvarus Dievo Zodis, bei Jame norodytas Istatymas, kuri turime vykdyti savo paciu labui, tai pasisvilpauk kur nors kitame puslapyje. Tokie itikejusieji eina pagal daugumos nuomone savosios neturedami, ir nesigilindami i nieka. Svarbu kad tik eiti, o kur, ir kodel sau neiskeliamas klausimas. Keliu daug, ir tik vienintelis yra teisingas, kuri ir turime rasti, kad pasiekti tiksla, kuri suteikia Viespats.

Kamane 2002 m. balandžio 22 d., pirmadienis, 09:15:24
Nekatoloko zodziais tariant:"... tai šis nurodymas mums negalioja, nes mes Abraomo vaikai pagal tikėjimą." Iki ko mes nusigyvenome !!! pasirodo Dievo istatymai negalioja Jo kurinijai!!!
Taciau Dievas aiskiai sako:"Kadangi Abraomas Mano zodziams paklusnus buvo, laikydamas Mano istatymus, isakymus, nuostatus ir paliepimus.(Pr.26:24-25). Aiskiai matome, kad galioja ir dar kaip !!! Dave pazada abraomui, kad ""Tavyje bus palaimintos visos tautos". Kodel tavyje, jei esame Abraomo palikuonys tai vykdome jo darbus, kas ir buvo iskaityta tikejimu Dievu. "O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, bet "kas juos vykdo, tas gyvens jais". Butent, kas vykdo Dievo istaymus is tikejimo Juo, tas gyvens jais, nes Dieviskasis istatymas bus ju sirdyse. Ir istatyme mes matome ta pati sestadieni, kuri reikia prisiminti ir svesti, nes ji pasventino ir palaimino Pats Visagalis. O tie, kurie sventa diena-sestadieni pakeite i sekmadieni, uzsinorejo , kaip ir Liuciferis auksciau Dievo pastatyti savo "sosta". Atseit tokiais tapo ismintingais, kad gali savo sugedusia- paslijusia morale mokyti kitus, ir tuo statyti save auksciau visko.

neilas 2002 m. balandžio 22 d., pirmadienis, 05:25:07
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
klausykit jus babtistai,jahovistai ,katalikai,protestantai ir t.t.kai pabaigsite aiskintis kas daugiau raganu sudegino susvilpkit nes man kaip nusidejeliui uz kuri mire JEZUS "uzkniso" skaityti jusu nesamones tai gal atsiverskime Sventa Rasta ir nesuprantamas vietas pabandykime issiaiskinti alio cia yra itikejusiu ar tik savo baznycios sargai au au au

Romas 2002 m. balandžio 19 d., penktadienis, 08:42:05
Taip butent ir yra. Dievas istatyma dave zmogui sirdyje. Abraomas buvo pavadintas Dievo draugu tik pildydamas Jo duota Tiesa-istatyma ir rodydamas paklusnuma. Taip, tikejimas jo i prisikelima buvo stiprus. Ko nepasakysi apie mus. Blaskomes, ieskome, kai tuo tarpu cia pat po nosimi tokios gilios tiesos, kurios blaiviai mastamciam, is karto parodo tikraji kelia.

Jurgis 2002 m. balandžio 17 d., trečiadienis, 16:51:13
Dievas kurdamas zmogu pagal savo atvaizda ir savo esybe, idiege jam ir savo charakteri. Tai reiskia, kad Adomas puikiai zinojo ka ir kodel reikia daryti, nes istatymas buvo jo sirdyje. Jam puolus-ivykdzius nepaklusnuma, nuodeme skverbesi ir dare atatinkamus pokycius ne tik jame paciame, bet ir visuose jo palikuonyse. Tai reiskia, kad laikui einant ir kartoms atsirandant istatymas vis labiau ir labiau issitrindavo ne tik is atminties, bet ir is sirdies. Ko pasekoje Dievas ir nubaude tuometini pasauli tvanu. Veliau istatymas buvo duotas isrinktai tautai, kuri Dievo isgelbejimo plane, turejo nesti tiesa-sviesa visoms tautoms. Kadangi isdidus rabinai, kaip ir siuolaikiniai kunigai-vyskupai,prisigalvojo ivairiausiu zmogisku ismislu,-kurie veliau tapo tradicijomis, ir kurios i issigelbejima nevede, teko issikisti - ateiti Kristui, kad parodytu zmonems teisinga kelia vedanti i issigelbejima. Ir perspejo:"Ziurekite, kad kas jusu nesuvyliotu zmoniu ismislais-mokymais ir tradicijomis". Tradicijas kaip suprantame butent ir kuria kunigu luomas, versdami zmones paklusti ju mokymams. Kur tuomet dingsta Dievo suteiktas laisvanoriskas pasirinkimas ?

Arturas 2002 m. balandžio 17 d., trečiadienis, 16:00:45
Neadventistui-
Velnias norėdamas pražudyti Kristų irgi citavo Šv.Raštą,tik išmetė iš jo tuos žodžius,kurie jam buvo nenaudingi kaip antai:"Jis įsakys savo angelams saugoti Tave ... Ant rankų jie nešios Tave, kad neužsigautum kojos į akmenį".(O kur prapuolė žodžiai? - "visuose TAVO KELIUOSE"Psal.91:11.) Argi šuolis nuo šventyklos įėjo į Didžiojo išgelbėjimo plano KELIĄ? Ar būtų Dievas ištesėjęs Savo pažadą, jeigu Jėzus nueitų ne Savo keliu?
Apie Abraomą pasakyta, kad jis puikiai žinojo Dešimtį Dievo įsakymų(Įstatymą)ir nuostatus(apeiginius įsakymus):"Nes Abraomas paklausė Mano balso ir laikėsi Mano Įstatymų, įsakymų, nuostatų ir nurodymų"Pr.26:5.Abraomas sugebėjo išlaikyti išbandymą tik dėka to,kad patikėjo į Izaoko PRIKĖLIMĄ vardan Dievo Sūnaus būsimos aukos ir PRISIKĖLIMO:"...Abraomas džiūgavo matydamas Manąją dieną; jis ją išvydo ir džiaugėsi"Jn.8:56. Būtent tikėjimas į PRISIKĖLIMĄ, o ne tikėjimas į žudymą buvo įskaitytas Abraomui teisumu.
Paskutiniais laikais šėtonas iškraipydamas Abraomui tekusį išbandymą ypatingai rūpinasi įteigti žmonėms,kad samoningas nepaklusnumas ir Dešimtžodžio Dievo Įstatymo laužymas neva yra teisumas.

Neadventistas 2002 m. balandžio 16 d., antradienis, 17:28:38
DIEVO ŽODŽIO P A A I Š K I N I M A I ĮSTATYMO VALDŽIOJE ESANTIEMS ! ! ! ! ! ! !
Abraomas neturėjo įstatymo.Jo darbai buvo - TIKĖJIMO. Pvz: Jam buvo liepta paaukoti( NUŽUDYTI) savo sūnų. IR JIS TAM PAKLUSO, IR TAI BUVO JAM ĮSKAITYTA TEISUMU.
KLAUSIMAS.
Ar paklustų tokiam DIEVO ĮSAKYMUI įstatymo vykdytojas?
ATSAKYMAS.
JOKIU BŪDU! NIEKADA! Tai prieštarauja įstatymui !
Dabar paskaitykime ŠVENTOJO RAŠTO
JONO EVANGELIJA
8:39 Jie atsiliepė: "Mūsų tėvas Abraomas!" Jėzus jiems tarė: "Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte Abraomo darbus.
8:44 Jūsų tėvas - velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.
GALATAMS
3:6 Taip "Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu".
3:7 TODĖL SUPRASKITE, KAD ABRAOMO SŪNŪS YRA TIE, KURIE TIKI.
3:8 Ir Raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją: "Tavyje bus palaimintos visos tautos".
3:9 Taip tikintys susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu.
Ir dar kartą pabrėžiu :
3:10 VISI, KURIE REMIASI ĮSTATYMO DARBAIS, YRA PRAKEIKIMO GALIOJE, NES PARAŠYTA: "PRAKEIKTAS KIEKVIENAS, KURIS NUOLATOS NESILAIKO VISKO, KAS ĮSTATYMO KNYGOJE PARAŠYTA, IR TO NEVYKDO".
3:11 Kad įstatymu niekas neišteisinamas Dievo akyse, aišku, nes "teisusis gyvens tikėjimu".
3:12 O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, bet "kas juos vykdo, tas gyvens jais".
3:13 Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: "Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio", -
3:14 kad Abraomo palaiminimas Jėzuje Kristuje atitektų pagonims ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią
………..
3:17 Noriu pasakyti, kad Dievo Kristuje anksčiau patvirtinto testamento negali panaikinti po keturių šimtų trisdešimties metų atsiradęs įstatymas, ir jis negali pažado paversti negaliojančiu.
3:18 jei paveldėjimas būtų iš įstatymo, tai jau nebe iš pažado, o Dievas davė tai Abraomui pažadu.
3:19 TAD KAM GI REIKALINGAS ĮSTATYMAS? JIS BUVO PRIDĖTAS DĖL NUSIŽENGIMŲ, KOL ATEIS palikuonis, kuriam buvo skirtas pažadas; įstatymas buvo perduotas per angelus, tarpininko ranka.
TOKS YRA RAŠTAS IR ABRAOMO DARBAI

Genadijus 2002 m. balandžio 16 d., antradienis, 14:08:54
Mano samprotavimu Jezus tikrai liudi del tu, kurie girdi Tiesa, taciau akivaizdziai priimti nenori. Nejaugi esat toks naivus ir tikites, kad Kristus ateis ir tuomet jus visus apvalys, kad ir ta pacia baznycia rauksliu ir spuogu pilna. Tarp kitko, senatestamentiniais laikais, raupsuotieji buvo uz stovyklos ribu, ju salindavosi visi zmones. Ar tai jums nieko nesako, kad su jusu baznycia ne viskas tvarkoje, jei ji pilna nesvarumu ?

Arturas 2002 m. balandžio 16 d., antradienis, 11:31:12
Pauliui-
Siūlau pasamprotauti- Kuo skiriasi Balanndėlė nuo Kekšės?
BALANDĖLĖ- "Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas."Apr.12:1.
SAULĖ- Naujasis Testamentas; MĖNULIS- Kojų pagrindas Senasis Testamentas; DVYLIKA ŽVAIGŽDŽIŲ- Visų amžių bažnyčios ištikimas vadovaujantis kontingentas.
KEKŠĖ- "Ir jis Dvasia nunešė mane į dykumą. Ir aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio septynias galvas ir dešimt ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir škarlatu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną savo ištvirkavimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užraрšytas vardas: "Paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina"Apr.17:3-5.
SĖDINTI ANT SKAISČIAI RAUDONO ŽVĖRIES- Kojų pagrindas valstybinė jėga ir smurtas(Pvz.:šventoji inkvizicija); APSIVILKUSI PURPURU IR IŠSIPUOŠUSI PERLAIS- Besididžiuojanti Kristaus ir Jo apaštalų vardais; RANKOJE AUKSO TAURĖ PILNA NEŠVARUMŲ- Išniekintas Dievo Įstatymas ir iškraipytas Šventas Raštas.

Arturas 2002 m. balandžio 16 d., antradienis, 10:44:45
Pauliui-
Įdomu,ar tai Kristus dabar būdamas Danguje sukilo prieš Savo Tėvą,ar tai žmonės žemėje nori įrodyti,kad sabata išnyko Naujajame Testamente?
Pranašas Izaijas skelbė apie paskutinius laikus:"Bus atstatyta tavyje tai, kas seniai paversta griuvėsiais. Tu dėsi pamatus kartų kartoms. Tave vadins spragų užtaisytoju ir gatvių tiesėju.Jei tu savo kojas sulaikysi sabato dieną, nepramogausi mano šventoje dienoje, vadinsi sabatą pasimėgimu, šventa ir garbinga VIEŠPATIES DIENA, gerbsi Ją, nevaikščiosi savo keliais, neieškosi pramogų ir nekalbėsi tuščiai,tada tu gėrėsies Viešpačiu, ir Aš tave vesiu ant aukštų kalnų ir leisiu naudotis tavo tėvo Jokūbo paveldu", - taip kalbėjo Viešpats"Iz.58:12-14. Kristus būdamas žemėje pakartojo:"Nemanykite, jog Aš atėjau panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti". Tą patį sabatos įsakymą Kristus pakartojo ir ap.Jonui praėjus dešimtmečiams po Savo prisikėlimo:"Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk: 'Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis Liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia"Apr.3:14..."Jis šaukė galingu balsu: "Bijokite Dievo ir atiduokite Jam šlovę, nes atėjo Jo teismo valanda; šlovinkite Tą, kuris SUTVĖRĖ DANGŲ IR ŽEMĘ,JŪRĄ IR VANDENS ŠALTINIUS!"Apr.14:7. Ar pasikeitė Dievas? Palyginkite NAUJA su SENA Iš.20:11 - "Nes per šešias dienas Viešpats SUKŪRĖ DANGŲ,ŽEMĘ,JŪRĄ IR VISA KAS JUOSE yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino ją."
O Jėzus pasakė: "Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, - kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų". Prie Jo esantys fariziejai, tai išgirdę, paklausė: "Tai gal ir mes akli? Jėzus jiems atsakė: "Jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet dabar sakote: 'Mes regime!' - Todėl jūsų nuodėmė pasilieka".Jn.9:39-41.

Rimas 2002 m. balandžio 16 d., antradienis, 08:47:53
Tiesos zodziai kur jie beskambetu, jei jie tiesa, tai ir skamba vienodai, kur zmogus ju besiklausytu, ar baznycioje, ar gamtos prieglogstyje. Juk ne veltui Kristus vesdavo zmones kuo toliau nuo miesto triuksmo, kad jiems niekas netrukdytu isgirsti tai, ka Jis ruosesi pasakyti, kad tai isliktu ilgam atmintyje. Tiesa negali keistis nuo aplinkybiu. Nebent mes nesam pasiruose ja priimti tokia, kokia ji is tiesu yra. Ir ateina laikas, kai zmogus nori to ar nenori isgirsta ja, nesvarbu kur bebutu, ir tik nuo jo paties priklauso, kaip jis pasielgs ja isgirdes. Priims ar atmes.

Regina 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 18:02:46
Idomu, ar kartais sau nepriestaraujate sakydami "sventoji nusidejeliu baznycia", rodos netgi paciuose zodziuose per daug akivaizdus priestaravimai, ka jau bekalbeti apie pacia ju prasme. Gal as ko nesuprantu, bet galvoju nebutina tapti pirmoku, kad iskeltum klausima, kaip gali buti sventa, jei tai yra nusidejeliu baznycia ?

Naglis 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 17:52:01
Matyt nekatolikas nera skaites Rasto nuo pradzios iki galo. Tai matyti is pirmos jo minties. Kristus yra pasakes zydams:"Jei butumet Abraomo vaikai, kaip sakotes esa, darytumet jo darbus". O darbai kaip zinome, tai Dievo istatymo vykdymas. Tarp kitko Kristus atejo paz zydus, gime Dovydo gimines sakoje. Jei atmetate tai, kas buvo duota zydams, kam tuomet savinates ir Kristu ? Kas liecia sabata, Kristus yra pasakes:"Sabata padaryta zmogui, o ne zmogus sabatai, taigi Zmogaus Sunus yra ir sabato Viespats."(Mk.2:27-28).

Paulius 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 17:42:38
Iš tikrųjų, visa, ką gerb. "nekatolikai"
sako apie Dievą, Bibliją, Bažnyčią, Petro pamokslą
yra sakoma ir Katalikų Bažmyčioje. Paradoksas ?
Skiriasi tik adresatas -
"kaimenė" - tai Baznyčia, nuo apaštalų
iki mūsų laikų einanti,
o ne švietimo ar postmoderno laikais
atsiradusi mokykla ar denominacija.
Kai tie patys žodžiai skamba kitoje aplinkoje,
tai ir jų prasmė pasikeičia.
(Pvz.: tie patys žodiai skaitomi sinagogoje,
mečetėje, bažnyčioje ir filol. fake,
o pasakomi ir išgirstami visiškai skirtingai)
Štai ir ONUTEI Nekatolikas visiškai katalikiškai atsakė.
Tik svarbiausia moralas -
ar dėl to, kad nekatolikas atsakė anksčiau už katoliką,
reikėtų į nekatolikų bažnyčią įsirašyti ?
Norečiau NEILO atsiprašyti, nes jis apie ką kita
diskusiją siūlė, bet kad jau asmeniškai į daržą
akmenukų primėto, tai dera atsakyti.
REGINAI - nežinau, iš kur ištraukei
išsireiškimą "atpuolusi bažnyčia";
mes kalbėdami apie ją istorijos žaizdų
ir šios dienos asmeniškumų kontekste sakome
"šventoji nusidėjėlių Bažnyčia".
Ir aš ją tokią myliu, su visom raukšlelėm
ir spuogais, nes ir Jėzus myli ją -
dejuojančią gimdymo skausmuose,
bet su 12 žvaigždelių vainiku, saule apsisiautusią,
savo Sužadėtinę, kuri laikų pabaigoje
ji bus atvesta "tyra ir nekalta".
Del to, kas Ją pavadina kekše ar melage,
man del to skaudu ir liūdna, kaip ir, manau, Jėzui.

Nekatolikas 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 14:09:34
dėl sabato.
Niekur Rašte neparašyta: švesk šeštadienį.O parašyta, kad švestum septintą dieną.Ir tai buvo parašyta Žydams, įstatymo vykdytojams.Nei Adomas ,nei Abraomas nebuvo gavęs nurodymų dėl sabato dienos šventimo.
O kas liečia mūsų t.y. naujojo testamento tikinčiuosius, tai šis nurodymas mums negalioja, nes mes Abraomo vaikai pagal tikėjimą.
Laiške kolosiečams 2.16,17 parašyta "Taigi niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jauno mėnulio ar sabato dienų.
Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristaus."

Arturas 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 13:07:35
Neilui-
Istorijos šiukšlynas reikalingas tik tiek, kiek to reikia akims atverti. O toliau, Tėvas laukia iš mūsų šiokių-tokių žingsnelių,t.y. lygiai tokio paties klausimo, kuris iškilo turintiems jautrią širdį ir bendrą atsakomybę pajutusiems žydams:"Tad tvirtai žinokite, visi Izraelio namai:"Dievas padarė Viešpačiu ir Kristumi tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote".Tie žodžiai vėrė jiems širdį, ir jie klausė Petrą bei kitus apaštalus: "KĄ MUMS DARYTI, vyrai broliai?"Apd.2:36-37. Būtent čia ir slypi išmintis, kodėl jų Dievo pažinimas išaugo tiek, kad jie leido Dievui save pakeisti ir tapo krikščionimis sekdami paskui Tą, kuris "Viešpats yra kantrus ir kupinas gailestingumo, atleidžiantis neteisybes ir nusikaltimus, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus iki trečios ir ketvirtos kartos"Skaič.14:18. O kur pasiliko žydai turintys pagrindą pasiteisinimui? Kokiuose namuose gyvena tie,kurie sako:"-Piktą darė mūsų tėvai.Mes gailimės dėl jų nuodėmės,bet atnašaujame dvasines aukas ant to paties aukuro dar vis jo nesugriovę(Teis.6:25-26). Gyvenkime taikiai.Nėra nė vieno be nuodėmės. Juk tėvų tradicijos ir Pats Kristus moko meilės artimui!" Deja,Pats Kristus įspėjo apie pavojų: "Štai jūsų namai paliekami jums tušti. Iš tiesų sakau jums: jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada(užsidarius malonės vartams ir matydami ryjančią Šlovės ugnį, pavėlavę iš siaubo)tarsite: 'Palaimintas Tas, kuris ateina Viešpaties vardu!'"Lk.13:35.

Onute 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 11:40:04
Gerb.Pauliau, jus sakote, kad esu teisingoje baznycioje, nes Dievas cia mane pagavo-pakviete. Tad pasakykite prasau, kaip suprasti, Dievo Raste parasyta svesk sestadieni, o baznycia moko svesti sekmadieni, ko klausyti Dievo ar zmoniu? Skaiciau ap.Pauliaus laiska, neprisimenu tiksliai koki, kuriame jis sako klausdamas:"Dievo akivaizdoje ko turiu klausyti zmoniu ar Dievo" - duodamas suprasti, kad jis klauso tik Dievo.Is to sektu, kad vis delto ir as turiu klausyti labiau Dievo, kaip ir bet kuris kitas zmogus, bet ne zmoniu. Ka jus galite i tai man pasakyti ?

Regina 2002 m. balandžio 15 d., pirmadienis, 09:27:21
Kaip idomiai nuskambejo Pauliaus zodziai:"Negrazu kita isvadinti melagiu".Kaip liaudyje sakoma, ant vagies kepure dega.(Atleiskit, izeisti nenoriu, isvada persasi pati), si tiesos strele taikliai pataike tam, kam Dievas ir skyre. Pamastykime, Arturas rase;". O kodėl gi joms taip nepatinka Kristaus siūlomi rūbai? Ogi todėl, kad myli labiau melą negu Dievo Žodį." Ar jus bent vienas matote siose eilutese tiesiogini kaltinima Pauliui. Atleiskite bent jau as tikrai nematau. Tai kaltinimas atpuolusiai baznyciai. Isvada: Paulius laiko save tos, atpuolusios baznycios nariu, -tiesos strele suzeide jo ambicija.

neilas 2002 m. balandžio 13 d., šeštadienis, 16:25:32
as manau brangieji mano ,kad vis delto nereiketu "knistis" istorijos siukslyne,palikime tai istorikams be to nematau prasmes kaltinti vieni kitus uz kazkieno padarytas nuodemes tai mus tik skaldo istorija reiketu pazinti tik tam kad nekartoti klaidu ,bet bala ju nemate as neseniai perskaiciau viena labai gera minti kuri manau bus i tema beto noreciau isgirsti ir jusu pasamprotavimu sia tema "MUSU DIEVO PAZINIMAS GALES ISAUGTI TIK TIEK,KIEK MES LEISIME DIEVUI SAVE PAKEISTI." R.Hubsas,ka manote...

Kamane 2002 m. balandžio 12 d., penktadienis, 12:24:20
Galvoju, kad gerb.Paulius yra neteisus sakydamas jog nereikia tikrinti istorijos faktu. Norint buti tikram, verta ne tik patikrinti giminystes linija, bet ir atkreipti ipatinga demesi i tai, ka dare ir kokiu tikslu. Dauguma seke devizu:"Tikslas pateisina priemones", o kokios butent tos priemones mums istorija ir parodo. Taip, Dievas kviecia visus, bet Jis taipogi sako, kaip mazai lieka isrinktuju, kurie lieka tvirti ir istikimi Jam net iki mirties. Pasakyta Zodyje, Saliamono kn."Nieko naujo nera po saule:kas buvo tas ir bus".Tai reiskia, kad ir setonas nieko naujo negali sugalvoti, ka dare, ta ir darys, zinodamas, kad nedaug beturys laiko, savo tamsai itvirtinti. Tai reiskia, kas vyko, kokiomis priemonemis kovojo pries kitaip manacius, tokiomis priemonemis kovos ir toliau, nes negaledama puolusioji baznycia paveikti zmoniu dvasiskai, ji griebsis jau isbandytu priemoniu, kurias ir parodo mums istorija.

Arturas 2002 m. balandžio 12 d., penktadienis, 10:54:21
[Katalikų kontrreformacija turėjo kur kas civilizuotesnę formą - jėzuitų šviečiamoji,intelektualinė veikla,]
Taigi, aš tikriausiai apakęs-52 milijonai sudegintų,užkankintų sielų-tai "tikrosios meilės" vaisius."Vargas jums! Jūs statote pranašams antkapius, o jūsų tėvai juos žudė!Taigi jūs liudijate, kad pritariate savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote jiems antkapius"Lk.11:47-48.
Jėzus įsakė NEŽUDYK:"Tuomet Jėzus jam tarė: Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus"Mt.26:52. M.Liuteris, kaip tikras reformatorius, buvo prieš ginkluotą kovą. Jis mokė pasitikėti Dievu, o ne fizine jėga. Visais laikais buvo tie, kurie verčiau pasirinkdavo būti ištikimi ir pasiaukoti. Tačiau įsibrovus melui, atsirasdavo ir melo šalinikų, besivadinančių krikščionių vardu,bet vartojančių smurtą,kad įskiepytų nuosavas idėjas. Šėtonas nuolat naudojasi atpuolėlių darbais, kad apšmeižtų ištikimą visų amžių Dievo bažnyčios likutį, kurio pasaulis nekentė,nekenčia ir nekes. Apie ištikimųjų dalią yra parašyta:"Jie šalins jus iš sinagogų, ir ateina valanda, kada tie, kurie jus žudys, tarsis tarnaujа Dievui. Jie jums tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta"Jn.16:2. Nepateisinkite save, bet paieškokite Kristaus avių pėdsakų žmonijos istorijoje ir sekite paskui jas. Gal tada surasite piemens pastogę. "Pasakyk man tu, Kurį mano siela myli, kur Tu ganai, kur Tavo banda pietų metu ilsisi. Kodėl aš turėčiau klaidžioti prie tavo draugų bandų? Jei tu nežinai, o gražiausioji, sek bandos pėdomis ir ganyk savo ožiukus šalia piemenų palapinių"G.giesm.1:7-8.

paulius 2002 m. balandžio 12 d., penktadienis, 10:06:00
Artūrui -
nemanau, kad su tamsta vertėtų diskutuoti,
nes vėl kas nors parašys,
kad riejamasi.
Gal mūsų nuomonės ir skiriasi,
bet kitą melagiu išvadinti -
negražu.
Jei kas domisi Biblija,
tai gali ją (su deuterokanoninėmis knygomis)
rasti čia:
http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/

Arturas 2002 m. balandžio 12 d., penktadienis, 09:08:16
Gerbiamas Pauliau, ar tik nepamiršai Kristaus perspėjimą, kad Jis turys tik vienintėlę Savo balandėlę G.giesm.6:9 ir kad visi klaidingi mokytojai stato savas duris taip arti, jog tik siena (Dievo Įstatymas Iš.20:1-17 ir Kristaus liudyjimas Apr.19:10)teatskiria septynias besivadinančias Jo vardu nuo Ištikimosios. "Tą dieną septynios moterys, nutvėrusios vieną vyrą, sakys: "Mes valgysime SAVO duoną ir vilkėsime SAVAIS drabužiais, tik leisk mums vadintis tavo vardu, nuimk nuo mūsų panieką"Iz.4:1. O kodėl gi joms taip nepatinka Kristaus siūlomi rūbai? Ogi todėl, kad myli labiau melą negu Dievo Žodį.

Paulius 2002 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis, 15:55:43
KAMANEI -
norėčiau priminti,
kad ir protestantiškas tikėjimas
nemažau kraujuko (tik ne savo,
o "kitatikų katalikų") praliejo
ir bažnyčių sudegino -
ypač Vokietijoje, Švecarijoje.
Ten irgi rel. karai vyko.
Katalikų kontrrefornacija turėjo kur kas
civilizuotesnę formą - jėzuitų šviečiamoji,
intelektualinė veikla, misijos kaime.
Be to, kiek žinia, mes ne renkamės tikėjima,
bet Jėzus mus asmeniškai pašaukia tikėti,
mums apsireikšdamas gyvenime,
duodamas malonę išgirsti jo Evangeliją.
Taigi ne knistis po istoriją reikia,
o blaivia galva ją įverinti, pažinti
ir nekartoti klaidų.
Išsireiškimas "tikrasis Dievo tikėjimas"-
skamba labai abejotinai, nes kiek tik
pasaulyje yra gyvenę tikinčių Dievą žmonių,
jie visi apie save tą patį pasakytų.
O Evangelija įspėja kitų neišvadinti bedieviais...
ONUTE -
tu tikrai esi teisingoje
tikėjimo kryptyje,
nes Dievas tave čia pagavo.
O jei kas išgirdo jo balsą vienoje
iš daugelio protestantų bažnyčių - irgi gerai.

Kamane 2002 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis, 13:10:35
Onute, norint pasirinkti teisinga tikejima, reiketu pirma susipazinti su to tikejimo praeitimi. Kokiu pagrindu remiantis jis buvo taikomas ne tik saviems, bet ir kitiems. Is to ir suprasite pasiskaiciusi istorijos faktus, kuriu jokia religija paneigti negali, nes tai ne ju jegoms. O tikrasis Dievo tikejimas niekada nebuvo prievartinis, ir niekada nebuvo statomas ant zmoniu kaulu, mirciu. Kuo negali pasigirti kataliku, ir kitu tikejimu atstovai. Ir kiekviena isgirsta minti reiketu tikrinti su Biblija rankose, nes tik Ji gali parodyti ar tiesa ar melas.

2002 m. balandžio 10 d., trečiadienis, 14:49:41
Pikantiškos naujienos
Šuniui gelbėti išleista 50000 dolerių [04.10 13:04]
Berniukas dvi dienas išbuvo užstrigusiame lifte

Algirdas 2002 m. balandžio 10 d., trečiadienis, 10:55:04
Sutinku su paties nuomone, taciau mes turime skirti tuos kitus, kurie nori girdeti Dievo balsa, ir tuos kurie visiskai neturi tam jokio noro, t.y. tie , kurie uzkietina savo sirdis Sv.Dvasios poveikiui. Tape setono irankiais, apsimeta tais nuosirdziais, noredami suklaidinti tikruosius-tikinciuosius, kuriu mes dar nezinome. O juos lengva pazinti is to, kokius uzduoda klausimus, pagal ju turini. Kaip ir Kristus mate is ju poelgiu ir uzduodamu klausimu, taip Jis jiems ir atsakinejo. Tai patarlemis, kad suprastu tie, kuriems tai skirta, tai tiesiogiai,- daugiau klausimu nebelikdavo, taip demaskuodavo tuos kurie veike pries Ji, pries to laikmecio tiesa, kuria turejo priimti norintys issigelbeti. .

neilas 2002 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 18:29:22
Algirdai as sutinku be islygu kad Dievas teisiantis bet vel gi sakau Jis ir MYLINTIS ir mes turime myleti visus be islygu ar jis nusidejelis ar kitos nuomones ar eina kitu keliu paskaitykite Mato evangelijoje priesu meile"Nes jei jus temylite tuos ,kurie jus myli,kokio atlyginimo begalite laukti?... Ir jei sveikinate vien savo brolius,ka darote daugiau uz kitus?..."Mt5,46-47 o ar neskaitete naujo Kristaus isakymo Jono evangelijoje "Jums duodu nauja isakyma,kad myletumete vienas kita.Jei mylesite vieni kitus, IS TO VISI PAZINS ,KAD ESATE MANO MOKINIAI"Jn13,34-35.

Onute 2002 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 11:24:34
Atsitiktinai pataikiau i jusu puslapi ir susidomejau pokalbiais, kuriuos pirma karta girdziu. Biblija man patinka, bet tokiu minciu dar neteko girdeti. Esu katalike ir man labai idomu skaityti ir kitu tikejimu zmoniu mintis. Kuo daugiau girdziu, tuo lengviau atsirinkti kas tikra o kas ne. Mane jaudina tai, kad tikrai sunku patiketi tuo ka girdziu. Reikes daugiau laiko skirti Biblijos skaitymui, gal ir man Dievas atvers prota suprasti tai, kas man labiausisai rupi siuo metu, tai buti tikrai, kad esu teisingoje tikejimo kryptyje.

Algirdas 2002 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 09:11:41
Galvoju, klaida yra ta, kad visi linke tiketi jog Dievas tik mylintis, bet nepamirskime ir to, kad Jis ir teisingai teisiantis, bei neapkenciantis dviveidiskumo, dvylipumo. Kazkodel visos - dauguma tikejimu rodo Dieva tik mylinti, bet pamirsta parodyti ir kerstaujanti uz tiesos menkinima bei zeminima. Klysti taip, tai budinga zmogui, taciau dauguma klysta nes to nori,ar nenori pamatyti akivaizdzios tiesos, nes ji puikiai parodo zmogaus menkuma, ir jo nuodemes, nuo kuriu zmogus nenori atsisakyti, nes labai jau jos mielos, iprastos o dargi supakuotos puikiausioje pakuoteje. Ne, tu ne alkoholikas, tu zmogau tik sergi alkoholizmu. Tu ne vagis, tu tik moki gyventi, susikombinuoti ir t.t.arba turi tam tikru tikslu.Klysti visi klystame, taciau klaidos buna ir samoningos, vedancios kitus i prazuti, o tai kaip suprantate visiskai blogai.Tokie Dievo akyse bjaurastis, kuriu reikia salintis.

neilas 2002 m. balandžio 5 d., penktadienis, 17:24:25
Pauliui manau tu teisingai mastai nezinau ar tu ar as ar Jonas yra teisus bet mano giliu isitikinimu ir tai as galiu pasakyti remdamasis Kristaus zodziais"...Noriu gailestingumo , o ne aukos,nes atejau ne teisiuju saukti,bet nusidejeliu"Mt9,13 ir dar Paklydusios avies palyginimas"Jums sakau:taip pat bus daugiau dziaugsmo danguje del vieno atgailaujancio nusidejelio negu del devynesdesimt devyniu teisiuju,kuriems nereikia atgailos."Lk15,7 o kur dar Pamestos drachmos palyginimas arSunaus palaiduno palyginimas mes tik bendrai aptarinedami Sventa Rasta galime rasti atsakymu pabreziu rasti ,o kas tariasi jau viska zinas ir turintis vienareiksmiskus atsakymus ir tariasi atrades tiesa manau jis net nesuvokia kaip klysta.Beje Jonai del placiu vartu tai dar neaisku kas juos renkasi pamastyk apie tai,ir dar tau gal ir nusisvilpt ant kitu nuomones man ne, todel dekoju tau ir linkiu ramybes.

Paulius 2002 m. balandžio 5 d., penktadienis, 14:26:48
NEILUI -
rodos, išgirdau balselį, kuris mane supranta.
Ačiū.
Jonas labai įdomiai atsako Neilui -
kalba apie tiesą;
ir klausytojai (t.y. skaitytojai) turėtų prileisti,
ar net būti visiškai įsitkinę,
kad viskas viskas, ką sako Jonas - ir yra
toji Tiesa...
Manau, kad tiesos yra mūsų - Jono, Neilo, Pauliaus,
ir mes turėtume melstis ir trokšti,
kad mūsų tiesose būtų kuo daugiau Dievulio Tiesos.
Ir mažiau ambicijų...
Ar yra čia kas nors, kas neklysta ???
Klaida - ne melas.

Jonas 2002 m. balandžio 5 d., penktadienis, 13:19:59
Sutinkat ar ne su mano issakyta mintim, tai jusu reikalas, ir nuo to tiesa nesikeicia. Keiciames tik mes patys, priimdami tiesa ar ja atmesdami, stai ir viskas.Priemem tiesa, keiciames progresuojame Dievo link, atmetem tiesa kokia ji bebutu musu atzvilgiu ziauri, bet kaip sakoma, tik tiesa gali pagydyti dvasini ligoni,-tie vaistai nepades nes jie atmesti. Ir nereikia saves apgaudineti, nes tikedami melu neissigelbesime. Dievas yra pasakes :"Mano tauta bus isnaikinta ne todel, kad nuosirdziai tikejo melui, bet todel kad nepanoro priimti tiesos."
Dauguma eina placiuoju keliu ir kazkodel nenori to pripazinti. O kodel jis platus, tik todel kad nieko tam keliui nereikia paaukoti, atejote paklausete palinksejote pritardami, o kam pritardami cia dar didelis klausimas. O Kristus tuo pat metu kviecia ne tik skaityti Zodi bet ir ji tyrineti, o tai kaip suprantate, tai ne vienas ior tas pats. Nes kas tyrineja, tas daugiau ir randa - tam Dievas ir atlygindamas uz ideta triusa ir daugiau sumoka - suteikia daugiau supratimo ir dvasinio gilumo Jo mokymo esmese.

neilas 2002 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis, 18:06:29
ne visiskai noreciau su tavimi sutikti JONAI , Kristus dar sake "Ir jei kas klauso mano zodziu ir ju nelaiko,as jo neteisiu,nes atejau ne pasaulio teisti,bet pasaulio gelbeti."Mt12,47 todel manau kad nera svarbu koki kelia pasirenka zmogus kad itiketu ar tai katalikybe ar protestantizmas ar dar kazkas svarbu tai kad mes rastume kelia i Jezu Kristu

Rimas 2002 m. balandžio 2 d., antradienis, 09:01:26
Pridursiu prie Algirdo minčių kitą mintį, panasią į jojo.
IŠ Žodžio sužinom, kad Tėvas ir Sūnus skiriasi savo svarba. Tai patvirtina ir pats Jėzus (Jn 14:28: "mano tėvas už mane didesnis"; jis pavaldus Tėvo komandoms, žr. Jn 14:31, 15:10). Ir Jis nemoko nieko, o tik tai, ką Jam davė Tėvas, žr. Jn 7:16-18; Jn 15:15; Jn 8:38; Jn 12:49,50; Jn 5:19. Iš visa tai (ir dar daug ko papildomai) turi būti aišku, kad jie nėra vienas ir tas pats asmuo.

neilas 2002 m. balandžio 1 d., pirmadienis, 06:34:18
"kam ieskote gyvojo tarp mirusiu?Jo nera cia,bet jis yra prikeltas!"Lk24,5-6 Sveikinu visus tikincius ,ramybe jums ,santarves ir dzaugsmo.

Algirdas 2002 m. kovo 29 d., penktadienis, 08:21:22
Mes matome Žodyje, kad Jėzus paaiškina tos vienybės principą (Jn 17:20-22: "kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei" Tad viena yra ne tik tėvas ir Sūnus, bet susilieti su jais turi ir žmonės. O tai jau panašu į indų Atmaną ir Brahmaną, kai visos gyvos esybės tėra tas pats Vienatinis. - ir nėra atskirų individų. Galime drąsiai sakyti, kad tos religijos savo pgrindams remti yra pasiskolinusios mintis iš Dievo Žodžio. Iš to kas pasakyta, matome, kad Kristus daugiau kalba apie dvasinį, o ne fizinį jo ir Tėvo, jo ir žmonijos artumą (susiliejimą). Panaši prasmė ir kitose nuorodose, pvz., "Aš esu Tėve ir Tėvas manyje" (Jn 14:10-11). Bet tai nereiškia, kad jie yra vienas Asmuo: kaip danguje Jėzus yra Tėve, taip Žemėje žmonės yra Jėzuje. Bet net ir aukščiau cituoti Jėzaus (Jn 10:30) žodžiai taikomi Dievo ir jo darbams, o ne kūnui (asmeniui). Darbuose jie yra viena.

Paulius 2002 m. kovo 28 d., ketvirtadienis, 09:47:44
Labai šaunus Česlovo Kavaliausko, N.T. vertėjo
tekstas apie Kristaus Prisikėlimą:

http://www.lcn.lt/bzinios/bz9706/706str2.html

Arturas 2002 m. kovo 28 d., ketvirtadienis, 08:18:24
Taigi,įdomu. Tas, kuris sako, kad nėra skirtumo ar šventa sabatos diena, ar sekmadienis, ką piktžodžiauja? Žmogaus sūnų ar Šventąją Dvasią? Įdomu, kokio dievo dvasia-guodėja verčia krikščionis įsikibus laikytis žmogumi iškraipyto įstatymo? Ar bus atleista tiems, kerie jau šiame amžiuje,gyvendami savo žemišką gyvenimą, kovoja prieš Dievo tvarką? O Šventąją Dvasią pažįstame per Jos vaisių žmoguje - PAKLUSNUMĄ.1Sam.15:23 "Nepaklusnumas yra kaip žyniavimo nuodėmė ir užsispyrimas yra kaip stabmeldystė. Kadangi tu atmetei Viešpaties Žodį, Jis atmetė tave, kad nebebūtum karaliumi".

Jonas 2002 m. kovo 28 d., ketvirtadienis, 08:05:45
Nesuprantu, kas pas mus riejasi ? Senieji lankytojai visi puikiai supranta tas tiesas ir ramiai issako savo nuomone. Jei atejusiems rodos, kad tai rietenos, jie pateko ne i ta puslapi. Pas mus rietenu nebuvo ir nera. Nebent sudraudziami nepraustaburniai, cia kita kalba. O tai, kad ramiai issakoma savo nuomone, kuri gali nepatikti kai kam, tai dar nereiskia, kad kaskas sumane rietis. Kitas reikalas, jei skaitantiems taip atrodo, tuomet ju problema. Juk ir Kristus yra pasakes:"Atejau ne ramybes atnesti, bet karda". O tai reiskia, kad tiesa atskiria tuos , kurie ja priima ir tuos, kurie jos nepriima. Prisiminkim fariziejus, kurie arsiai gyne savo pozicija pries Kristu, nes nenorejo sutikti, kad isgelbetojas bus paprasto zmogaus kune, o jie lauke karaliaus ant balto zirgo. Rezultatas - Kristaus nukryziavimas, ju paciu atpuolimas- nepriemimas tiesos, pasmerkimas mirciai. Sakoma, kad tiesos strele visada pataiko tiksliai i serdi, kuriame susisuke melo kamuoliai. Belieka israizgyti tuos kamuolius, atristi mazgus. Tai gali padaryti tik tie, kurie ispruse Biblijos tiesose skaito, gilinasi, tyrineja Dievo Zodi, ka ir siule Pats Kristus.

mokinys 2002 m. kovo 27 d., trečiadienis, 17:09:36
brangieji geriau pabandykime pasiaiskinti stai kokias eilutes noreciau pratesti diskusija apie Sventaja Dvasia"Ir kiekvienam,kuris tars zodi pries Zmogaus Sunu ,bus atleista.Bet tam,kuris Sventajai Dvasiai piktzodziaus ,nebus atleista."Lk12,10

mokinys 2002 m. kovo 27 d., trečiadienis, 17:01:19
brangieji sustokite kiek galima rietis juk mes visi vieno Dievo vaikai vieno Jezaus Kristaus mokiniai "Neteiskite,kad nebutumete teisiami,nes kokiu teismu teisiate ,tokiu busite teisiami,ir kokiu saiku seikite ,tokiu jums bus atseiketa.Kodel tu ziuri i tavo brolio akyje esanti krisla,bet nepastebi savo paties akyje esancio rasto?..."Mt7,2-5.
atleiskite vienas kitam ir geriau kartu uzmirse nuoskaudas ieskokime tiesos

paulius 2002 m. kovo 27 d., trečiadienis, 13:41:21
Simona, Tavo tokia aštri nuomonė, kad
jaučiu - jei būtum gyvenusi inkvizicijos laikais,
tikrai būtum mane sudeginus, ir dar ne vieną kitaip mąstantį krikščionį :)
Manyčiau, reikėtų pasimokyti iš Katino Leopoldo...
O Tavųjų teiginių-priekaištų tiek daug, kad
susipainiočiau į kiekvieną atskirai atsakydamas.
Ką antikristiško, teroristiško ir melagingo įžvelgi pvz. puslapyje
www.lcn.lt ???

Simona 2002 m. kovo 27 d., trečiadienis, 07:57:19
Pastebetas Pauliaus "saliskumas" parodo, kad einame teisinga linkme. Tiesa negali buti kurpiama pagal zmoniu nuomone ar norus. Ja Viespats suteikia tiems, kurie seka paskui Ji kur Jis beeitu.
Kas liecia katalikiskaja saka, ji megsta remtis zmoniu tradicijomis, kurias pati ir iveda, veliau teisinasi, kad ji negaletu pakeisti Dievo istatymo jeigu su tuo nesutiktu tautos.
Tad verta prisiminti, kokiu budu tos tautos buvo verciamos sutikti su katalikiskosios puolusios religijos nuostatais. Per krauja, inkvizicijos lauzus, brolzudiskus karus atseit Kristaus vardu "Kryziaus karus" verciant tautas per prievarta priimti kita tikejima, ir pries tuos, kurie tvirtai laikesi Kristaus mokymo.
Tad ko verta ta katalikoskoji saka, kuri pati atpuole noredama pritraukti pagonis, pati nusirito iki ju lygio, ka mes ir matome siandiena. Ivesti stabu garbinimai, atemimas is Kristaus kasdienines aukos, nukreipiant zmoniu zvilgsnius i mirtingus ir nuodemingus zmones tik ne i Visagali Kureja. Stai tokie, puolusios "rimtos" sakos, kuri verta tik sudeginimui, rezultatai.

Romas 2002 m. kovo 26 d., antradienis, 08:01:58
Man sakyciau, aiskiau skamba issakyta Simonos mintis kuri paimta is Biblijos.
"Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.
Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
Visa, ką turi Tėvas, yra mano, todėl Aš pasakiau, kad Ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs" (Jono 16,13-15).
Cia matom, kad Sv.Dvasia neturi savo o ima ar gauna is Kristaus. Jei Ji asmuo, klausimas kodel neturi savo?. Tode,l galime drasiai sakyti, kad Ji tik jega-pagalbininke ivykdyti tai, kas sumanyta Viespaties. Tai veidas bet ne asmenybe. Tarp kitko angliskame vertime aiskiai parasyta <veidas> bet ne asmuo. Tai verteju esmine klaida, kuria turim issiaiskint, jei norim-ieskom tiesos.

Paulius 2002 m. kovo 25 d., pirmadienis, 21:57:23
Atsitiktinai aptikau Jūsų puslapiuką
ir pavartęs bei paskaitinėjęs
pastebėjau, kad jis truputį "šališkas" -
t.y. atspindima labiau protestantiškoji krikščionybės
šaka, užmirštant, kad yra ir gan rimta - katalikiškoji.
Nuomonių, Rašto skaitymo įvairovė juk gerai ?
Pasiūlymas: įdėti daugiau nuorodų, pvz.:
www.lcn.lt

2002 m. kovo 25 d., pirmadienis, 05:42:27
taikliausias pasakymas apie sventaja dvasia manau yra Jn14,26

Jonas 2002 m. kovo 22 d., penktadienis, 11:59:36
Manau, kad siu issakytu minciu. pagrindu galima pilnai tiketii, kad Dievas tėra Vienas Asmuo? Rabinas Paulius nebuvo Trejybės propaguotojas. Jis tikėju vienu Dievu (Tėvu) ir vienu Viešpačiu Jėzumi (Mesijumi). Pažvelkite į Pirmąjį laišką Korintiečiams (1 Cor 8:4-6):
"Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje, - daug tų dievų ir daug viešpačių, .- tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir Jam esame mes, ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per Jį".
Pauliui Viešpats Mesijus nebuvo Viešpats Dievas. Tai jis patvirtina ir laiške galatams (Gal 3:20): "Dievas tėra [tik] vienas [Asmuo]". Taip yra parašyta, - ir niekur Biblijoje nerasite žodžio "Dievas", kur jis reikštų "Dievas trijuose asmenyse". Taip atsitiko todėl, kad tie, kurie parašė Bibliją, niekada negirdėjo apie Trejybės sąvoką ir ja netikėjo.

Algirdas 2002 m. kovo 20 d., trečiadienis, 10:13:55
Neįtikina ir senasis argumentas, kad žodis "echad" reiškia sudėtinę sąvoką. Žodis 'vienas' visada reiškia tik 'vienas, o ne du ar daugiau'. "Viena mėsa (kūnas)" tėra viena mėsa. Daugiskaitos prielaida kildintina ne iš žodžio "echad", o iš idėjos, kad kadaise du asmenys buvo viena mėsa (pvz., žr.. Pr 2,23-24: "Tada Adomas tarė: "Štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta. Todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona; ir juodu taps vienu kūnu"). Bet … niekur Biblijoje nerasite užuominos apie "vieną Dievą" daugiskaitoje. Ir Adonai (arba šventasis Vardas) tūkstančius kartų naudojamas deriniuose su vienaskaitiniais įvardžiais ir veiksmažodžiais.

Rimas 2002 m. kovo 19 d., antradienis, 10:25:51
Pažiūrėkime, ką dar sako šiuo klausimu pati Biblija.Iš visko matome, kad Dievas yra VIENAS Asmuo, Jėzaus tėvas; ir Psalmių 110:1 tai pasakoma labai aiškiai - Vienas Dievas kalba susirinkime apie Adoni, o ne Adonai! Dievas nesako Dievui - jis sako Viešpačiui Mesijui (Adoni, "mano Viešpatie, Karaliau Mesijau"). Kreipinys Adoni 167 kartus naudojamas kaip nuoroda į aukštesniąsias esybes, kurios nėra Dievas. Tai yra žodis, aprašantis žmogiškąsias būtybes ir, kartais, angelus.

Bite 2002 m. kovo 18 d., pirmadienis, 14:52:28
"Tai yra amžinasis gyvenimas: kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų", Jn 17:3
Įsidėmėtinos yra šios Evangelijos pagal Morkų eilutės (Mk, 12:28-29):
Mk 12,28 Vienas iš Rašto žinovų, girdėjęs juos besiginčijant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė Jį: "Koks yra visų pirmasis įsakymas?"
Mk 12,29 Jėzus jam atsakė: "Pirmasis yra šis: 'Klausyk, Izraeli, - Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats'. <….>
Mk 12,32 Tada Rašto žinovas Jam atsakė: "Gerai, Mokytojau, Tu tiesą pasakei: yra vienas Dievas ir nėra kito, tik Jis".

Genadijus 2002 m. kovo 15 d., penktadienis, 07:52:30
Iš Biblijos sužinome, kad Jėzus ruošia vieną vietą, o ne visas buveines. Kiti pranašai ruošė kitas vietas. Ir Isa yra kelias į buveinę, o ne tikslas. Isa sakė - "Esu durys" (Jn 10:9). Avys einančios ras ganyklą. Keliu pasiekiama buveinė. Tas kuris sustoja kelyje pamanęs, kad "Kelias" yra jo kelionės tikslas, lieka be pastogės. Isa tai aiškiai pasakė: "Nė vienas neateis pas Tėva kitaip nei per mane".
"Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje", Mt 7:21

Algirdas 2002 m. kovo 14 d., ketvirtadienis, 09:37:48
Graikų kalboje "vienas" kaip (vyriškos giminės) skaitvardis yra "hein". Be giminės "hen" išreiškia "vieningumą" sąjungoje ar esybe. Yahya panaudojo "hen", o ne "hein". Žr. Jn 17:22 "... ir jie [mokiniai] bus vienu..." Tad ir mokiniai turėtų būti lygūs Tėvui. Tačiau čia Isa kalba apie vieningumą Dievuje, o ne tapatumą su Vieninteliu.
"Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane", Jn 14:6

Regina 2002 m. kovo 13 d., trečiadienis, 08:28:41
Įvėliau klaidą. Taip vadinamos," kitų religijų sukurtos-išgalvotos "trejybės" egzistenciją, tačiau, pats Naujasis Testamentas neigia jos buvima."

Regina 2002 m. kovo 13 d., trečiadienis, 08:20:51
Už sveikinimus ačiu.
Parinkau iš Biblijos tas vietas, kurios aiškiai parodo taip vadinamos kitu religiju "trejybės"
neigimą, Naujajame Testamente.
Jn 14:28; 1 Kor 11:3; Mt 12:18; Apd 3:13; Apd 4:27; Apd 3:26; 1 Kor 3:23; Jn 17:3, Mk 10:18; Mt 24:36; Jn 20:17; Lk 22:41-42; Mt 4:10.
Taip pat ir šis, Paties Kristaus teiginys:
"Aš ir Tėvas yra vienas", Jn 10:30. Jame neminimas Šv.Dvasios buvimas juose, kaip viename. Iš to seka, kad Šv.Dvasai tik vykdytoja - skatinanti kiekvieną žmogų keisti savo
charakterį iš žemiškojo į dangiškąjį.

Simona 2002 m. kovo 12 d., antradienis, 09:57:27
Dėkoju p. Jurgiui už malonu sveikinimą.
Pratesiu mintiį. Biblija moko, jog Šventoji Dvasia, ne tas pats, kas yra Tėvas ir Sūnus, kurie yra realūs asmenys. Jėzus pasakė: "Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.
Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
Visa, ką turi Tėvas, yra mano, todėl Aš pasakiau, kad Ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs" (Jono 16,13-15).
Iš viso to kas pasakyta matome, kad Šv.Dvasia neturi savo kažko, ką gali duoti. Ji ima iš Kristaus, kuris tuo pačiu gauna iš Tėvo. Galime daryti išvada, kad ji tik veiksmas-jėga, siunčiama tam, kad mes galėtume geriau pažinti Kristų ir per Jį Dievą TėVą.

Jurgis 2002 m. kovo 8 d., penktadienis, 09:28:29
Apsilankančioms moterims vyriškos giminės vardu:

Žydėkit, žydėkit kaip gėlės,
Joms žodžių gražių negailėkim,
Tai mūsų pasirinktos Gėlės,
Tad laimės joms visad linkėkim !
Laimingais sutvėrė Kurėjas,
Ir mokė kurt laimę tik dviese,
Tad Žodį naudokim Valdovo,
Kad laimę pasiektume dviese.

Rimas 2002 m. kovo 7 d., ketvirtadienis, 10:57:36
Tėvas yra nematomas viso ko Šaltinis, apreišktas Sūnuje ir per Sūnų, patiriamas per Šventąją Dvasią. Kalbant apie sukūrimą, galima išsireikšti ir taip: Tėvas - tai Mintis/Sumanymas, Sūnus - įvardinantis Žodis, o Šventoji Dvasia - tai Veiksmas, paverčiantis sumanymą realybe. Pvz., Romiečiams 5,5 sako: "O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.
Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius". Pastebėkime," kuri yra mums duota" . Šv.Dvasios, kaip asmenybės, niekas negali savyje sutalpinti. Žmogus taip sakant dvejintusi. Galime padaryti išvadą, kad Šv.Dvasia, tai ta jega, kuri veikia kiekvieną iš mūsų, mus mokydama to, ką yra gavusi iš Kristaus. jeigu mes visą tai linkę priimti, ir tuo vadovautis savo gyvenime.

Algirdas 2002 m. kovo 6 d., trečiadienis, 07:42:53
Graikų kalboje "vienas" kaip (vyriškos giminės) skaitvardis yra "hein". Be giminės "hen" išreiškia "vieningumą" sąjungoje ar esybe. Yahya panaudojo "hen", o ne "hein". Žr. Jn 17:22 "... ir jie [mokiniai] bus vienu..." Tad ir mokiniai turėtų būti lygūs Tėvui. Tačiau čia Isa kalba apie vieningumą Dievuje, o ne tapatumą su Vieninteliu.

Kamane 2002 m. kovo 5 d., antradienis, 10:49:07
Apie krikscionybe ir krikscioniska gyvenima Kristuje aptareme. Pabandykime panagrineti viena is didziausiu suklupimo akmenu tikintiesiems, ivestiems i paklydima, nezinantiems tikrosios tiesos apie Sventaja Dvasia. Kas Ji yra ? Treciasis Dievo veidas ar asmenybe, kaip moko kiti tikejimai.? Ka sako siuo klausimu Biblija?
"Aš ir Tėvas yra vienas", Jn 10:30 Cia nasakoma, kad Sv.Dvasia taip pat viena su Dievu-Tevu ir Sunumi Kristumi.

Genadijus 2002 m. kovo 1 d., penktadienis, 07:36:12
Iš tikrųjų krikščionis - Jėzaus išgydytas, tai krikščionis - nebeturintis egoizmo. Jis rūpinasi dvasios reikalais. Prisiminkime Jėzaus žodžius, - ieškantiems Dievo karalystės visa kita bus pridėta (plg. Mt 6:33). Jėzaus išgydytam krikščioniui to prisiminti nebereikia. Iš tikrųjų jis jau rūpinasi dvasios reikalais, t.y. Dievo karalyste. Ir tai lengva, nes tai gyvenimas, skirtas žmogui nuo jo sukūrimo, kaip aprašyta Pradžios knygoje. Nors žmogus savo valia atsisakė Dievo karalystės, vis tik per kryžių išgydytas jis jon grįžta. Gyvenimas kovojant su savo paties kūnu mums neskirtas. Deja, tokią kovą dažnai vis dar kovojame.

Simona 2002 m. vasario 28 d., ketvirtadienis, 07:50:57
"Ko įstatymas nepajėgė, nes jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasią - dvasios reikalais" (Rom 8:3-5). Tai nereiškia, kad siekiantys vidinio išgydymo ar senojo "aš" nukryžiavimo nebegyvens kūne. Šiame kūne gyvensime, bet nebesirūpinsime tais jo reikalais, kurie pagimdyti mūsų pažeistos prigimties siekio viešpatauti. Tie reikalai bus mums svetimi. Neturėsime kiekvienam būdingo egoizmo.

Jurgis 2002 m. vasario 26 d., antradienis, 12:53:29
Vidinis išgijimas gali įvykti per labai netikėtą situaciją, labai netikėtu metu. Kaip jį atpažinti? "Miršta" kažkas, kas mums būdavo taip įprasta ir natūralu, kad to net nepastebėdavome. Giliausia prasme miršta mūsų savininkiškumas, mūsų senasis "aš", subyra mūsų nuodėmės sąranga. Galime dvidešimtį metų būti tikintys ir išpažįstantys, galime lankyti bažnyčią, bet taip ir neišgyti. Galime nesuvokti, kad esame egoistai, bet ar kunigo, ar kito žmogaus, ar situacijos privesti prie kryžiaus, išgyvename staigią "mirtį", ir išvystame Dievo karalystę, besiskleidžiančią mūsų širdyse. Per mus Karalystė išsipildo - kiti, mus sutikę, pastebi naujumą. Vidinis gydymas gali tęstis labai ilgai. Vėl galime grįžti prie senų įpročių, prie senojo "aš". Galutinai išgyjame tik tada, kai tas senasis "aš" visgi numiršta.
Taciau, tai kas pasiekta Kristaus deka, reikalauja pastovaus bendravimo su Juo, kad nebegrįžti i savo senajį "aš".

Romas 2002 m. vasario 25 d., pirmadienis, 08:16:27
Taigi okultizmas atneša vergystę, psichoterapija gali gydyti, bet išgydyti gali tik Jėzus. Tik Jis gali visiškai ir pilnai išgydyti. Be abejo, vidinis išgijimas yra sunkus procesas, bet jo vaisiai - nuostabūs, nes gi Jėzus paaukojo savo gyvybę už pasaulio gyvybę. Mes galime atgauti savo gyvybę! Kaip? Tik prikalę savo senąjį "aš" prie Jėzaus kryžiaus. Vidinis išgydymas gali turėti psichoterapijos elementų. Krikščionis konsultantas, norėdamas mums padėti išgyti, gali panaudoti psichoterapijos žinias, - bet tai nėra svarbiausia. Juk svarbiausia atvesti prie kryžiaus: mūsų senasis "aš" numiršta ant kryžiaus, kad prisikeltų ne kažkas kitas, bet tas pats mūsų asmuo, tik atkurtas Jėzuje Kristuje, atkurtas gyvenimui su Dievu. Mes numirštame siekiui manipuliuoti, valdyti ir keisti situacijas bei žmones. Prisikeliame - gyvenimui su Jėzumi Jo meilėje. Toks yra vidinio išgydymo vyksmas, bet tai įmanoma tik tuomet, kai suvokiame, kad Dangaus karalystė nėra erdvės ir laiko valdžioje, todėl gali ateiti į šį ribotą pasaulį bet kada. Kai prisikelsime laikų pabaigoje, pagal pažadą Biblijoje, prisikelsime su kūnais. Mūsų kūnai bus perkeisti. Nebesistengsime valdyti - nesistengsime pratęsti savęs.Jei tą suprasime ir pataisysime charakteri Šv, Dvasios pagalba iki ateinant gyvenimo saulėlydžiu. Prikelti gyvensime su Dievu. Atsiduosime Jam. Priimsime Jo meilę. Jau dabar galime priimti Jo meilę per brolius ir seseris arba tiesiogiai. Dangaus karalystė, kuri iš tiesų yra, gali artėti per mūsų širdis. Numirę ant kryžiaus, prisikeliame atėjusiai Dangaus karalystei.

Algirdas 2002 m. vasario 22 d., penktadienis, 08:15:13
Evangelijoje pagal Joną parašyta: "Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną - gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę" (Jn 6:51).
Taip Jėzus kalba po duonos padauginimo stebuklo. Jis kalba api gyvybės duoną. Ar jums kada nors kilo klausimas, kodėl už pasaulio gyvybę Jėzus aukoja save? Nuodėmės pažeistas pasaulis stokoja gyvybės. Nuodėmės pažeistas pasaulis - tai žmonės, kurie stengiasi pratęsti save tam, kad valdytų kitus. Tai žmonės, kurie vengia atsiverti Dievui ir vieni kitam, bet stengiasi vieni kitus valdyti. Tai žmonės, kurie sukelia konfliktus ir net karą, o kare nėra gyvybės. Karas neša mirtį. Jėzus yra pasakęs, kad Jo gyvybė aukojama už pasaulio gyvybę. Jėzus ant kryžiaus prisiima visas mūsų nuodėmes ir savo gyvybę paaukoja jas tam, kad pasaulis vėl gautų gyvybę. Kryžius reiškia visišką atvirumą Dievui ir žmonėms. Nėra jokių šešėlių, - visiškas atvirumas. Šešėlinės šventės nueina į praeitį, jos netenka tos galios, kuri buvo duota tam, kad rodytų į Išgelbėtoją./apie jas vėliau/. Liko tik pagrindinis Dievo Įstatymas, kuri privalome vykdyti. Jėzus paaukoja senojo žmogaus gyvenimo būdą, žlugdantį apgaulingais geismais, ir dovanoja mus Dievui, - taip į pasaulį liejasi Dievo gyvybė: per Jėzaus gyvybės auką ir mes, su Juo gyvenantys, esame paaukoti, kad gyventume jau atnaujinti. Tai - vidinis išgydymas, jei mes priimame Jo auką ir sekame paskui Jį, bet ne paskui žmones..

Rimas 2002 m. vasario 21 d., ketvirtadienis, 08:22:49
Grįžkime prie magijos ir okultizmo klausimo. Magija ir okultizmas yra "mano galios didinimas", t.y. "mano kūno pratęsimas" dvasinėmis priemonėmis: "aš galiu padaryti taip, kad tam žmogui atsitiktų nelaimė; aš galiu padaryti taip, kad ši situacija pasikeistų; ir aš dar daug ką galiu padaryti". Ekstrasensai pasiūlys visą spektrą tokių triukų. Kas tai yra? Tai yra kūno darbai. Kūno, kuris nori save pratęsti. Kūnas - mūsų organizmas, mūsų asmens dalis - mums duotas Dievo. Bet šiuo atveju kūnu įvardijama nuodėmės pažeista mūsų prigimtis. Toks kūnas - senasis "aš" (taip jį vadina ap.. Paulius) - siekia save pratęsti ir užvaldyti kiek galima daugiau. Krikščioniui šitas senasis "aš" turi numirti ant kryžiaus - ant kryžiaus turi mirti pažeista prigimtis.

Bite 2002 m. vasario 20 d., trečiadienis, 07:50:35
Iš tikrųjų jis negali fiziškai pratęsti savo kūno. Kūnas žmogų riboja. Erdvėje esame tokie, kokie esame. Mes netgi negalime savo noru paaugti ar nuskristi ten, kur norėtume. Kūnas ir visi fiziniai dėsniai mus riboja, bet tai, kas yra mano "aš", turi savo išraišką būtent šitame kūne, todėl mėgstame pratęsti savąjį "aš" per kūną. Kaip? Pirmiausia mes priskiriame sau ne tik tai, kas duota Dievo, bet ir savo daiktus. Mūsų daiktai dažnai yra mūsų tęsinys. Savo butą, aplinką, įpročius, netgi artimus žmones suvokiame kaip dalį savęs. Anot psichologų, kai kurie žmonės mūsų akyse net neturi savarankiškos egzistencijos. Jie tarsi "dalis manęs", t.y. "mano kūno tęsinys".

Jonas 2002 m. vasario 19 d., antradienis, 08:11:07
Apaštalas Paulius rašo: "Kūno darbai gerai žinomi - tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas..." (Gal 5:19). Iš tiesų suprantama, kad tai - kūnu padarytos nuodėmės. Bet toliau tarp kūno darbų yra išvardinta:
"stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai..." (Gal 5:20).
Įdomiausia yra tai, kad stabmeldystė ir burtininkavimas yra pavadinti kūno darbais. Kodėl burtininkavimas yra kūno darbas? Anksčiau buvo minėta, kad okultizmo tikslas - pasiekti žmogaus dvasią ir užprogramuoti ją tam tikriems veiksmams. Okultizmas turi ryšį su žmogaus dvasia ir su piktosiomis dvasiomis. Okultizmui, be abejo, priklauso ir visa burtininkavimo praktika. Tai kodėl gi apaštalas Paulius burtininkavimą vadina kūno darbais? Čia mums gali padėti psichologai. Kai kurie iš jų, kalbėdami apie žmogiškąjį "aš", išskiria dvi charakteristikas:
Apaštalas Paulius rašo: "Kūno darbai gerai žinomi - tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas..." (Gal 5:19). Iš tiesų suprantama, kad tai - kūnu padarytos nuodėmės. Bet toliau tarp kūno darbų yra išvardinta:
"stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai..." (Gal 5:20).
Įdomiausia yra tai, kad stabmeldystė ir burtininkavimas yra pavadinti kūno darbais. Kodėl burtininkavimas yra kūno darbas? Anksčiau buvo minėta, kad okultizmo tikslas - pasiekti žmogaus dvasią ir užprogramuoti ją tam tikriems veiksmams. Okultizmas turi ryšį su žmogaus dvasia ir su piktosiomis dvasiomis. Okultizmui, be abejo, priklauso ir visa burtininkavimo praktika. Tai kodėl gi apaštalas Paulius burtininkavimą vadina kūno darbais? Čia mums gali padėti psichologai. Kai kurie iš jų, kalbėdami apie žmogiškąjį "aš", išskiria dvi charakteristikas:
1."aš", kuris gali išskirti save iš aplinkos ("aš" kaip asmuo): žmogus gali pasakyti "aš", t.y. "asmuo";
2. žmogus savąjį "aš" yra linkęs pratęsti ir tapatinti su savo kūnu.
Didziulis noras iteisinti gyvenimo situacijose savaji"as". Ta beda, kuri zlugdo Kristaus darba zmoguje, nes zmogus nelinkes pasitiketi kitu,save laikyti zemiau kazko kito.

Algirdas 2002 m. vasario 18 d., pirmadienis, 13:13:48
Kokie psichokultai šiandien Lietuvoje yra patys ryškiausi? Pirmiausia - jau daugeliui girdėta Vilniaus parapsichologijos akademija, taip pat daug kur savo reklamas skelbianti firma "Harmonija", psichologinių paslaugų bendrija "Virginija", taip pat Dianetikos centras, ir kitos tokios organizacijos remiasi vienu principu: reikia pažadinti kiekviename žmoguje slypinčias tam tikras galias, ir žmogų lydės sėkmė. Kaip tik tai ir yra okultizmas. Okultizmas, įvilktas į labai patrauklius rūbus, kartais pateikiamas net kaip krikščionybės pagilinimas arba pratęsimas; okultizmas, kuris labai dažnai nuspalvinamas moksliškai skambančiais terminais (naudojant žodžius "energetika", "ekstrasensorika" ir pan.). Bet esmė yra ta pati: "pažadinti slaptąsias žmogaus galias". Tos "slaptosios žmogaus galios" iš tiesų yra žmogaus dvasios galimybės susitikti su tamsiųjų jėgų pasauliu, iš esmės - su šėtono pasauliu, nudažytu gražiais pažadais. Iš tikrųjų okultizmas, kad ir koks jisai būtų - ar atvira magija, ar užkeikimas, ar būrimas kortomis, ar bandymas pažvelgti į žmogaus ateitį per kavos tirščius, ar ekstrasensoriniai seansai, ar būrimas iš delno, - jo tikslas yra vienas: "padidinti galią". Žmogui neužtenka Dievo duotų penkių pojūčių, jam reikia dar kažko, per ką jis galėtų manipuliuoti šiuo pasauliu, situacijomis bei kitais žmonėmis.

Jurgis 2002 m. vasario 15 d., penktadienis, 08:05:39
Tiesa, reiktų pripažinti, kad ir kai kuriose psichoterapijos srityse galima aptikti sąlytį su okultizmu ir kultu. Pažvelkime į pačią psichoterapijos pradžią. Froidas naudojo hipnozę, nors vėliau jos atsisakė. Daugelis psichoterapeutų jos irgi atsisako, tačiau yra ir naudojančių. Hipnozė iš esmės yra valios paralyžius. Žmogus atsiduoda kito valiai. Ir ne tik valiai! Hipnotizuojantysis susiliečia su kito žmogaus pasąmone, pasąmoniniais kompleksais. Vienas žmogus valdo kitą. Tai yra absoliučios galios principo panaudojimas. Todėl hipnozė yra vienas iš okultizmo reiškinių. Jos pagrindas - įtaiga. "Įteigti tai, ko noriu aš", - toks psichokultų tikslas. Kaip to pasiekiama? Ogi labai paprastai - tvirtinama, kad šia sistema pasinaudojusiam žmogui viskas seksis.

Kamane 2002 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 07:59:23
Kodėl esminiai psichoterapijos principai ir ribotumai žinotini visiems? Šiandien Lietuvoje ir visame pasaulyje yra daugybė organizacijų, bandančių prisidengti terminais "psichoterapija", "psichologija" arba "psichologinė konsultacija". Nežinantys ir nesuprantantys, kas tai yra, gali ateiti į šias įstaigas ir patekti visai ne ten, kur tikėjosi. Iš tikrųjų daugybė tokių organizacijų neturi nieko bendra su tikrąja psichologija. Tai psichokultai, kurių daugybė yra kilusi Vakaruose, kai kurie atsiradę pačioje Lietuvoje. Dažnai psichokultai savinasi psichoterapijoje ar psichologijoje vartojamą terminologiją, bet jų tikslas yra visai kitas. Jei psichoterapija stengiasi padėti susivokti savyje ir atsakingai spręsti, t.y. tam tikru būdu išgydyti žmogaus sielą, kad jis galėtų normaliai funkcionuoti, tai psichokulto tikslas yra "užkabinti" žmogaus dvasią. Tai nėra šalutinis psichokulto rezultatas, bet esminis uždavinys: taip paliesti dvasią, kad žmogus taptų dvasiškai priklausomas. Kaip tai daroma? Žmogus kažko nepajėgia, todėl jam siūloma plėsti savo galias. Psichokultas vilioja: "jeigu ateisite pas mus, jūs galėsite..."
Panašiai skambejo ir Liuciferio žodžiai Edeme: jus tapsite tarsi dievai viską žinantys, galintys atskirti blogį nuo gėrio. O kokį rezultatą matome to" mokejimo" atskirti blogį nuo gėrio ? Tas blogis taip isišaknijo, kad jo be Biblijos neįmanoma atskirti. Štai tau ir tapome tais "dievais", kurie ne tik patys nusirito, bet ir su malonumu padeda ten atsidurti visiems susigundžiusiais tokiais pažadais.

Rimas 2002 m. vasario 13 d., trečiadienis, 10:22:20
Taip, itiketi tai ko nematei sunku. Gal todel Kristus pasake: "Palaiminti tie, kurie nemate bet itikejo." Tai reiskia, kad Jis suteikia visas imanomas ir net neimanomas (musu protui nesuvokiamas) priemones, kad zmones gyvendami paskutiniaisiais laikais galetu suprasti, suvokti kuriam tikslui visa tai skirta, ir visu tuo lobynu ismintingai pasinaudoti. Biblijoje tiesos nepagrazintos ir nepridengtos. Zmones nesuprasdami visu tu dalyku harmonijos, Joje esancias tiesas gali iskraipyti savo neismananciu protu.
Pasakyk, kur butent matai tuos priestaravimus, ir mes kartu juos aptarsime, ar tikrai tie priestaravimai yra, ar jie tik pavirsutinio, uzmesto zvilgsnio i Biblija rezultatas.

Naglis 2002 m. vasario 13 d., trečiadienis, 07:43:39
Todėl, einant pas psichoterapeutą, kiekvienam vertėtų atminti du dalykus:
1. Psichoterapija gali būti tik priemonė, kuria naudodamiesi mes galime ieškoti tiesos bei geriau suprasti save. Ji negali būti galutinis atsakymas.
2. Psichoterapeutas turi savo pasaulėžiūrą, ir mes neprivalome jos perimti. Turime suprasti, kad jo pasaulėžiūra yra jo reikalas, o mūsų uždavinys - susivokti savyje. Mums reikalinga jo pagalba, bet ne nauja religija.

Genadijus 2002 m. vasario 12 d., antradienis, 07:48:51
Sutinku su Reginos issakyta mintimi, bet yra kažkas dar giliau, kažkas, ką vadiname arba dvasia arba dvasine siela. Dvasinę sielą turi tiktai žmogus. Visoje kūrinijoje niekas kitas jos neturi. Mūsų dvasia yra tai, kas bendrauja su Dievu ir, žinoma, nebendrauja, jeigu mes patys atsisakome. Savo dvasia mes pasirenkame gyvenimo kryptį, keliame prasmės klausimus ir kitus, kurie galėtų būti vadinami filosofiniais arba tikėjimo klausimais, - tai mūsų dvasios sritis. (Tiesa, ir psichologas, ir psichoterapeutas, prisiliesdamas prie mūsų sielos, kažkiek paliečia ir mūsų dvasią).

Arturas 2002 m. vasario 11 d., pirmadienis, 12:33:14
Kuo daugiau iškyla abejonių ir neva matomų prieštaravimų,tuo silpnesnis tikėjimas. Ir atvirkščiai- kuo mažiau abejonių ir neva matomų prieštaravimų, tuo stipresnis tikėjimas.Siūlau panagrinėti Tau iškilusius Biblijos "prieštaravimus" ir tuomet,Sigitai, tapsi tikinčiu Dievo sūnumi.

Sirse 2002 m. vasario 11 d., pirmadienis, 08:35:10
Pasidalinsiu savo patyrimu, su tikrai norinciu itiketi. As, kaip ir daugelis netikejau. Kai man atnese knyga "Didziosios Biblijos pranasystes", ji padare didziule itaka mano mastymui ir tik jos deka pradejau ziureti i pasaul;inius ivykius visai kitomis akimis. As juos tartum maciau salia stovedama didziulio zemes gaublio, kaip istorijos pamokoje prie lentos. Toje knygoje visi pasauliniai ivykiai isdestyti taip, kad zmogui, norinciam geriau perprasti juos, belieka tik teisingai suprasti, ir ivertinti autoriaus atlikta didziuli darba,vardan tiesos.
Kaip ir Biblijoje minimas Foma - taip pat turejau paliesti, tik tas lietimas buvo susipazinimas su istorijos faktais, kurie ir padejo itiketi. Nes paneigti istorijos faktu mes negalime, kaip to negali padaryti, ir net atvirksciai patvirtina visi mokslininkai, kurie prisiliecia prie Biblijos knygos tiesu. Tai butu toks pradinis kelias, veliau pereinantis i tikejima.

Regina 2002 m. vasario 11 d., pirmadienis, 08:20:24
Kitas pavojus - subtilesnis. Psichologas prisiliečia prie žmogaus sielos. Kyla klausimas, ar psichologas ar psichoterapeutas prisiliečia prie žmogaus dvasios? Mes labai dažnai neskiriame sielos nuo dvasios. Gyvybinė siela yra ne tik žmoguje, bet ir visuose kitose gyvose būtybėse. Žmoguje sielos apraiškos yra jausmai, įvairios reakcijos, atmintis, mąstymo būdai, netgi pats judėjimas.

Sigis 2002 m. vasario 10 d., sekmadienis, 23:01:58
O gal kas nors man gali patarti kaip patiketi? Ash bandzhiau, bet kuo daugiau nagrineju biblija tuo daugiau matau prieshtaravimu. Ash pavydzhiu tikintiems, bet niekaip negaliu nuoshirdzhiai patiketi pats.PADEKIT...!!! Prashau ....

Jonas 2002 m. vasario 8 d., penktadienis, 07:50:39
Kartais toks požiūris į save ir savijautą tampa tarsi religijos pakaitalu. Bet ten nieko nemokoma apie Dievą. Ten Dievo nėra, yra tik žmonės, kuriems reikia pagalbos, arba - kurie jau nebegali gyventi be pagalbos. Žmogus tokioje grupėje gyvena metų metus ir, jeigu jis persikelia į kitą miestą, jis vėlgi ieško tokios grupės. Anot. kun. A. Paškaus, taip psichoterapija tampa religijos ir tikėjimo pakaitalu, tačiau iš tikrųjų ji neduoda to, ką gali duoti tikėjimas.. Ji neleidžia pažinti Dievo ir nesuteikia galimybės Jį garbinti ir šlovinti. Taigi neduoda to, kas yra tikėjimo esmė. Iš tiesų, tokia psichoterapija suteikia galimybę tik "prastumti" šį gyvenimą. Ji, žinoma, suteikia galimybę atrasti save, apsispręsti, bet jeigu žmogus to nenori, jis gali pasilikti tik prie geros būsenos ir taip "praegzistuoti". Čia galime įžvelgti psichoterapijos ribas. Jų nežinodami galime užsinorėti, kad psichologas ar psichoterapeutas mums duotų daugiau nei iš tikrųjų gali duoti.

Algirdas 2002 m. vasario 7 d., ketvirtadienis, 08:04:14
Atrodytų - viskas yra gerai: psichoterapija siūlo metodus, kuriais remdamiesi galime susigaudyti savyje, sunkiuose klausimuose, kylančiuose mūsų psichikoje (sieloje) - mūsų jausmuose, emocijose, atmintyje, taip pat dėl negebėjimo sutelkti dėmesį ir pan. Štai čia mums gali padėti psichoterapeutas. Bet yra vienas mažytis pavojus, kurį turbūt geriausiai yra aprašęs kunigas Antanas Paškus knygoje "Krikščionis psichologinėje kultūroje" (ši knyga išleista prieš 15 metų JAV; Lietuvoje yra tik keli jos egzemplioriai). Antanas Paškus, būdamas ir kunigas, ir psichoterapeutas, atkreipia dėmesį į labai paprastą dalyką: nors tikroji psichoterapeuto užduotis yra sudaryti žmogui galimybę apsispręsti, bet praktiškai stengiamasi ne šią galimybę sudaryti, o suteikti žmogui gerą jauseną. Labai dažnai žmogus, eidamas pas psichoterapeutą, nori vienintelio dalyko: po šio vizito gerai jaustis ir, kad tas geras jausmas jo daugiau nebepaliktų. Kun. A. Paškus rašo, kad tokiu būdu ir krikščionys, ir nekrikščionys įpranta viską matuoti vienu kriterijumi: geru arba blogu jausmu. Tai tampa vieninteliu siektinu dalyku, nes tikimasi, kad gera jausena padarysianti žmogų veiksmingą, ir viskas seksis. Kaip to pasiekti? Ar psichoterapija gali iš esmės suteikti tokią gerą savijautą visam laikui? Deja, ne.

Sirse 2002 m. vasario 6 d., trečiadienis, 13:05:25
Butu visai neblogai ir net labai gerai, kad ivairus psichologai ir kt, nukreiptu zmoniu mintis i Dieva, o visa kita jau Dievo valioje. Deja jie to nesupranta, isdidumas, kad sugebes padeti zmogui. Taip gal but, taciau tai tik laikinas efektas, kuris be Dievo pagalbos greitai praeina. Ligonis vel ateina pas ta pati psichologa, vel laukia laikinos pagalbos dozes, o taip rodos viskas paprasta Tereikia paklausyti Dievo balso, ir pasitiketi juo, suprantant, ar priimant tiesa, kad Jis zymiai ismintingesnis, ir matydamas i prieki, gali pasukti musu gyvenima ta linkme, kurios rezultatais dziaugsimes.

Jonas 2002 m. vasario 6 d., trečiadienis, 12:55:49
Okultizmas, psichoterapija, vidinis išgydymas. Kas yra kas?
Ši tema kyla iš labai paprasto šiandieninio poreikio: susiduriame su daugybe asmenų ir organizacijų, tvirtinančių, jog gali išgydyti mūsų dvasią ir sielą - t.y. mūsų vidų.
Šiandieninė psichoterapija naudoja įvairius metodus (ir humanistinius, ir psichoanalizės), bet visais atvejais ji krypsta į partnerišką bendravimą. Žmogus turi pats suprasti save ir pabandyti sau padėti taip, kaip būtent jisai pats mano esant reikalinga. Psichoterapeutas palieka žmogui laisvę. Jis tik padeda susitvarkyti su problemomis, kurios trukdo jam ja pasinaudoti.

Regina 2002 m. vasario 6 d., trečiadienis, 10:35:28
Kas yra išgydymas ir kas yra gydymas? Tai pirmasis klausimas, kurį reikia išsiaiškinti. Esame girdėję, kad žmogaus gyvenimo aplinkybės užkietina širdį - suformuoja įvairius įpročius ir reakcijas, kuriomis užsitveriame lyg gynybine siena bijodami būti sužeisti. Tokiai širdžiai reikia išgydymo. Apie tai kalba ne tik Bažnyčios žmonės, bet ir psichologai bei psichoterapeutai. Nuo ko gi reikėtų pradėti? Kiek tokiu atveju gali padėti psichologas?
Pradėkime nuo psichoterapijos. Terminas psichoterapija yra graikiškos kilmės: psiche - "siela", therpeia - "gydymas". Vadinasi, psichoterapeutas yra tas, kuris bando gydyti mūsų sielą. Įsidėmėtina - sielą, bet ne dvasią!

Genadijus 2002 m. vasario 5 d., antradienis, 14:20:09
Filosofas - apie protą ir tikėjimą
Štai keletas Blezo Paskalio (Blaise Pascal), genialaus matematiko, fiziko, išradėjo, filosofo, literatūros klasiko ir krikščionybės apologeto minčių:
"Viena iš sumišimo priežasčių prakeiktiesiems bus ta, kad matys esą pasmerkti savo pačių proto, kuriuo tarėsi pasmerkę krikščionių religiją".
"Tai, ką padarė Mahometas, gali padaryti bet kuris žmogus - mat jis nepadarė jokių stebuklų. Tačiau niekas negali padaryti to, ką padarė Jėzus Kristus Golgotoje".
Kas, kad pakartoja Kristaus zygi fanatikai, gal but noredami patraukti kitus savo pavyzdziu, galvodami, kad juos laikys sventais, kuriuos kartais galime regeti tele ekranuose. Atseit paziurekite, kokie mas atsidave. Tik klausimas kam atsidave? Stabui - , mircia,i net nebande kovot,i ir laimeti gyvenimo vainiko, kaip sako Ap.Paulius.

Sirse 2002 m. vasario 5 d., antradienis, 10:57:22
Teisinga pastaba, tikrai sunku save priversti atsisakyti tai, kas malonu. Tai vyksta tol, kol zmogus nesupranta, kad yra skolingas Kristui uz isgelbejima. Zmones skendo liune, Kristus isgelbejo suteikdamas pasirinkima, ir ka gavo ? Abejinguma. Zinoma ne visi, bet dauguma.

Algirdas 2002 m. vasario 5 d., antradienis, 10:53:09
Tiesiog stebėtina, kaip šiandien pasaulis traukia krikščionis ir daugelis jų tampa labai racionalūs. Jie tvirtina: ,,Žinote, broli mes negalime šeštadieniį ateiti į bažnyčią, nes pirmadienį reikia anksti keltis į darbą". Na ir kas, beveik visiems reikia anksti keltis. Tačiau nuostabu, kad taip teisinęsi žmonės, savaitės viduryje, vakare, gali eiti į banketą, sėdėti ir žiūrėti ilgai trunkančią programą, klausytis muzikos, kalbų, ir visai nesijaudinti dėl to, kad kitą rytą reikės keltis ir eiti į darbą. Neįtikėtina, tačiau šiandien pasaulis traukia krikščionis ir jie būna labai racionalūs.

Rimas 2002 m. vasario 4 d., pirmadienis, 09:08:04
Dievas iš pradžių nebuvo numatęs, kad žmogus mirtų, bet čia žmogui duodamas išbandymas. Matote, žmogus turi laisvą valią, o laisvė visuomet sukuria atsakomybę. Pastarasis teiginys yra aksioma, jis absoliučiai teisingas. Žmogui, kuriam duota laisva valia, turi būti duotas ir išbandymas, kuris parodytų, paklus žmogus Dievui, ar ne.
Pasaulyje vykstanti zmonijos kaita, aiskiai parodo Dievo Istatymo teisingu reikalavimu ir jo principo taikymu visiems be isimties, kuo jis bebutu, rezultatus. Turtingas ar vargsas, visi mirsta, nes visi nusidejo...

Jurgis 2002 m. vasario 4 d., pirmadienis, 08:59:27
Mintis, apie Biblijos islikima per tukstantmecius,aiskiai parodo Autoriaus detas pastangas issaugoti Ja, visoms kartoms. Nei viena knyga negali prilygti ar pranokti Ja. Naikinama, deginama, plesoma, skandinama, saudoma, murijama, Ji stebuklingu budu isliko mums, kaip geriausias irodymas, jog Dievas saugo brangu laiska tam, kad Jis butu skaitomas-naudojamas kiekvienuose namuose.
Joje matome iskelta zmogui salyga: Ir įsakė žmogui VIEŠPATS Dievas, tardamas: „Nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti". (Pr 2, 16-17)
Ka matome siandien, kaip rezultata, to noro viespatauti, issikelti auksciau Dievo. Akivaizdi tiesa- mirtis uz nuodeme, kaip atlygis.

Bite 2002 m. vasario 4 d., pirmadienis, 08:09:05
Atsiprasau visu skaitanciu, kazko strigo rysys. Tik dabar matau jo rezultatus-pasikartojima savu ziniciu.

Bite 2002 m. vasario 1 d., penktadienis, 15:18:59
Buvo kalbama apie isminti. Kam ji prieinama ? (Pt.1:20-23. 8:1-5).
Jokia ismintis neegzistuoja nuo Viespaties baimes (Pt.1:7, 9:10) Cia kalbant apie baime, nekalbama apie isgasti. Mes bijomes Dievo tik todel, kad suprantame, jog Jis yra visko mums davejas. Is meiles, pagarbos Jam, kaip Kurejui norime atiduoti tai, kas pagal visas teises Jam priklauso. Tai musu reiskiama nuolanki pagarba Visatos kurejui ir Tevui, kuris net Sunaus nepagailejo, kad mus tokius menkus isgelbetu, ir suteiktu sansa amzinam gyvenimui.

Bite 2002 m. vasario 1 d., penktadienis, 15:15:23
Buvo kalbama apie isminti. Kam ji prieinama ? (Pt.1:20-23. 8:1-5).
Jokia ismintis neegzistuoja nuo Viespaties baimes (Pt.1:7, 9:10) Cia kalbant apie baime, nekalbama apie isgasti. Mes bijomes Dievo tik todel, kad suprantame, jog Jis yra visko mums davejas. Is meiles, pagarbos Jam, kaip Kurejui norime atiduoti tai, kas pagal visas teises Jam priklauso. Tai musu reiskiama nuolanki pagarba Visatos kurejui ir Tevui, kuris net Sunaus nepagailejo, kad mus tokius menkus isgelbetu, ir suteiktu sansa amzinam gyvenimui.

Bite 2002 m. vasario 1 d., penktadienis, 15:06:46
Buvo kalbama apie isminti. Kam ji prieinama ? (Pt.1:20-23. 8:1-5).
Jokia ismintis neegzistuoja nuo Viespaties baimes (Pt.1:7, 9:10) Cia kalbant apie baime, nekalbama apie isgasti. Mes bijomes Dievo tik todel, kad suprantame, jog Jis yra visko mums davejas. Is meiles, pagarbos Jam, kaip Kurejui norime atiduoti tai, kas pagal visas teises Jam priklauso. Tai musu reiskiama nuolanki pagarba Visatos kurejui ir Tevui, kuris net Sunaus nepagailejo, kad mus tokius menkus isgelbetu, ir suteiktu sansa amzinam gyvenimui.

Algirdas 2002 m. vasario 1 d., penktadienis, 14:53:17
Arturai, pilnai sutinku su tavim.
Issakiau minti apie Krikscionybe, jos saknis. Pagrindine mintis,- Kristaus auka isgelbstint visus, kurie priima ir vykdo Jo valia. Zmogui priemus pagrindine tiesa, jos serdi,, su kuo yra sunkiausia susitaikyti, /nes tai priimama tikejimu to ko nesi mates/, kad jis yra isgelbetas Jo aukos deka is nuodemes panciu. Visa tai priemes tampa Krikscionimi, vykdydamas Dievo valia per istatyma, turi savyje Sunu, kurio deka tampa pilnai isgelbetu, jei bus iki galo istikimas.
"Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia" (Romiečiams 12, 2).
Zmogus pakeites savo mastysena gali tapti Krikscionimi. Jn.9:16-17 "Taip pat niekas nepila jauno vyno i senus vynmaisius, antraip vynmaisiai plystu, vynas issilietu ir vynmaisiai niekais nueitu. Bet jaunas vynas pilamas i naujus vynmaisius, ir abeji issilaiko."

Arturas 2002 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 15:55:17
Ką reiškia patikėti Kristumi?Ar tik patikėti gausiant išgelbėjimą,ar patikėti ir pradėti elgtis pagal Įstatymą? Nes niekas nešvaraus į Dangų nepaklius. O gal tas,kas jau mato Kristų jau gali ir neiti pas Tėvą šventą Sabato dieną? Atiduokite garbę Dievui, nes atėjo teismo valanda!

Jurgis 2002 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 13:03:15
Kas nepamatė Kristuje savo Gelbėtojo, kas netapo Jo mokiniu, tas vis dar nėra krikščionis. Esmė yra, kad kiekvienas žmogus - pražuvęs, kiekvienam reikia išgelbėjimo ir kiekvienas gali priimti išgelbėjimą iš Kristaus rankų patikėdamas Juo. Krikščionis - tai Kristaus išgelbėtas nusidėjėlis, išpirktas Jo šventu krauju, o krikščionybė - tai tik šių žmonių gyvenimas.

Arturas 2002 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 09:07:01
Noriu paklausti Algirdo. Ar gali besivadinantis krikščioniu žmogus turėti Kristaus gyvenimą savyje,jeigu nepripažns Sabatos kaip švestinos dienos,kurią Kristus net numiręs ilsėjosi? O prisikeldamas sekmadienį Savo asmeniniu pavyzdžiu parodė,kad sekmadienis esti pirmąja darbo savaitės diena?

Algirdas 2002 m. sausio 31 d., ketvirtadienis, 08:03:55
Krikščionybė - ne komercinė arba visuomeninė organizacija. Krikščionybė - tai Kristus tikinčiųjų širdyse. Krikščionybė - tai gyvas ir asmeninis tikėjimo į Kristų kaip savo Gelbėtoją išpažinimas. Kokio nors žmogaus tėvai gali būti gyvais krikščionimis, bet jei pats žmogus abejingas tam, ką liudija Evangelija, jei jis pats netiki, kad Kristus mirė už kiekvieno iš mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo amžino pasmerkimo,- šis žmogus nėra krikščionis. Kodėl? Todėl, kad jis neturi Kristaus gyvenimo savyje. Atidžiai perskaitykite, kas parašyta Evangelijoje: "Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo". O toliau apaštalas Jonas rašo:
"Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą" (Jono 5:12,13).
Ši ir tik ši tiesa daro žmogų krikščioniu. Jei šią tiesą pašalinsime arba ją apeisime, nieko neliks iš krikščionybės.

MARIJUS 2002 m. sausio 30 d., trečiadienis, 21:24:53
O JUS PIDERAI VISI , KA SUKOS KA? KAS PER GAIDYS TAS vartiklis? PIZDA NACHUI !!!!!

2002 m. sausio 30 d., trečiadienis, 11:05:20
Kiekvieną konfesiją labai lengva ištirti ir pažinti pagal Šv.Dvasios vaisius. Tereikia žvilgtelėti į skelbiamas tiesas ir vykdomus darbus.
Katalikai- nepripažįsta Įstatymo pilnumos panaikindami ją katekizmu bei pasiteisindami, kad žmogui yra persunku išmokti mintinai 17 eilučių iš Šv.Rašto(Iš.20:1-17)ir juo labiau jas išpildyti.Lygiai taip pat elgiasi katalikų sesė-stačiatikiai. Baptistai - nepripažysta Įstatymo reikalavimo dėl Subatos šventimo.Jehovos liudytojai daro tą patį.Panašiai elgiasi visos likusios konfesijos.Belieka patikrinti Septintos Dienos Adventistus - jie Įstatymą pripažįsta pilnai, tačiau melaginga mokymo nendre paverčia Įstatymą netikru,nes iškylus sunkioms pačių gyvybės saugumui gresiančioms aplinkybėms, leidžia savo broliams dalyvauti BROLŽUDIKIŠKUOSE karuose,kad tik įsiteiktų pasaulietiškai valdžiai. Iškyla klausimas: -Ar yra bent viena Dievui ištikima bendruomenė? YRA!!! Ištikimieji Krikščionys Septintos Dienos Adventistai. Tai žmonės- pripažystantys tik Dievo Įstatymą,ištikimai pildantys Dievo Įstatymą net mirties akivaizdoje,žinantys Kristaus valią ir laukiantys antrojo Kristaus atėjimo.

Nele 2002 m. sausio 30 d., trečiadienis, 08:25:01
Man malonu, supratau, kad ap.Paulius apako ne todel, kad Kristus tai padare, o todel, kad is karto gavo per daug sviesos-tiesos apie Jo moksla. Ap.Paulius nuosirdziai tikejo, kovojas su eretikais, sektantais, kaip dabar manytu daugelis. Taciau, Pats Kristus jam parode, kad jis nuosirdziai klysta. Dievas zino musus mintis, ( is cia nagrineto istatymo paimta mintis), matydamas jo nuosirduma ir atsidavima isgelbejimo darbui, ji pasiunte ne kazkur pas vyskupa ar tuometini popieziu, bet butent pas tuos, kuriuos jis sodino i kalejima. Atrodo paradoksas. Taip, bet tai tiesa, ko galime tiketis ir pries Jam ateinant antra karta.
Patiko Salamono zodziai: "Nieko nera naujo po saule, kas buvo tas ir bus..."

kestas 2002 m. sausio 30 d., trečiadienis, 00:46:22
as gyvenu kanadoja.noreciau placiau suzinoti apie septintos dienos adventistus lietuvoje,labai busiu dekingas visiems man atrasiusiems,mano adresas kestasokse@hotmail.com

Naglis 2002 m. sausio 29 d., antradienis, 09:14:34
"Visa ištirkite ir to, kas gera, laikykitės" (1 Tesalonikiečiams 5, 21).
"Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia" (Romiečiams 12, 2).
"Tau, žmogau, Jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs: teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai prieš Dievą" (Michėjo 6, 8).
Istirti - paciam dirbti su Biblija, laukiant Dievo Sv.Dvasios apsvietimo.
Neprisitaikykite - nepriimti to, kas pasaulieciu akyse priimtina, pridengiant nuodeme ivairios formos skraiste.
Nuolankiai vaikscioti - nepamirsti, kad kiekviena akimirka Auksciausiasis salia taves yra.

Jurgis 2002 m. sausio 29 d., antradienis, 09:05:09
Žiūrint į daugelį šiandieninių krikščioniškų konfesijų, sunku rasti bent dalinį panašumą, lyginant jas su pradiniu projektu. Ir, kaip bebūtų keista, kuo labiau konfesijos skiriasi nuo to projekto, tuo įnirtingiau jų lyderiai stengiasi įrodyti, jog būtent jų bažnyčia yra "tikroji"! Tačiau nuoširdūs tikintieji stengiasi grįžti prie ankstyvosios Bažnyčios, nes tik tada pasiekiamas ir jos veiklos rezultatas: išsilieja Dievo jėga, keičianti kiekvieno žmogaus, o po to ir visos tautos gyvenimą.

Kamane 2002 m. sausio 28 d., pirmadienis, 15:50:18
Pratesiu gerb.Arturo, minti, is Apr.13:18-eil. "Cia slypi ismintis ! Kas ismano..." Rodos visi issilavine ir turetu ismanyti. Taciau, kiek mazai zmoniu ta suprantanciu, kodel ? I si klausima atsako: Ps.110:10, "Isminties pradzia Viespaties baime." Stai ko truksta, kad zmogus taptu ismintingu. Jis perdaug didziuojasi savimi, savo pasiekimais, kad susimastytu, kas visa tai jam duoda.
. Ka daro Viespaties baime, kad ji tokia reikalinga, norint igyti isminti ? Pat. 15:33, "Viespaties baime pamoko ismintingaji." Ismintis sako :"Salinkis blogio.", "Viespaties baime - neapkesti blogio." Zmogus jau vadinamas ismintingu, jei jis pradeda suprasti, kad reikia prisibijoti Dievo, tuo paciu salintis blogio. Igija isminti, kuria suteikia Dievas.
Aiskiai pasakyta, jog tai ismintis. Ir Ji ne bet kokia, ji pasirodo Dieviska, nes ja gauna tik tie, kurie turi Viespaties baime. Pasirodo ne kiekvienas ja turi. Ji duodama ne bet kam. "
Kas turi Viespaties baime ? Tie, kurie vykdo Jo valia.

Algirdas 2002 m. sausio 28 d., pirmadienis, 11:36:11
Konfesijos: kas yra jų matas?
Mes gyvename visuomenėje, kurioje ilgą laiką buvo skleidžiamas melas, ir dabar, žlugus komunizmo idėjoms, Lietuva ir visos buvusios Sovietų Sąjungos tautos trokšta tiesos. Dievas yra Tiesa ir Jis pasiruošęs ją žmonėms atskleisti. Tiesos troškimas - būtina sąlyga, norint ką nors pažinti.
Šiandien krikščionybė susiskaldžiusi į daug skirtingų konfesijų (konfesija - lot. confessio "išpažinimas"). Kyla klausimas: kokia yra tikroji krikščionybė? Su šiuo klausimu siejasi ir kiti, ne mažiau reikšmingi. Kas yra Bažnyčia? Kas yra krikščionys? Kokia krikščionybės istorija, kada ji prasideda? Kokia jos pabaiga, ir iš viso ar jinai baigsis?
Norėčiau pateikti tokį palyginimą. Tarkim, jog krikščioniškos konfesijos - tai įvairūs, labai vienas nuo kito besiskiriantys pastatai. Kiekvieno pastato gyventojai savo statinį laiko tikruoju ir skelbia, kad būtent jų namą suprojektavo žymus architektas. Tačiau architekto, kuris galėtų pasakyti, kuris pastatas pastatytas pagal jo projektą, nebėra. Tokiu atveju belieka vienintelė išeitis - ieškoti brėžinių, planų. Mums, Biblijoje duota nuoroda tu breziniu paieskai.Tai Giesmiu Giesme Kn.,1:7, "Jeigu tu nezinai sito....tai eik sau pagal aviu pedas..."trumpai tariant, "Ieskokite pagal Mano aviu pedas.." Rade pedas, rasime ir tikraja baznycia. Siuolaikinius statinius palyginus su rastais breziniais ir sulyginus,, nesunku nuspręsti, kuris iš "pastatų" tikrasis.

Sirse 2002 m. sausio 28 d., pirmadienis, 09:56:36
Geras Jono patarimas, jis tinka ir kiekvienam is musu. Pradekime nuo saves, nes mes suprantame, kad tai veda i issigelbejima, matydami tai kiti, lengviau gali pasekti mumis. Labai sunku, kazka priimto kaip savo, atiduoti. Tai tyli, dvasine, taiki kova su neteisybe, kuri gali zymiai daugiau nuveikti nei karsciausi gincai ar irodinejimai. Kasdien susitinkame daugybe zmoniu. Transporte, darbe, gatveje. Sie, rodos visai atsitiktiniai zmones, nugirde pokalbi apie grazintinas skolas, iskart pagalvos, kad ne visai sveikas zmogus.Taciau, tai tik tamsiuju jegu pasiusta zmogui, ir jo paties gerai neismastyta, mintis. Veliau, veikiamas Sv.Dvasios, zmogus susimasto, ir pradeda galvoti, kad jie, ne tokie jau kvaili buvo taip kalbedami. Nes kiekvienas zmogus yra veikiamas dvieju jegu, kurios jegos pusen stoja, to ir tarnu tampa. Trecio pasirinkimo neduota.

Genadijus, 2002 m. sausio 28 d., pirmadienis, 09:29:25
Manau pirmiausisa reikia tapti krikscionimi priimant i savo gyvenima Dievo Sunu, Jezu Kristu. Jo deka, per Jo zmones, galime suzinoti tas tiesas, kurios mums aktualios. Jei aktualus zveries zenklas, ieskokite tu, kurie apie tai zino. ir gali paaiskinti. Panasiai, kaip kad nutiko Ap.Pauliui. Jam pakelyje, persekiojant Kriostaus baznycios narius, Pats Kristus apsviete prota, kad jis persekioja Pati Viespati, mokiniu asmenyse. Gaves iskart per daug tiesos, tapo apakintas, taciau Jezus ji pasiunte pas tuos pacius zmones, kuriuos jis persekiojo, sakydamas, kad ten ji isgydys. Tuo isitikinam, nes jis atgaves regejima, veliau skelbe ta pacia naujiena apie ,Kristaus prisikelima.
.

Arturas 2002 m. sausio 25 d., penktadienis, 12:27:55
Išvengs tik tie, kurie žino tiesą apie "žvėries žymę,žvėries vardą ir jo vardo skaičių".Visi kiti bus apgauti ir nuoširdžiai tikės melu.

Nele 2002 m. sausio 25 d., penktadienis, 09:08:39
Ar tikrai visiems ? Gal yra galimybe to zveries zenklo isvengti ?

Arturas 2002 m. sausio 23 d., trečiadienis, 11:56:25
Nieko nuostabaus. Lietuviai dar truputėlį pasistengs ir savomis rankomis išpildys pranašystę įdiegdami vergvaldystę bei sudarydami sąlygas,kad prievarta būtų uždėta "žvėries žymė" kiekvienam:"Ir jis verčia visus, mažus ir didelius, turtingus ir neturtingus, laisvuosius ir VERGUS užsidėti žymę ant dešinės rankos ar ant kaktos, kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti, kaip tik tas, kuris turi žymę,žvėries vardą ar jo vardo skaičių."Apr.13:16.

Regina 2002 m. sausio 23 d., trečiadienis, 07:59:25
Jonai, teisingai pastebejai, del valdzios atstovu, gera minti pametejai apie Anglija. Butu puiku, kad zmones visi taip galvotu ir rinkimuose atiduotu balsus, tik uz tikinciuosius, tuomet ir ateiti galetume izvelgti zymiaiI geresne, o gal net ir puikia. Kur dirba Dievo zmones, ten tvarka, nes jiems vadovauja Jo Sv.Dvasia. Zmones, net nenutuokia ka praranda, rinkdamiesi tuos, kurie ju akyse mokesi uzsienyje, ar net sovietiniais laikais cia pat nemokamai baige aukstuosius mokslus. Matome tu mokslu pasekmes, atseit igavo patirties ir grizo padeti saliai, antrieji sovietu isrugose augint,i nesugeba atskirti kas bloga o kas gera. Duosiu as tokiems patarima. PASISUKITE VEIDU I V ISAGALI DIEVA, IR JIS BUDAMAS ISMINTINGAS ISMOKYS, KAIP TEISINGAI IR SAZININGAI VALDYTI SALI. Taip pat matome tos "patirties" rezultatus, kaip greiciau isporceliuoti Lietuva, ir zmoniu, per tiek metu sukurta turta, ryskia tendencija skurdinti darbo zmogu, jo engimu.

Jonas R 2002 m. sausio 22 d., antradienis, 15:50:22
Ministras pirmininkas Gledstounas (Gladstone), tikriausiai vienas žymiausių Britanijos teisininkų, yra pasakęs: „Kalbamės apie šiandienos problemas! Yra tik vienas dalykas, apie kurį verta kalbėti - tai Evangelija. Ji gali išspręsti ir sprendžia visas problemas. Aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad beveik visi Didžiosios Britanijos valdžioje esantys žmonės yra krikščionys... Jau penkiasdešimt aštuonerius metus aš einu valstybines pareigas. Visus tuos metus, išskyrus vienuolika, - Britanijos vyriausybės kabinete. Ir per tuos keturiasdešimt septynerius metus man teko bendrauti su šešiasdešimt didžiausių šio amžiaus protų. Visi jie, išskyrus penketą, krikščionys". Mano nuomone, dalis problemų, su kuriomis mes šiandien susiduriame, kyla iš to, kad per mažai krikščionių, išmanančių Dievo Žodį, užima valdančius postus.
-Sakyciau, priimtiniausisa salyga salies ekonomikai kelti, zmoniu gerovei kurti. Jei valdzia niekuo nesiskiria nuo plesiku gaujos - mafijozu rinktines, nelauk nei normaliu gyvenimo salygu, nei geroves. Ta matome siandienineje musu Lietuveleje. Spartus didziuju rykliu pleciamas parduotuviu tinklas, neismokant viso-saziningai uzdirto darbuotojams atlyginimo ir kasdien verciant juos dirbti virsvalandzius, uz tai nieko nemokant. Idomiausia tai, kad valdzioje esantys puikiai zino sia padeti, bet ne pirsto nejudina tokios padeties istaisymui-panaikinimui. Taip sakant, uztaisant skyles istatymuose, panaikinant darbdaviu savivale. Jei kas paklaus kodel, nenustebsiu, nes apiplesti zmogu lengviau, nei jam grazinti tai. Gal patarkim jiems, esantiems valdzioje, pasimokyti is Zakiejaus - muitininko ?

Naglis 2002 m. sausio 22 d., antradienis, 09:28:16
Nėra nė vieno žmogaus, kuriam nereikėtų Evangelijos ir nėra nė vieno, kurio Evangelija "neįkąstų", nepajėgtų išgelbėti. Nėra pasaulyje tokios religijos, apie kurią Jėzus pasakytų: "Na, šita religija nebloga, ji tave šiek tiek nuramino. Todėl pasilik su ja, tau Evangelijos nereikia". Nėra tokių žmogiškų tradicijų ir papročių, kurie taip sužavėtų Viešpatį, kad Jis tartų: "Ach, kaip giliai mane sujaudino tavo iškilmingos ceremonijos ir tokios gražios, ilgaamžiškos tradicijos. Nekeiskime jų dėl Evangelijos…" Ne. Jėzus gyvas, ir šiandien lygiai taip pat, kaip ir prieš du tūkstančius metų per savo šauklius Jis skelbia: "Atėjo metas. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!" Šiandien labai gyvi Jėzaus žodžiai: "Puikiai jūs paverčiate niekais Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas!" (Mk 7, 9). Paulius įspėja: "Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaule, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi" (Kol 2, 8).

Rimas 2002 m. sausio 22 d., antradienis, 09:15:10
KRISTAUS EVANGELIJOS JĖGA
"Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki"
(Rom 1, 16).
Dievo Evangelija yra neapsakomai graži ir patraukli, viliojanti ir žavinti. Ji -pasūdyta tiesa meilės apvalkale ir su niekuo nesulyginama atominė jėga, jau du tūkstančiai metų keičianti pasaulį.
Kristaus Evangelija - vienintelė viltis žūstančiam pasauliui bei oras, duona ir vanduo kiekvienam krikščioniui. Bet Evangelija tokia nebūtų, jei Kristus ir Jo kryžius nebūtų centrinė jos figūra, branduolys ir stuburas.
Apaštalas Paulius sakosi skelbiąs "Kristaus Evangeliją", šalia paminėdamas, jog yra ir "kita evangelija" (2 Kor 11, 4) ar "kitokia evangelija" (Gal 1, 6-9). Mūsų gyvenimuose, o ir apskritai, gelbstinčią jėgą turi tik gryna, nepagražinta, ar nesutrumpinta Kristaus Evangelija. Tik tokia Evangelija yra Dievo jėga, kitaip tai iš vis ne Evangelija.
Paulius rašo: "Esu tikras, kad atvyksiu pas jus Kristaus Evangelijos palaiminimo pilnatvėje" (Rom 15, 29). Dievas dovanojo žmonėms savo palaiminimų pilnatvę, kuri atsiveria Kristuje ir Jo Evangelijoje. Išimk iš jos Kristų, ir ji bus tarsi išminuota. Jėzus - perlas ir brangakmenis, be kurio Evangelija būtų kaip tuščias seifas.
Evangelija be Kristaus kryžiaus - tik saldi pasaka beviltiškam ligoniui. Žmonėms reikalinga radikali žinia, daranti reformacija jų gyvenimuose. Tokia šiandien yra Geroji Naujiena apie Jėzų, Jo atliekama Sv.Svenciausioje apvalymo darba, kuris mirė už mūsų kaltes, prisikėlė ir šiandien yra gyvas, kad pats paliudytų savo Evangelijos nemirtingumą, Sv.Dvasios veiksmuose kiekviename is musu, aktualumą ir reikalingumą.

Genadijus 2002 m. sausio 22 d., antradienis, 09:04:15
Taip, nutuokti tuose visuose dalykuose galesime, tik vadovaujami Sv.Dvasios, ka ir turime priimti taipogi tikejimu, nes ja, Sv.Dvasia, tiksliau jos veikima savyje, galesime pajusti tik tuomet, kai beveik neidedami savo jegu pasiekiame galini norima rezultata, kuris atitinka Dievo valia. Ir pats stebiesi, rodos kazkas is salies padeda iveikti visus tuos, atrodancius is pirmo zvilgsnio, sunkumus.

Simona 2002 m. sausio 21 d., pirmadienis, 16:02:37
Dieviškasis dekalogas, savimi apima visas moralinio sąmoningumo sferas, gyvenimo dorovės visose.jos aspektuose Dievui ir artimui. "…Mylėk Viešpatį, savo Dievq, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį."/Lk.10:27/ siekiant dieviškumo tikslo, atitinkant Dievo atvaizdą ir begaliniai tobulėjant su Šv.Dvasios pagalba. "Mes visi atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į Jo atvaizdą, ir Viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. /2Kor.3:18/ "Bet būkite šventi visu savo pasielgimu, kaip šventas yra Tas, kuris jus pasišaukė. Nes yra parašyta: "Jūs turite būti šventi, nes Aš esu šventas! /1Pt.1:15-16./ "Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas."

Kamane 2002 m. sausio 21 d., pirmadienis, 13:32:30
Dieviškasis dekalogas, savimi apima visas moralinio sąmoningumo sferas, gyvenimo dorovės visose.jos aspektuose Dievui ir artimui. "…Mylėk Viešpatį, savo Dievq, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį."/Lk.10:27/ siekiant dieviškumo tikslo,

Antanas 2002 m. sausio 21 d., pirmadienis, 13:29:43
Kokia galime padaryti tobulo įstatymo išvada ?
Jame nėra jokių trūkūmų. Jis apjungia visas moralinių santykių sferas tarp Kurėjo ir kurinių, ir kurinių tarpusavyje.
Jis išplaukia iš tobulaus Dievo - Tėvo charakterio, atvaizduodamas ir įtvirtindamas žmonių ir angelų.sąmonėje bei charakteryje.
Šis Įstatymas, kaip tobulybė, kontroliuoja visus žmogiškus įstatymus, nes jie visi išplaukia iš Dieviškojo Įstatymo.
Šis tobulas Įstatymas nurodo, kas yra gėris ir kas yra blogis: kas teisumas ir kas nuodėmė, kas yra šviesa, o kas yra tamsa.
Šis Dieviškasis Įstatymas, tai Konstitucija visatai, pagrindinis Įstatymas angelams, mūsų žemės žmonėms, ir kitų pasaulių gyventojams.

Regina 2002 m. sausio 21 d., pirmadienis, 12:12:32
Jezus aiskino, kad be jo (paklusnumo), zmogus negali dvasiskai tobuleti, pvz; Sv Dvasia lieps palikti nuodeme rodys ja viena karta, kita, o mes neklausysime, ir toliau taip elgsimes, kas iseis? Ji galu gale mus paliks, apleis ir zusime, nuodeme daroma mirciai - ignoruojant Sv.Dvasios balsa, numojant ranka i tai, ka ji vis rode, galvodami menkniekis. Taip buvo Nojaus laikais, kai jo, statomo laivo, plaktuko - kujo duziai, vis primindavo tuometinio pasaulio zmonems, apie gresianti pavoju, kuri jie ignoravo. Taip ir mums,
buvo ir yra aiskinama, musu paciu labui, kol esame lyg mazi vaikai ir nieko tuose dalykuose nenutuokiame.

Rimas 2002 m. sausio 21 d., pirmadienis, 11:07:14
Jėzus nereikalavo paklusnumo, bet jį padarė išminties ženklu ir saugumo garantu. Jis pavertė jį meilės įrodymu: „Jei mane mylite, - jūs laikysitės mano įsakymų". Paklusnumas seka po meilės, taip, kaip po nakties išaušta rytas. Todėl „kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. (Jn 14, 15. 21)."

Naglis 2002 m. sausio 21 d., pirmadienis, 10:53:41
Nėra ko abejoti, Jėzus iš savo sekėjų laukė, kad jie ne vien tikės jo mokymu, bet ir klausys jo nurodymų. Trumpi palyginimai, kurie užbaigia Kalno pamokslą, rodo, kad išmintingas žmogus yra tas, kuris klauso, ką sako Kristus, ir daro, ką jis liepia, nes girdėti ir nedaryti būtų paprasčiausiai kvaila, tas pats, kaip statyti namus ant smėlio.
"

Slawomiras 2002 m. sausio 18 d., penktadienis, 03:20:15
labai puiku!!!!
jusu Biblijos puslapis yra nuostabus jejgu taip bus toliau tai bus stebuklas lietuvos salije

Arturas 2002 m. sausio 16 d., trečiadienis, 13:30:12
Kiekvienas nedorėlis stengiasi prisidengti Kristaus žodžiu:-Neteiskite. Kiekvienas nedorėlis nori,kad mes jį mylėtume be jokių moralinių principų.Tačiau Dievo moralė sako šitaip:Tavo,Dieve,priešai yra mano priešais.Ir tu, nedorėli, surinkęs žarijas ant savo galvos atėjus metui duosi ataskaitą už kiekvieną savo žodį.

Tekle 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 15:17:58
"Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane", Jn 14:6
"Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje", Mt 7:21
Aiskiai matome, svarbu ne tik zinoti, bet ir vykdyti, ka savo laiku padare Kristus, palikdamas, kaip pavyzdi, ispildyta, savo Tevo valios istatyma.

Genadijus 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 15:13:38
Dievo Įstatymas numato pavydą, neapykantą, pyktį, meilikavimą, geismą, savimeilę, kurie yra sieloje. Bet dar neparodė savo išraiškos veiksmuose., todėl, kad tam nesusiklostė tam tikros aplinkybės-galimybės.
"Demaskuojanti Dievo Įstatymo jėga įsitvirtina ne tik ka mes darome, bet ir ko dar nepadarėme. Mes negalime pasiteisinti, jeigu nedarome to, ko Dievas reikalauja iš mūsų. Mes ne tik turime nustoti daryti - elgtis blogai, bet turime išmokti daryti gerą.

Sirse 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 14:59:41
E.G.VAIT zodziai: "Koks puikus Jegovos Įstatymas savo prastume, savo viską apimančiame charakteryje ! Ji s išdėstytas tokioje suspaustoje formoje - koncentrate, kad net mes galime atmintinai įsiminti kiekvieną jo reikalavimą, ir tuo pačiu jis toks nesuvokiamai platus, kad atveria savyje visą Dievo valią, ir numato ne tik mūsų išorinį elgesį, bet ir visas slapčiausias širdies mintis, ir nukrypimus, norus ir širdies įkvėpimus…"Žyd.4:12-13

Antanas 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 14:50:34
Dar karta pakartosime visa pilnai Dievo Istatyma, kad ilgiau isliktu musu atmintyje:
1. As Viespats, tavo Dievas, kuris isvedziau tave is Egipto zemes, is vergijos namu. Te nebus pas tave kitu dievu Mano akivaizdoje.
2.. Nedaryk sau jokio drozinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukstai danguje, zemai zemeje ar po zeme vandenyje. Nesilenk pries juos ir netarnauk jiems ! Nes As, Viespats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudzias vaikus uz tevu kaltes iki trecios ir ketvirtos kartos tu, kurie Manes nekencia, bet rodas gailestinguma iki tukstantosios kartos tiems, kurie Mane myli ir laikosi Mano isakymu.
3. Netark be reikalo Viespaties vardo, tavo Dievo; nes Viespats nepaliks nenubaudes nei vieno, kas veltui taria Jo varda.
4.Atmink sabato dieną, kad ją švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui.
Jame nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per šešias dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūra ir visą, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi.
Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį.
5.Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.
6.Nežudyk. 7.Nepaleistuvauk. 8.Nevok. 9.Neliūdyt neteisingai prieš savo artimą
10.Negeisk savo artimo namų. Negeisk savo artimo moters, nei jo berno, nei jo tarnaitės, nei jo jaučio, nei jo asilo, nei viso to, kas tavo artimui priklauso.

Jonas R 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 11:19:43
"Ko įstatymas nepajėgė, nes jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasią - dvasios reikalais" (Rom 8:3-5). Tai nereiškia, kad siekiantys vidinio išgydymo ar senojo "aš" nukryžiavimo nebegyvens kūne. Šiame kūne gyvensime, bet nebesirūpinsime tais jo reikalais, kurie pagimdyti mūsų pažeistos prigimties siekio viešpatauti. Tie reikalai bus mums svetimi. Neturėsime kiekvienam būdingo egoizmo. Iš tikrųjų krikščionis - jėzaus išgydytas krikščionis - nebeturi egoizmo. jis rūpinasi dvasios reikalais. Prisiminkime Jėzaus žodžius, - ieškantiems Dievo karalystės visa kita bus pridėta (plg. Mt 6:33). Jėzaus išgydytam krikščioniui to prisiminti nebereikia. Iš tikrųjų jis jau rūpinasi dvasios reikalais, t.y. Dievo karalyste. Ir tai lengva, nes tai gyvenimas, skirtas žmogui nuo jo sukūrimo, kaip aprašyta Pradžios knygoje. Nors žmogus savo valia atsisakė Dievo karalystės, vis tik per kryžių išgydytas jis jon grįžta. Gyvenimas kovojant su savo paties kūnu mums neskirtas. Deja, tokią kovą dažnai vis dar kovojame."/psichologo Ar.Peskaicio mintis/.

Nelė 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 10:25:28
Jus cia tiek issakete, kad sunku viska iskart priimti. Teks kopijuotis ir padirbeti vakarais.
Ismokau persokti nepraustaburnes kiaules, norincias voliotis savo blevyzgose. Taciau puslapio seimininkams, tokiu pasirodymai ir figuravima,i nedaro garbes. Siulyciau trinti tokiu issisokeliu pasisakymus.

Antanas 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 10:18:41
Įstatymas
Kokia galime padaryti tobulo įstatymo išvada ?
Jame nėra jokių trūkūmų. Jis apjungia visas moralinių santykių sferas tarp Kurėjo ir kurinių, ir kurinių tarpusavyje.
Jis išplaukia iš tobulaus Dievo - Tėvo charakterio, atvaizduodamas ir įtvirtindamas žmonių ir angelų.sąmonėje bei charakteryje.
Jis yra vienintelis ir pats tobuliausias gėrio ir blogio., teisumo ir nuodėmės, šviesos ir tamsos matas.

Bijunas 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 10:15:40
Kartą vienas Afrikos princas atvyko į Angliją ir buvo pristatytas Jos Didenybei Karalienei Viktorijai. Princas paklausė labai svarbaus dalyko: „Prašom pasakykit, kur yra Anglijos galybės paslaptis?" Karalienė paėmė gražiai įrištą Bibliją ir įteikė princui, sakydama: „Štai Anglijos įtakingumo paslaptis". Įdomu, ar Anglijos įtakingumo silpnėjimas nėra susijęs su tuo, kad Anglija nutolo nuo Dievo Žodžio.
Ta pati galima pasakyti ir apie Lietuva. Grimzdam savo netikejime, nenore pazvelgti tiesai i akis, svarbu retusuotis, priskiriant save prie tikinciuju, de fakto - dauguma kalatikai -
pagonys.
Malonu cia uzsukti, bent suzinai sio to naujesnio.

Algirdas 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 09:57:39
Biblija yra koridorius, esantis tarp dviejų amžinybių. Šiuo koridoriumi nusileidžia Dievas Kristus; Jo nematomi žingsniai nuaidi per visą Senąjį Testamentą, o Naujajame mes susiduriame su Juo akis į akį prie Jo sosto; ir tik per Kristų, vienintelį, nukryžiuotą dėl manęs, aš gavau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Senasis Testamentas apibendrinamas žodžiu Kristus; Naujasis Testamentas apibendrinamas žodžiu Jėzus; o visą Bibliją galima apibendrinti taip - Jėzus yra Kristus./malonus ausims zodziai/.

Rimas 2002 m. sausio 15 d., antradienis, 09:17:59
Biblija visai nebando įrodyti, kad Dievas yra. Kodėl? Nes pats Dievas sako: „Kvailys sau sako širdyje: ,Dievo nėra!' " (Ps 14,1).
Pirmame skyriuje mes matome Dievo vienybę, galią ir individualumą. Būtent tai Paulius ir rašė pirmame Laiško romiečiams skyriuje, dvidešimtoje eilutėje: „Jo neregimosios ypatybės... nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu". Kaip gi jos įžvelgiamos protu? „Įžvelgiamos protu iš Jo
kūrinių, taigi jie nepateisinami". Aš jums labai tiesiai sakau - Dievas užčiaupė jus, kad tikėtumėte Juo.

Simona 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 14:36:36
2Pt.1:19 "Mes turime tvirciausia pranasu zodi. Jus gerai darote, laikydamiesi jo tarsi ziburio, svieciancio tamsioje vietoje, kol isaus diena ir jusu sirdyse uztekes ausrine". Kokia ausrine mielieji ? Ar jus suprantate apie ka eina kalba ? Tai ta ausrine , kuri atskleidzia mums nesuvokiamas Dievo Zodzio tiesas, Sv.Dvasios pagalba, ji laukiama, kaip geriausias svecias. Koks nuostabus jausmas, kai samoneje nusvinta lyg tol nesuprantama tiesa, kuri taip ilgai kamavo ir nedave ramybes ieskojimuose.
Si ausrine gali uzteketi tik tuomet, jei mes tyrinesime Sv.Rasta, leisime , kad mus pamokytu ir mums vadovautu Dievo Sv.Dvasia.

Naglis 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 13:29:40
Ap.Paulius pataria:'Pagaliau, mieli broliai, pamąstykite apie tai, kas teisinga,, kas garbinga, kas teisu, kas skaistu, kas miela, kas gerą vardą turi, ar tai dorybė, ar tai verta pagarbos.
Visi moralinio Įstatymo nuosakai charmoningai sujungti tarp savęs vieninteliu tikslu parodyti ir atvaizduoti Dievo- Tėvo atvaizdą žmoguje:

Regina 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 13:27:17
Atkeiskite iveliau keleta klaidu:
...nors ir visai nezymiai..., ...Kristaus aukos krauju..., ...tai padaryti ir isitikinsite.../ matyt kompas blogai suveikia, ir neistaiso.

Jurgis 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 13:00:07
Darykime atatinkamas isvadas, kurias ne taip jau sunku pamatyti, is visu cia anksciau issakytu minciu. 2Pt.1:5 sakoma:"Todel parodykite visa stropuma, kad savo tikejimu ugdytumete dorybe, dorybeje - supratima,..." Tai stai, sio supratimo mums ir reikia, kad kiekviena akimirka gali buti paskutine.
Rodos neseniai nuaidejo pasauliniu ivykiu atgarsiai, taciau, kaip matome zmones vel leidosi i miega, kol vel kas nors ju kaip reikiant nepapurtys. Po to stebesis, kaip tai atsitiko, kad mes nepastebejome ?

Regina 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 12:50:34
Mes galime ivairiai traktuoti apie laiko nebuvima, jo greita pasibaigima ar jo stoka, priklausomai nuo to , kam ir kodel, ir koki klausima keliame.
Jei savo issigelbejimui, turime suprasti, kad ne taip jau lengva yra atsisakyti savo iprastu nuodemiu, niors ir visai nezymiu, taciau jos yra ir niekur nedings, kol nebus ispazintos, ir nebus padengtos Kriostaus aukos krauju. Pabandykite tai padaryti ir isitilinsite, kad tai dvasine kova, kuria turime praeiti.
Isivaizduokite, patekote i avarija, kritine sveikatos bukle - neaisku ar isgyvensite, o ar pasiruose atsistoti Viespaties akivaizdon ?
Nezinome, kada toji diena ateis, taciau zinome, kad gyvename prasidejusio teismo dienomis. Kada jis prasidejo, ir nuo ko pradetas, tereikia zvigtereti i Apreiskimu knyga, ir taps aisku, kiek mes to laiko apskritai turime.

Bijunas 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 12:14:07
"Dešimtasis įsakymas suduoda smūgį visų nuodėmių šakniai, drausdamas laikyti savo širdyje savus įgeidžius, kurie yra neteisingų poelgių šaltiniu. Tas kas laikosi Dievo įstatymo, stengiasi vengti netgi to, kas priklausio kitam, padaryti bet kokį neteisingą, nesąžiningą poelgį kitų artimųjų atžvilgiu." /Patriarchai ir pranašai 27 sk./
Sutinku su neilo klausimu ir argumentu, Taciau giliau pazinus Biblija darosi aisku, kad Antanas teisingai nurodo ne tik periodus, bet ir 3-ju angelu zinias, be kuriu mes liekame nezinioje.
Kaip matome, Apreiskimu knyga ne tik atverta visiems Joje isreikstu tiesu supratimui,bet ir nurodo, ka ir kodel turime daryti, bent jau savo paciu issigelbejimui, jei kiti tam nerodo jokio suinteresuotumo.

Antanas 2002 m. sausio 14 d., pirmadienis, 11:17:58
Sveiki visi pasiilseje.Siandiena uzbaigsime Dievo Istatymo paskutinio nuosako nagrinejima.
:10-sis Dievo Įstatymo nuosakas sako: "Negeisk savo artimo namų. Negeisk savo artimo moters, nei jo berno, nei jo tarnaitės, nei jo jaučio, nei jo asilo, nei viso to, kas tavo artimui priklauso.
Šis nuosakas apima; Jausmų, pavydo ir palankumo sferas.
Pabandysiu siek tiek paaiskinti, beveik nelikusio laiko savoka. Mes zinome, kad gyvename paskutinio nurodyto Biblojoje istorijos periodo laikotarpyje. Tai Laodikejos periodas. Jei pasiziuresime i paskutiniaja Biblijos, Apreiskimu knyga, joje rasime tai, ka paprastai visi praleidzia. Tai periodu nuorodas: Efezo, Smirnos, Pergamo, Tiatyros, Sardu, Filadelfu, ir Laodikejos; is kurio galime spresti, kad tikrai gyvename paskutiniuoju laikotarpiu, o ir to liko visai nedaug. Jei suprantame, toje pacioje knygoje nurodytus 3-ju angelu pranesimus, tai turime suprasti , kad gyvename ne tik paskutiniuoju laikotarpiu, bet ir prasidejusio teismo dienomis. ka skaitome Apr.14:6-12./, visa kita rasite:Apr.:2:1, 8, 12, 18. Apr.3:1-, 2., 14.

neilas 2002 m. sausio 12 d., šeštadienis, 16:08:37
is kur jus istraukete kad laiko nebeliko ar jo beveik neliko "o tos dienos ir valandos niekas nezino,nei dangaus angelai,nei Sunus,tik vienas Tevas".(Mt24,36),as galiu sutikti tik su ta nuomone kad mes turime budeti nes taip parasyta "tad budekite,nes nezinote nei dienos,nei valandos."(Mt.25,13)

Sirse 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 12:14:04
šmeižtas bet kokiu atveju, bet koks noras apgauti mūsų artimuosius - įterptas šiame nuosake. Netiesa yra noras apgauti. Vienu žvilgsniu, veido išraiška, taipogi galima kuo puikiausiai apgauti, kaip ir žodžiais.
Bet koks išgalvotas padidinimas; užuomina ar šmeižtas apskaičiavimu į tai, kad įtvirtinti neteisingo padidinimo įvaidį ar faktų aprašymo, neatitinkančius tikrovę, - yra skaitomas melagingu liudijimu. Šis nuosakas draudžia bet kokį norą apjuodinti mūsų artimuosius, jų reputaciją, tikroviškumą melagingos šviesos pagalba, arba nepagrįstais įtarimais, ar paskalomis ir piktodžiavimu, kurie gali pakenkti kitiems, yra 9-jo nuosako draudžiami. /Patriarchai ir pranašai 27 sk./

Rimas 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 12:10:54
Atsiprasau, t.b. Biblojoje parasyta://

Rimas 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 12:05:31
Tačiau įstatymas tapo našta tiems, kurie stengėsi jį įvykdyti savo pačių jėgomis ar pasiekti išganymą savo paklusnumu arba taip elgiantis laimėti abu. Maža to, Rašto žinovai ir fariziejai (kurie labai dažnai minimi evangelijose) sudėtingai aiškindami Dievo įstatymą, pavertė jį sunkia našta. Tapo kasdieninių taisyklių ir nurodymų pelke.
Todėl vietoje slegiančio „prosenių papročio" (Mt 15, 2) - tai sunkiausias iš visų geležinis jungas - Jėzus pasiūlė lengvą savo mokymo jungą.
Jo nasta lengva, nes Kristus Pats padeda ja nesti, dar daugiau, ji belaisvi islaisvina ta Tiesa, kuria zmogus perskaites Biblija supranta, kad viso to daryti nereikia, kad tai tik ivesta savo laiku kunigu samprata, tapusi tradicija. Kad ji tik trukdo zmogaus dvasiniam tobulejimui bendraujant su Dievu, tikejimo-ziurejimo kanalu. Biblija parasyta:"Pazinsite tiesa ir tiesa islaisvins jus."

Jonas R. 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 11:53:00
Vis dėlto Jezus Kristus buvo toks ypatingas savo gyvensena bei žmonijai daryta įtaka, jog žodis „nepaprasčiausias" net nepradeda Jo apibūdinti.
Niekas - joks karalius, diktatorius, mokslininkas, švietėjas ar karvedys - neįnešė didesnio indėlio į pasaulio istoriją už Jėzų. Mažiausiai dvylika milijardų žmonių atėjo ir išėjo iš šios planetos, bet šiandien, praėjus dviem tūkstančiams metų po Jo mirties, niekas nė iš tolo nepriartėjo prie Jo unikalios vietos istorijoje.
Didžių vyrų ir moterų šiame pasaulyje netrūko. Istorija pilna tokių vardų kaip Saliamonas, Dovydas, Hamurapis, Kiras, Aleksandras Didysis, Cezaris, Čingis-chanas, Jeanne d'Arc, Napoleonas, George'as Washingtonas, Isaacas Newtonas, Florence Nightingale, - sąrašą galima tęsti ir tęsti. Bet nė vienas savo padaryta įtaka žmonijai neprilygsta Jėzui Kristui.
Net H. G. Wellsas, anglų novelistas ir istorikas, kurio penki pasaulio istorijos tomai puikuojasi ant lentynų beveik visose kolegijose ir universitetų bibliotekose, Jėzui Kristui savo veikaluose skyrė daugiau vietos negu bet kam kitam. O juk Wellsas nebuvo tikėjimo draugas! Jo biografai apibūdina jį,kaip skeptiką ir gal būt net ateistą. Tačiau,kaip teisingas istorikas, jis negalėjo ignoruoti didžiausios iš kada nors gyvenusių asmenybių. Is zurnalo "Prizme", /www.prizme.lt/.

Antanas 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 11:40:12
9-sis Dievo Įstatymo nuosakas sako: "Neliūdyt neteisingai prieš savo artimą."
Šis nuosakas apima: kalbos sferą.
Jis įtvirtina kalbos įstatymą apie tai, kaip teisingai naudotis kalbos dovana, kaip savo labui taip ir artimųjų, padedant jiems pasiekti tikslą - /įgyjant dangiškąjį charakterį./, Tėvo charakterį, kuris yra aukščiausioji moralė.

Simona 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 08:36:18
Pamyne istatyma , noredami tapti dievais, ir tuo paciu primesti savo valia visai zmonijai.
Tokiu budu, visus apvogdami Dievo Istatymu, Jo tiesomis, uzdaro kelia i amzinaji gyvenima.
4-me punkte vietoje sestadienio, kuri palaimino ir pasventino Visagalis, katalikai pakeite sekmadieniu. 321 metais imperatoriaus Konstantino isakymu.To moko: pravoslavai, baptistai, sekmininkai, penkiasdesintininkai ir kt.
. 10-ji padalino per puse, kad isliktu 10 punktu. Zmones neskaitantys, ir neispruse Biblijos tiesose, lengvai papuola i siuos melo tinklus.
Visagalis sako: "Mano tauta bus isnaikinta ne todel, kad nuosirdziai tikejo melu, bet todel, kad nenorejo pazinti tiesos.
Tik nuo musu paciu priklauso kam tarnausime, Pasirinkti turime dabar, nes laiko beveik neliko.

Algirdas 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 08:00:59
Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Viešpats savo esme yra indidivuali Būtybė ir duodamas žmogui gyvybę suteikė ir tikrą individualumą. Žmogus turi sąmonę,
jis turi laisvą pasirinkimo valią ir individualią dorovinę atsakomybę. Jis sukurtas pagal Dievo paveikslą.

Jurgis 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 07:52:04
Biblijos, Pradzios knygoje, akcentuojamos šios tiesos: paneigiamas
politeizmas (daugiadievystė): vienas Dievas kuria. Antra,
neigiamas materijos amžinumas. Pirmieji žodžiai yra:
„Pradžioje", - tai reiškia, kad viskas turėjo pradžią. Tai
tiesa, nepaisant to, kad vienu metu buvo mokoma, jog
materija yra amžina. Trečia, šis skyrius neigia panteizmą
(kad Dievas yra gamta). Dievas yra buvęs anksčiau už visus
dalykus ir Jis nuo jų nepriklauso. Ketvirta, neigiamas
fatalizmas („nuo likimo nepabėgsi") - Dievas veikia pagal
savo laisvą valią. Nepriklausomas nuo laiko, Jis mate ir mato,
kaip mes pasielgsime vienoje ar kitoje situacijoje. Tai nereiskia,
kad Jis taip nusprende. Sprendziame patys kaip elgtis. Ir likimas
cia nekuo detas. Tai isgalvota, neisprususio zmogaus samprata.
/Paimta is GNC centro puslapio:www.gnc.lt/

Regina 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 07:31:26
Kokios mes ankstyvos p.Kamane...
Apie šio nuosako reikšmę pasakyta: "Jis draudžia /8-sis nuosakas/, teisia vagystę ir apiplėšimus. Jis reikalauja griežtos ištikimybės pačiuose mažiausiuose gyvenimo reikaluose. Jis draudžia naudotis apgavyste prekybiniuose susitarimuose, ir reikalauja teisingos atsiskaitomybės su skolomis, ar išmokant atlyginimą. Šis nuosakas sako apie tai, kad bet koks noras įgyti naudą pasinaudojant nepatyrimu, silpnumu ar nelaimingu atveju su mūsų artimaisiais, pažymimas, kaip apgavystė Dangiškose knygose."
/Patriarchai ir pranašai 27 sk./

Kamane 2002 m. sausio 11 d., penktadienis, 07:17:21
Taip pat vagystė yra ir Dievo šlovės pasisavinimas. Draudimą apvaginėti Viešpatį tik Jam priklausančios šlovės, randame išreikštuose šešėliniuose įstatymuose, draudimu valgyti riebalus.
" Tai amžinas įstatymas jūsų būsimoms kartoms, kur ir begyventumėte, kad nevalgytumėte jokių taukų, nei kraujo."/Kun.3:17./, "Kalbėk su Izraelio sūnūmis ir pasakyk jiems, kad jie nevalgytų jaučių, ėryčių bei ožkų taukų."/Kun.7:23, 25 -"Nes, kas galvijo taukų valgo, Viešpaties aukoms skirtųjų, to siela turi būti išnaikinta iš savo žmonių tarpo."

Antanas 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis, 17:14:13
8-sis Dievo Įstatymo nuosakas sako: "Nevok."
Šis Dievo Įstatymo nuosakas įtvirtina: ekonominių santykių sferą, taip pat ir materialinių santykių dorybingumo sferą.Yra dvi vagysčių rušys. Materialinė ir dvasinė vagystės.
"Vogtieji vandenys saldesni ir smagu yra valgyti duoną slapčia."
Gera sypsotis, zinant Viespaties pazadus, ir tai, kad jie visi issipildo.

Bijunas 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis, 10:07:29
Šis nuosakas draudžia ne tik nešvarius, morališkai negražius poelgius, bet ir geidulingas mintis, norus, bei visus kitus veiksmus, kurie veda prie viso to. Iš kiekvieno reikalaujamas ne tik gyvenimo matomosios pusės švarumas, bet ir pačių paslaptingiausių širdies ketinimų ir minčių šventumas. Kristus mokė žmones, kokie turi būti įvairiapusiški žmonių įsipareigojimai Dievo įstatymui, sakė:Kad netgi viena nešvari mintis ar žvilgsnis vertinamas tokia pačia nuodėme, kaip ir tiesioginis Įstatymo pažeidimas." /Patriarchai ir pranašai. 27 sk. E.G.Vait./ Verta susimąstyti.
Puiku, matau ir musu tarpe sypsenu veiduose.

Sirse 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis, 10:01:42
Biblijoje parodytas paleistuvystes vaizdas.
"Tai nusinešė mane angelas Dvasia į dykumą, kur mačiau tą moteriškę sėdinčią ant raudono žvėries, aprašinėto Dievą įžeidžiančiais užrašais iš visų pusių, kuris turėjo septynias galvas ir dešimtį ragų. O ta moteriškė buvo išdabinta purpura, skaidriai raudonu apdaru, auksu, brangiais akmenėliais ir perlais ir laikė auksinę taurę savo rankoje, pilną bjaurybių bei nepadorumų savo paleistuvystės."/Apr.17:3-5/
G.p..Rimai, ruosiates kazką kramtyti ? :) O ar dantu nereikia paskolinti, ten nusimato ir kaulai, ar sukramtysite ?

Rimas 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis, 09:22:06
Gerb.p.Kamane, labai dekingas uz nora padeti.:)

Naglis 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis, 09:15:20
Daug sakantys Biblijos žodziai :
"Aš padariau sutartį su savo akimis, kad geiduliaudamas nepažiūrėčiau į kokią mergaitę./Job.31:1/, "Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk ! O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi."/Mt.5:27-28/

Antanas 2002 m. sausio 10 d., ketvirtadienis, 08:27:26
Sveiki, su nauja diena.
7-sis Dievo Įstatymo nuosakas sako: "Nepaleistuvauk."
Šis nuosakas apima: Teisingų- ir -sąžiningų ryšių sferą, taip pat ir moralinių ryšių šventumo sferą.
Yra dvi paleistuvystės sampratos rūšys; tiesioginė ir dvasinė. "Jūs svetimautojai ir svetimautojos ! ar nežinote, kad susirišimas su pasauliu yra atsikreipimas nuo Dievo ? Kas myli pasaulį, pasidaro Dievo priešu./Jok.4:4/

Bijunas 2002 m. sausio 9 d., trečiadienis, 17:30:48
Tie zodziai yra; / Mt.10:28/

Bijunas 2002 m. sausio 9 d., trečiadienis, 17:29:34
Priedas 6-jam nuosakui.
Kristus sake:"Nebijokite tu, kurie zudo kuną, bet negali uzmusti sielos. Verciau bijokite to, kuris gali prazudyti ir siela, ir kuną pragare." Tai rodo i dvasini nuzudyma.

Kamane 2002 m. sausio 9 d., trečiadienis, 17:12:02
Gerieji zmones, gal kas galit paskolinti, labdaros keliu, p.Rimui laiko ? Butu ne pro sali.:)

Rimas 2002 m. sausio 9 d., trečiadienis, 17:07:05
Taip, su jumis neliudna, keliu ir as kvalifikacija, kad tik noras nedingtu ir jegu uztektu. Sitiek nuorodu, kad tik spet sukramtyt ir aprept visa tai, butu neblogai.

Sirse 2002 m. sausio 9 d., trečiadienis, 16:58:14
Tekle, puikus pasiulymas !

Teklė 2002 m. sausio 9 d., trečiadienis, 15:48:17
Atsakymą į savo klausimą, ar yra Dievas, rasi toje pačioje Biblijoje, duodamas atsakymą į iškeltą, Jobo knygos 38:4.klausimą. Tai pagrindinis, kiekvienam iš mūsų užduotas, klausimas.
Atidžiai peržvelk, tos pačios knygos nurodytus, šiuos skyrius: 25:1-3, 26:7-14, 28:9-18, 24-28, 36-visą, 37:1-19, 38:1-38, 39:1-30, jau nekalbant apie įsigilinimą ar suvokimą.
Jjei esi toks išmintingas, kaip save laikai, mąnantis, galįs prilygti Salomonui, /rašai savo knygą-pastulatą / :), tad atsakyk, jei toks gudrus esi į Patarlių knygos 30:4, klausimą ?
Tuomet pamatysime, ar verta su p. ......, diskutuoti.

Rimas 2002 m. sausio 8 d., antradienis, 09:18:18
Prisidedu prie jūsų mintimis iš knygos: "Visi neteisingi poelgiai, trumpinantys gyvenimą: neapykantos ir keršto dvasia, kuri skatina neteisingus veiksmus kitų atžvilgiu, ar verčia mus linkėti kitiems blogio /nes tas, kas neapkenčia brolio, tas žmogžudys/; užkietėjęs-šiukštus, paniekinantys elgesys tiems, kuriems reikalinga pagalba; bet koks išpildytas nuodėmingas noras, arba atvirkščiai nereikalingas apribojimas; ar per didelis darbas, kenkiantis sveikatai, - visa tai daugiau ar mažiau rodo į 6-jo nuosako pažeidimus.:"
/Patriarchai ir pranašai. 27 sk. E.G.Vait/

Naglis 2002 m. sausio 7 d., pirmadienis, 13:04:14
Zmogzudyste prasideda nuo bereikalingo ituzio ir neapykantos. (Mt.5:21-22; 1Jn.3:15.)
Ji susideda kaip is tiesiogines zmogzudystes, taip ir is dvasines.(Patarl.7:26-27.

Antanas 2002 m. sausio 7 d., pirmadienis, 08:46:24
Vėlei pailsėję, pabendravę su tikėjimo vienminčiais, galime tęsti pradėtą Dievo Įstatymo nagrinėjimą. Biblija sako: "Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo Įstatymą. Nuodėmė - tai Įstatymo laužymas." /1 Jono 3:4/
6-sis nuosakas:// Nežudyk.//
Šis nuosakas apima ir įtvirtina: gyvenimo ir mirties sferą, kurimą ir naikinimą, vienybę ir atskirimą, - visą tai, kas padeda ar trukdo pasiekti
aukščiausiosios dieviškosios esybės moralės principus.

Simona 2002 m. sausio 4 d., penktadienis, 09:05:42
Pastebėjimas, /Mok.8:6-7/, šios Rimo nurodytos eilutrės išsako gerą mintį, kurią noriu užbaigti. "Todėl, kad bet kokiam dalykui yra savas laikas ir įstatas; bet žmogui labai blogai todėl, kad jis nežino kas bus, ir kaip tai bus - kas jam pasakys ?" Pratęsiu mintį. Dievas sako: "Ar Aš nuslėpsiu nuo Abraomo, ką noriu daryti !" /Pr.18:17/. Pastebėkite gale stovi šauktukas. Dievas mums šaukte šaukia, kad mes Jį išgirstume. Liūdna, kad tas šauksmas lieka ne visų išgirstas, tačiau, vis dėlto Jį kažkas girdi ir supranta. Jei pagal tikėjimą esame Abraomo vaikais, tai Viešpats nieko nenuslepia ir nuo mūsų, ka ruošiasi daryti. Ar tai nedžiugina mūsų, suprantant įvyksiančių pasaulinių įvykių raidą, nesibijant jų, nes kas Dievo apreikšta viskas pasitvirtina -įvyksta.

Rimas 2002 m. sausio 4 d., penktadienis, 08:11:38
Kas liecia pasiulyma pasiskaitymui apie islama, galvoju, rimtus tikinciuosius, tie ivykiai neturetu bauginti, nes jie puikiai zino Biblijos tiesu sviesoje, pasaulyje vykstanciu procesu eiga. Dziugina ir tai, kad Dievo Zodyje uzrasytos pranasystes pasitvirtina, kas suteikia ne tik tvirta pagrinda po kojomis, bet ir tikejima Juo. "Vykdantis nuosakus nepatirs jokio blogio; sirdis ismintingojo zino ir laika ir istatus."/Mok.8:5/

Bijunas 2002 m. sausio 4 d., penktadienis, 07:44:51
5-sis nuosakas is vaiku reikalauja ne tik pagarbos tevams, bet ir nuolankumo, klausymo ju atzvilgiu. Vaikai turi saugoti ju reputacija, padeti darbuose ir tokiu budu tapti pagalbininkais, sulaukus pagarbaus amziaus. Sis nuosakas talpina savyje pagarba pamokslininkams, vadovaujantiems asmenims, ir visiems tiems, kuriems Dievas suteike valdzia. Mintys paimtos is knygos "Patriarchai ir pranasai."

Robertas 2002 m. sausio 3 d., ketvirtadienis, 18:31:12
Po 2001 m. rugsėjo 11 dienos teroristinių antpuolių Jungtinėse Amerikos
Valstijose kyla klausimai apie terorizmo ir islamo rysi. Tai, ką girdime
per žiniasklaidą, atspindi tik dalį tiesos. Apie Osamos bin Ladeno fenomeną viduriniųjų Rytų kultūros šviesoje galite lietuviškai paskaityti čia:
http://www2.omnitel.net/robertas/bsp/islamas.htm

Naglis 2002 m. sausio 3 d., ketvirtadienis, 11:25:45
Šis nuosakas įtvirtina : Valdžios sferas: 1.-Tėvų. 2.- Žinios ir dvasinių bažnyčios vadovų. 3.-Valstybinės. 4. Tėvo - Dievo valdžią.
Tėvai turi teisę į tokią meilę ir pagarbą, kuri niekam kitam negali priklausyti. Pats Dievas, uždėjęs ant jų atsakomybę už patikėtas jiems sielas, nulėmė, kad anktyvo vaikų gyvenimo periodu, tėvai būtų jiems vietoje Dievo. Ir tas, kuris neigia teisėtą savo tėvų autoritetą, tuo pačiu atmeta ir Dievo autoritetą. (Iš."Patriarchai ir pranašai 27 sk.)

Antanas 2002 m. sausio 3 d., ketvirtadienis, 11:05:15
Tikėkimės, kaip teisingai, jau ne karta, pastebi Arturas ir kitas nepasirašęs, kad mes turiningai praleidome šias dienas, apmąstydami Dievo Žodį.Taip sakydamas, galvoju apie tuos, kurie tikrai nuoširdziai stengiasi užtaisyti savo tikėjimo spragas.
Ir taip, tęsiame Dievo Įstatymo, antrosios plokštės, kuri apima mūsų meilę artimui, nagrinėjimą.
5--sis Dievo Įstatymo nuosakas: Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda. /Išėjimo 20:12/

Bijunas 2002 m. sausio 3 d., ketvirtadienis, 09:59:29
Zmogus is prigimties nera blogas. Paveldimumo "deka" greiciau linksta i blogi, tai yra lengviau pasiduoda blogio itakai, nei gerio-tiesos poveikiui. Ta irode Adomas nuopolio metu. Jis nesake: Viespatie kaltas esu, atleisk. Jis sake: man dave zmona, kuria Tu man davei. Kaltina Viespati noredamas issisukti, ir pateisinti savo nepaklusnuma. Pasiteisinimo-kaltinimo dvasia, kuria ir mes paveldime gimdami.

2002 m. sausio 3 d., ketvirtadienis, 09:36:10
Naujųjų Metų Šventė...
Kadais Dievo Tauta metų pabaigoje šventė Teismo Dieną,kurios metu žmogus privalėjo peržiūrėti nueitą kelią ir jeigu nuklydo(padarė nuodėmę)turėjo atgailauti dūžtančia širdimi bei grįžti prie Dievo reikalavimų.Priešingu atveju neatgailaujantis žmogus buvo Dievo išbraukiamas iš Tautos.Kaip gi Tikrasis Vynuogynas tapo laukine atžala? Kas subjaurojo Teismo Dieną?Kodėl visas tikintysis pasaulis metų pabaigoje girtauja, paleistuvauja,šaudo ir žudo fejerverkais linkėdamas sau amžino gyvenimo,laimės bei sėkmės?Jūs sakote:-mes išmintingi.O kur gi jūsų Dievo baimė?Kur Dievo Žodžio supratimas?

Teklė 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 13:00:15
Nori argumentuoto oponavimo ? Prašom !. Biblija - Dievo Žodis. Kuo prastas argumentuotas oponavimas ? Tik turėk noro skaityti, gilintis ir palik įšankstinę nusistatymo prieš Ją nuomonę. Visą kitą atliks Šv.Dvasia. Jos valioje apšviesti žmogaus protą, jei jis to pats nori. (Pastebėk, jei nori, per prievartą nesiūlo). Norą ar nenorą matome pasisakymuose, kas labai akivaizdu.

Jurgis 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 12:39:54
Pastebesiu, kad Dievas nera zydu tautos. Tai reiskia, kad jie negali mums primesti savo valios. Dievas pasirinko zydu tauta, kad ji nestu ir butu sviesa pagoniskam pasauliui. Taciau, ji uzsisklende savo talmudais.nes ta blogio valia sau ir primete.Tai matydamas Viespats siunte Savo Sunu padeciai istaisyti. Kaip zinome zydu tauta savo isdidumu atmete jai teikta pagalba.
Valia, kieno ji bebutu, mes galime priimti ar atmesti, tam Kurejas ir suteike butent laisva valia, kurios deka galime tarnauti geriui ar blogiui.Uz mus niekas nepasirinks ir niekas neatsakys, tik patys.

Bite 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 10:53:01
Man atrodo mes pamirstame pati svarbiausia. Istatymas duotas musu paciu labui. Ar neatrodo, kad sumaistyje niekas negali egzistuoti ? Zvigterekite uz lango, kai siaucia puga, ar pro teleskopa, kai Kurejo valia kuriamos planetos, bet esancios pradinese chaoso stadijose. Juk jose nieko nera, tik sumaistis, kuri po kurio laiko sutvarkoma tam, kad butu galima jai egzistuoti bendroje planetu visatoje, nepazeidziant kitu tsrpusavio rysio desniu. Jei atsiranda tokiu, tai jos pacios susinaikina, ir rezultatus matome nukrentanciu asteroidu pavidale.
Jei yra tokiu, o ju dauguma, kurie nenori, nepripazista ir nevykdo istatymo, tai nereiskia, kad ir mes taip turime elgtisi sekdami dauguma, savo paciu susinaikinimui (pavirstant i dulkes) Geris vistiek, su jumis ar be jusu, nugales nors blogis kai kada gali pasiekti tam tikru laikinu pergaliu savo nieksiskumo deka. Taciau jis pats zino, kad tai neilgai trunkantis miomentas, todel ir platinamas sudarant ivaizdi, kad jis amzinas. Taciau taip nera, ir tai akivaizdus faktas milijoniniu visatu egzistavime, ka patvirtina astrologai netikintiems.

Sirse 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 10:20:43
Istorija patvirtinanti Rimo nuomone. Vienas anglas, islipes kanibalu gyvenancioje saloje ir sutikes beskaitanti genties zmogu, klause jo kokia cia sala. Tas buvo taip inikes i knyga, kad anglui teko klausti jo kelis kartus to paties. Neiskentes jo trukdymo skaitantysis tare: Jei ne si knyga butum siandien mano vakariene. Faktas, veliau virtes anakdotu ir placiai nuskambejes, mums gali daug ka pasakyti apie mus pacius.

Rimas 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 09:37:03
Krikscionybe - issigelbejimas is nuodemes panciu, turint pagrindine vilti - amzinam gyvenimui. Kanibalizmas - kanibalu gyvenimo budas. Taciau, pazine Dievo Zodi, kaip nekeista, greiciau uz mus palieka ta pasibjauretina tradicija. Mes gi pazine Zodi, laikydami save zymiai geresniais nei kanibalai, laikomes isitvere rankomis savo atgyvenusiu tradiciju, kurios akivaizdziai priestarauja Dievo Zodziui. Paradoksas ar ne ?

Naglis 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 09:21:11
Noriu atsakyti i minti "dulke buvai, dulke ir liksi". Tai skirta tiems, kurie nepriima tiesos zodzio. Tie, kurie priima ir gyvena juo, turi vilti gyventi amzinai. Kas geriau: pragyventi menkaverti gyvenima, su visais malonumais, o po to pavirsti i dulke, ar pragyventi taip, kad gyventum amzinai ? Ka kaltinti, kai bus matomi, savo nukaltu darbu apgailetini rezultatai ?

Regina 2002 m. sausio 2 d., trečiadienis, 09:12:49
Sakyciau isisenejusi nuomone, kad viskas yra nulemta, suprantanciu zmoniu jau senokai
atnetama. Fizikai aiskina, kad mes suvokiame pasauly triju pagrindiniu desniu lygmenyje. Dievas maziausiai 10-ties, ir ju aiskinimu, gali bet kokia akimirka buti salia musu, ir zinoti musu darbus bei mintis. Tai nera paslaptis. Tokiu budu, Jis nera veikiamas ar priklausomas
erdveje laike,greityje.. Mate ir zino, kaip mes pasielgsime tam tikru metu, ir mus ispedamas nurodo krypti kuria turetume eiti, kad nepadarytume sau blogiau. Taciau, mes tokie "gudrus","galingi",o svarbiausia isdidus ir ambicingi, kaip galime leisti, kad kazkas uz mus sumanesnis, ismintingesnis, doresnis, nurodys kaip turime gyventi. Visu gerbiami, bei pripazinti mokslininkai ir tie supranta, kad Dievas yra, nes ju atrasti desniai visa tai jiems aiskiai parodo. Kaip savo laiku atsake i pateikta klausima Mendelejevas. Man nereikia irodymu, visa tai aiskiai suvokiu ir suprantu gamtos desniu grieztos tvarkos pagrindu. Matote,mus zymiai pralenkiantiems ismintimi nereikalingi netgi irodymai, kad Dievas yra. Mes gi kol neturesime irodymu - nepatikesime.

neilas 2002 m. sausio 1 d., antradienis, 17:28:15
su naujais meiles ir ramybes nes meile-istatymo ivykdymas Rom13,8-10

Nomad 2001 m. gruodžio 30 d., sekmadienis, 10:49:56
Argumentuotas oponavimas: gerbdamas jusu pozhiuri, turiu pastebeti, jog kai kuriose vietose jis pakankamai nelogishkas ir net kiek primityvus :) Sakai, kad elgiesi nenuspejamai ir apgalvotai, tuo noredamas yrodyt, kad taves nevaldo jokie aukshtesnieji desniai aka dievas aka lemtis? ar nemanai, kad tavo apgalvoti, nenuspejami poelgiai yra butent to pasekme, jei laikysim, kad lemtis or smth like that egzistuoja? :) Manau, aukshtesniuju jegu buvimo vienprasmishkai yrodyt ar paneigt yra neymanoma, jau vien del to, kad jos aukshtesniosios. Manau supratai, ka turejau omeny. Ir zhinoma, ash jokiu budu neneigiu asmens veixmu laisves. Tiesiog, jei lemtis egzistuoja, ta laisve yra tam tikruose labai placiuose remuose, o ne "viskas ish anxto nulemta", kaip sako fatalistai ar kokios ten sektos. Vah, nu ir ishsipleceu :)

`tviska 2001 m. gruodžio 30 d., sekmadienis, 01:10:14
Krikščionybės esminiai trūkumai, mano supratimu, yra žmogaus asmenybės nuvertinimas (dulke esi ir dulke pavirsi...), ir tuo pačiu nemotyvuotas žmogaus iškėlimas virš visos gamtos. O didžiausia nesąmonė - gimtoji nuodėmė - ko vertas tikėjimas, teigiantis, jog žmogus iš prigimties rya blogas ?

Grafaz 2001 m. gruodžio 29 d., šeštadienis, 22:13:22
nu gal ir gerai, tikejimas suteikia vilti, bet kodel tai turetu buti krikscionybe? ar kiti tikejimai tik sektos? ar istiesu krikscionybe turi viena dieva? meldiasi zmones ir maryjai ir kitiem "padejejam", tai gal pagonys turi irgi viena dieva Perkuna ir daug "padejeju". kaip suprast ta pasipriesinima kitom religijom, ar tai baime netekt pinigu, ar klausytoju? nesuprantu, manau sventikam turetu buti malonu jei zmogus jauciasi gerai ir nesvarbu kokia religija ispazysta.

Nomad 2001 m. gruodžio 29 d., šeštadienis, 22:07:00
http://www.spauda.lt/bible/ - totalus davatku websaitas :)
Krikshchionybe kaip religija nera blogai, jos skelbiamos idejos, bent jau dauguma, yra tikrai geros, bet jos interpretavimas ir panaudojimas yra baisiau visko. Nesiplesiu ce istorijos tema, patys viska zhinot :D

Julija 2001 m. gruodžio 29 d., šeštadienis, 21:59:27
Krikshchionybe - vergove laisvu pasirinkimu, kanibalizmas apeigose, antihumanizmas ir visapusishkas egocentrishkumo didinimas.
P.S. Tai - politeistine sekta.

Naglis 2001 m. gruodžio 28 d., penktadienis, 11:47:01
Pr.17:14, pasakyta:"Kas nevykdys Mano valios bus atkirstas". Norim pasinaudoti duotu sansu vykdykim kas liepta, nes tai amzina Sandora tarp Dievo ir zmoniu.

Kamane 2001 m. gruodžio 28 d., penktadienis, 08:58:52
Dievas sudare amzina Sandora su Abraomu ir jo palikuonimis. (Pr.17:7) skaitome:"Palaikysiu Sandora tarp Saves ir taves bei tavo palikuoniu po taves per ju kartas, kaip amzina Sandora - buti tavo ir tavo palikuoniu po taves Dievu." Kaip suprantame su palikuonimis, kurie tikejimu tampa Abraomo vaikais. Kokiu tikejimu galima tapti jo vaikais?. Vykdant Dievo valia - Jo Istatyma. Kas tiki tas vykdo.
Dievas sake:"As esu Dievas Visagalis. Eik mano keliu ir buk be priekaisto .(Pr.17:1)
Kaip galima buti be priekaisto ? Matome, kad Abraomas zinojo Dievo Istatyma,- Jo kelius.
Mums belieka suzinoti Dievo kelius, rasti Jo Istatyma, ir ji vykdyti. Tuomet ir tapsime be priekaisto.

Regina 2001 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis, 09:50:42
Taip, Abraomui buvo įskaitytas teisumas per tikėjimą. Pažiūrėkime kodėl ? Juk jis vykdė tai, kas buvo Dievo pasakyta. Paaukok savo vieninteįi ir taip lauktą sūnų Man, ar ne taip?. Tai reikėtų suprasti, kad žmogus pasitikėdamas Viešpačiu,vykdo Jo valią, kas ir įskaitoma teisumu per tikejimą. Aukščiausiojo paliepimai mums, kuriuos randame Jo įstatyme. Jei vykdome per tikejimą Kristumi, tampame Jo broliais, seserimis per tikejimą vykdydami tai kas palikta Jo mokinių. O jie kaip žinome šeštadienio nelaužė, bet prisilaikė.
Kristus sakė: 'Negalvokite, kad atėjau pranašų ar įstatymų pakeisti, ne pakeisti atėjau, bet įvykdyti".

Bijunas 2001 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis, 08:57:37
Sutinku su neilo nuomone is vienos puses. Noriu pastebeti,,kad Abraomas žinojo istatyma ir ji vykdė. Tai svarbu nepamirsti, nes istatymas kaip žinome buvo duotas jau Adomui. Tai reiskia, kad palikuonys eidami jo keliu puikiai žinojo Dievo valia ir jai pakluso, vykdydami istatyma. Kristus yra pasakes: "Tas mano brolis ir motina, kas vykdo Mano Tevo valia". Iš kur sužinome Dievo valia ? Is Sventojo Rasto. Kas Raste pasakyta ? Zmogus - kurinys turi vykdyti Dievo- Kurejio valia, ne del Dievo, bet savo paties labui. Zmogus paklusdamas Viespaciui tobuleja, nes pastoviai gauna pluosta tos sviesos, kuri ji kaskart apsviecia. Pagalvokime, kokiu budu tai pasiekiama ? Per Dievo Zodi, skaitant, apmastant, vykdant Jo valia. Kur Jo valia matome ? Jo ir tik Jo istatyme. Kaip pasakyta 1Jn1:9; "...Jis istikimas ir teisingas, kad atleistu mums nuodemes ir apvalytu mus nuo visu nedorybiu". Kokiu budu tai atsitinka ? Suprantame, kad zmogus skaitydamas Rasta, vykdydamas Jo valia-istatyma, gauna ir apvalyma. Tai reiskia, kad istatymas zmogu apvalo, jis pradeda istatymo veidrodyje matyti savo nuodemes. Is kur suzinome, kad esame nuodemingi ? Jei nera istatymo, tai nera ir nuodemes. Nuodeme - istatymo lauzymas. Visa tai turime suvokti, kai suvokiame, ateiname pas Kristu nusizemine, ir prasome su atgaila, kad Jis atkentejes uz mus, musu nuodemes jas atleistu.

neilas 2001 m. gruodžio 22 d., šeštadienis, 17:02:28
"...bet kadangi zinome,jog zmogus neisteisinamas istatymo darbais,bet tik per tikejima Kristumi Jezumi,mes irgi itikejome Kristu Jezu,kad butume isteisinti per tikejima Kristumi,o ne istatymo darbais,nes istatymo darbais "nebus isteisintas joks zmogus".(Gal2,16 ir toliau)ir ten pat 21-"neatmetu Dievo malones,nes jei teisumas igyjamas istatymu,tai Kristus mire veltui!".ir dar ar Abraomui buvo iskaityti darbai ar istatymas tai kad brangieji ne"...jis pasitikejo Dievu,ir tai jam buvo iskaityta teisumu".(Gal3,6).

Narcizas 2001 m. gruodžio 21 d., penktadienis, 11:33:30
Jis prase jegu, kad galetu uzbaigti;
Jis buvo padarytas silpnu, kad galetu paklusti.
Jis prase sveikatos, kad galetu daryti didesnius
dalykus;
Jam buvo duota negalia, kad galetu daryti geresnius
dalykus.
Jis melde turtu, kad galetu buti laimingas;
Jam buvo duotas skurdas, kad galetu buti ismintingas.
Jis melde galios, kad ji girtu zmones;
Jam buvo duota negalia, kad jis turetu poreiki Dievui.
Jis melde visu dalyku, kad galetu dziaugtis gyvenimu;
Jam buvo duotas gyvenimas, kad jis galetu dziaugtis
visais dalykais.
Jis negavo nieko, ko prase - viso, ko vylesi;
Jo malda buvo atsakyta - jis buvo labiausiai
palaimintas. /nezinomas autorius/

Simona 2001 m. gruodžio 21 d., penktadienis, 11:29:06
Taip, iš to kas pasakyta aišku, kad šeštadienis būtent ta diena, kuri skirs pasalio žmones į dvi stovyklas. Viena dalis, kas švenčia šeštadienį ir pripažįsta Viešpaties įstatymą, bei iš jo išplaukiančias tiesas, kurios juos apšviečia ir suteikia išminties. Kita dalis žmonių, kurie švenčia sekmadienį, vykdydami žmonių nurodymus, kurie jiems jokios šviesos nesuteikia, ir negali padėti pasiekri dvasinio tobulumo. Į ką žiūri tokiu ir tampi. Jei vieni žiūri į Kristų ir vykdo Jo paliepimus - progresuoja tobulėdami dvasiškai. Tai kiti, žiūrrėdami į žmogų, kuriam pačiam reikalinga Dievo pagalba, regresuoja ir ritasi žemyn, nes žmogus linkęs į nuodėmę - nepaklusnumą. Ką aiškiai matome Dievo Įstatymo iškraipyme, faktiškai mažai kas žino visą teisingą įstatymą, ko pasekoje pasaulis ritasi vis žemyn, perpildydamas savo nedorybių taurę.

Naglis 2001 m. gruodžio 21 d., penktadienis, 10:37:44
Te žmonės, kurie aptarinėja savo darbo, užsiėmimų ar numato įvairius planus šeštadienį, jie Dievo akyse lygiai tokie patys, kaip ir tie , kurie apskritai nešvenčia šeštadienio. Tai reiškia, kad mes laikomi lyg atlikinėtume tuos darbus iš tikrųjų. Šito neturėtų būti, nes mintys liečiančios žemiškus dalykus, mus nukreipia į šalį nuo Dievo, ir tokiu būdu atsiduriame šėtono teritorijoje, jo pinklėse.
Aš nesakau, kad tai lengva užduotis pradedantiesiems, bet kai mes suprantame, ko netenkame tą dieną, tuomet viskas palaipsniui įgyvendinama su Dievo pagalba. O netenkame labai daug. Visų tų palaiminimų, kurie būna skirti tiems, kas nuoširdžiai šlovina Viešpatį, ne tik žodžiais, bet ir darbais. Šiuo atveju, vykdydami įstatymo reikalavimus ir paklusdami Jam. (Jezeckielio 20:12). Siūlau paskaityti " Amžių troškimas" 29 skyrių.

Kamanė 2001 m. gruodžio 21 d., penktadienis, 10:15:49
Noriu pridurti : kaip matome, šis nuosakas draudžia; įvairius gyvenimiškus kasdieninius darbus,,kurie nėra gyvybiškai svarbūs. Taip pat profesionalūs darbai liečiantys verslą, pelną, valstybės atliekamus darbus, o taip pat pasilinksminimams, jų renginiams, atliekami darbai, kurie turi buti atliekami per šešias tam skirtas dienas, kaip ir patys praeinantys renginiai, tol kol žmonės nesuvokia, kad tie renginiai aplamai nenaudingi. Kaip Ap.Paulius sakė: "Viskas man galima, bet ne viskas naudinga".

Antanas 2001 m. gruodžio 21 d., penktadienis, 08:41:23
4 - sis Dievo Įstatymo nuosakas, kuriuo užbaigsime pirmosios akmeninės plokštės tyrinėjimą. Vykdydami šiuos nuosakus išreiškiame meilę ir gilią pagarbą Kūrėjui:
Atmink sabato dieną, kad ją švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui.
Jame nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per šešias dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūra ir visą, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi.
Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį. /(Išėjimo 20:8-11/
Švęsti jį - tai reiškia - atskirti jį nuo kitų dienų įpatingam Dievo nustatymui. /Jezajo 58:13/
Šis nuosakas nurodo darbo ir poilsio sferas, kaip tiesioginę taip ir dvasinę. Tai reiskia, kad šią dieną mūsų mintys, jausmai, žodžiai ir darbai turi būti skirti Viešpačiui, Jo šlovinimui mokymuisi, tyrinėjant Jo Žodį, pamokslaujant, apmąstant Jo Kūrybą, didingumą ir šventumą, kurio turėtume siekti.

Sirse 2001 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis, 13:15:13
Tesinys Draideno mintims:
Tačiau pamiršo Draidenas svarbiausią,
Nuostabią viltį Kristaus pažadų,
Kad ji, tikėjimu visus sušildys,
Ir Tėvas pasiims mus į paruoštus namus.
Į tuos namus, kur mūsų laukia,
Kur mes pamiršime vargus,
Kur mums nereiks daugiau vergauti,
Ir mus supras, kaip mylimus vaikus.

Regina 2001 m. gruodžio 19 d., trečiadienis, 12:04:13
Is ivairiu tautu ir is skirtingu amziu,
Isaust tokias suderintas tiesas?
Kodel ir kam? Argi tik tam, kad
susitare mus apgautu? Neatjaustas ju
skausmas, nepriimtas ju patarimas, Ju
pelnas - badas, o atlygis - kancia, mirtis
Draidenas (Dryden)

Bijunas 2001 m. gruodžio 18 d., antradienis, 08:15:53
3-sis nuosakas liečia PRAKTINI DIEVOBAIMINGUMA. "Ne žodžiu ar liežuviu, bet malda ir darbais" /Jono 3:18/ Šis nuosakas draudžia: Apskritai visai be reikalo tarti Viešpaties vardą, lengvabūdiškai ir be dievobaimingumo, taipogi tik žodžiais. Šis nuosakas taip pat draudžia ne tik melagingus prisiekimus, bet ir paprasciausiai vejais paleistus žodžius. Pvz: kas benutiktų, avarija, gaisras, visuomet lepteli Dievo vardą. Tai nuodėmė, kurią su šaknimis privalome išrauti. Toks lengvabūdiškas ir atsainus Viešpaties vardo kartojimas, kaip žinome nelieka nenubaustas. Mes, tokiu Dievo vardo vartojimu, rodome Viešpačiui
didžiulę nepagarbą. Iš meilės ir baimingos pagarbos turėtume vengti tarti vardą be reikalo.
"Šventas ir baisus Jo vardas" Psal.110:9. Visi turime apmąstyti Jo vardo didingumą, šventumą, bei švarumą, kad mūsų širdyse Jam būtų rodoma gili, nuolanki pagarba.

neilas 2001 m. gruodžio 15 d., šeštadienis, 12:46:10
alio svolac jei mastai tik anuo galu o gal turi problemu su anuo galu tai ne i tas duris beldi tau reiketu kreiptis i seksopatologa

Sirse 2001 m. gruodžio 14 d., penktadienis, 11:38:43
KAI BIBLIJA SKAITYSI VISA
As maniau, zinau sia knyga -
Prie kavutes pavartau,
Zvilgsni uzmetu i Pradzia
Apreiskimus paskaitau.
Izaijo viena lapa,
Psalme kokia (gal dvim trecia),
Ir Patarliu dar ir Jona,
Rods zinau Kurejo norus !
Bet visai kas kita, matot,
Ji skaityti nuosekliai,
Nuo pradzios iki pat galo -
Nesiseks tau taip lengvai.

Jei tau Biblija vien zaislas,
Kuri siaip sau tik vartai,
Malda jei skubi uzbaigti,
Ir miegot greiciau mastai,

Jei su Rastu karaliene
Tu elgiesi atsainiai,
Laiko jeigu jai nelieka
Ir issekes tu visai,

Tai pries klupdamas ant keliu,
Pamegink i ja nukreipt
Zvilgsni tirianti ir platu.
Kad galetum atsimint
O kai Biblija skaitysi,
Tu isties Ja nuosekliai
Busi tu maldos pakeltas,
Tarsi dangiskais sparnais !
- Amosas R. Wellsas

Arturas 2001 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis, 16:37:47
Netark be reikalo Viespaties vardo, tavo Dievo be reikalo:
Kaip veidrodis atspindi mūsų atvaizdą,taip ir žmogus turi atspindėti savo Tverėjo charakterį,kuris matomas Dešimtyje įsakymų.Garbinti Tėvą reikia Tiesoje(tatai Įstatymo raidės vykdymas neišmetant kartaus kasnelio),Dvasioje(palenkti savo sąmonę Dievo Žodžio supratimo ieškojimui)
Kas nenori pripažinti Dievo charakterio kaip autoriteto ir pritaikyti sau pačiam bei įgyvendinti savo gyvenime,tas pasmerkia save pražūčiai.

Antanas 2001 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis, 14:05:14
Dekoju visiems dalyvaujantiems, atsakiusiems ir issamiai paaiskinusiems Dievo Istatymo, 1--2-jo punktu reiksmes. Ir taip 3 - sis punktas // Netark be reikalo Viespaties vardo, tavo Dievo; nes Viespats nepaliks nenubaudes nei vieno, kas veltui taria Jo varda// Isej.20:7.

Rimas 2001 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 07:54:42
//Dekui Dievui uz Jo rupesti// atitaisau klaida.

Rimas 2001 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 07:52:53
Mano galva visiskai nekeista, kad zmones is kart negali priimti tiesos. Tiek daug melo, kad tikrai sunku kartais tuo patiketi. Gerai kad yra Biblija, jei ne ji tikrai butu baisu. Suprastum klydes, kazkada vis tiek prie tos minties prieini, nesvarbu kokio amziaus bebutum, o patarimo ir pagalbos vargu ar is kunigu sulauktum su tokiais ju mokslais. Patys nezino, nesupranta ir kitus mulkina. Dekui devui uz Jo rupesti.

Arturas 2001 m. gruodžio 11 d., antradienis, 15:22:01
Kristaus mirtis ant kryžiaus parodo koks šventas ir nepakeičiamas yra Įstatymas atspindintis Dievo esybę.Šėtonas žino,kad jeigu Dievas pakeistų Įstatymo reikalaujamą teisingumo nuosprendį(Pr.22:17),tuomet būtų pakirstas Dievo sosto pamatas ir Jis prarastų visos tvarinijos pasitikėjimą. Ant kryžiaus buvo parodytas nepajudinamas Įstatymo reikalaujamas TEISINGUMAS IR MEILĖ ŽMOGUI.Teisingumas tame,kad net Sūnus būdamas Dievo dalimi neturi prieš Įstatymą JOKIŲ PRIVILEGIJŲ.O meilė žmogui atsiveria tame,kad jei žmogus NUTARS GYVENTI(o ne postringauti apie gailestingumą)pagal Teisingumo Įstatymą (VISATOS KONSTITUCIJĄ)ir supras,jog Įstatymo ieškinį patenkina tiktai Dievo Sūnaus įvykdytas pasiaukojantis žygdarbis- žmogus bus gyvas.

Regina 2001 m. gruodžio 11 d., antradienis, 12:10:42
Rodos viskas taip paprasta ir aisku, o kiek daug reikia laiko, kad zmogus pagaliau visa tai suprastu ir priimtu. Keista ar ne?

Sirse 2001 m. gruodžio 11 d., antradienis, 12:02:15
Taip, zmoniu noras Amzinaji isivaizduoti materialioje plotmeje, zemina zmogaus supratima apie Dieva. Zmogaus protas, vis dazniau ir labiau nukreipiamas nuo Bekrascio Jegovos Tobulumo, ir pritraukiamas prie kurinio, nei prie Kurejo. Ir tokiu budu, zmogaus supratimas apie Dieva vis labiau mazinamas-menkinamas, ko pasekoje ir pats zmogus dvasiskai leidziasi vis zemiau ir zemiau. Ta galime pastebeti aplink mus esanciose religijose. Kataliku, pravoslavu, kurie pagrinde dievina paveikslus ir pries juos lenkiasi, bei garbina, kas Dievo akyse - bjaurastis. O kiek sugalvota ivairiausiu amuletu, akmenu "atnesanciu laime ar nelaime","sauganciu nuo blogos akies" ir t.t. Ir visa tai skirta tiems, kurie nezino Dievo zodzio.

Bijunas 2001 m. gruodžio 10 d., pirmadienis, 12:48:51
2-sis Dievo Istatymo nuosakas draudzia : Daryti ivairius religinio charakterio atvaizdus ir dievaicius /statulas/ ju garbinimui sudarant kulta. /Pak.Ist.4:12/ "Ir kalbejo Viespats jums is ugnies: balsa Jo zodziu jus girdejote, bet atvaizdo Jo nematete, tik balsa." "Tvirtai laikykites savo sielose tai, kad nematete jokio atvaizdo ta diena, kada kalbejo Viespats jums ant Chorivo kalno is ugnies." Kad jus nepaleistuvautumete ir nedarytumete jokiu skulpturu, atvaizdu kokio nors dievaicio, kaip vyriskos ar moteriskos lyties: atvaizdo kokio nors gyvulio, kuris zemeje, atvaizdo kokio nors paukscio, kuris skraido padebesyse: atvaizdo kokios nors gyvates, slaiuziojancios zeme, atvaizdo kokios nors zuvies, kuri vandenyse zemiau zemes: kad tu paziurejes i dangu, ir pamates saule, menuli ir zvaigzdes ir visa ju dangiskaja kariauna, nesusigundytum ir nesilenktum jiems, ir netarnautum jiems, nes Viespats, tavo Dievas paskyre juos visoms tautoms po visu dangumi."/Pak.Ist.4:15
-19/
Atvaizdai ir dievybes - tai daiktines sventenybes, kuriu pagalba zmones stengiasi isivaizduoti sau ta ar kita dievybe. Zmones jiems lenkiasi, keliaklupsciauja ir tarnauja, kaip sventiems, juos dievindami. Todel, kad Dievo niekas is zmoniu niekada nemate, ir matyti negali, todel bet kokie atvaizdai neatitinka Jo atvaizdo ir negali atitikti realios tikroves.
./Pak.Ist.4 sk/, /1Tim.6:16/

neilas 2001 m. gruodžio 7 d., penktadienis, 17:07:23
as jokiu budu nenoriu pasakyti kad negalima gyventi laikantis 10 Dievo isakymu zmones turetu taip gyventi as tik sakau kad zmogus yra labai silpnas ir Dievas tai zino todel tikejimas yra pagrindu pagrindas.
"Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių."(1Jn1,9)
"Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių".(Mt9,13)
O jis dar tarė moteriai: "Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!"(Lk7,50)

Simona 2001 m. gruodžio 7 d., penktadienis, 11:56:27
Pamastykime drauge, apie issakyta neilo minti. Ar is tikruju zmogus negali ivykdyti Dievo duoto ne tik mums, bet ir visai Visatai, Moralinio Kodekso ? Jei Dievas galvotu, kad tai per sunkus uzdavinys, Jis jo nebutu daves. Tai rodo ir Kristaus pavyzdys. Galvoju, kalta musu mastysena, tiksliau kazkada ideigta mintis- tapusi kompleksu, sugebanti palaikyti neigiama poziuri i zmogu, kuris nieko nesugeba. Taciau taip nera. Jis sukurtas pagal Dievo paveiksla-atvaizda. Tai reiskia, kad ir charakterio savybes: kaip valia, nora, ir t.t. galime pajungti Viespaties valiai, kaip ta padare Kristus.. Ko pasekoje visa tai dingo ? Tai nepaklusnumo, pasireiksto per Ieva ir Adoma nuodemes pasekme kaskart perduodama is kartos i karta.. Tai rodo, kad sekdami tevu pedomis, kurie kaip taisykle turi savo proteviu seniai, seniai nusigrezusiu nuo Dievo klaidinga tikejima, ji perduoda mums. Prisilaikydami ju mokslo pildome savo tevu padarytu nuodemiu taure, kuria teks isgerti, jei siuloma Kristaus pagalba bus ignoruota.. Taciau, kai kiekvienam prieinama Biblija-Dievo Zodis, negalime to toliau toleruoti, jei norime , kad mus isgirstu Dievas. Neatsigrezdami pilnu 180 laipsniu pasisukimu i Dieva, nepalikdami savo senu neteisingu nusistatymu, mes negalime tiketis, kad dievas mus isgirs ir pades. (Mal:2:8-9, Zach.7:11-12, Mal.3:16-17 Ezeck.3:39-40, Ezeck. 5:6, Pak.Ist.5:28-30, Ekkl.12:13, Ezeck.43:11, Mt.19:26, Mt.11:24, 21:22, 28:20, Fil.4:13.

neilas 2001 m. gruodžio 7 d., penktadienis, 11:49:14
juokauji as neisizeidziau net minties tokios nebuvo as tik nesupratau tavo pasakymo"ypac neilui" o siaip as visiskai sutinku su jusu nuomone.

Naglis 2001 m. gruodžio 7 d., penktadienis, 08:33:25
Atleisk jei izeidziau rasydamas tau,, juk pats uzdavei klausima Sirsei, nesuprates jos minciu. Kas liecia nuodemiu atleidima, suprantame jog tai popiezijos ismislas apgaudineti ir lobti, neisprususiu Biblijos tiesose, zmoniu deka. Galvoju, Kristus tam ir atejo, kad parodyti savo pavyzdziu, bunant zmogiskame kune, kad Vioespaties Istatyma galime ir mes ispildyti.. Jei sunku, prasykime jegu is auksciau, Pas Dieva i priemima uzsirasyti nereikia, Jis pasiruoses bet kada mus isklausyti, jei ateiname pas ji romia ir nusizeminusia sirdimi, suprasdami savo menkuma pries Ji..

neilas 2001 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis, 17:00:46
10 Dievo Istatymu ju laikytis realiame gyvenime praktiskai neimanoma ir Dievas tai zino,todel ir siunte savo vienintely sunu svarbiausia mano nuomone yra zmogaus tikejimas ir Didziausias isakymas Mt22,34-40(Mk12,28-34;Lk10,25-28)

Antanas 2001 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis, 11:55:47
Dauguma Lietuvos zmoniu zino arba yra mokomi 10 Jo Isakymu, kurie skiriasi nuo tu, kurie yra Biblijjos, Isejimo knygoje, 20 skyriuje, nuo 2 kik 17 skirsnelio.
Jei Biblija - Dievo Zodi priimam visa be islygu, tai turim priimti ir Dievo visa Istatyma be islygu. Daugelis renkas tik tai kas patinka, taciau Dievo zodis nera duona ar pyrago gabalas, kuri pagal savo norus ir uzgaidas galim paimti ar atmesti. Kaip Biblija, susidedanti is ST ir NT, negali buti dalijama, o turi buti nagrinejama ir tyrinejama visa, taip ir Dievo Istatymas turi buti priimamas ir vykdomas visas be islygu.

Antanas 2001 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis, 11:43:39
Pridursiu is knygos "Patriarchai ir pranasai" 27 skyriaus: "Zmogui draudziama ka nors daryti, rinktis savo demesio centru, dievinti, lenktis. Visa tai, kam mes zymiai daugiau skiriame meiles, nei Dievui, visa tai, kas trukdo mums teikti Jam reikiama tarnyste, pavirsta musu dievu, kuriam mes tarnaujam. Kristus yra pasakes:" Jei mylite labiau, savo teva, motina, vaikus, seima, jus nesate verti Manes" Nes jus visa savo laika skiriate jiems, bet ne Mano karalystes ieskojimui. Viskas turi buti ismintingai reguliuojama. Pirma Dievas - dvasinis tobulejimas, antra - seima ir artimieji. Pas mus viskas atvirksciai. Truks plys pirma kraunami turtai ir rupinamasi savim, seima, o kas liko jei dar liko, Dievui.
//2. Nedaryk sau jokio drozinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukstai danguje, zemai zemeje ar po zeme vandenyje. Nesilenk pries juos ir netarnauk jiems ! Nes As, Viespats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudzias vaikus uz tevu kaltes iki trecios ir ketvirtos kartos tu, kurie Manes nekencia, bet rodas gailestinguma iki tukstantosios kartos tiems, kurie Mane myli ir laikosi Mano isakymu.//,

Regina 2001 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis, 10:20:59
Taip, popiezija, kaip ne keista pati zudziusi, veliau tuos pacius zmones pavadinusi sventais, kiek tokiu atveju yra buve, sunku suskaiciuoti. Gerai, kad tai pradedame suprasti. Nors popiezius ir atsiprase, bet kiek zinome is istorijos, popiezija nepasikeis, toks jos charakterio bruozas. Nori valdzios ant visu, visur, nors pati daugiausiai klysta. Is to galime sakyti, nera jos aplinkoje Dievo ir nebus. Gyvena zmoniu krauju ir pinigais statytuose rumuose, ir vis dar maza, ir maza. Dar jiems garbes, valdzios vis truksta.
Patiko Istatymo negrinejimas. Gilesnes mintys.

Bijunas 2001 m. gruodžio 5 d., trečiadienis, 11:07:43
Atsakau i Antano pasiulyma. Sis nuosakas draudzia: apskritai tureti kitus dievus, kuriuos turi pagoniu religijos. "Todel, budami dieviskos gimines, neturime manyti, jog Dievybe panasi i auksa, sidabra, akmeni arba i meno ar zmogaus minties kurinius." /Ap.darb:17:29/ Prisiminkite, kad mus Dievas sukure pagal savo atvaizda.
"O ju stabai - auksas ir sidabras, zmogaus ranku darbo. Turi burnas, bet nekalba: turi akis, bet nemato: turi ausis, bet negirdi: turi nosis, bet neuzuodzia: turi rankas, negali apkabinti, liesti: turi kojas, bet nevaiksto, ir neisleidzia garsu savo gerklemis." /Psal:113:12-15/ Pastaba: Pranasai Jeremija ir Jezeckelis perspeja tauta, kad ji neturetu sirdyje stabu, Tai sakydami turejo galvoje dvasinius stabus-dievus, kaip dievas mamona,/Mt:6:24,/, pilvo -dievas, "Ju galas - prazutis, ju dievas - pilvas ir ju garbe - geda"/Fil:3:19/, isdidumo dievas /Jez:28:3-17/

Naglis 2001 m. gruodžio 5 d., trečiadienis, 10:40:12
Rodos neilui vis neaisku, kad Sirse sakydama savo mintis popieziaus visiskai negiria, atvirksciai parodo ju mela. Mane domina toks sakyciau labai visiems prieinamas klausimas, ypac neilui. Pasakyk jei gudrus, kas suteike teise popiezijos tarnams nuzudyti Kristaus mokinius?. Jei apsakysi i si, zinosi, kas suteike teise laikyti niekadejus sventais. Bent jau dauguma is ju. Nes i sventu sarasa mazai bepakliuna is tikro doru zmoniu. Tokia mano nuomone.

neilas 2001 m. gruodžio 4 d., antradienis, 16:08:23
kazkaip piktai nuskambejo bet jei ne tai smagu sirse tu pati sau priestarauji tada atsakyk kokia turi teise popiezius skelbti sventaisiais mirtinguosius ar tai tik kazkoks medalis ar diplomas suteikiamas po mirties uz nuopelnus baznyciai,zmonems...ir t.t.

Sirse 2001 m. gruodžio 4 d., antradienis, 11:54:20
Atsakant apie sventuma noriu priminti, tik Dievas gali pasakyti, ar zmogus sventas ar ne. Tarp kitko Jo akyse nera nei vieno svento, visi pries Ji nusideje ir stokoja garbes. Tad kam klijuoti sventumo etikete kitiems, neturint jo savyje ? Bent as nematau, kad mes "pjaunames kaip vilkai" anot paties zodziais. Jei zmogui prieinama tiesa, jis laikysis jos, jei neprieinama jo beda. Protingas klausia patarimo, kad galetu juo pasinaudoti. Isdidus ir kvailas tuo nesirupina.

Bijunas 2001 m. gruodžio 3 d., pirmadienis, 13:29:51
Lietuviskai, Filipieciams 1:21-25 "...Kristus bus paslovintas mano kune - ar per gyvenima, ar per mirti, 21-nes man gyventi yra Kristus, o mirti - laimejimas. 22-Bet jei man skirta toliau gyventi kune, man tai reiskia vaisinga darba (Lit.darbo vaisiu), ir negaliu pasakyti ka pasirinksiu. 23-Esu spaudziamas is abieju pusiu: geidziu iskeliauti ir buti su Kristumi, nes tai yra uzvis geriau. 24- bet pasilikti kune yra labiau butina del jusu. 25-Tuo isitikines, zinau, kad pasiliksiu ir toliau busiu su jumis visais jusu pazangai ir dziaugsmui tikejime, 26-kad per mane apsciai turetumete kuo girtis Kristuje Jezuje del to, kad vel atvyksiu pas jus. /is NT Kristus tautoms: Christ To The nations, PO Box 515, Zebulon, N.C. 27597 USA/
Kaip suprantu, zodziai ":...geidziu iskeliauti ir buti su Kristumi..." visai nesako, kad zmogus gali pasirinkti viena ar kita busena, ka matyt ir noreta pasakyti siuo klausimu. Kiekvienas suprantantis Kristaus isgelbejimo plana, labai nori buti su juo, deja, tai Dievo Tevo ir tik Jo valioje. Jei klystu pataisykyte.

Sirse 2001 m. gruodžio 3 d., pirmadienis, 11:10:21
neilai, susidaro ispudis, kad neatydziai skaitai zinutes. Popieziaus ne tik neginu, bet issakau juos demaskuojancias mintis. Apie liuteronus - jie toliau nei zingsnio nepazenge, ka gavo palikimui nuo Liuterio, to lyg siol ir laikosi. Sedi kaip sakoma savo rauge. Atsakyk prasau, kodel ju tarpe, lyg siol, nera sestadienio sventimo supratimo ?Taciau tai dar ne viskas. Jie pamazu linksta popiezijos pusen, darydami jiems nuolaidas. .Sulauksime greito liuteronu-protestantu pritarimo popiezijos veiklai. Tai bus visu prievartinis sekmadienio sventimas ! Prisiminkite siuos zodzius, atejus laikui pasakysite ar klydau. Mes turetume progresuoti, kaskart augti dvasiska,. Ko nematyti protestantu gretose.

2001 m. gruodžio 2 d., sekmadienis, 20:22:14
Does anyone know Philippians 1:21-25 in lithuanian?

neilas 2001 m. gruodžio 1 d., šeštadienis, 02:16:07
atsakymas sirsei o popieziai kokia teisia turi apie ka nors kalbeti pardavinedami net nuodemiu atleidima Liuteris nors ir buvo tiesmukas bet sventuoju niekada saves nebande parodyti beje tie patys tavo popieziai visomis jegomis bande uzdrausti Biblijos vertimus , noreciau dabar su tavim pakalbeti jei ne protestantai ar labai isikirstum skaitydama hebraju arameju graiku ar lotynu kalba...tai tiek bet man malonu kad tu mastai nedaug musu kurie masto todel manau nereiketu pyktis jei ka izeidziau prasau atleisti ...su Dievo palaima ...

neilas 2001 m. gruodžio 1 d., šeštadienis, 02:03:34
nei as teisus nei darijus mes labai mazi ir iki Dieviskos tiesos mums toli...toli be je tiesos ieskojimas ir yra Biblijoje ir skaitant ja ne vien akimis o sirdimi ir tada jums pades Sv.Dvasia suprasti tai ko nepajegia suprasti protas o del popieziu tai ar ne Paulius II paskelbe tiek sventuju kiek visi popieziai kartu paemus ar tai nieko nesako...ir pabaigai"pasitikek Viespaciu visa sirdimi ir nesiremk savo supratimu.visuose savo keliuose pripazink Ji,tai Jis nukreips tavo takus".(Pt3,5-6)

Antanas 2001 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis, 16:05:10
/Kaip ziureti saves/, manau liecia kiekviena atskirai - asmeniskai. Ziureti, sekti save, kaip elgiesi, kalbi, ar nera puikavimosi savimi, isdidumo kitu atzvilgiu, ar atitinka poelgiai elementaru zmoniskuma. Darbe, namuose, transporte, bendravime su zmonemis. Jei sunku to prisilaikyti, prasykime Dievo ir Jis pades.
Siulau aptarti Dievo Istatyma paeiliui, kiekviena punkta atskirai. // 1. As Viespats, tavo Dievas, kuris isvedziau tave is Egipto zemes, is vergijos namu. Te nebus pas tave kitu dievu Mano akivaizdoje.//

Kamane 2001 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis, 15:41:22
Atsiprasau, iveliau klaida....jus ja zymiai aiskiau pradedate suprasti nei lyg tol,..."

Kamane 2001 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis, 12:03:15
Kaip nepaleisti is "ranku" ? Pirma tureti svaru kanala, t.y. isvalyta nuo isivaizduojamu Dieva vaizduojanciu paveikslu ir neteisingos sampratos apie JI. Atsisakyti tos primytyvios
mastysenos, kurios maskuote paruosta mus apgauti. Nesigilindami zmones sako, koks Dievas baisus, tiek blogio o Jis nieko nedaro, o kas daresi sen.testamento laikais, zudynes ir karai. Stai kaip piesiamas musu Kurejo paveikslas zmonems apgauti. Pvz: setonas piesiamas juodomis blogi simbolizuojanciomis spalvomis, panasiu i susikurta dirbtini velnia. Nepamirskime, kad jis, Dievo Zodyje vadinamas ausros sunumi, is jo neatimta nei isvaizda, nei tobulumas, nei galimybe persikunyti - pasiversti i jusu mirusi drauga, vaidinant ir rodant draugo charakterio bruozus. Blogio jegos-dalis puolusiu ir setona palaikanciu angelu stebi kiekviena is musu, ir jiems labai paprasta visa tai pakartoti po zmogaus mirties-daro klastotes. Dievo niekas negali nei pilnai apibudinti, nei portreto nupiesti, kokiu gabiu bebutu dailininkas ar mastytojas. Nes Jo niekas nera mates, juo labiau tobulai pazines. Antra, Sv.Dvasios atskeista, tiesiogiai jums, mazai tesuprantama tiesa, laikytis jos gyvenime. pvz: Suzinojote, kad Dievas sako skaityk Mano Zodi kasdien ir turesi isminti. Po kurio laiko patys pastebesite, kad skaitydami viena ir ta pacia vieta jus ja zymiai aiskiau suprasite, tai lyg kazkas atvere samone ir idejo nauja lyg tol nesuprasta tiesa. Tai ir yra Sv.Dvasios veikimas. Kurio deka, jei priimame Jos balsa ir vykdome Jos atskleistas tiesas - tobulejame.

Darijus 2001 m. lapkričio 28 d., trečiadienis, 16:23:21
(1Tim 4:16)

Bijunas 2001 m. lapkričio 26 d., pirmadienis, 13:47:28
Manyciau, kad mums dabar ne tiek svarbu zinoti, is kur atsirado tokia samprata,, ir kas, kodel tai padare, visa tai galime suzinoti perskaite mineta knyga "Didzioji kova"E.G.Vait,
Svarbiausias tikslas, suzinojus tiesa, laikytis jos nepaleidziant is "ranku".

Sirse 2001 m. lapkričio 26 d., pirmadienis, 09:25:32
neilai labai klysti, Darka teisi. Ji zino Biblijos tiesas ir jas paremia enciklopedijomis, ar rastais. Kalbant apie liuteronus, nereikia pamirsti, kad jie tuo metu skelbe tas tiesas, kurios buvo iskraipytos, nuzemintos popiezijos. Ir tik popieziai galejo sau leisti tokia nepagrista Dievo zodzio darkyma. Jie netgi isigudrino Ja uzdrausti, kad zmones akivaizdziai nepamatytu ju apgaules. Kaip Biblijoje sakoma:"Patys neina ir kitiems kelia uzstoja- uzdaro". Uzdaro savo prasimanymais, uzliuliuoja tuos, kurie nesidomi ir neskaito.
Tarp kitko istirija reikalniga kelio pradzioje, jei pats esi taip pazenges kam ji ? Ar nebus taip, kad istorija prades atstoti Biblija, ir kursime legendas remdamiesi savo kuniska samprata. Ne veltui stebimes pasaulio tautu legendu ir mitu panasumu i Biblijos aprasytus ivykius. Zmones, nuklyde nuo Dievo tiesos, per kartu kartas pamirsta ir miglotai atpasakoja tuos ivykius su savo minciu priemaisomis. Velesnes kartos stebisi ju pasakojamu ivykiu panasumu, lyg jie butu kazkada gyvene kartu.Tik suzinoje-isisavine Sv.Rastus, gali teisingai padaryti isvadas.

neilas 2001 m. lapkričio 24 d., šeštadienis, 17:03:14
darka,ne enciklopedijas reiketu skaityti o Biblija o po to bendram isprusimui ir enciklopedija gali pavartyti.

neilas 2001 m. lapkričio 24 d., šeštadienis, 16:56:22
jo viskas labai grazu,bet butu galima atnaujinti dazniau jei yra galimybe butu neblogai rasti 95 Liuterio tezes ir Tomo Evangelija ir visai neprosali butu daugiau istorijos (krikscionybes,judaizmo) beto butu grazu dar ir skyrelis su nuorodom.o siaip aciu ir geros ateities.

Darka 2001 m. lapkričio 22 d., ketvirtadienis, 14:49:06
Tiek skyriasi tai ka moke Jezus nuo to, ka dabar daugelis tyki! Stebiuosi tik. Pvz. idomu is kur prasiskverbe mokymas apie nemirtinga siela. Nes Sventuose Rastuose apie tai net kalbos nera.
"Siela S[enajame] T[estamente] reiskia ne zmogaus dali, o visa zmogu - gyva butybe. Ir N[aujajame] T[estamente] ji reiskia zmogaus gyvybe... Biblijoje nekalbama apie nematerialiosios sielos islikima" (New Catholic Encyclopedia).
"Nemirtingos sielos samprata ir tikejimas mirusiuju prikelimu... yra dvi priesingybes" (teologas Filipas H.Menuas, Dopo la morte: immortala o resurrezione?).
"Visas zmogus yra nusidejelis, todel mirsta visas - su kunu ir siela (visiska mirtis)... Tarp mirties ir prikelimo yra praraja" (Liuteronu katekizmas Evangelischer Erwachsenenkatechismus).

Simona 2001 m. lapkričio 21 d., trečiadienis, 14:43:59
Darka esi saunuole, tavo pastebejimas labai taiklus ir vertas demesio, kuris nukreipia tikinciuosius i Kristaus auka, Jo atiduota gyvybe, ir suteikta galimybe visiems be isimties, laimeti gyvenimo vainika. Kryziaus garbinimas, kaip ir keliaklupsciais ejimas aplink kokios nors baznycios pastata, ar visa kelia nuo namu link baznycios sliauziant, tikintis darbais atleidimo-pateisinimo, tai baisi stabmeldyste.Taip pat ir kunigu duodamas "atleidimas" uz kuri tereikia sukalbeti keleta maldu ir tau nuodemes "atleistos". Antanas teisingai pastebejo, tai akivaoizdus melas, ir zino ji tik tie, kurie patys skaito ir gilinasi i Dievo Zodzio tiesas. Viena is ju - gyvename teismo dienomis, laiko liko nedaug, ir tas pats reikalauja greito persiorientavimo, suspejant issiskalbti drabuzius.

Darka 2001 m. lapkričio 21 d., trečiadienis, 11:24:26
Daugeliui zmoniu kryzius nepagristai asociojasi su krikscionybe. Tai irgi klaidinimas. Pirmieji krikscionys nevaizdavo nei kryziaus, nei stulpo, nei sureiksmindavo ji. Kiek veliau atsirado vos ne kryziaus garbinimas.

Antanas 2001 m. lapkričio 20 d., antradienis, 14:55:48
Sutinku su Rimo nuomone apie klaidinima. O stulpo gale rutuliukai ar pagaliukai, manau tai neturi jokios reiksmes. Esme tame, kad Jis pasiaukojo vardan musu visu, o ant kokio stulpo ar karties tai padaryta esmes nekeicia. Vistiek kentejo uz mus visus, ir tuo suteike sansa visiems girdintiems ir norintiems issigelbejimo.

Rimas 2001 m. lapkričio 20 d., antradienis, 11:54:34
Abejoju, kad tai tik darbo baime. Manau, tai slypi kur kas giliau, sakyciau noras visus suklaidinti, ypac tuos kurie nesidomi Dievo Zodziu, apie ka perspeja ir Sv.Rastas. Daugiau inform.knygoje"Didzioji kova", liet vertimas prastesnis nei rusiskas"Velikaja borba". Siulyciau, galintiems ir norintiems susipazinti su istoriniais faktais ir dokumentais, skaityti rusiska versija.//Viskas sudeta i lentynas//

Darka 2001 m. lapkričio 20 d., antradienis, 11:49:07
Idomu, kad Babilono saules dievo zenklas buvo kryzius apvestas rutuliuku (neretai naudojamas be rutuliuko). Maciau pagoniu kapiniu nuotraukas, kur irgi naudojami kryziai. Pacio Konstantino "atsivertimas" prie Baznycios(nes pats buvo saules dievo garbintojas), atrodo, buvo kazkiek laiko po to, kaip skelbia legenda, kai pamate danguje kryziu.
Dar idomiau darosi, kai suzinai, kad Graikiskuose Rastuose naudojamas zodis stau-ros' klasikineje graiku kalboje verciamas kaip stulpas, o ne kaip kryzius. Atrodo, kad romenu "crux" (nuo kurio kile zodis kryzius) is pradziu irgi reiske stulpas.

Sirse 2001 m. lapkričio 20 d., antradienis, 08:51:45
Nezinantiems: to meto krikscionys gana stipriai laikesi Kristaus svaraus mokslo. Tai matydami kunigai, kurie juos persekiojo, kankino, zude, nusprende pakeisti veikimo taktika, nes iveikti niekaip negalejo. Jie pasiule krikscionims geras vietas valdzios aparate, ir to rezultata mes jauciame lyg siol. (sekmadienis, ju saules diena, - tapo krikscioniu sanderio su pagonimis ir imperatoriaus Konstantino, atseit tapusiu krikscionimi, rezultatas)..Noreta pagonis pritempti link savo pazinimo, sudare sutarti-kompromisa ir patys nusirito iki ju, taptami stabmeldziais.

Darka 2001 m. lapkričio 19 d., pirmadienis, 19:44:36
Rimui:
"...Konstantinas (321 musu eros metai) liepe kad ir pagoniai ir krikscioniai svestu pirma savaites diena kaip "garbinga Saules diena"... Bendros sventes ivedimu norejo suartinti ivairias savo imperijos religijas." (Daugiau apie tai - A.P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church, New York 1871, 291 pslp.)
Rimai, ne veltui paklausei. Ko gero pats turi idomios informacijos.
:)

Bijunas 2001 m. lapkričio 19 d., pirmadienis, 14:16:34
Sakyciau apsirinki. Jiems patiems nesinori paimti i rankas Sv.Rasta ir paskaicius isitikinti, kad juos vedantys vadai, paprasciausiai yra akli. Kristus savo laiku sake:"Argi gali aklas vesti akla? Ar ne abu ipuls i duobe" ?(Lk.6:39.)

Regina S 2001 m. lapkričio 19 d., pirmadienis, 13:42:46
Nepabreziau nieko, tai tik paciu kataliku issakyta mintis. Kai kalbame apie darbus, jie tik tuomet atitinka Dievo poziuri, kai atliekami su tikejimu. Nes pasalyta:"'...Tikejimu teisusis gyvens." Darbai be tikejimo - didziulis nulis, kuriuo svarstykliu lekstes nepasunkinsi teismo diena. O ji jau eina...

Antanas 2001 m. lapkričio 19 d., pirmadienis, 10:27:44
SDA - Septintos Dienos Adventistai - si konfesija gyvavo Smetonos laikais, karo ir pokario laiku. Dabartiniu laiku yra keleta ju pakraipu - saku. Jos atsiranda tuomet, kai nepriimama pagrindine Tiesa. Zmonems nepasiruosusiems tolesniam dvasiniam tobulejimui, ji nepriimtina per sunki "ikasti", ar trukdo uzsleptos nuodemes, kuriu jie vis dar nestsisake, ir atkrenta kaip sausa saka.

Darka 2001 m. lapkričio 16 d., penktadienis, 13:30:38
Idomus terminai "praktikuojantis katalikas" ir "nepraktikuojantis katalikas". Tas antras skamba panasiai kaip nebegiojantis futbolininkas.
Regina teisingai pabreze darbu svarba. Butinai dar karta perskaitykite Jok 2:19,20.

darka 2001 m. lapkričio 16 d., penktadienis, 13:11:01
Svento Rasto iskraipimas bei stabmeldyste. Be abejo.
Taip pat kisimasis i politika ar dalyvavimas kariniuose veiksmuose nelabai derinasi si Biblijos normomis. Tokia mano nuomone. Per ilga istorijos tarpa daugelis baznyciu turejo nemazai progu parodyti ar laikosi situ normu. Ir musu dienomis mane stebina "krykscioniu" santykiai. Turiu omeny Airija.

Darka 2001 m. lapkričio 16 d., penktadienis, 13:02:35
Mezinau kas yra SDA. Cia kokiu zodziu trumpinis?

Antanas 2001 m. lapkričio 16 d., penktadienis, 12:51:12
Katalikai moko melstis pries "sv.paveikslus", kalbeti rozanciu, krikstyti mazus nesuvokiancius apie Isgelbetoja, vaikus, melstis uz mirusiuosius, kuriems gyvujy malda padeda kaip pleistras lavonui. Visa tai Dievo akyse bjaurastis- stabmeldyste. Ir apiplesimas zmogaus vidury baltos dienos, kai jis verciamas stojant i seminarija, duoti neturto izadus, tuo is ju lobstant, ir ko Dievas visiskai nereikalauja. Tad kuo ne pati didziausia pagoniska sekta, prisidengianti krikscionybes vardu ?

Regina S 2001 m. lapkričio 16 d., penktadienis, 12:43:09
Didziausias pastebejimas, kad cia issakantys mintis kalba butent paimtomis is Biblijos tiesomis, ko nepasakysi apie kataliku, pravoslavu, sentikiu, penkiasdesimtininku, sekmininku ir t.t. Jie matyt bijo issakyti savo mintis, nes jos, Biblijos tiesomis, iskart bus demaskuotos, kaip iskraipymai, ir paklydimai nuo tiesos. Tarp kitko skaiciau laikrastyje, kad kataliku kunigai pripazista, kad SDA tikintieji, geriausiai ir teisingiausiai prisilaiko Dievo Istatymo ir gyvana tik pagal Biblija, ko nepasakysi apie kitas konfesijas. Vieno moko, o praktiniame gyvenime nesilaiko, kaip tu laiku fariziejai, kuriuos demaskuodavo Kristus.

Darka 2001 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis, 16:41:51
Perzvelgiau cia pateiktas mintys ir pastebejau, kad nemazai kas supranta, kad kai kuriu baznyciu tiesios nesiderina su Biblija. Ar galetume isvardinti kai kuriuos "skirtumus", kokius jus pastebejote?

Darka 2001 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis, 14:51:19
Malonu matyti kitu domejimasi Sventais Rastais. Labai gerai!

Sirse 2001 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis, 11:19:50
Kristus yra pasakes:"Mano avys girdi Mano balsa ir seka paskui". Jis mums parode ir paliko kaip pavyzdi, ka mes turime daryti, kad Jis laikytu mus savomis avimis. Turime ispildyti visa tiesa, kuria ispilde Jis, nors Jam to ir nereikejo. Krikstijosi Jordano upeje - budamas teisus, vykde Tevo valia - vykdydamas pilnai Jo Istatyma, be jokiu iskraipymu, ar zmogisku pakeitimu. Nusizemino pries savo mokinius plaudamas jiems kojas, tuo parodydamas, kad ju nelaiko zemesniais uz save, nes juos laike savo broliais. Pastebekite, ka laike savo broliais, tuos kurie seke paskui ir laikesi to paties Istatymo. Sake:"As atejau ne pakeisti pranasu ar Istatymo, bet ispildyti." Tai vercia susimastyti, koki Istatyma Jis ispilde, ir koki turime pildyti mes sakdami Jo pavyzdziu, kad Dievas girdetu musu maldas, ir laikytu mus savais.

Naglis 2001 m. lapkričio 15 d., ketvirtadienis, 10:07:41
Aciu, taciau avys vsos vienodos, kaip susirasti tikrasias ?

Teklė 2001 m. lapkričio 14 d., trečiadienis, 15:03:37
Regina, puikūs pasiūstų eilių žodžiai., dar puikesnė jose išsakyta mintis. Klausimas, kaip pamilti žmogų, nepažistant Dievo ? Kaip pažinti Dievą, nežinant Jo Žodžio ? Nagliui, klausiat, kaip atskirti SDA ? Biblija mums nurodo labai paprastą kelią. Jos knygoje, Giesmių giesmė,1:6-7 pasakyta:"...eikite avių pėdomis..."

Regina S 2001 m. lapkričio 14 d., trečiadienis, 14:29:43
Eilės nuotaikai pakelti:
Kristaforo našta
-Sakyk, kodėl Tu toks sunkus, Vaikeli ?
Lyg visq žemę neščiau ant pečių...
Atsistebėti milžinas negali,
Mažuoju stebuklingu Vaikučiu.
-Aš Tas, kurio ieškoja, Kristoforai,
Nes tu, pasaulio Viešpatį neši.
Taip išsipildė Dievo tarno norai,
O amžiams liko legenda graži.
Per upės srovę milžinas vis brenda,
O mes - per žemės vargo verpetus.
Kas myli žmogų - patį Dievą randa,
Nes Mylim Ji mylėdami kitus.
Visus, visus mylėkim iš širdies,
Gal Kristoforo laimė palydės ?
//autorius nežinomas//

Dzione 2001 m. lapkričio 14 d., trečiadienis, 13:13:33
Jus chia chebra rulezz varot!!!

Naglis 2001 m. lapkričio 13 d., antradienis, 16:47:14
Beveik visos tikejimo kryptis remiasi Biblijos tiesomis, ar sakykim prisidengia jomis. Kaip vis tik jas atskirti ?

Sirse 2001 m. lapkričio 12 d., pirmadienis, 18:13:23
Galvoju, kad kiekvienam is musu duodama kasdien tai dienai skirta mazute zinia, kuria turime ispildyti. Jei ja ispildome gauname sekancia ir t.t. Taip yra paruosiami indai, didesnems ir zymiai sudetingesnems zinioms priimti. Kaip gali pradinukas priimti ir isisavinti 12-tos klases kursa ?(sutinku, pasitaiko isimciu, vunderkindu), taciau eina kalba apie paprastu sugebejimu turincius, tikiiuosi tai akivaizdu kiekvienam. Norint atskirti tikejimu kryptis, ir butent rasti ta teisinga, reikia gerai zinoti Biblija - Dievo Zodi. Tik Jo pagalba galime atskirti kas tikra o kas ne.

2001 m. lapkričio 10 d., šeštadienis, 18:27:33
Lašėk, lašėk, Dangau, į mano tėviškę,
Nuplauk vergijos juodą spalvą iš širdžių.
Tegul atvers akis malonė dieviška
Mele apakusių ir gimusių aklų.
Lašėk mums meilės ir tiesos spindėjimu,
Kad vėl skambėtų Glorija širdies varpais.
Šiandieną tau mes nusilenkt atėjome.
Dangau, tu mus paklydusius vėl suradai.
Dešimstmečiais mes klaidžiojom po dykumą
Ir laisvės alkani erškėčius skynėme,
Nejautrūs artimui ir gėriui pykome.
Dangau, priglausk mus meilės palapinėje,
Pasotink alkanus užuojautos grūdais.
Tada iš tavo rankų laimė mums ateis.
/Č. Masaitis/

Bijunas 2001 m. lapkričio 7 d., trečiadienis, 11:01:28
Manau, kad suvokimo lygis yra duotas visiems pakankamas, klausimas ar turime noro juo pasinaudoti. Jei atejes i si puslapi zmogus, sugeba atsirinkti minciu perliukus, ka rodos visi turetume sugebeti nuo mokyklos laiku, nereikia gedytis issakant savas mintis. Drasiai klauskite, atsakyti tikrai atsiras kam. Jei kartais ir pestelesime tai tik i nauda gero noredami ir linkedami. Kartais "karti piliule" geriau suveikia nei svelnus timtelejimas.

Kamane 2001 m. lapkričio 7 d., trečiadienis, 08:53:14
M - kodel galvoji, kad "kartele" per aukstai pakelta ? Ar gali Dievas duoti savo zinias tiems, kurie dar nepasieke reikiamo lygio Jo Zodzio pazinime ir vykdyme. Jei mes esame egipte ir nenorime is jo iseiti, nes ten labai gardus "prieskoniai", kuriais apibarstoma Dieviskoji Tiesa, padarant ja beveik netinkama musu gyvenimo skrandziui. Patinka ausims klausyti, patinkla kramtyti, o atsijoti pelus nuo grudu nesiruosiame, ir taip gerai. Taciau turime suprasti, kad Dievas nesikeiciantis. Jis siandien toks pats, rytoj ir poryt bus toks pat. Ir Sunus atejo tam, kad ispildytu Jo Istatyma. Mes gi galvojame, kad galime pildyti zmoniu ismislu. Susimastykime, ar Dievui tas patinka bunant visu musu Kureju..

Simona 2001 m. lapkričio 6 d., antradienis, 16:28:59
Pirmiausiai siulyciau susipazinti su Biblija, ir teisingai suprasti joje esamas tiesas. Joje matome tai, kas tikra ir ko reiketu laikytis. Jeigu jusu lankomoje baznycioje nekeliamas klausimas jusu dvasiniam tobulejimui, tuomet darykite isvadas, ar verta joje buti ?. Euforija, kuria patiriate baznycioje praeina, ir mastantis zmogus butinai uzduos sau klausima, o kokiu tikslu as cia atejau ? Pasiklausyti uzburianciu pastoriaus zodziu ir ausiai malonios muzikos, ar suzinoti tai kas labiausiai aktualu siandien man ?

Naglis 2001 m. lapkričio 6 d., antradienis, 13:40:55
Taip, jus cia mane smarkiai sugriebete. Teks prisipazinti, kad dvasiniu turtu tikrai neturiu,
,bet tikiuosi igyti, jei visi kartu padesit. Is viso to ka sakote persasi isvada, kad tik ta baznycia teisinga, kuri skleidzia ta zinia. Bet ju daugybe, vien Adventistu kiek yra. Kaip jas atskirti tas SDA ?

Sirse 2001 m. lapkričio 6 d., antradienis, 11:57:51
Ar ta mints Arturo nezinau , nepasirasyta, bet siek tiek pataisysiu, ne tik perduoti sia zinia kitiems taip pat sugebantiems ja priimti ir isisavinti, bet ir ja gyventi. T.y. zodziai neturi skirtis nuo darbu. Laikmecio zinia man tapo aiski tuomet, kai man primine atveji su Kristumi Jo laikmetyje. Jis atejo, bet Jo nepripazino, butent tai ir buvo to laikmecio zinia pripazinti Ji kaip gelbetoja. Dabar gi paskaiciusi Apreiskimu knyga supratau Simonos issakyta minti, ji man tapo aiski.

M 2001 m. lapkričio 5 d., pirmadienis, 18:34:38
Sirse, as visiskai su jumis sutinku. Savo klausima adresavau Arturui, atsiliepiant i jo pries tai buvusia minti: "Kristus patiki Savojo laikmečio Žinią tik Savo išrinktiesiems ir ištikimiems bei švariems asmenims- žmogiškiems indams galintiems papasakoti kitiems". Norejau pabrezti, ar ne per aukstai Arturas iskele "kartele"?

Bijunas 2001 m. lapkričio 5 d., pirmadienis, 12:03:55
Miliute, nejau manai, kad kiti zodziai stipriau isreiskia pasakyta Paties Dievo minti?. Galvoju, pasaulyje, tam laikmeciui priimtinos vartosenos pavartotas zodis minti padaro aiskesne arba ne. Miglu migla, kaip sydas paslepia isminciu kvailyste.Galvoju reiketu minti apibudinti ne uztusuojant ja, bet atvirksciai parodant visa jos esme. Grazi pokuote (miglu migla) ne visiems gali buti prieinama suprasti minti. Galvoju Nagli, kad tai liecia visus be isimties. Turi daug ar mazai, isisgelbejimas siulomas visiems, nepriklausomai nuo drabuziu ar pinigu. Jei suprasi, kad esi dvasiskai nuogas ir pripazinsi tai, tuomet tikekis ir teigiamu rezultatu ta linkme.

Sirse 2001 m. lapkričio 5 d., pirmadienis, 11:47:44
Taip ir tokiems, kaip Ap.Petras, nes jis pukiai suprato savo silpnuma ir tai istaise Dievo padedamas. Tai reiskia, kad ir teisieji gali suklupti, bet jie visada atsikelia zinodami turi vilti i Issigelbejimo Saltini - Kristu. Suvokimo lygis priklauso nuo jusu indo svarumo. Kristus sake klausdamas : "Ar pilamas naujas vynas i senus vynmaisius? Ar dedamas senam drabuziui naujas lopas, norint ji pataisyti ? Pamastykite kodel ?

M 2001 m. spalio 26 d., penktadienis, 18:29:23
Ar tokiems istikimiems, kaip Apastalas Petras?

2001 m. spalio 24 d., trečiadienis, 16:41:03
Sakyčiau,kad suvokimas priklauso ne nuo sugebėjimų,o nuo pasitikėjimo Dievu -Tėvu.Ir kuklumas netinka ten,kur sprendžiasi amžino gyvenimo klausimas.
Ats:Dievas davė Savo Žinią Kristui, Kristus-Angelui, Angelas-Jonui,Jonas-mokiniams.T.y.davė Savojo laikmečio Žinią,kuri šalia skelbiamos Evangelijos(Didžiojo Išgelbėjimo Plano)dar teikia išgelbėjimą mūsų laikmečiui.Kristus patiki Savojo laikmečio Žinią tik Savo išrinktiesiems ir ištikimiems bei švariems asmenims- žmogiškiems indams galintiems papasakoti kitiems.Apr.1:1-4

M 2001 m. spalio 19 d., penktadienis, 18:01:22
Arturai,
nekankink - atsakyk i 1 klausima pats. Noreciau isijungti i Apr.kn. studijavima, bet...nezinau ar mano suvokimo lygis bus pakankamas reiksti savo mintis "garsiai".

Arturas 2001 m. spalio 15 d., pirmadienis, 08:22:30
O gal būt nereiktų tuščiai gaišti brangaus laiko,o pradėti Apreiškimo knygos mokymąsį nuo pirmos eilutės? Palaimintas tas,kuris skaito ir SUPRANTA šią knygą.Manau,kad turėsime daug pelno.
1Klausimas.
Per ką Dievas perduoda Savo Šviesą ir kokiu keliu?Apr.1:1-4.

Sirse 2001 m. spalio 10 d., trečiadienis, 11:07:58
Nagli, nejaugi galvoji kad priklausomai nuo pinigines storio, ar pluosto pinigu esi sotus ir apsirenges, kad tai liecia tik neturincius kuo apsirengti ? Del Laodikejos periodo sutinku, nes jis paskutinis kito nebera apreiskimu knygoje, kaip ir Ji-apreiskimu knyga paskutine.

Miliute 2001 m. spalio 6 d., šeštadienis, 11:55:17
Bijunai, nebuk toks negailestingas Medziui.
Cituoju jo laiska:
"Bandau padėti vieną akmenį į miesto sieną, gal jis sukels kokį atsaką, gal kas atneš daugiau savų akmenų?"
Man si mintis primena Jeruzales sienu atstatyma - Nehemijo 3 sk. Gal ir mums po tarybines dvasinio nuskurdinimo okupacijos reikia susirupinti "sienu atstatymu". As klausima kelciau taip - ar reikalingas Lietuvai (mums) dvasinis atgimimas. Tautinis atgimimas jau buvo (rezultatus matom siandien).
Dar noriu pasiulyti tikslinti viena tavo issireiskima: "pasaulio ismintis Dievo akyse yra pasaulio kvailybe, tustybe". Paskutiniame A. Rubsio Biblijos vertime Mokytojo(Ekleziasto) knygoje naudojamas kitas terminas -"Miglu migla. Viskas migla". Man atrodo, kad sis issireiskimas tiksliau nusako ta busena.

Bijunas 2001 m. spalio 5 d., penktadienis, 13:07:17
Galvoju Medis linkes i filosofija. Padejo akmeni ir dingo. Sako, darykit toliau ka norit, svarbu padejau savo, o kas is to iseis neidomu. Kiek zinau filosofai megsta nusifilosofuoti ir tai vadina pasaulio ismintimi. Dievo akyse - pasaulio kvailybe, tustybe. Verta pasukti smegenu lasteles, kad dirbtu reikiama kryptimi, tik ar jie zino kur ta kryptis ?

Naglis 2001 m. spalio 4 d., ketvirtadienis, 12:58:51
Simona, pagal pacia iseina, kad gyvename Laodikejos periodu. Zinai nepasakyciau, kad esu neturtingas ir aklas, o drabuziu uztenka, kad nevaiksciociau nuogas. Nejaugi taip jau visi nuogi ir akli ?.O gal tai tokiu, kaip as, neliecia ?

Sirse 2001 m. spalio 2 d., antradienis, 15:13:58
Si Simonos mintis man nauja, bet atrodo verta demesio. Teks atsiversti Apreiskimu knyga. Dekui uz sia minti.

Simona 2001 m. spalio 1 d., pirmadienis, 16:34:42
Prasau paskaitykite apreiskimu knyga, kurioje matome, kad Kristus kreipiasi vis kitu vardu i to meto Savo baznycia. Savaja laiko tik ta, kurios nariai prisilaiko Jo istatymu, vykdo Jo valia. Prisiminkime momenta, kai pas Kristu atejo Jo motina ir broliai. Ka Jis atsake atejusiems apie tai pranesti Jam. Tie Mano broliai ir motina, kurie vykdo Mano Tevo valia. Kaip zinome Dangiskojo Tevo valia, tai vykdyti Jo moralini kodeksa duota visai zmonijai. Is to seka, kad turime vykdyti Jo, ir tik Jo duota Istatyma jei norime, kad Jis laikytu mus savo
vaikais, bet ne zmoniu, imperatoriu ar vyskupu, kurie gali siandien galvoti vienaip, ir liepti vykdyti tai, rytoj apsigalvoti ir keisti visa tai kitu aspektu, ir taip pat reikalauti, kad tai butu vykdoma. Ap.paulius sake:'Ar turiu labiau klausyti zmoniu Dievo akivaizdoje ?" verta susimastyti. Atejus metui, kai baznycioje isigali paklydimai ivesti nesuprantanciu zmoniu, tai matydamas Kristus, siunxcia tam laiko periodui skirta zinia tam tikru vardu. Ja priima tik tie, kurie pastoviai palaiko kasdienini rysi ir tai suprate aiskina-perduoda kitoms nuosirdzioms sieloms, kurios priima. Taip baznycia apsivalo nuo tamsos apsireiskimu. Jo varduose mes matome tam laikotarpiui skirtus pamokymus, pabarimus, jei baznycia miega nebudi, ir leidzia isigaleti nukrypimams nuo Sv.Rasto. Matome, kad Jo vardas labai daug ka reiskia. Tai bruozai charakterizuojantys ne tik to laiko baznycia, bet ir Kristaus darbo metoda su ja. Teisingai pastebeta, nesikeiciantis, bet pagal tam tikro laikotarpio, tuo momentu isigalejusiai tamsai demaskuoti Jis ateina tokiu vardu, kuris labiausiai atitinka baznycios padeti.

Naglis 2001 m. rugsėjo 28 d., penktadienis, 15:05:08
Kiek zinau ir suprantu Dievas nesikeiciantis, tad kam Jam keisti vardus ? Kas nuo to pasikeis ? Iseina priestaravimas, nesikeiciantis,,bet pagal Simona, keiciantis vardus epochose, ar as nesuprantu, ar cia kazkas ne taip. ?.

Regina S 2001 m. rugsėjo 28 d., penktadienis, 11:05:52
Simona, kodel galvoji jog Dievas atsiskleidzia vis kitokiu vardu, ir kam to reikia ? sito as nesuprantu, gal paaiskinsi ?

Bijunas 2001 m. rugsėjo 27 d., ketvirtadienis, 09:11:41
Ziuriu siek tiek prabudome, sveiki visi ateinantys ir trokstantys pasidalinti savo dvasiniu turtu. Mano nuomone dauguma krikscioniu sakydami zodi Dievas, iskart isivaizduoja ka mate baznyciu paveiksluose, ir tai nera gerai. Tokiu budu uztersiamas tikejimo kanalo rysys, nes kas gali apsakyti pilnatveje, koks yra Dievas, kad Ji visi suprastu ir pamiltu ?
Kiek zmonese krebzda abejoniu, nepasitikejimo, vien todel, kad leidzia uz save skaityti tik jiems pasiusta per pranasus, ir apastalus toki svarbu laiska ! Dauguma tikisi ziuredami i kitus, ir klausydami ju issigelbeti. Klysta, oi kaip klysta pasitikedami zmonemis ! Si klaida jiems kainuos labai brangiai, taciau kaip liaudyje sakoma, bus saukstai po pietu. Kas liecia Dievo Istatyma, galvoju skaitydami Biblija patys atsirinktu grudus nuo pelu, nes Ji privercia susimastyti, kodel Dievas sako vienaip, o kunigai moko kitaip. Tie, kurie masto, ieskos tiesos, kol galu gale ja atras, jei ieskos nuolankia sirdimi, kaip perlo - didziausio brangakmenio.

Regina S 2001 m. rugsėjo 26 d., trečiadienis, 09:47:21
Negalime be nuodemes, nes musu gyvenimui nevadovauja Kristus. Kai Ji isileidziame, kaip vadova i savo gyvenima, tik tuomet galime gyventi be nuodemes. Taip, Medzio balsas svelnus vejo dvelkimas tyruose..Palaikykime jo mintis. Idomu, kodel zmones taip isitikine, kad jie visi kuo puikiausiai vykdo Dievo Istatymus? As asmeniskai galvoju, kad jie ju nezino, tik galvoja zinantys. Kas liecia Dieva, galvoju, kad kiekviena Jo charakterio savybe turi buti mumyse, taciau turime pripazinti, ir tai matome is Biblijos pavyzdziu, kad sakykime kantrybe turi ribas, kai nedorybiu taure perpildoma, kas seka toliau, galvoju visi zinome.

Širšė 2001 m. rugsėjo 26 d., trečiadienis, 08:49:51
Medzio tylus, svelnus balsas primena Jelisiejaus darbus, ir nora tureti dvigubai daugiau, kaip Ilija - jo mokytojas turejo. Taip patr Neemijo begalini nora atstatyti Jeruzales sienas, kad Dievo tauta vel galetu ne tik ramiai gyventi, bet taip pat buti tuo sviesuliu pasaulyje, del kurio Jis ja pasirinko.
Tad pabandykime bendrom jegom, Dievui padedant, pakelti Jo Istatyma i derama auksti, kad visi zmones ziuretu ir dziaugtusi, kaip kad atstacius Jeruzales sienas, prie aviu vartu, buvo skaitomas ir levitu aiskinamas Viespaties Istatymas, kad visi susirinke, galetu suprasti ir deramai vykdyti.

Kamanė 2001 m. rugsėjo 25 d., antradienis, 15:01:13
Galvoju, visi tikintieji norėtų turėti vieną Dievą, deja visi supranta , kad iekviena konfesija vis kitaip moko. Kur glūdi šaknys ? Nesiduoda vadovaujami Šv.Dvasios balso, kuris juos moko, sunku, labai sunku atsisakyti savojo "aš". Dar nesugebam nulipti nuo medžio, kad galėtume nusilenkti Kristui, kaip kadaise padarė Zakėjus.

Simona 2001 m. rugsėjo 25 d., antradienis, 10:04:58
Jei pazvelgsime atsiverte Biblijoje Isejimo knyga, perskaitysime eilutes, kalbancias apie Dieva, suprasime koks Jis yra. Ji charakterizuoja visi isvardinti vardai, kuriuos turetume ne tik zinoti, bet ir vertinti. Kiekvienu vardu vis kitoje epochoje, Jis atsiskleidzia Ji mylintiems. Labai svarbu zinoti savo laikmecio zinia, kuri ir parodo, ka tuo laiku turime daryti, jei zinome ir suprantame Jo valia isreiksta Jo varde.

Medis 2001 m. rugsėjo 17 d., pirmadienis, 12:15:45
Tik keli kūmokšniai palinkę, tik vėjai užauja, po dyką kraštą, tuščia ir šiurpu, tik vienišas keleivis smėly pėdsakus palieka. Bet gal pasieks ir jis oazę, sutiks daugiau kelevių, įkurs jie laužą, sušildys vienas kitą ir pasikeis žiniom ir patirtim, gal iš oazės išaugs čia miestas su dirbamais laukais aplink, gal suklestės čia mietas - forumas tikėjimo klausimais?
Bandau padėti vieną akmenį į miesto sieną, gal jis sukels kokį atsaką, gal kas atneš daugiau savų akmenų?
-
Kažin tai ką krikščionys vadina Dievu, ar tą patį turi ir kiti tikintieji kai sako dievas? Kas ir koks yra Dievas (dievas)?

Miliute 2001 m. liepos 20 d., penktadienis, 17:15:57
Inga,
kur Tu iziuri ignoravima? Ar kad Dievas primiau sukure Adoma, o tik po to Ieva? Bet Adoma Jis sukure is zemes dulkiu, o Ieva is gyvos materijos - Adomo sonkaulio. Na cia tik siaip sau...
Dievas nori, kad pasaulyje, seimoje ar dvieju zmoniu bendravime butu harmonija. Paskaitykite tas vietas biblijoje, kur kalbama apie seima. Tai tvirtos seimos pavyzdys. Kitas dalykas, kad mes nusigrezeme nuo tu principu ir harmonijos neliko. Kaltinkim ne religija, bet patys save. O dar geriau, ne kaltinkim save - o ieskokim Dievo ir leiskim Jam sugrazinti viska i savo vietas.
Skaityk Biblija ieskodama atsakymu, o ne turedama isankstini nusistatyma.

Naglis 2001 m. liepos 20 d., penktadienis, 15:16:47
Inga, tu atrask ta tikraja, o ji tikrai moteru neignoruoja.Ignoruoja tik zmones, bet ne religija. Idomu kaip pati religija- rysys, gali ignoruoti, kur pacios logika ?

Simona 2001 m. liepos 19 d., ketvirtadienis, 13:17:27
Galime gyventi ir be jos, graiciausiai noro truksta, ar aiskumo-sidabro.

Bijunas 2001 m. liepos 5 d., ketvirtadienis, 10:42:14
Idomu, kodel jusu cia nera, greiciausiai ruosiates Mindaugo karunavimo dienai, bet ji jau seniai, seniai praejo :) Kvieciu sugrizti prie musu temos.

Kamane 2001 m. birželio 14 d., ketvirtadienis, 13:36:52
Holokaustas, kaip ir bet kuris kitas ivykis vykstantis musu zemeje yra Dievo leistina aplinkybe. Galime galvoti, jog tai zydu tautos eilinis musimas, del nepaklusnumo. Dievas sako:"Ka myliu, ta demaskuoju ir baudziu. Gal supras ir atsivers..."Zinome jog Dievas didziai gailestingas. O kiek gi zmones apskritai gali tyciotis is Jo , nevykdydami, ir ignoruodami Jo ir tik Jo istatymus, ir nuosakus ? Kazkodel dauguma linke klausyti labiau zmoniu nei Dievo. O Ap.Paulius sako, ar gerai klausyti labiau zmoniu-virsininku Dievo akivaizdoje ? Visagalis juos stato ir juos nuima. Mes gi nesusimastydami, kad tie patys v-kai vercia mus savo istatymais- isakymais nevykdyti Auksciausiojo, kurio autoritetas neabejotinas, nei siu zemisku, pataikaudami, ar is baimes netekti darbo linke nusikalsti Jam. Mes paprasciausiai nejauciame atsakomybes, ir nesusimastome, jog kiekviena akimirka gali buti paskutine, nes gyvename teismo dienomis

Sirse 2001 m. birželio 12 d., antradienis, 10:42:03
Greiciausiai is baimes noredamas nuslepti savo nuodeme - nepaklusnuma

Regina S. 2001 m. birželio 4 d., pirmadienis, 15:11:18
Kaip galvojate, kodel Adomas visa kalte suverte Ievai?

Regina s. 2001 m. gegužės 21 d., pirmadienis, 12:45:32
Inga, nepersokus griovio nesakyk op... Argi taves gyvenime niekas neignoravo: darzelyje, mokykloje, draugai savo buryje, pagaliau darbe ? Nejaugi visada buvai aukstumoje ir joje likai ? Tuomet butu galima pasakyti, kad pati esi ka nors ignoravusi, kitaip nebuna. Buna momentu, kai kalbanciojo mintis ignoruoji-praleidi pro ausis, ar ne taip ? Juk ne religijoje esme, bet tavo mastysenoje .Dievas nei vieno neignoruoja. Atvirksciai kiekviena kviecia tam, kad galetu isgelbeti. O issigelbeti galime tik kiekvienas atskirai, o ne priklausant kokiai nors religijos konfesijai. Atseit kaip jie, taip ir as. Nesek daugumos keliais, pykciui paemus virsu. Nes dauguma kaip taisykle pastoviai klysta.

Inga 2001 m. gegužės 20 d., sekmadienis, 10:18:27
Visos dabar zemeje egzistuojancios religijos, o ypac oficialiosios diskriminuoja moteris, todel nei viena ju netikiu ir niekada netikesiu. Kiek zinau civilizacijos su jose dominuojanciomis religijomis gyvuoja kelis tukstancius metu ir isnyksta. Musiskei krikscioniskai jau apie du tukstanciai. Jau aiskus jos irimo pozymiai. Jei nepasikeis poziuris i moteri siuolaikines civilizacijos suzlugs. Tiek krikscioniskos, tiek musulmoniskos, visos.

Kamane 2001 m. gegužės 15 d., antradienis, 10:47:37
Kodel Biblijos puslapyje, tiek daug siuloma medziagos, kuri priespastatoma Visatos Kurejo laiskui, skirtam kiekvienam is musu ??? Atklydes zmogus, paprasciausiai susipainios siame labirinte, jeigu jis neturi teisingu BIBLIJOS pagrindu.

Regina S. 2001 m. gegužės 11 d., penktadienis, 10:56:45
Galvoju, kad ponas Adamkus galetu atsisakyti ne tik vyno, bet ir posto, kuriame sedi.. Ne karto negirdejau, kad pasakytu, jog tai priestarauja Dievo Istatymui, kuri is karto pamirsta, kai sprendziami klausimai liecia darbo zmones.Vertetu jam tai priminti.

Tekle 2001 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis, 12:52:28
Klausimui - tu tikrai uzmigai, nes jau 2001 - ji ! Pramiegosi ir A T E J I M A ! :)

Kamane 2001 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis, 11:12:07
Zmogus prabunda tuomet, kai priima tiesa, kurios anksciau nezinojo. Pirminis- dalinis prabudimas.Pagrindinis, kai ir toliau iesko tiesos nestovi vietoje. Stovejimas - tenkinimasis pradinemis ziniomis - miegas, ko reiketu vengti. Tai nuodemingas miegas, kuris veda i prazuti.

Simona - Smalsiukui 2001 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis, 07:45:55
Jei isvystum Dieva, tuo paciu akimirksniu zutum. Jo slove tave sudegintu. Dievas tavo zuties nenori, kaip nenori ir kitu. Todel ja - slove, sumazines iki tam tikro laipsnio, (kad nezutume) buvo musu tarpe rodydamas pavyzdi, kaip mes turime gyventi. Mus atpirko, paaukojo Save uz mus, tai yra prisieme musu nuodemes. patenkindamas Dieviskojo Istatymo reikalavimus. Istatymo lauzymas - perzengimas - nuodeme, uz nuodeme mirtis. Dievas Tas Pats, kaip ir Adomo laikais. Jis nesikeicia, nesikeicia ir Viespaties Moralinis
Kodeksas duotas ne tik zmonijai, bet ir visai visatai !

Kamane 2001 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis, 07:15:33
Jonui - religija tai rysys tarp ko nors. Siuo atzvilgiu tarp zmoniu ir Dievo. Ji - rysi vertinti galime pagal savo sugebejima bendrauti su Visagaliu, jeigu tam esame pasiruose. Kuo svaresnis indas tuo gilesnis Viespaties pazinimas- supratimas.

Simona 2001 m. gegužės 9 d., trečiadienis, 11:42:22
Regina negaliu sutikti su tavo nuomone, nes Lietuva tokiu atveju virs katalikiska. Teisingu Rutos pastebejimu tikru tikriausia pagoniska. Visi busime verciami priimti pagal viena sukurpta "tiesa", jau pradetas darbas nuo mokyklos. Dekui Dievui, turime pasirinkima etikos pamokas, kad vaiku indai nebutu pripildomi seno raugo.

Simona 2001 m. gegužės 9 d., trečiadienis, 11:34:42
Malonu jus radus pas jus uzeiti. Sutinku su Kardo nuomone. Kristus nejo i jokius kompromisus su pagonimis, ir net tauta, kuri buvo Jo nuosavybe. Jis atejo jos gelbeti, taciau taip ir liko nesuprastas.

reikia info!!! 2001 m. gegužės 7 d., pirmadienis, 21:38:55
Man reikia kazko panasaus temomis:
1.masturbacija-liga, geismas, ar normalus jaunuoliu isgyvenimai.
2.Vynas-tai etiketo dalis ar ne? (ponas Adamkus galetu to atsisakyti ar kaip?)

frederic chauveau 2001 m. kovo 23 d., penktadienis, 09:27:28
Hi!
I'm a french dominican brother. I'm looking for a good bible with notes for a lithunian brother. Can you help me and give me the name of a bible and how to order it ?
thanks a lot,
fr. frederic

2001 2001 m. sausio 17 d., trečiadienis, 10:17:06
2001

Bob Longman 2000 m. spalio 25 d., trečiadienis, 01:27:21
I'm looking for some good Lithuanian Christian spirituality sites (not apologetics) to link to on my links site. If you have any suggestions, please send.
Bob Longman
http://www.spirithome.com/
(please examine and link to it)

regina 2000 m. kovo 8 d., trečiadienis, 13:54:20
Labai idomi mariaus "samprata" - kas galvoje, tas ant liezuvio?...
O gal jis turi omeny trasas, kurias kazkur des pavasari...

ruta 2000 m. sausio 18 d., antradienis, 14:03:59
Prisiminiau gera pavyzdi - ejo laida "Krikscioniskoji Lietuva" - o ten rode kaip dirbami (droziami) stabai - kas neturi nieko bendro su krikscionybe. Kokia dar tai "krikscioniskoji" Lietuva. Taip ir rasytu, kad pagoniska.

ruta 2000 m. sausio 18 d., antradienis, 14:02:25
viskas priklauso nuo to, kaip mes ivardiname ir apibreziame religijos ar dvasingumo, ar krikscionybes savokas. Ivardinta vienaip religija (pavyzdziui kaip tikejimo sinonimas) gali atspindeti teigima dalyka, kitaip ivardinta - neigiama. this is all up to us.

Jonas 2000 m. sausio 17 d., pirmadienis, 12:15:28
Kaip mes vertiname religija?

Mano manymu, religija nera tas pats kai dvasingumas.
Religija - tai veikal apraizgyta dogmomis, ritualais...
Ten viskas aisku ir apibrezta...
Zinoma, kas yra tiesa...

Dvasingumas - vidine gilesniu prasmiu paieska...
Bandymai suprasti Gyvenimo tiksla ir musu vieta (Visatoje).
Ir asmeniskai patirti aukstesniasias tiesas -
tegu tai bus vadinama Dievu, Auksciausiuoju, Vienu, Nieku ar Pasaulio galia...
Arba tiesiog dievybe... Trancendentalumu...

Dvasingumas asmeninis, religija - masine...

Smalsiukas 2000 m. sausio 17 d., pirmadienis, 12:14:45
Kodėl negalima regeti Dievo?

ruta 2000 m. sausio 11 d., antradienis, 07:38:21
"Švedijoje 500 metų trukusi bažnyčios ir valstybės sąjunga buvo nutraukta 2000 metų sausio 1 dieną. Liuteronų bažnyčia buvo oficiali Švedijos valstybinė bažnyčia nuo pat XVI a. Ji buvo remiama iš valstybės biudžeto ir leido valstybei įtakoti vyskupų priimamus sprendimus. Klas Hansson, Arkivyskupų tarybos narys, pasakė: “Sausio 1 dieną bažnyčia ir valstybė išsiskirs. Didėjanti kitų krikščioniškų bažnyčių ir Islamo įtaka atskleidžia pliuralistinės visuomenės svarbą. Būtų nesąžininga, jei su valstybe ypatingus ryšius palaikytų tik viena bažnyčia. Šis žingsnis – tai lygybės siekimas”. Primename, jog apie 85% iš 8.9 milijonų Švedijos gyventojų laiko save Liuteronų bažnyčios nariais." - TAI LABAI SEKTINAS PAVYZDYS, kaip manote?

klausimas 1999 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 10:30:10
o kaip reikia "prabusti"? Ir is kur zinoti, ar "miegi"?

Egidijus 1999 m. gruodžio 4 d., šeštadienis, 20:32:15
Tiesa yra viena kaip ir Dievas yra vienas. Esme slypi ne Dievo pavadinime ar jo vertinime, bet zmogaus vidiniame atsivertime arba prabudime.

ruta 1999 m. lapkričio 24 d., trečiadienis, 11:41:41
"Susidūrus skirtingoms kultūroms, į krikščionis kartais žiūrima lyg į kokius pitbulius - mažos smegenys, dideli dantys, kieti žandikauliai ir stiprus sukandimas ir jokio suinteresuotumo atrasti kompromisą. Ar tai gerai?" - puikus straipsnis apie tolerantiškumą. Skaitykite krikščioniškame žurnale Christianity.net adresu: http://www.christianity.net/ct/9T1/9T1042.html

Klausimas 1999 m. lapkričio 20 d., šeštadienis, 03:23:37
TAI KAS SVARBIAU JUSU MANYMU AR DIEVO ISAKYMAI AR TAI KAIP REAGUOS ZMONĖS?

regina 1999 m. lapkričio 19 d., penktadienis, 10:27:51
Be tolerantiškumo ne tik pradeda kurti savas "biblijas", bet ir kardais skersti kitatikius Jėzaus vardu.

kardas 1999 m. lapkričio 18 d., ketvirtadienis, 15:00:33
Kitas religijas gal reiktų pastudijuoti, pries tai zinant Tiesos pagrindus(Naujaji Tesamenta). O kas del didelio tolerantiskumo, tai is didelio tolerantiskumo zmones pradeda kurti "savas biblijas".

regina 1999 m. lapkričio 11 d., ketvirtadienis, 12:53:59
Antanai, nepamirsk, jog del tokiu issireiskimu daugelis gali isizeisti ir del tokio netolerantiskumo tycia neimti i rankas Biblijos.

Antanas 1999 m. lapkričio 7 d., sekmadienis, 20:56:35
Nereikia kitu religiju kam tos pasakos? Biblija yra tiesa. Vienintele O siap kvieciu aplankyti puslapeli http://move.to/bible.lt

Partizan 1999 m. lapkričio 6 d., šeštadienis, 09:01:18
nieko gero ta biblija

regina 1999 m. spalio 18 d., pirmadienis, 10:08:31
Pasirode naujas Biblijos vertimas ir leidimas lietuviu kalba. Kaip saunu - ir kaina tik 36 Lt, taip pat yra su apokrifais, tai kainuoja siek tiek daugiau. Zmones - pirkit ir skaitykit.

rutela 1999 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis, 09:56:56
PS Kaip manote, jei dabar butu viduramziai, ar ponia Ozelyte uz jos tvirta nuomone baznycios finansu bei kitu sferu skaidrumo klausimais jau butu istikes Huso likimas?

rutela 1999 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis, 09:52:41
Kaip Jums patiko Seimo nariu bei kitu "dideliu zmoniu" diskusija kataliku tikybos mokymo klausimuvidurinese? O gal geriau mokyti Biblijos, kai nagrinejama krikscionybe? Taip pat kitu religiju istorijos?

Romas 1999 m. rugsėjo 10 d., penktadienis, 12:50:50
=...zmogui reikia "dieviskosios"zinios-kur jis ja isgirs?...= Butent, Rutela (ar cia jusu vardas?) Kur isgirsti ta Dieviska zinia neiskraipyta laikmecio tradiciju? Kur tokia baznycia? Ar jus ja radote? Jei radote tai kur?

ruta 1999 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis, 09:52:58
Kaip Jums patinka Saliamono patarlės virs Nojaus piesinuko? L.Sumrall yra pasakes: "One proverb a day keeps the devil away" ("viena patarle per diena laiko kipsa per atstuma")


Biblijos pagrindinis puslapis
Mitologijos puslapis (jame yra Biblijos nuorodų skyrelis)
Pagrindinis 'Vartiklio' puslapis